Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 69/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3492 de 11.05.1999
Número identificador:  1999/M4244
Referència Base de Dades:  1410/1999
 DECRET 69/1999, de 4 de maig, del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana. [1999/M4244]

La Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, regula els horaris d'obertura i tancament dels establiments comercials en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i deixa alguns aspectes procedimentals pendents del desplegament reglamentari.

L'article 8 determina els establiments comercials que disposen de llibertat horària, entre els quals s'inclouen els situats en zones de gran afluència turística, i remet al desplegament normatiu, mitjançant decret del Govern Valencià, la fixació del procediment per a l'acotació i la declaració de les esmentades zones de gran afluència turística, atenent els criteris característics de l'activitat turística i prenent en consideració les necessitats de consum lligades al turisme que es pretén satisfer. Tot això resulta d'especial interés per al territori de la Comunitat Valenciana, caracteritzat, en conjunt, per un marcat atractiu turístic, on hi ha zones de vocació turística tradicional que reben anualment un important volum de població, al costat d'altres en progressiva expansió i orientació cap al sector turístic, com també municipis que reben regularment un gran nombre d'excursionistes.

D'altra banda, l'article 10 de la llei preveu la possibilitat d'autoritzar horaris comercials excepcionals al règim general, valorant les peculiaritats locals, sectorials i temporals que hi concórreguen; i disposa que, mitjançant decret del Govern Valencià, s'establirà el procediment per a l'autorització dels dits horaris. Este precepte es justifica en el fet que la regulació general d'horaris i el règim d'horaris especials que conté la llei, tot i la seua vocació de globalitat, no són obstacle perquè, en determinades circumstàncies i de forma excepcional, resulte tant justificada com convenient l'autorització d'obertura d'establiments d'un determinat ram i/o àmbit territorial, amb la finalitat d'atendre adequadament circumstàncies singulars en la demanda dels consumidors i usuaris.

Finalment, s'ha estimat convenient completar el desplegament de la llei, amb la regulació dels òrgans competents per a la incoació i la instrucció d'expedients sancionadors, i també per a la imposició de sancions per infraccions que s'hi tipifiquen.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç, oït el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió que tingué lloc el dia 4 de maig de 1999,

DECRETE

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit

1. Constituïx l'objecte del present decret la regulació del procediment per a la declaració de les zones que segons criteris característics de l'activitat turística, tinguen la consideració de gran afluència turística als efectes d'aplicació d'horaris comercials especials, i també del procediment que caldrà seguir per a l'autorització d'horaris excepcionals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. També són objecte de regulació en la present norma els òrgans competents per a l'exercici de la potestat sancionadora en matèria d'horaris comercials.

CAPÍTOL II

Zones de gran afluència turística

Article 2. Delimitació de les zones de gran afluència turística

1. Tindran la consideració de zones de gran afluència turística als efectes del present decret, aquelles en les quals per l'afluència estacional, la mitjana ponderada de població en el període considerat resulte significativament superior a la població de dret, o les que reben regularment una gran quantitat de visitants.

2. La declaració de zona de gran afluència turística podrà estendre's a tot o a part del terme municipal o del nucli urbà, i a períodes de temps determinats.

Article 3. Sol·licitud

1. La declaració de zona de gran afluència turística es portarà a cap després de la sol·licitud prèvia motivada dels ajuntaments directament afectats, presentada davant de la Direcció General de Comerç i Consum o davant del servei territorial de Comerç corresponent, almenys amb tres mesos d'antelació respecte de la data d'inici del període per al qual se sol·licita la declaració.

2. Les sol·licituds les haurà de formular l'òrgan competent, d'acord amb el que s'ha previst en la legislació sobre règim local.

3. A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

A) Certificat del secretari de l'ajuntament que reculla l'acord de l'òrgan de govern pel qual es decidix instar la declaració de zona de gran afluència turística, precisant l'extensió territorial a què es referix i els períodes per als quals se sol·licita esta consideració.

B) Quan la sol·licitud de l'ajuntament vaja dirigida a la declaració de zona de gran afluència turística d'una determinada àrea del terme municipal, haurà d'adjuntar-se un pla en el qual es delimite la mencionada zona.

C) Estudi tècnic que servisca de suport a l'adopció del mencionat acord, amb indicació dels paràmetres utilitzats per a determinar les variacions de població o el nombre de visitants.

Si no n'hi ha dades directes que permeten un coneixement dels increments de població fluctuant o del nombre de visitants i dels dies i èpoques de l'any en què es produïxen, l'estudi tècnic recorrerà a l'estimació, per a la qual es proposa la utilització dels següents paràmetres:

a) Nombre d'habitatges, classificats, segons l'ús que se'n faça, com a primera o segona residència.

b) Nombre de places d'allotjament turístic hoteler i extrahoteler.

c) Variacions estacionals en els consums mitjans de subministraments de caràcter públic.

d) Alteracions estacionals en el volum de residus sòlids recollits pels servicis municipals.

e) Qualsevol altre que, segons el parer de l'ajuntament, permeta avaluar la mitjana ponderada de població del període considerat en la zona o les zones implicades.

D) Informe de les associacions o agrupacions més representatives del sector comercial, en l'àmbit territorial afectat.

E) Informe de les agrupacions més representatives dels consumidors i usuaris del territori afectat.

F) Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial afectat.

4. Els informes a què es referix l'apartat anterior, hauran de pronunciar-se sobre la procedència de la consideració com a zona turística, als efectes relacionats amb l'aplicació del règim d'horaris comercials resultant, i seran evacuats en el termini de 10 dies, comptats des del següent al de la recepció de la sol·licitud d'emissió.

5. Donat cas que no s'emeten els informes en el termini assenyalat, l'ajuntament haurà d'acreditar que els ha sol·licitat, mitjançant prova documental que confirme la recepció per l'entitat informadora i certificat del secretari de l'ajuntament que acredite que no s'ha rebut l'informe sol·licitat.

Article 4. Esmena de la sol·licitud

1. Presentada la sol·licitud, en el cas que resulte incompleta o que no s'adjunten els informes o la documentació preceptiva a què es referix l'article anterior, es demanarà a l'ajuntament sol·licitant que, en el termini màxim de 10 dies, la complete o esmene, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La Direcció General de Comerç i Consum, a la vista de la sol·licitud, podrà demanar tota la informació que considere necessària per a la resolució del procediment, en especial es podrà sol·licitar un informe de l'Agència Valenciana del Turisme i de la cambra oficial de comerç, indústria i navegació corresponent, que hauran d'emetre'l en el termini de 10 dies.

Article 5. Resolució

1. El director general de Comerç i Consum emetrà resolució sobre la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la presentació. Transcorregut el dit termini sense que s'hi haguera dictat resolució expressa, la sol·licitud s'haurà d'entendre estimada amb els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La resolució declarativa de zona de gran afluència turística contindrà la determinació de l'àrea a la qual s'estén la mencionada consideració i del període o períodes en què siga aplicable.

3. La declaració de zona de gran afluència turística tindrà caràcter indefinit, llevat que l'ajuntament hi inste la renúncia o que es constate objectivament l'alteració de les circumstàncies que emparen i justifiquen esta consideració.

4. Els ajuntaments que hagen obtingut la declaració de zona de gran afluència turística podran renunciar-hi o sol·licitar, si és procedent, una modificació de la dita declaració. En ambdós supòsits, caldrà ajustar-se als mateixos tràmits de procediment que, d'acord amb els articles anteriors, s'han de formalitzar per a instar la declaració.

5. En els casos de zones on siga evident la gran afluència turística, els ajuntaments de les quals no hagen promogut la declaració prevista en l'article 3 del present decret, la Direcció General de Comerç i Consum podrà procedir a la declaració d'ofici de zona de gran afluència turística a l'efecte d'aplicació del règim corresponent d'horaris comercials, després dels informes previs establits en l'article 3, 3. D), E) i F) i el de l'Agència Valenciana del Turisme, i d'audiència a la corporació interessada.

Quan l'esmentada zona es corresponga o estiga inclosa en un municipi declarat com a turístic per decret del Govern Valencià, no caldrà demanar els informes mencionats en el paràgraf anterior.

Article 6. Notificació

Les resolucions a què es referix l'article anterior seran notificades a l'ajuntament interessat d'acord amb el que s'ha establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquelles que siguen declaratives de zones de gran afluència turística o modificatives d'alguna declaració anterior seran, a més, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

CAPÍTOL III

Horaris comercials excepcionals

Article 7. Sol·licitants

Podran sol·licitar la concessió d'un horari excepcional al règim general, establit en el títol II de la Llei 8/1997, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana, els comerciants inscrits en el Registre General de Comerciants i de Comerç, les seues associacions i els ajuntaments.

Article 8. Sol·licituds

1. La sol·licitud d'horari comercial excepcional es formularà mitjançant instància adreçada al director general de Comerç i Consum, que es presentarà en el servei territorial de Comerç corresponent, amb antelació suficient a la data per a la qual se sol·licita l'aplicació de l'horari excepcional.

2. En les sol·licituds s'indicarà l'horari excepcional per al qual s'insta l'autorització, les raons en què s'empara la petició i les condicions que, si és procedent, se'n pogueren adoptar per a l'exercici.

3. A les sol·licituds s'adjuntaran les dades i els documents següents:

a) En les sol·licituds formulades per comerciants:

- Denominació social o nom i cognoms del sol·licitant, número d'identificació fiscal, domicili i, si és procedent, identificació del representant i acreditació del poder en base al qual actua.

- Establiment o establiments per als quals se sol·licita l'horari comercial excepcional, indicant-ne per a cadascun: nom o denominació comercial, domicili, superfície de venda i productes que comercialitza.

b) En les sol·licituds formulades per les associacions de comerciants:

- Estatuts que regixen l'associació en els quals apareixen les finalitats i el règim de funcionament intern, i també la identificació registral.

- Acreditació del càrrec que ocupa el representant de l'associació per a actuar davant l'administració en nom de l'associació.

- Relació dels establiments degudament inscrits en el Registre General de Comerciants i de Comerç per als quals se sol·licita l'horari especial, en què s'indique, per a cadascun d'estos, la identificació del titular, el nom o la denominació comercial, el domicili, la superfície de venda i les gammes de productes que comercialitza.

- Quan la sol·licitud d'un mateix règim d'horari excepcional siga presentat de forma conjunta per diverses associacions de comerciants d'un mateix sector d'activitat comercial, s'haurà d'aportar a més un acord, subscrit per totes les associacions sol·licitants, en el qual s'exposen les raons de la seua adopció i s'especifique el règim d'horaris convingut, l'autorització del qual se sol·licita. Perquè els dits acords s'adapten el màxim a la realitat socioeconòmica de la Comunitat Valenciana, podran tindre indistintament àmbit autonòmic, provincial, comarcal o municipal.

c) En les sol·licituds formulades per ajuntaments:

- Certificat de l'acord de l'òrgan municipal competent que continga la descripció detallada de les activitats i/o establiments, i l'àmbit territorial a què s'estén la sol·licitud.

Article 9. Resolució

1. Per a la resolució de les sol·licituds d'horaris comercials excepcionals es valoraran, en general, les peculiaritats sectorials, locals i temporals, que hi concórreguen i, en particular, la localització de l'establiment i el grau d'equipament i servicis comercials circumdants, la densitat, la distribució i els seus hàbits de compra, la jornada de treball del consumidor i el tipus d'activitat i de venda de productes, entre d'altres circumstàncies de semblant condició.

2. Als efectes establits en el paràgraf anterior es demanarà informe dels ajuntaments afectats, i també qualsevol altre que s'estime convenient per a la resolució de l'expedient.

3. La resolució de les sol·licituds que afecten a establiments de més d'una província correspon al director general de Comerç i Consum. En la resta de casos la resolució correspondrà al cap del servei territorial de Comerç corresponent.

4. Totes les excepcions s'atorgaran per temps limitat. La resolució per la qual s'autoritze la pràctica d'un horari comercial excepcional fixarà el període a què s'estén i les condicions per a l'exercici. L'òrgan competent per a resoldre, a la vista de les dades i dels informes inclosos en l'expedient i quan hi concórreguen circumstàncies especials que així ho aconsellen, podrà estendre els efectes de l'autorització d'horari excepcional a establiments, sectors o àmbits territorials distints d'aquells que van iniciar el procediment, mitjançant resolució motivada.

5. Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, sense que s'hi haja dictat resolució expressa, la pretensió s'entendrà estimada, amb els efectes previstos en l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL IV

Òrgans competents en matèria sancionadora

Article 10. Òrgans competents per a la iniciació i la instrucció del procediment

1. Els expedients sancionadors que s'incoen per infraccions a allò que s'ha disposat en la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Horaris Comercials, s'iniciaran d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.

2. Seran competents per a iniciar el procediment sancionador els caps dels serveis territorials de Comerç. Seran competents per a instruir el procediment sancionador les unitats administratives o els funcionaris que, amb caràcter general o per al supòsit concret, designen els caps dels serveis territorials corresponents.

Article 11. Òrgans competents per a la imposició de sancions

1. Els òrgans competents per a la imposició de sancions per infraccions al que s'ha disposat en la Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana seran:

a) Els caps dels serveis territorials de Comerç, per a la imposició de sancions fins a 100.000 pessetes (601,01 euros).

b) El director general de Comerç i Consum per a la imposició de sancions des de 100.001 pessetes (601,02 euros) fins a 500.000 pessetes (3.005,06 euros).

c) El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç per a la imposició de sancions des de 500.001 pessetes (3.005,07 euros) fins a 10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros).

d) El Govern Valencià per a la imposició de sancions des de 10.000.001 pessetes (60.101,22 euros) fins a 100.000.000 de pessetes (601.012,10 euros) i per al tancament temporal de l'establiment comercial infractor, per un període màxim d'un any en els supòsits previstos en l'article 17.3 de la llei.

Disposicions transitòries

Primera

Mantenen la consideració de zona de gran afluència turística, els municipis o zones que van rebre la mencionada consideració de conformitat amb l'Ordre d'11 de maig de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, en els termes establits en les resolucions dictades al seu dia. De la mateixa manera mantindran la vigència les autoritzacions d'horaris excepcionals fins a l'acabament del termini que s'hi assenyala.

Segona

Els expedients de declaració de zona de gran afluència turística i d'autorització d'horaris excepcionals, que estiguen en tràmit en entrar en vigor el present decret, es resoldran d'acord amb la normativa vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 42/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regulen els horaris comercials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'Ordre d'11 de maig de 1994, de la Conselleria d'Industria, Comerç i Turisme relativa a la determinació de les zones de gran afluència turística per a l'aplicació d'un règim d'horaris comercials i l'Ordre d'11 de maig de 1994 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, relativa a la regulació dels horaris excepcionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Disposicions finals

Primera

El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç queda facultat per a dictar, mitjançant una ordre, totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació del present decret.

Segona

El present decret entrarà en vigor en la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 4 de maig de 1999

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Ocupació, Indústria i Comerç,

Mapa web