Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE de 14 de març de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es designen les entitats i organitzacions que integren l'Observatori del Comerç Valencià.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3962 de 20.03.2001
Número identificador:  2001/A2344
Referència Base de Dades:  1097/2001
 ORDRE de 14 de març de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es designen les entitats i organitzacions que integren l'Observatori del Comerç Valencià. [2001/A2344]

La Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera de la Generalitat Valenciana, creà l'Observatori del Comerç Valencià, com a òrgan col·legiat consultiu i assessor en matèria de comerç, adscrit a la Conselleria d'Indústria i Comerç.

El Decret 55/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, desenvolupà reglamentàriament la seua composició i el règim d'organització i funcionament, i establí en l'apartat 1 de l'article 5 que la designació de les entitats i organitzacions que componen l'Observatori del Comerç Valencià en representació de comerciants, sindicats i consumidors es produirà mitjançant una ordre del conseller d'Indústria i Comerç, atenent els criteris de territorialitat i representativitat establits en la norma.

A aquest efecte, una vegada efectuades les consultes oportunes i obtinguda la informació pertinent,

ORDENE

Article 1

Els vocals que constitueixen el Ple de l'Observatori del Comerç Valencià, en representació dels comerciants, sindicats i consumidors, seran nomenats pel conseller d'Indústria i Comerç, a proposta de les següents entitats i organitzacions:

a) Per les organitzacions provincials de xicotetes i mitjanes empreses del sector comerç que aglutinen un major nombre de pimes comercials, integrades en la Confederació Interregional Empresarial Valenciana (CIERVAL) i en la Confederació Independent de la Xicoteta i Mitjana Empresa Valenciana (L'Empresarial):

– Un vocal a proposta de la Confederació de la Xicoteta i Mitjana Empresa d'Alacant (CEPYMEA).

– Un vocal a proposta de la Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitjana Empresa de Castelló (CEPYMEC).

– Un vocal a proposta de la Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitjana Empresa Valenciana (CEPYMEV).

– Un vocal a proposta de la Federació Valenciana d'Associacions Locals de Comerç (FEVALCO).

– Un vocal a proposta de la Federació Alacantina de Comerç i de la Xicoteta i Mitjana Empresa (FACPYME).

– Un vocal a proposta de la Confederació Castellonenca de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PYMEC).

– Un vocal a proposta d'Unió Gremial – Federació de Gremis i Associacions de la Província de València.

– Un vocal a proposta de la Confederació Valenciana de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PYMEV).

b) Per l'associació d'àmbit autonòmic més representativa que agrupe les empreses de supermercats de la Comunitat Valenciana. Tres vocals a proposta de l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA).

c) Per l'associació d'àmbit autonòmic més representativa que agrupe les empreses de gran distribució comercial de la Comunitat Valenciana. Tres vocals a proposta de la delegació de l'Associació Nacional de Mitjanes i Grans Empreses de Distribució (ANGED) a la Comunitat Valenciana.

d) Per les associacions d'àmbit autonòmic més representatives que agrupen els mercats detallistes de la Comunitat Valenciana.

– Un vocal a proposta de la Federació Valenciana de Comerciants en Mercats (FECOM).

– Un vocal a proposta de l'Associació de Mercats Municipals de la Comunitat Valenciana.

e) Per les organitzacions autonòmiques més representatives de comerç que acullen les distintes branques d'activitat que configuren el sector: dos vocals a proposta de la Confederació Valenciana de Comerç (COVACO).

f) Per les organitzacions sindicals més representatives de l'àmbit comercial de la Comunitat Valenciana:

– Un vocal a proposta de la Federació Nacional de Treballadors de Comerç, Hostaleria – Turisme i Joc del País Valencià – UGT.

– Un vocal a proposta de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de CCOO del País Valencià.

– Un vocal a proposta de FETICO – LEVANTE (Federació de Treballadors Independents de Comerç).

g) Per les Federacions de consumidors i usuaris més representatives a la Comunitat Valenciana:

– Un vocal a proposta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana – UCE.

– Un vocal a proposta de la Federació d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de València (FACUCOVA).

– Un vocal a proposta de la Federació d'Ames de Casa i Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Article 2

Les propostes hauran de complir, en tot cas, els requisits establits per la present ordre i la resta de disposicions aplicables, i també per les normes específiques reguladores del funcionament de l'entitat proposadora.

Article 3

Les propostes hauran de tenir entrada al Registre de la Conselleria en el termini de deu dies des de l'entrada en vigor de la present ordre.

Article 4

El nomenament dels vocals del Ple de l'Observatori del Comerç Valencià es produirà mitjançant una resolució del conseller d'Indústria i Comerç.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 14 de març de 2001

El conseller d'Indústria i Comerç,

Mapa web