Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 177/2011, de 18 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6656 de 22.11.2011
Número identificador:  2011/11786
Referència Base de Dades:  011749/2011
 DECRET 177/2011, de 18 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. [2011/11786]

PreàmbulEvitar la transmissió d'estereotips sexistes i imatges que atempten contra la dignitat de les dones, tant en els missatges publicitaris com en els continguts i les imatges dels mitjans de comunicació social, és un dels objectius prioritaris com a continuació dels objectius previstos en el Pla d'Actuació del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.

Per a vetlar per la correcta transmissió de la imatge, positiva i no discriminatòria, de la realitat de les dones, el Consell va crear, per mitjà del Decret 232/1997, de 2 de setembre, l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana com un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament adscrit a la Conselleria de Benestar Social, atribuint-li unes funcions així com una composició determinada en l'article 2 del mencionat text normatiu.

La dita composició va ser modificada pel Consell: per mitjà del Decret 5/1999, de 26 de gener, incorporant com a vocal de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana el/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana; pel Decret 7/2002, de 8 de gener, adequant-la a la nova estructura i organització del Consell i ampliant la representació d'institucions i organitzacions relacionades amb la matèria que col·laboren en el seguiment de la transmissió de missatges discriminatoris, i pel Decret 64/2008, de 2 de maig.

A l'empara de l'article 49.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell s'ha vist modificada per mitjà del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

Així mateix, per a facilitar el compliment de les funcions que té atribuïdes, el Ple de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, en la reunió de 3 de maig de 2010, va considerar oportú comptar amb una representació més àmplia d'institucions relacionades amb la matèria, que col·laboren per a evitar la transmissió de missatges discriminatoris.

Per fer complir l'acord adoptat pel Ple de l'Observatori i adequar la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana a la nova organització del Consell, de conformitat amb les facultats atribuïdes per l'article 18.f de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de novembre de 2011,DECRETEArticle únic. Modificació dels articles 1, 2 i 3.2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell

Es modifiquen els articles 1, 2 i 3.2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com s'indica en l'annex.

Disposició addicionalÚnica. Limitació del gasto

La implementació i el posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a l'esmentada conselleria, en la seua data de publicació, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.Disposició derogatòriaÚnica. Derogació normativa

1. Queda derogat el Decret 64/2008, de 2 de maig, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa el present decret.

Disposicions finalsPrimera. Desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de dona i igualtat perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament del que establix el present decret.Segona. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Alacant, 18 de novembre de 2011El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Justícia i Benestar Social,

JORGE CABRÉ RICO

ANNEXNova redacció dels articles 1, 2 i 3.2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de La Comunitat Valenciana.«Article 1. Creació

Es crea l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i igualtat, d'acord amb les característiques que s'establixen a continuació».«Article 2. Composició

L'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana estarà integrat per:

1. Presidència: correspondrà, amb caràcter nat, a la persona titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i igualtat.

2. Vicepresidència: la persona titular de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de dona i igualtat.

3. Vocals:

a) La persona titular de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria d'imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat.

b) Un/a representant de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria d'indústria i comerç, amb rang de director/a general.c) Un/a representant de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de cultura, amb rang de director/a general.

d) Un/a representant de la conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria d'educació, amb rang de director/a general.

e) El/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana, o persona en qui delegue.

f) Dos representants de les universitats de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzades per a impartir ensenyances conduents a l'obtenció d'alguna titulació oficial de grau, amb validesa a tot el territori nacional, relacionada amb les Ciències de la Informació en qualsevol dels seus vessants, designats per la presidència de l'Observatori.g) Una representant de cada una de les dos associacions de dones consumidores més representatives de la Comunitat Valenciana, en funció del nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial, designades per la presidència de l'Observatori.

h) Un/a representant de l'associació de consumidors/es i usuaris/es més representativa de la Comunitat Valenciana, en funció del nombre d'afiliats/des i/o de la seua implantació territorial, designat/da per la presidència de l'Observatori.

i) Una representant de l'associació de dones periodistes més representativa de la Comunitat Valenciana, en funció del nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial, designada per la presidència de l'Observatori.

j) Un/a representant de l'Associació d'Agències de Publicitat de la Comunitat Valenciana.

k) Un/a representant del Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana.

4. Secretaria: serà exercida per personal tècnic de la direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de dona i igualtat. La seua designació correspondrà a la persona titular de la dita direcció general».Apartat 2 de l'article 3. Funcions de l'Observatori de Publicitat«2. La direcció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de dona i igualtat prestarà suport material a l'Observatori de Publicitat per a l'exercici de les seues funcions».

Mapa web