Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE d'11 de juny de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el règim intern de funcionament de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4044 de 17.07.2001
Número identificador:  2001/X6517
Referència Base de Dades:  2942/2001
 ORDRE d'11 de juny de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el règim intern de funcionament de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana. [2001/X6517]

Per Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, es creà la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, i quedà formalment constituïda en data 26 de setembre de 2000.

L'article 14 del decret esmentat estableix el règim de funcionament de la Junta sobre la base del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si bé deixa a la mateixa Junta la possibilitat d'elaboració d'un Reglament de Règim Intern de funcionament.

En aquesta línia, es veu necessari desenvolupar alguns aspectes que es consideren fonamentals, quant al funcionament dels òrgans de la Junta, les substitucions i suplències i la metodologia quant a l'emissió d'informes atés el termini que per a la seua elaboració ha establit el Decret 79/2000.

Així mateix, es recull la creació de Grups de Treball per matèries específiques i la presència d'observadors, en les Comissions de Classificació i Registres i Central d'Adquisicions, pels vocals o suplents en el ple que no en formen part.

En virtut d'això, amb la prèvia aprovació de la Junta Superior de Contractació Administrativa, i fent ús de la facultat que em confereix l'article 30 del Decret 79/2000 en relació amb l'article 35.c de la Llei de Govern Valencià

ORDENE

Article 1. Substitucions i suplències del Ple, de les Comissions i de la Secretaria

1. Els membres del ple podran suplir-se conforme a les regles següents:

a) El president, en cas d'absència, malaltia i en general quan hi concórrega qualsevol causa justificada, serà substituït en les seues funcions pel vicepresident.

b) El vicepresident podrà ser substituït per qualsevol vocal que prèviament delegue.

c) Els vocals, en els seus suplents respectius, d'acord amb el que disposa la Resolució de 6 de setembre de 2000 del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació o posteriors modificacions d'aquesta.

d) Si el vicepresident ha fet ús de la delegació, el delegat no podrà substituir el president.

e) La Secretaria, pel funcionari designat en la Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació de 6 de setembre de 2000, o posteriors modificacions d'aquesta.

2. Els membres de les Comissions podran suplir-se per les regles següents:

a) El president pel vicepresident, en el cas del seu nomenament, o de qualsevol vocal en qui prèviament delegue la seua representació.

b) Els vocals pels seus suplents respectius d'acord amb el que disposa la Resolució de 6 de setembre de 2000 del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb les modificacions que, si és el cas, s'adopten.

c) La Secretaria serà substituïda pel funcionari designat en la Resolució de 6 de setembre de 2000 del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació o posteriors modificacions d'aquesta.

Article 2. Funcionament del Ple

1. El ple es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l'any i en sessió extraordinària quan així ho acorde el seu president per pròpia iniciativa, o quan ho sol·licite algun dels seus membres, i la qüestió que s'hi ha de tractar siga considerada de suficient urgència i entitat pel president.

2. Les convocatòries les efectuarà la Secretaria de la Junta per ordre del president amb una antelació de 48 hores, com a mínim, i hi haurà de figurar l'ordre del dia. A aquests efectes, la Secretaria de la Junta podrà utilitzar els mitjans informàtics o telemàtics (fax, correu electrònic o similar) per a l'enviament de la documentació necessària en cada cas.

3. Per a la vàlida constitució del Ple, a efectes de realització de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i secretari, o si és el cas de qui els substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus vocals, entre els quals hauran de figurar, necessàriament, el de la Intervenció General i el del Gabinet Jurídic de la Presidència de la Generalitat Valenciana.

4. Si no s'aconsegueix quòrum, es podrà fixar una segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, en la qual bastarà l'assistència de la tercera part dels membres del Ple, entre els quals s'hauran de trobar les persones indicades en l'apartat anterior com de necessària presència.

5. De cada sessió que es realitze, s'alçarà la corresponent acta, que anirà necessàriament subscrita pel president i la Secretaria de la Junta, i que s'aprovarà en la sessió immediatament següent, per això s'enviarà amb antelació suficient als membres per a la seua constància i estudi.

6. Les sessions començaran amb l'aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior, i continuaran amb la prelació d'assumptes establits en l'orde del dia, sense que aquesta es puga alterar llevat d'acord unànime dels presents.

7. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure en l'ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

8. Els acords seran adoptats per majoria de vots dels presents.

9. En cas d'empat en alguna votació, s'obrirà un nou debat sobre el tema en qüestió i es realitzarà una segona votació. Si persisteix l'empat, serà dirimit pel vot de qualitat del president.

10. Les votacions es realitzaran a mà alçada, llevat que alguns dels membres del ple sol·licite que siguen nominals o secretes, i així ho acordarà el president si aquesta sol·licitud te el suport d'almenys un terç dels assistents.

11. Quan així s'interesse per algun membre, es farà constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seua abstenció o el sentit del seu vot favorable, el que es reflectirà de forma succinta i concreta.

12. Si algun membre vol que conste en acta la transcripció íntegra de la seua intervenció o l'explicació del seu sentit de vot, o formular un vot particular, haurà d'aportar-la per escrit en l'acte, o en el termini que determine el president.

Article 3. Funcionament de la Comissió de Classificació i Registres

1. La Comissió de Classificació i Registres es reunirà en sessió ordinària amb caràcter trimestral, i en sessió extraordinària quan així ho estime el seu president.

2. Les convocatòries les efectuarà la Secretaria per ordre del president amb una antelació de 48 hores, com a mínim, i hi haurà de figurar l'ordre del dia. A aquests efectes, la Secretaria podrà utilitzar mitjans informàtics o telemàtics (fax, correu electrònic o similar) per a l'enviament de la documentació necessària en cada cas.

3. Per a la vàlida constitució de la Comissió de Classificació i Registres, hauran d'estar presents el president i la Secretaria o, si és el cas, qui els substituïsquen, així com el vocal de la Intervenció General, el cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i un vocal representant de les conselleries que en formen part.

4. De cada sessió que es realitze, s'alçarà la corresponent acta que anirà necessàriament subscrita pel president i la Secretaria de la Comissió i s'aprovarà en la sessió immediatament següent, per això s'enviarà amb antelació suficient als membres per a la seua constància i estudi.

5. Quant al règim de les sessions i adopció d'acords, s'atindrà al que disposen els apartats 7, 8, 9, 10 i 11 de l'article 2.

Article 4. Funcionament de la Comissió Central d'Adquisicions

1. La Comissió Central d'Adquisicions es reunirà en sessió ordinària amb caràcter quadrimestral i en sessió extraordinària quan ho acorde el seu president. Així mateix, actuarà com a mesa de contractació en els casos en que pertoque, convocant-se amb la deguda antelació.

2. Les convocatòries les efectuarà la Secretaria per ordre del president amb una antelació de 48 hores, com a mínim, i hi haurà de figurar l'ordre del dia. A aquest efecte, la Secretaria podrà utilitzar sistemes informàtics per a l'enviament de la documentació necessària en cada cas.

3. Per a la vàlida constitució de la Comissió de Classificació i Registres, hauran d'estar presents el president i la Secretaria o, si és el cas, qui els substituïsquen, així com el vocal de la Intervenció General, el cap del Servei Jurídic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i un vocal representant de les conselleries que en formen part.

4. De cada sessió que es realitze, s'alçarà la corresponent acta que anirà necessàriament subscrita pel president i la Secretaria d'aquesta i s'aprovarà en la sessió immediatament següent, per això s'enviarà amb antelació suficient als membres per a la seua constància i estudi.

5. Quant al règim de les sessions i adopció d'acords, s'atindrà al que disposen els apartats 7, 8, 9, 10 i 11 de l'article 2.

Article 5. Periodicitat dels nomenaments

1. Els vocals nomenats per Resolució de data 6 de setembre de 2000, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, o posteriors modificacions, a proposta de les conselleries respectives, exerciran aquest càrrec amb caràcter indefinit. Qualsevol canvi sobre això haurà de ser comunicat amb antelació suficient a la Secretaria de la Junta, la qual en donarà compte en la pròxima sessió que es realitze.

2. Els vocals titulars i suplents designats per les organitzacions empresarials i nomenats per Resolució de data 6 de setembre de 2000, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, exerciran el seu càrrec, així mateix, amb caràcter indefinit, llevat de modificació expressa dirigida al president de la Junta Superior de Contractació Administrativa formulada per les organitzacions empresarials corresponents.

Article 6. Observadors en el ple i les Comissions de Classificació i Registre i Central d'Adquisicions

Els vocals i suplents de la Junta que no pertanyen a la Comissió de Classificació i Registres ni a la Comissió Central d'Adquisicions, i els que hi pertanyent-ne així ho manifesten, podran assistir amb caràcter d'observadors amb veu però sense vot, a qualsevol sessió ordinària o extraordinària d'aquelles, informant prèviament a la Secretaria de la Junta de la seua intenció.

Article 7. Grups de Treball

1. Per a l'estudi i anàlisi de matèries concretes, el ple de la Junta, o les Comissions, podran nomenar un o diversos Grups de Treball, que estaran constituïts per dos o més dels seus membres, entre els quals haurà d'estar necessàriament la Secretaria de la Junta. Els grups de treball estaran designats pel Ple, o si és el cas les Comissions, d'entre els vocals o suplents.

2. Els membres elaboraran un informe sobre el tema encomanat, que serà elevat al ple o a les distintes Comissions, segons pertoque, per raó de la matèria objecte d'estudi.

3. Una vegada conclòs el treball encomanat., els grups quedaran dissolts.

Article 8. Tècnics i assessors

1. A la sessió del ple o de les Comissions, podran incorporar-se aquells tècnics o assessors que s'estime convenients pel seu respectiu president per raó dels assumptes que s'hi ha de tractar.

2. La Secretaria de la Junta tramitarà i interessarà de l'entitat de qui depenga l'autorització oportuna.

Article 9. Informes

1. Els informes que se sotmeten a l'estudi de la Junta Superior de Contractació Administrativa, regulats en l'article 15 del Decret 79/2000, de 30 de maig, de creació de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, s'emetran en el termini màxim d'un mes comptat des de la data en què la Secretaria de la Junta dispose de l'expedient complet objecte d'informe, la qual cosa quedarà acreditada mitjançant certificació expedida per aquesta.

2. A fi de donar celeritat a la tramesa de l'informe corresponent a l'òrgan peticionari, la Secretaria de la Junta enviarà l'esborrany de l'informe per mitjans informàtics o telemàtics individualment a cada membre del Ple, el qual disposarà d'un termini màxim de 5 dies per a formular, així mateix per via informàtica o telemàtica, les observacions que estime oportunes. En cas de no formular cap observació, també manifestaran aquesta intenció pels mateixos mitjans.

3. La Secretaria de la Junta justificarà la recepció de totes les observacions i procedirà, si és el cas, a la redacció de l'informe definitiu, el qual enviarà pels mateixos mitjans novament a tots els membres del ple per a la seua aprovació.

4. Els membres del ple faran arribar a la Secretaria en el termini màxim de 3 dies la seua aprovació o no aprovació definitiva, adjuntant-hi, si és el cas, els vots particulars i contraris a l'informe definitiu.

5. La Secretaria, a la vista d'això, procedirà al recompte d'aprovacions i vots contraris per a obtenir el quòrum necessari previst en l'article 2n del present Reglament i, seguidament, emetrà certificació comprensiva de tots aquests aspectes. La data de la certificació serà la que constarà com d'aprovació, si és el cas, de l'informe.

6. Els informes aniran subscrits pel president i la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa i enviats a l'òrgan peticionari i a les entitats que es considere d'interés. Així mateix, seran objecte d'inserció en la Memòria Anual de la Junta Superior de Contractació Administrativa i en aquells accessos a la informació corporativa de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que es creen mitjançant sistemes informàtics.

7. En cas de petició urgent, els terminis indicats en els apartats 2 i 3 quedaran el de 5 dies en 3 i el de 3 dies en 2.

Article 10. Adaptació a les modificacions en l'administració de la Generalitat Valenciana

Els canvis en l'administració de la Generalitat Valenciana, es reflectiran en la constitució de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana. Per la Secretaria de la Junta s'adoptaran les mesures necessàries amb aquesta finalitat.

València, 11 de juny de 2001

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

Mapa web