Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8197 de 23.12.2017
Número identificador:  2017/11941
Referència Base de Dades:  011526/2017
 DECRET 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social. [2017/11941]

PreàmbulID'acord amb el que estableix l'article 49.1.24a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de serveis socials, i correspon a la conselleria competent en matèria de prestacions socials configurar el sistema públic valencià de serveis socials amb una xarxa adequada de centres i serveis sota responsabilitat pública, dotada dels recursos socials, mitjans financers i instruments jurídics més adequats per a garantir els drets de les persones amb necessitats socials que requereixen protecció especial.L'esmentat àmbit competencial de la Generalitat ve explicitat, a més, en l'article 49.1.25a, 26a i 27a de l'Estatut d'Autonomia que estableix igualment la competència exclusiva sobre determinats àmbits específics, com són la joventut, la promoció de la dona i les institucions públiques de protecció i ajuda de menors, joves, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat o diversitat funcional i altres grups o sectors necessitats de protecció especial, inclosa la creació de centres de protecció, reinserció i rehabilitació.

IIEl sistema dels serveis socials s'ha desenvolupat en els últims trenta anys, ha adquirit la identitat i vitalitat suficient per a ser reconegut com un instrument fonamental del nostre estat social de dret, i constitueix un dels pilars bàsics la responsabilitat pública del qual recau fonamentalment en les comunitats autònomes.

El marc normatiu autonòmic del nostre sistema de serveis socials es troba inspirat i gira sota el principi general de responsabilitat pública, junt amb els de solidaritat, igualtat i universalitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i té en compte la iniciativa privada i, en especial, les entitats d'iniciativa social, ja que han sigut aquestes les que han ajudat a desenvolupar i crear nombrosos centres i serveis per a garantir l'atenció, integració i inclusió social, sense perjudici de les facultats que corresponen als poders públics.Les actuacions en els diversos camps d'acció en matèria de serveis socials, en efecte, estan sotmeses, en primer lloc, al principi general de responsabilitat pública, que ve definit en l'article 4.a de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que ha sigut recentment reformada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.La Llei 13/2016, de 29 de desembre, de la Generalitat, ha introduït en l'article 44 bis, com a forma de provisió de les prestacions del sistema públic valencià de serveis socials, els acords d'acció concertada amb entitats d'iniciativa social. En el preàmbul de la llei de mesures s'assenyala que amb la inclusió d'un nou article 44 bis, la modificació dels articles 53, 56.2 i del títol VI de la Llei 5/1997, es pretén delimitar el règim jurídic de l'acció concertada, i aclareix que tal acció concertada, com a forma de provisió de les prestacions del sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana, presenta una naturalesa diferent de la dels contractes públics subjectes a alguna de les modalitats previstes en la legislació de contractes públics, i s'acull per a això a la possibilitat que ofereix la nova normativa comunitària (Directiva 2014/24/UE de 26.02.2014), atesa la possibilitat de què gaudeixen les autoritats competents per a la gestió i organització de determinats serveis, com són els serveis socials, a través d'un sistema de finançament públic, sempre que aquest sistema garantisca una publicitat suficient i s'ajuste als principis de transparència i no discriminació.IIINo cal ressaltar el paper de la iniciativa social en la configuració del nostre sistema de serveis socials i la importància de les organitzacions que constitueixen el tercer sector, com a agents col·laboradors amb l'Administració, en la detecció de la problemàtica social, promoció i desenvolupament humà i atenció diària a les necessitats concretes de les persones mitjançant la creació i gestió de centres, així com la prestació dels serveis necessaris. El seu paper i funcions que presten a favor de les persones i grups vulnerables va més enllà de la simple prestació de serveis: constitueixen un element de cohesió que ajuda a conformar el teixit social, gràcies a la seua labor complementària per a garantir la inclusió social.

En determinats sectors, com és el de les persones en situació de dependència, que afecta no sols persones majors sinó de qualsevol edat, incloses les persones amb diversitat funcional, es reconeix expressament la participació del tercer sector en els serveis i prestacions de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència d'una manera diferenciada a la participació de la iniciativa privada, i correspon a cada comunitat autònoma establir el règim jurídic i les condicions d'actuació dels centres privats concertats, tenint en compte de manera especial els centres i serveis corresponents al tercer sector (article 3.n i 16.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència).La seua labor es posa de manifest igualment en la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, que preveu la potenciació dels mecanismes de col·laboració entre l'Administració i les entitats del tercer sector d'acció social, per al desenvolupament de programes d'inclusió social de persones o grups vulnerables en risc d'exclusió social i d'atenció a les persones amb discapacitat o en situació de dependència, amb especial atenció a l'ús dels concerts i convenis.

Els acords d'acció concertada, que la llei autonòmica de serveis socials estableix que han de desenvolupar-se amb entitats d'iniciativa social, són instruments organitzatius a través dels quals l'administració competent pot organitzar la prestació de serveis de caràcter social a les persones, de manera que no queden les seues necessitats descobertes.IVL'acció concertada és una forma de provisió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, de la qual es pot valdre l'Administració a fi de satisfer les necessitats socials, en concret de places i serveis en sectors de serveis socials, quan els centres i serveis de titularitat pública resulten insuficients per a atendre la demanda i les necessitats socials.

Aquesta acció concertada ha de realitzar-se amb adequades garanties de transparència, publicitat i eficiència per a l'interés públic, i podrà finançar els dispositius d'entitats d'iniciativa social que presten serveis a les persones de manera anàloga al prestat en els centres i serveis de titularitat pública, sempre que acrediten experiència en la gestió i garantisquen la qualitat adequada en la prestació del servei.Aquesta possibilitat legal ve arreplegada en l'article 44 bis.1 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de manera que les administracions públiques incloses en el sistema públic valencià de serveis socials proveiran dels serveis previstos en la llei i en el Catàleg de serveis socials o el seu desplegament reglamentari de les formes següents:a) Mitjançant gestió directa o mitjans propis, que serà la forma de provisió preferent.

b) Mitjançant gestió indirecta, d'acord amb alguna de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic.

c) Mitjançant acords d'acció concertada amb entitats privades d'iniciativa social.

El caràcter de subsidiarietat de l'acció concertada per a la prestació a les persones de serveis socials ve, a més, nítidament assenyalada en l'article 62.2.a de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Segons aquest article, l'acció concertada amb entitats privades sense ànim de lucre estarà subordinada, amb caràcter previ, a la utilització òptima dels recursos propis.

VTenint en compte tot això, és necessari i oportú donar la cobertura jurídica adequada a l'acció social concertada en matèria de serveis socials competència de la Generalitat, d'acord amb l'article 53.2 de la Llei 5/1997, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que expressament preceptua que: «Reglamentàriament, en el marc del que estableix la llei, s'establirà el règim jurídic per a cada sector específic d'actuació, es fixaran les condicions d'actuació dels centres privats concertats que participen en el sistema de serveis socials de responsabilitat pública, i es determinaran els requisits d'accés, les condicions del servei, els procediments de selecció, la duració màxima i les causes d'extinció del concert, així com les obligacions de les parts».

Per tant, es tracta de desplegar reglamentàriament aquest precepte i el títol VI de la Llei 5/1997, fixar les condicions d'actuació dels centres i serveis privats concertats d'entitats d'iniciativa social integrats en el sistema públic valencià de serveis socials, i regular el règim jurídic, procediment i sistema de selecció, requisits i condicions dels acords d'acció concertada, juntament amb la resta d'elements previstos en la norma legal.

Per a delimitar l'àmbit objectiu per al desenvolupament de l'acció concertada, s'ha optat per seguir els àmbits primordials d'actuació de la Generalitat en matèria de serveis socials, que vénen definits amb poques paraules en l'article 10.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que determina els col·lectius i grups vulnerables que requereixen una atenció preferent. Aquests àmbits objectius d'actuació coincideixen amb aquells àmbits de serveis socials que disposen de normatives i lleis sectorials autonòmiques on s'estableixen garanties especials a les persones per a rebre un determinat servei, així com la continuïtat en la prestació d'aquests, el dret a la seua permanència o el cessament en aquests per voluntat pròpia, tot això sense perjudici dels supòsits en què la permanència en el centre estiga sotmesa a una decisió judicial.

En aquest sentit, cal recordar allò que s'ha disposat en lleis estatals bàsiques: Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor; Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social; Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la reponsabilitat penal del menor (LORPM); Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social, aprovada per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre; així com allò que s'ha disposat en lleis autonòmiques, com la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes; Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat; Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana; Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut; i la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, entre altres normes i lleis.VIL'elaboració i aplicació d'aquest decret s'ajusta als principis establits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Quant als principis de necessitat i eficàcia, la legislació autonòmica en matèria de serveis socials habilita per a celebrar acords d'acció concertada i formalitzar concerts socials amb entitats sense ànim de lucre, que constitueixen el tercer sector de l'acció social, com a organitzacions regides pel principi de solidaritat que posseeixen una reconeguda labor i experiència en la prestació dels serveis socials, per garantir la sostenibilitat d'aquests recursos socials, de manera que el seu finançament comprenga els costos variables, fixos i permanents de les prestacions, i garantir la indemnitat patrimonial de l'entitat prestadora, sense incloure benefici industrial, atés que compleixen fins i funcions d'interés general.En virtut del principi de proporcionalitat, la disposició conté la regulació dels requisits imprescindibles, procediment de selecció i condicions bàsiques per a la implantació, execució i acords d'acció concertada com a forma de gestió de serveis socials.

A fi de garantir la seguretat jurídica, la norma compleix els paràmetres de l'ordenament jurídic estatal, autonòmic i de la Unió Europea, per a generar un marc normatiu estable i integrat, i atén la singularitat de la prestació de serveis socials a les persones i els fins perseguits per aquesta norma.

En aquest sentit, cal ressaltar que els centres i serveis de les entitats d'iniciativa social que compten amb una experiència acreditada i un nivell de qualitat exigible es podran incardinar dins de la xarxa pública i el sistema públic valencià de serveis socials.

Els centres i serveis d'entitats d'iniciativa social no es limiten a oferir prestacions i serveis, perquè sempre s'ha dit que la seua labor va més enllà. Són serveis d'interés general, ja que ofereixen serveis allí on l'Administració no arriba, i el fet que les seues organitzacions, professionals i les persones que els componen es regisquen pels valors de solidaritat, igualtat d'oportunitats, inclusió i participació, condueix a un desenvolupament social harmònic i equilibrat, que facilita la cohesió social, i a un model d'organització en què l'activitat econòmica està al servei de la ciutadania.

D'altra banda, aquesta qüestió ha sigut objecte de reflexió al si de la Unió Europea, des de l'aprovació del dictamen del Comité Econòmic i Social sobre el tema «Els serveis socials privats sense ànim de lucre en el context dels serveis d'interés general a Europa» (DO C 311, de 07.11.2001), que va establir que «els serveis socials d'interés general, privats, sense ànim de lucre, no pertanyen ni al sector de l'administració pública ni a l'àmbit lucratiu. No obstant això, estan íntimament connectats amb el primer per la concertació que mantenen i pels finançaments que se li atorguen»; per això cal que es tinga en compte la seua capacitat per a tractar els éssers humans com a persones, i no únicament com a individu, administrat, persones assistides o usuàries.En aplicació del principi de transparència, el projecte normatiu ha sigut sotmés no sols als tràmits preceptius d'informació pública i audiència de les entitats afectades per la norma, sinó que s'ha donat publicitat i s'han pogut consultar les memòries i informes rellevants emesos en aquest procediment. S'ha generat un ampli consens, debat i participació ciutadana, amb informació i participació de totes les entitats socials que actuen en els diversos camps de l'acció social.De manera que amb aquesta participació i regulació, es compleixen els principis reguladors assenyalats, fonamentals per al manteniment i desenvolupament d'un model social sostenible que garantisca una atenció personal, pròxima i humana, al mateix temps que la racionalització de recursos, centres i serveis socials adequats i assequibles, una vegada se n'ha valorat l'eficàcia, repercussió econòmica i incidència social.

VIIAquest desplegament normatiu és necessari. En concret, en compliment del que estableix la llei per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, reformada fa poc, per a poder disposar amb la suficient solidesa d'una xarxa de centres i serveis sota responsabilitat pública, amb la disposició d'adequats, suficients i imprescindibles recursos socials, mitjans tècnics, humans i organitzatius, i aportació de recursos financers que garantisquen de manera eficaç la sostenibilitat i adequada distribució territorial de l'atenció de les necessitats socials de les persones en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Per tot això resulta necessària l'aprovació d'aquesta disposició, malgrat no estar inclosa en el Pla normatiu de la Generalitat per a 2017.Per a això, en el títol I d'aquest decret s'estableix l'objecte i àmbit d'aplicació de la norma, amb les definicions i principis generals de l'acció concertada. El títol II regula el règim jurídic de l'acció concertada, amb una primera delimitació de l'àmbit objectiu d'actuació i els requisits d'àmbit subjectiu, i els efectes de l'acció concertada i obligacions de les entitats.

El títol III conté la regulació de les convocatòries i procediments de selecció, amb criteris objectius i transparents per a la selecció de les entitats, centres i serveis. El títol IV estableix el contingut essencial dels concerts de serveis socials, des de la seua formació, així com el seu finançament i duració. Així mateix es regulen les garanties per a la no desvirtuació del sistema a través de l'actuació de terceres persones, així com el manteniment, potenciació i millora de la qualitat dels serveis. En el títol V es desenvolupa l'execució dels acords d'acció concertada, pagament del concert, mesures de control i seguiment.El títol VI aborda la modificació i revisió dels concerts; en el títol VII es regula de forma específica la possible pròrroga d'aquests, sempre que la seua execució s'haja avaluat satisfactòriament, s'hagen complit amb les condicions establides per l'administració i s'haja atés de forma àgil i satisfactòria les directrius i els requeriments d'aquesta. El títol VIII regula les condicions i el procediment per a la incorporació dels serveis de nova creació. Finalment, el títol IX preveu l'extinció dels concerts i les seues causes.

En disposicions addicionals i disposicions transitòries s'aborden un conjunt de mesures per a resoldre tant qüestions connexes al primer règim de concertació com previsores dels passos necessaris per a la posada en vigor. Per a garantir la continuïtat de les prestacions de serveis socials, es preveuen, junt amb les mesures pressupostàries dotades de garanties de sostenibilitat econòmica i financera, les mesures oportunes per a garantir l'atenció global, diversificada, pròxima i acostada a totes les persones que les requerisquen, de manera que els acords de concertació, l'aplicació dels quals pot ser escalonada i que es preveu desplegar en un termini màxim de dos anys, permeten una dinamització de la forma de provisió de serveis, millor assignació de recursos socials i trasllat àgil de les persones al recurs més idoni. Finalment, el text articulat es complementa amb les disposicions derogatòria i finals per a l'entrada en vigor.

En virtut de tot el que s'ha exposat més amunt, en l'exercici de la competència reconeguda en l'article 49.1.24a, 25a, 26a i 27a de l'Estatut d'Autonomia, en compliment del que disposa l'article 56.2 i del títol VI de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, després de la tramitació reglamentària, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 17 de novembre de 2017,

DECRETETÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Aquest decret té com a objecte la regulació dels requisits, procediment de selecció, contingut i condicions bàsiques per a la implantació, execució i desenvolupament dels acords d'acció concertada com a forma de gestió de serveis socials per entitats d'iniciativa social per a proveir les persones dels serveis socials previstos en la llei i en el catàleg de serveis socials o les seues normes de desplegament.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. Aquest decret serà aplicable als acords d'acció concertada que realitze l'administració de la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de serveis socials i les seues entitats de dret públic, amb entitats d'iniciativa social en aquells sectors i serveis del sistema públic valencià de serveis socials susceptibles d'acords d'acció concertada.

2. Les administracions públiques d'àmbit municipal, supramunicipal i provincial, incloses en el sistema públic valencià de serveis socials, podran així mateix proveir aquelles prestacions previstes en el catàleg de serveis socials i serveis de la seua titularitat, d'acord amb el que disposa la llei i aquest marc normatiu, i d'acord amb l'àmbit de les seues competències i àmbit territorial.Article 3. Definicions

Als efectes d'aquest decret constitueix:

a) Acció concertada: la forma de provisió específica de serveis socials, en aquells sectors de l'acció social i serveis que s'estableixen en aquest decret, diferent de la gestió directa i indirecta.

b) Acreditació: acte administratiu pel qual es reconeix a entitats, centres i serveis a què s'atorga, que compleixen amb idoneïtat les condicions i requisits establits reglamentàriament per a garantir el dret de les persones usuàries a rebre uns serveis de qualitat per a optar i participar, si és el cas, en acords d'acció concertada.c) Acord d'acció concertada: instrument organitzatiu de naturalesa no contractual a través del qual les administracions competents en matèria de serveis socials podran organitzar la prestació de serveis mitjançant els recursos disponibles de les entitats d'iniciativa social, i a través del qual es determina el finançament, accés de persones usuàries i control sota la seua competència i responsabilitat pública.

d) Concert social: document de formalització subscrit entre l'administració i l'entitat d'iniciativa social que estableix els drets i obligacions de cada part quant a la prestació i provisió dels serveis socials, el seu règim econòmic, duració, possibilitat de renovació o pròrroga i extinció, i on es determina el nombre i tipologia d'unitats concertades, si és el cas, i la resta de condicions legals.

e) Entitats d'iniciativa social: es consideren com a tals les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre d'acord amb la seua normativa específica.

f) Prestacions del sistema públic valencià de serveis socials: les prestacions i serveis que s'ofereixen a les persones i col·lectius específics en el catàleg de serveis socials en resposta a les seues necessitats concretes de prevenció, atenció, promoció, rehabilitació o inclusió.

Article 4. Principis generals de l'acció concertada

1. Les administracions públiques ajustaran la seua acció concertada amb tercers per a la prestació a les persones de serveis socials als principis generals següents:

a) Subsidiarietat. D'acord amb aquest, l'acció concertada amb entitats privades sense ànim de lucre estarà subordinada, amb caràcter previ, a la utilització òptima dels recursos propis.

b) Solidaritat. Es potenciarà la implicació de les entitats del tercer sector en la prestació de serveis de caràcter social a les persones.

c) Igualtat. Es garantirà que en l'acció concertada quede assegurat que l'atenció que es preste a les persones usuàries es realitze en plena igualtat amb aquelles que siguen ateses directament per l'administració.d) Publicitat. Es preveurà que les convocatòries de sol·licituds d'acció concertada siguen objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

e) Transparència. Es difondran en el portal de transparència els acords d'acció concertada en vigor en cada moment.

f) No discriminació. S'establiran condicions d'accés a l'acció concertada que garantisquen la igualtat entre les entitats que opten a ella.g) Eficiència pressupostària. Es fixaran contraprestacions econòmiques a percebre per les entitats concertades d'acord amb les tarifes màximes o mòduls que s'establisquen, que cobriran com a màxim els costos variables, fixos i permanents de prestació del servei, sense incloure benefici industrial.

h) Participació activa i efectiva de les persones que utilitzen els serveis, per si o a través dels seus representants legals, junt amb els i les professionals i l'estructura de direcció, des de la planificació de les activitats fins a l'avaluació de l'atenció prestada.

2. L'accés a les places concertades amb entitats d'iniciativa social serà, en tot cas, sempre a través de l'òrgan administratiu que designe l'administració concertant.

TÍTOL II

Règim jurídicCAPÍTOL I

Àmbit objectiuArticle 5. Sectors de serveis socials per a l'aplicació del règim d'acció concertada

1. Els acords d'acció concertada comprendran els sectors de serveis socials següents:

a) Infància i adolescència

b) Joventut

c) Persones majors

d) Persones amb diversitat funcional

e) Dones

f) Persones migrants

g) Famílies

h) Igualtat en la diversitat

i) Reglamentàriament es podrà ampliar a altres sectors socials quan, atesa la seua naturalesa i necessitat de protecció, es considere necessari.2. El terme «diversitat funcional» comprén tot tipus de persones amb discapacitat.Article 6. Prestacions i serveis socials susceptibles d'acció concertada1. Podran ser objecte d'acció concertada els serveis d'atenció a les persones incloses en els sectors i serveis d'acció social esmentats que tinguen com a finalitat:

a) La reserva i ocupació de places perquè siguen cobertes per les persones usuàries del sistema públic de serveis socials, l'accés de les quals serà autoritzat per les administracions públiques competents segons els criteris establits d'acord amb la llei i aquest decret, sense necessitat de cobrir la totalitat de places autoritzades del recurs o servei.

b) La gestió integral de prestacions, serveis o centres, per a la disposició per l'administració de la totalitat de places autoritzades d'acord amb les necessitats de servei, sempre que ho permeta la normativa sectorial i s'establisca en l'oportuna convocatòria.

2. Els serveis a les persones en l'àmbit de serveis socials que són susceptibles d'acords d'acció concertada són els corresponents a les prestacions del sistema públic valencià de serveis socials, que apareixen definits en l'annex d'aquest decret.

3. Quan la prestació del servei comporte processos que requerisquen de diversos tipus d'intervencions en distints serveis o centres, l'administració competent podrà adoptar un sol acord d'acció concertada amb dues o més entitats, en el qual imposarà mecanismes de coordinació i col·laboració de compliment obligatori.CAPÍTOL II

Àmbit subjectiuArticle 7. Requisits exigits a les entitats per a l'acció concertadaPodran accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials que complisquen els requisits següents:

a) Estar degudament inscrites en el sector de serveis socials en el registre d'entitats, centres i serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

b) Comptar amb acreditació administrativa, quan així ho exigisca la normativa sectorial. En aquells sectors en què no s'exigisca acreditació, la convocatòria podrà establir requisits de solvència tècnica, i si és el cas financera, per a prestar el servei, així com una experiència mínima en l'atenció del col·lectiu al qual es dirigeix l'acció concertada.c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

d) Els centres o serveis objecte d'acció concertada hauran de disposar d'acreditació administrativa, autorització de funcionament o complir el deure de comunicació mitjançant declaració responsable, d'acord amb la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial exigisca.

e) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, segons establisca la convocatòria pública.

f) Quan l'objecte del concert consistisca en serveis que d'acord amb la normativa vigent hagen de prestar-se en un centre o un espai físic determinat, s'haurà d'acreditar la titularitat del centre, o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o persona titular del local on es troba ubicat el centre o es presten els serveis, quan resulte exigible.Article 8. Prohibicions per a concertar

1. L'administració no podrà concertar amb les entitats d'iniciativa social que no complisquen la normativa que amb caràcter general i específic els siga aplicable.

2. En particular, no podran concórrer ni participar en el procediment de selecció:

a) Les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.

b) Les entitats que hagen sigut sancionades per resolució ferma i definitiva en via administrativa per dues o més faltes greus, o una falta molt greu, d'acord amb la normativa sectorial de serveis socials o del sector objecte d'acció concertada durant els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria pública, o tindre alguna sanció en vigor pel tancament temporal o definitiu del centre o servei en el moment de publicar-se aquesta.

Capítol III

Acord d'acció concertadaArticle 9. Requisits i condicions prèvies

1. Les administracions públiques competents en matèria de serveis socials podran encomanar, dins del seu àmbit territorial d'actuació, a entitats d'iniciativa social la provisió de prestacions previstes en el catàleg de serveis socials i en aquest decret, mitjançant acords d'acció concertada, a través de convocatòria pública, quan els recursos, centres i serveis de titularitat pública pròpia, de gestió directa i indirecta, resulten insuficients per a l'atenció de les demandes i necessitats socials.2. La convocatòria haurà de fixar els serveis i el nombre de prestacions, places o unitats concertades que l'administració establisca en aquells àmbits territorials on es puga establir una concurrència competitiva per existir una pluralitat d'entitats que reunisquen les característiques exigides amb disposició de centres i serveis autoritzats. Així mateix, haurà d'establir el període de vigència de la convocatòria a fi que es puguen incorporar nous recursos socials, d'acord amb el que preveu aquest decret.Article 10. Efectes del concert

1. Mitjançant l'acord d'acció concertada i formalització del concert, l'entitat d'iniciativa social s'obliga a tindre en funcionament el nombre total de places, prestacions o serveis objecte del concert, les quals seran posades a disposició de l'Administració de la Generalitat, amb prestació del servei d'acord amb les prescripcions tècniques que establisca la normativa sectorial i estipule l'acord d'acció concertada.2. Les persones que reben prestacions en els centres i serveis sotmesos al règim d'acció concertada rebran les mateixes prestacions socials i tindran els mateixos drets i deures que la resta de persones que utilitzen els centres o serveis de titularitat pública.Article 11. Obligacions de les entitats

1. L'acord d'acció concertada i formalització del concert obliga l'entitat privada d'iniciativa social a:

a) Admetre al servei a totes les persones usuàries que se li designen per la conselleria competent en la matèria d'acord amb els requisits tècnics.

b) Mantindre els requisits i ràtios de personal en relació a les prestacions i nombre de persones ateses segons es determina en la tipologia de cada recurs durant el període de vigència del concert.

c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no pot percebre una quantitat que, directament o indirectament, supose una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert, excepte, si és el cas, per serveis complementaris, sempre que estiguen previstos en la normativa sectorial, així com en les bases de la convocatòria i estiguen autoritzats.

d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, junt amb la denominació de l'entitat, centre o servei, la condició de centre o servei concertat, integrat en el sistema públic valencià de serveis socials.e) Complir en tot moment les condicions tècniques a què se subjecta el concert i mantindre la vigència del certificat de qualitat.

f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que puguen presentar les persones usuàries.

g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que formulen els òrgans competents de la Conselleria per a l'exercici de l'activitat.h) Disposar d'un òrgan de participació del centre o servei i mantindre un règim de funcionament amb participació i representació per part de l'entitat, professionals i persones usuàries o els seus representants legals, segons que establisca la normativa sectorial.

2. Com a condició tècnica obligatòria, l'entitat concertant, en tot cas, haurà de subscriure una pòlissa d'assegurances que cobrisca la responsabilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les persones usuàries del centre o servei, així com una assegurança d'accidents que cobrisca la indemnització pels riscos següents:

– Defunció.

– Invalidesa absoluta i permanent.

– Invalidesa parcial per pèrdua física o funcional de membres.

– Assistència medicofarmacèutica amb cobertura il·limitada en centres concertats per l'asseguradora.

3. Igualment, les entitats estaran obligades a complir amb la legislació laboral vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu d'aplicació.

TÍTOL III

ProcedimentArticle 12. Procediments de concertació

1. La convocatòria dels acords d'acció concertada i resolució de concessió es regeixen pel principi de transparència i publicitat del procediment, de manera que tot l'expedient administratiu serà públic i el procés de selecció es farà amb publicitat per les vies que l'òrgan competent considere convenients i oportunes per a garantir els principis esmentats.

2. La convocatòria garantirà que les entitats que complisquen els requisits establits puguen acollir-se i optar al règim d'acció concertada d'acord amb els principis generals establits en la llei i en l'article 4 d'aquest decret.

3. Així mateix, la convocatòria haurà d'establir la puntuació mínima i els criteris de selecció d'entitats per a l'adopció d'acords d'acció concertada, quan resulte aquesta necessària en funció de les limitacions pressupostàries o del nombre o característiques de les prestacions susceptibles de concert.

4. El concert no podrà finançar situacions millors a la gestió directa dels serveis, i caldrà que hi haja una homogeneïtat en les prestacions.Article 13. Convocatòria

1. La convocatòria de concerts en cada sector de serveis socials serà aprovada mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials, d'acord amb el que preveu aquest decret.

2. Les convocatòries seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i contindran, com a mínim, els aspectes següents:

a) Definició de l'objecte: serveis susceptibles de concert, que vindran delimitats en cada convocatòria.

b) Finançament.

c) Requisits generals i específics que, si és el cas, hauran de complir les entitats d'iniciativa social per a participar en el procediment de selecció.

d) Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

e) Documentació i informació que cal adjuntar a la sol·licitud.

f) Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment.

g) Composició de la comissió d'avaluació.

h) Criteris objectius de valoració de sol·licituds. Es concretaran i s'especificaran els criteris objectius previstos en la llei i en aquest decret.

i) Mòduls econòmics i criteris per a determinar la quantia dels serveis a concertar.

j) Termini de resolució i publicació.

k) Recursos contra la resolució.

l) Termini i òrgan competent per a la formalització del concert.

m) Termini establit de duració del concert i possibilitat de pròrrogues.

n) Forma de pagament del concert i mesures de control.

o) Condicions tècniques per a la realització de les corresponents prestacions i serveis.

p) Referència a la normativa sectorial d'aplicació al servei i obligació de complir el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

q) Possibilitat de contractar les activitats accessòries amb tercers. Si és el cas, s'establiran les activitats sobre les quals pot recaure el percentatge màxim, que haurà de fixar la convocatòria i no podrà superar en cap cas el 40 %, i el règim d'autorització.

r) Qualsevol altra previsió exigida per la normativa sectorial o que es considere procedent incloure.

3. La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa, i podrà impugnar-se d'acord amb el que establixen les lleis de procediment administratiu i jurisdiccional.Article 14. Documentació, lloc i termini de presentació de sol·licituds1. La convocatòria determinarà el termini en què es poden presentar les sol·licituds per les entitats d'iniciativa social, que complisquen els requisits i que opten o puguen acollir-se al règim d'acció concertada, i s'establirà un termini mínim d'un mes, a partir de l'endemà que siga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La presentació de sol·licituds i documentació annexa es farà de manera telemàtica. A aquest fi les persones jurídiques i entitats interessades utilitzaran l'aplicació dissenyada i disponible en el Catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de la seu electrònica (portal https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia»).3. La documentació que han de presentar les entitats que sol·liciten participar en un procediment de selecció, mitjançant un acord d'acció concertada, vindrà establida en la resolució de convocatòria corresponent.

Aquesta documentació, amb caràcter general i mínim, serà la següent:

a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en què s'autoritze al representant legal la participació en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social.b) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la seguretat socialc) Declaració responsable de l'entitat de no estar incursa en cap causa de prohibició per a concertar.

d) Memòria tècnica del servei o de gestió i activitats del centre, quan aquests no disposen d'acreditació administrativa d'acord amb la normativa sectorial.

e) En tot cas, relació de professionals i personal d'atenció directa amb què compte el centre o servei, amb indicació del nom i cognoms dels seus components, lloc de treball, titulació, formació, tipus de relació laboral d'aquests amb l'entitat titular, antiguitat, nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada un d'ells i funcions que realitzen.

f) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.g) Qualsevol altra documentació tècnica que s'indique o s'establisca en la resolució de la convocatòria per a cada sector o servei específic susceptible d'acció concertada.

4. Els documents de l'apartat b podran ser consultats directament per l'Administració, a través de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, i s'entendrà que la persona jurídica concedeix l'autorització a la consulta i obtenció de les certificacions, sempre que no establisca la seua oposició i denegació expressa en la sol·licitud. En aquest cas, les persones interessades estaran obligades a presentar els certificats originals, adjuntats a la sol·licitud, d'acord amb el que estableix aquest decret.

5. Durant la fase d'instrucció l'administració incorporarà d'ofici:a) Certificat de la inscripció de l'entitat titular en el Registre d'Entitats Titulars d'Activitats Socials de la conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'inscripció en aquest, per a acreditar l'antiguitat.

b) Certificat de la inscripció d'autorització de funcionament del centre o de la inscripció en el Registre de Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data autorització o d'inscripció.Article 15. Criteris de valoració d'entitats i serveis

1. Podran establir-se com a criteris de valoració d'entitats, per a la puntuació en els procediments de concertació, a fi que servisquen de preferència per a concertar en els àmbits que establisca cada convocatòria:

a) La implantació de l'entitat en la localitat on es prestarà el servei.b) Els anys d'experiència acreditada en la prestació del servei.

c) La valoració de les persones usuàries sobre el servei mateix, si ja ha prestat el servei anteriorment.

d) El nivell de qualitat del sistema bàsic o avançat de les certificacions de qualitat i la seua adequació al servei.

e) La continuïtat en l'atenció o qualitat prestada.

f) El treball desenvolupat en l'àmbit comunitari i el grau d'inserció de l'entitat, centre o servei en el territori, desenvolupant accions i programes en col·laboració amb altres centres i serveis socials, culturals, sanitaris, d'ocupació, municipals o de la Generalitat.g) L'arrelament o la vinculació de la persona en l'entorn d'atenció.h) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb diversitat funcional, pla d'igualtat entre homes i dones, i altres de caràcter social, especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada.

i) Implantació de processos de participació i decisió de les mateixes persones en els plans de centres o serveis i en els seus projectes de vida.j) Qualssevol altres que resulten determinants per a la valoració de la capacitat i idoneïtat de les entitats.

2. En particular, l'administració podrà fixar a través de la corresponent convocatòria pública, aquells elements tècnics, paràmetres i estàndards d'infraestructures físiques i dotacionals, recursos humans i la resta d'aspectes de caràcter organitzatiu i de funcionament que, per damunt dels establits amb caràcter mínim per al funcionament dels serveis o l'autorització de funcionament dels centres, es requerisquen per a la valoració.Article 16. Òrgan d'instrucció

1. La instrucció dels procediments de concertació correspon als òrgans competents de les direccions territorials de la conselleria competent en la matèria de serveis socials, que s'encarregaran de verificar la documentació presentada en el procediment i la baremació, així com l'avaluació tècnica.

2. Així mateix, la instrucció podrà correspondre a un altre centre directiu de la conselleria competent si ho estableix la convocatòria oportuna.

3. Una vegada revisada la documentació, quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'adjunte la documentació preceptiva, l'òrgan d'instrucció el requerirà perquè, de conformitat amb allò que s'ha exigit en la llei i en les seues disposicions de desplegament esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit en la seua petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

4. Una vegada finalitzada la instrucció de tots els expedients corresponents al seu àmbit territorial o funcional, l'òrgan d'instrucció elevarà a la comissió d'avaluació la relació d'entitats els centres i serveis de la qual compleixen els requisits per a la concertació.Article 17. Comissió d'avaluació

1. Per a l'avaluació dels procediments d'acció concertada, es crearà una comissió d'avaluació per a cada convocatòria, integrada per personal tècnic adscrit a la conselleria competent en la matèria, que serà designat en la pròpia convocatòria. Estarà constituïda per huit persones, d'entre els quals una ocuparà la presidència i altra la secretaria.2. En tot cas, s'haurà de garantir la presència equilibrada d'homes i dones en la composició de la dita comissió d'avaluació, que vindrà recollida i determinada en la convocatòria, d'acord amb l'organigrama i nivell administratiu del centre directiu competent. Exercirà les seues funcions i actuarà com a òrgan col·legiat, d'acord amb el que preveu la legislació de règim jurídic del sector públic.3. La dita comissió és l'encarregada d'elaborar una relació ordenada de participants en el procediment de selecció amb la seua puntuació, d'acord amb els criteris de valoració que establisca i que desenvolupe oportunament la convocatòria.Article 18. Resolució de concessió

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió serà de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La persona titular de la conselleria competent en matèria de serveis socials podrà delegar la resolució del procediment d'acció concertada.

3. Transcorregut el termini establit, sense que s'haja notificat resolució expressa, les persones i entitats interessades participants en el procediment podran entendre desestimades les seues sol·licituds de participació en el procediment obert per a l'acció concertada per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'administració de resoldre expressament i la possibilitat que es reserva l'administració de suspendre o declarar desert el procediment.

Article 19. Publicació de la resolució de concessió

1. La resolució del procediment de selecció serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'Article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Sense perjudici d'això, la resolució serà notificada a les entitats sol·licitants, de forma telemàtica, en el domicili o adreça que assenyalen en la sol·licitud corresponent.Article 20. Recursos

Les resolucions que es dicten d'acord amb el que disposa l'article 18 i siguen objecte de publicació posen fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà que siguen publicades o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació esmentada, d'acord amb allò que disposa l'Article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

TÍTOL IV

Contingut dels concerts de serveis socialsArticle 21. Formalització i efectes de l'acció concertada

1. Els concerts socials, producte dels acords d'acció concertada, es formalitzaran en document administratiu dins del termini de trenta dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió del concert.

En el document de concert esmentat haurà de constar de forma expressa els drets i obligacions de les parts, nombre i tipologia dels serveis, places o unitats concertades, règim econòmic: finançament per part de l'administració i forma de pagament, duració, possibilitat de pròrrogues i causes d'extinció d'aquest.

El concert social serà subscrit, en representació de l'administració concertant, per la persona titular de l'òrgan facultat per a resoldre el procediment de concertació.

2. Els concerts de serveis socials obliguen l'entitat que concerta a prestar a les persones els serveis de caràcter social en les condicions que estableix la normativa sectorial aplicable, aquest decret i la resolució de convocatòria d'acord de concertació en un determinat sector de serveis socials.

3. No podrà percebre's de les persones usuàries dels serveis cap quantitat pels serveis concertats al marge de les taxes establides.4. La percepció de qualssevol retribucions per la prestació de serveis complementaris i el seu import, haurà de ser autoritzada prèviament per l'òrgan competent de l'administració concertant.

5. El document administratiu en què es formalitze el concert social podrà elevar-se a escriptura pública quan ho sol·licite el titular del servei o centre concertat. En aquest cas, seran a càrrec seu les despeses derivades de l'atorgament.Article 22. Finançament de l'acció concertada

1. Cada convocatòria fixarà els imports dels mòduls econòmics corresponents a cada prestació susceptible d'acció concertada.

2. Les tarifes màximes o mòduls econòmics retribuiran com a màxim els costos variables, fixos i permanents de les prestacions, i garantiran la indemnitat patrimonial de l'entitat prestadora, sense incloure benefici industrial.

3. Els imports derivats de l'acció concertada s'abonaran en la forma prevista en la llei.Article 23. Duració dels concerts

Els concerts hauran d'establir-se amb una duració temporal no superior a quatre anys. Les eventuals pròrrogues, quan estiguen expressament previstes en l'acord d'acció concertada, podran ampliar la duració total del concert fins a un màxim de deu anys. Quan acabe el període esmentat, l'administració competent podrà establir un nou concert.

Article 24. Limitacions en l'exercici de l'activitat i acords d'acció concertada

1. Queda prohibida la cessió, total o parcial, dels serveis objecte de l'acord d'acció concertada excepte quan l'entitat concertada siga declarada en concurs de creditors, amb autorització expressa i prèvia de l'administració que adoptarà les mesures necessàries per a garantir la continuïtat i qualitat del servei.

2. Les entitats concertades hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a prestar els serveis objecte de l'acord d'acció concertada. Quan els mitjans materials i personals de què disposen no siguen suficients podran recórrer a la col·laboració de tercers, que hauran d'acreditar al seu torn la seua idoneïtat per a prestar els serveis, sense que això puga suposar el trasllat de l'execució d'un percentatge superior al que establisca la resolució de convocatòria i, de conformitat amb ella, l'acord d'acció concertada.Article 25. Qualitat dels serveis

L'acord d'acció concertada aprovat mitjançant la resolució de convocatòria fixarà les condicions materials, tècniques i, si és el cas, ràtios de personal en el marc que estableix la normativa sectorial, que s'hauran de mantindre durant el període de vigència del concert, i podrà preveure i imposar actuacions de millora d'aplicació a les actuacions concertades que no suposen modificació del concert i de les condicions estipulades en l'acord d'acció concertada a fi de garantir en tot moment la qualitat del servei.Article 26. Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses derivades de l'aplicació del règim d'acció concertada seran resoltes pel centre directiu competent de l'administració sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

TÍTOL V.

Execució dels acords d'acció concertada.

Mesures de control i seguimentArticle 27. Pagament del cost del concert

1. La conselleria competent en matèria de serveis socials tramitarà mensualment l'ordre de pagament dels preus per plaça o servei que s'hagen establit, d'acord amb els mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el corresponent concert, després de presentar la documentació preceptiva i una relació mensual, per part de les entitats, de les places ocupades o els serveis prestats.

2. L'entitat ha de presentar la documentació mencionada en l'apartat anterior per via telemàtica davant del registre administratiu corresponent per a la seua comprovació per l'òrgan administratiu o unitat a què corresponga la supervisió i gestió de concerts.

3. Quan així es preveja en la convocatòria i el concert, ateses les especials característiques i necessitats d'un col·lectiu o servei concret, es podrà establir un preu o mòdul econòmic per plaça ocupada i un percentatge inferior per places concertades no ocupades, segons establisca la convocatòria.Article 28. Deure de comunicació

Als efectes de l'abonament de les quantitats corresponents als serveis concertats, les entitats hauran de facilitar a l'òrgan administratiu competent la relació de les persones que hagen ocupat la plaça o que hagen rebut el servei cada mes i les comunicacions d'altes o baixes d'aquestes persones, i resoldran qualsevol incidència o petició d'informe suplementari que puga sol·licitar l'administració.Article 29. Reintegrament de quantitats rebudes indegudament

La percepció indeguda de quantitats per part del titular del servei a les persones per a la realització d'activitats complementàries, quan no hagen sigut autoritzades per l'administració, comporta l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats, incrementades si és el cas amb l'interés legal, si hi haguera demora en la devolució, sense perjudici de les mesures de sanció i possible causa de resolució i extinció del concert, d'acord amb el que preveu aquest decret.Article 30. Inspecció i control

Sense perjudici del que disposa l'article anterior, els serveis concertats queden subjectes al control de caràcter financer, i a les funcions inspectores i sancionadores de l'Administració de la Generalitat i dels serveis competents en la matèria.

TÍTOL VI

Modificació i revisió dels concertsArticle 31. Modificacions dels concerts

1. Les variacions que puguen produir-se en els serveis per circumstàncies derivades de les necessitats d'atenció de les persones usuàries o per altres circumstàncies individualitzades, donaran lloc a la modificació del concert, sempre que existisca crèdit adequat i suficient, i no afecten els requisits que s'estableixen per a la prestació i provisió de serveis.2. El concert es podrà modificar d'ofici o a instància del titular del servei, sempre que concórreguen motius d'interés públic. En cas de modificació d'ofici, serà preceptiva l'audiència de la part interessada.3. L'òrgan competent per a aprovar la modificació serà, en tot cas, l'òrgan competent per a l'aprovació de la resolució de concessió en cada sector d'atenció social.Article 32. Ampliació o minoració del nombre de places o serveis1. Ateses les disponibilitats pressupostàries, anualment es poden incrementar el nombre de places o serveis objecte de concert durant la vigència d'aquest, sempre que hi haja demanda de persones acreditades en la llista de l'administració concertant per a aqueix determinat servei objecte de concert i acord d'acció concertada.

2. En supòsit que no existisca prou demanda social de places o serveis, es podrà procedir així mateix a la minoració d'aquestes, d'acord amb la situació de la realitat social i les dades constatades en l'últim o últims anys d'execució del concert.

3. L'ampliació i minoració, en tot cas, es realitzarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en el concert, i serà preceptiva l'audiència de la part interessadaArticle 33. Revisió i modificació de les condicions tècniques o econòmiques

1. La conselleria competent podrà revisar les condicions tècniques i els mòduls econòmics com a conseqüència de canvis normatius.

2. Així mateix podran revisar-se els imports dels mòduls econòmics durant el termini de duració del concert social, per resolució de l'òrgan competent de la conselleria, per a mantindre les condicions econòmiques del concert, dins de les disponibilitats pressupostàries i dels termes previstos en la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

3. La freqüència de les revisions dels mòduls econòmics establits en cap cas pot ser inferior a un any natural.

TÍTOL VII

Pròrroga dels concertsArticle 34. Pròrroga

Els concerts podran prorrogar-se, fins a un període de dos anys, només mitjançant acord explícit d'ambdues parts.Article 35. Requisits de la pròrroga

La pròrroga només podrà acordar-se si se segueixen donant les circumstàncies habilitants, el servei s'està realitzant de conformitat, l'entitat concertada segueix complint els requisits necessaris, i existeix consignació pressupostària adequada i suficient.Article 36. Procediment

1. La decisió sobre la pròrroga correspondrà a l'òrgan competent per a resoldre les convocatòries d'acció concertada, o centre directiu en el qual delegue.

2. Les entitats concertades hauran de sol·licitar formalment la pròrroga del servei, amb una antelació mínima de sis mesos a la seua finalització, i adjuntaran la documentació acreditativa sobre compliment de requisits, i sobre les variacions o circumstàncies esdevingudes.

3. El centre directiu competent podrà, així mateix, iniciar d'ofici el procediment de pròrroga.

4. La resolució serà motivada, prèvia instrucció de l'oportú expedient, si escau.

5. La formalització de la pròrroga acordada es realitzarà dins del termini de 30 dies, comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

TÍTOL VIII.

Concertació de serveis addicionals o de nova creacióArticle 37. Sol·licitud de concertació de serveis addicionals o de nova creació

Les entitats d'iniciativa social que creen nous serveis i aquelles de nova creació que hagen de prestar serveis socials susceptibles d'acords d'acció concertada, així com les que hagen quedat excloses totalment o parcialment en l'última resolució de convocatòria pública oberta de caràcter plurianual, que es troben inscrites en la corresponent secció del Registre d'Entitats, Centres i Serveis Socials, que complisquen els requisits exigits per a optar al règim d'acció concertada, podran sol·licitar el concert social en el primer semestre de cada any natural.

Article 38. Procediment

1. L'acord d'acció concertada se sotmetrà als requisits i procediment regulats en els títols II i III d'aquest decret.

2. La documentació exigida a presentar amb la sol·licitud serà la corresponent a la convocatòria pública que regeix en els acords d'acció concertada en vigor.

3. En aquests casos, la comissió d'avaluació es reunirà en el segon semestre de cada any, a la vista de totes les sol·licituds presentades en el seu àmbit sectorial, i si hi ha necessitats a cobrir per l'administració que ho justifiquen, proposarà la concertació d'aquells centres o serveis que reunisquen els requisits i superen els criteris de selecció fixats en la convocatòria, i determinarà així mateix l'import del concert. La proposta estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici següent.Article 39. Condicions

Els acords d'acció concertada regulats en aquest títol se sotmetran a les condicions corresponents a la convocatòria pública en vigor, i la seua duració vindrà fixada segons el termini màxim de duració que haja establit amb caràcter general la dita convocatòria i idèntic règim de pròrrogues.

TÍTOL IX

Extinció dels concertsArticle 40. Causes d'extinció dels concerts socials

1. Són causes d'extinció dels concerts socials:

a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació que es determine en el concert per a garantir la continuïtat del servei.b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'article 11 i títol V d'aquest decret per part de l'administració o del titular del servei, amb requeriment previ per a exigir el compliment de les obligacions derivades del concert.

c) El venciment del termini de duració del concert, llevat que se n'acorde explícitament la pròrroga o renovació.

d) L'extinció de la persona jurídica a què correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 45.

e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada.

f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica del titular del concert, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.

h) La negació a atendre les persones usuàries derivades per l'administració competent.

i) La prestació de serveis concertats no autoritzada per l'administració.

j) La sol·licitud d'abonament a les persones usuàries de serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'administració.

k) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

l) No fer efectiu el requisit de presentació de certificació de qualitat, en el termini establit per l'administració, o no mantindre la vigència del certificat de qualitat, durant el termini de duració del concert social.

m) La resta de causes que, d'acord amb el que dicten les lleis, s'establisquen.

2. Extingit el concert, l'administració competent garantirà la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.Article. 41. Condicions per a l'extinció del concert per acord mutuL'extinció del concert social per acord mutu de les parts no serà procedent quan hi hagen raons d'interés públic que ho impedisquen. En tot cas, l'òrgan de participació del centre o servei haurà de ser oït i informat, abans que es dicte la resolució administrativa.Article. 42. Incompliment greu de les obligacions per l'administracióL'entitat d'iniciativa social, titular del centre o servei concertat, podrà sol·licitar la resolució del concert si estima que l'administració ha incorregut en causa d'extinció d'aquest, d'acord amb el que disposa la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 40 d'aquest decret. En cas que l'administració denegue la resolució i extinció del concert, l'entitat titular està obligada a continuar prestant els serveis concertats mentre existisquen persones usuàries que haja d'atendre, sense perjudici dels recursos que escaiga.Article. 43. Incompliment greu de les obligacions per l'entitat titular del servei

1. Als efectes de la determinació de possible incompliment per part del l'entitat titular del centre o servei, l'òrgan competent de l'administració obrirà d'ofici un expedient informatiu davant de qualsevol queixa o denúncia.

2. L'administració, tant d'ofici com a conseqüència de denúncia o a proposta de la inspecció de serveis socials, podrà acordar la incoació d'expedient administratiu sancionador, quan existisca presumpta infracció de la normativa general de serveis socials o de la normativa sectorial aplicable, amb vista a determinar la possible existència així mateix d'incompliment del concert social.

3. La instrucció de l'expedient es realitzarà d'acord amb les normes contingudes en la llei del procediment administratiu comú, amb tràmit d'audiència a la persona interessada.

4. Si com a conseqüència de l'expedient administratiu a què es refereix l'apartat anterior, resulta que el titular del centre o servei ha incomplit greument el concert, l'administració procedirà a la resolució, amb efectes, si és el cas, des de la data que es determine a fi de causar el menor perjudici i adoptar les mesures necessàries de trasllat de les persones usuàries; sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals.Article. 44. Incompliment reiterat de les obligacions per l'entitat titular del servei

1. Si de l'expedient administratiu informatiu i sancionador resulta una o diverses infraccions lleus, s'advertirà el titular del centre o servei perquè en el termini que en cada cas es determine, que no podrà ser inferior a un mes, esmene les causes de la deficiència en el tracte o incompliment. La no esmena donarà lloc a un nou advertiment que, si no és atés en el termini d'un altre mes, originarà l'extinció del concert.2. La reiteració o reincidència en el comportament previst en el número anterior, podrà així mateix estimar-se causa greu d'incompliment del concert, que podrà donar lloc a la resolució i extinció d'aquest, després dels expedients administratius oportuns.

3. La percepció indeguda i reiterada de quanties per part del titular del centre o servei, que suposen una desvirtuació dels termes del concert social, obligarà l'entitat titular del concert a procedir al reintegrament i suposarà per a aquest l'obligació d'acreditar documentalment davant de l'administració la devolució de les esmentades quantitats a les persones usuàries, en el termini màxim d'un mes a comptar de la data de la notificació de la resolució de l'oportú expedient administratiu contradictori, perquè no siga resolt i extingit el concert per aquesta causa; tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què s'haja pogut incórrer.

Article 45. Extinció de la persona jurídica

L'extinció de la persona jurídica titular del servei objecte d'acord d'acció concertada produeix l'extinció del concert, llevat que l'organització i el patrimoni passen a ser de titularitat d'una altra persona jurídica que complisca els requisits establits en aquest decret, com a entitat de titularitat privada d'iniciativa social acreditada, i assumisca en la seua integritat les obligacions corresponents al concert.Article 46. Cessament voluntari

En el supòsit de cessament voluntari de l'activitat del servei, els efectes de l'extinció tindran lloc, en tot cas, a partir de la data prevista en la resolució que acorde el cessament de l'activitat.Disposicions addicionalsPrimera. Provisió de prestacions socials i serveis de titularitat de les entitats locals

La provisió de prestacions socials públiques, a través de centres o serveis de titularitat de les administracions locals en matèria de serveis socials, sobre els quals la Generalitat ostenta competències exclusives quant al seu desenvolupament i finançament, s'efectuarà a través de les corresponents fórmules de col·laboració i cooperació entre administracions públiques previstes en l'ordenament jurídic.Segona. Adaptació d'òrgans competents de les entitats locals al procediment de concertació

D'acord amb les competències de les administracions locals que estableix la llei per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les entitats locals, compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, que siguen titulars de recursos o serveis susceptibles d'acció concertada, podran adaptar el que preveu el títol III, que regula el procediment de concertació, en matèria organitzativa en relació amb la composició de la comissió d'avaluació, la titularitat dels òrgans de resolució i d'aprovació de convocatòries, i resta d'articles concordants, a l'especificitat de la seua organització i de la normativa de règim local.Tercera. Registre de concerts socials

1. Una vegada formalitzats s'anotaran d'ofici els concerts socials subscrits per l'òrgan competent de la Conselleria en la corresponent secció del Registre d'Entitats, Centres i Serveis Socials, i s'hi indicarà:

– Data d'aprovació i formalització del concert.

– Tipus de servei i sector d'atenció social.

– Indicació del nombre de places del servei o unitats del centre concertades.

– Duració del concert.

2. Les entitats locals que formalitzen concerts socials estaran obligades a comunicar les dades esmentades en el termini d'un mes des de la formalització, per tal que siguen anotades en el registre.

3. El manteniment i l'actualització de les dades d'inscripció obligatòria dels concerts socials correspondrà al centre directiu competent del registre.Quarta. Finançament

1. La Generalitat consignarà anualment en els pressupostos, dins dels programes pressupostaris de la conselleria competent en matèria de serveis socials corresponents a cada exercici, els crèdits necessaris per a finançar els acords d'acció concertada amb entitats d'iniciativa social, en els sectors d'acció social, que regula aquest decret.2. Amb aquesta finalitat fixarà i establirà els crèdits necessaris en la secció i el capítol del pressupost de despesa corresponent a la conselleria competent en matèria de serveis socials, per tal que siguen atesos.Cinquena. Tramitació anticipada

Els acords d'acció concertada regulats en aquest decret podran acollir-se al règim de despeses de tramitació anticipada, previst en l'Article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en forma anàloga a allò que s'ha establit per a les subvencions en règim de concurrència competitiva.

Sisena. Execució del concert social. Pagament delegat

Es podrà desenvolupar i aplicar el pagament delegat al personal professional i d'atenció directa dels centres i serveis concertats per la conselleria competent en matèria de serveis socials, quan així s'establisca per la Llei de Pressupostos de la Generalitat, es publiquen els mòduls corresponents en aquesta i l'assignació dels fons públics destinats al sosteniment dels dits centres i serveis es realitze a través de mòduls econòmics diferenciats de despeses de personal i de despeses generals o altres despeses. Aquest objectiu quedarà completament definit pressupostàriament, a través de les habilitacions de despesa que siguen necessàries i sistema de pagament per a l'execució dels concerts socials, abans del 31 de desembre de 2020.Setena. Activitats complementàries a serveis socials

1. Les activitats complementàries o de serveis no inclosos com a prestacions en els serveis concertats seran voluntàries, no tindran caràcter discriminatori, no podran realitzar-se en cap cas en minva de les prestacions i serveis concertats i no tindran caràcter lucratiu, per a l'autorització per l'administració concertant.

2. L'autorització de percepció de quanties determinades per part de les persones usuàries del servei en concepte de retribució per les esmentades activitats, en el supòsit d'activitats programades trimestralment o semestralment, es realitzarà amb la proposta prèvia i coneixement de l'òrgan de participació del centre.Huitena. Pòlisses d'assegurança

1. En relació amb el que disposa l'article 11.2 d'aquest decret, per a formalitzar el concert social, les cobertures mínimes a contractar seran per defunció de 30.000 euros i per a invalidesa de 60.000 euros, per sinistre, sense que existisca limitació per anualitat d'assegurança.

2. En el cas d'assistència medicofarmacèutica en centres no concertats el límit de la indemnització serà de 6.000 euros.

3. El col·lectiu objecte de l'assegurança d'accidents haurà de ser el corresponent a les persones usuàries dels centres o serveis concertats i les persones empleades de les entitats concertants en el desenvolupament de les seues funcions, i perquè la cobertura d'assegurança siga efectiva, a efectes contractuals, serà suficient que la persona forme part dels esmentats col·lectius des de la seua incorporació, i no serà per tant necessària la comunicació prèvia nominal de persones assegurades. Amb aquesta finalitat, el registre de persones usuàries dels centres o serveis concertats i el de les empleades de les entitats concertants quedarà a disposició de l'entitat asseguradora per a realitzar qualsevol comprovació a aquests efectes.Novena. Terminis per a fer efectives les obligacions de publicitat consegüents al règim d'acció concertada

1. Els titulars dels centres i serveis acollits al règim de concert social hauran de fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat la condició de centre o servei concertat, en el termini màxim de quinze dies des de la seua formalització.

2. Els centres la totalitat de places dels quals estiguen subjectes al règim d'acord d'acció concertada faran constar en la seua denominació i en la seua publicitat la condició de centre concertat. En el termini màxim de quaranta-cinc dies des de la formalització del concert, hauran de fer constar aquesta circumstància i modificar, si és el cas, la retolació i publicitat exterior.Disposicions transitòriesPrimera. Convocatòries d'acords d'acció concertada i efectes

1. Per al primer règim d'acords d'acció concertada, els terminis de convocatòries i concessió de concerts es determinaran d'acord amb la planificació general de la conselleria competent en matèria de serveis socials i, en tot cas, d'acord amb les previsions contingudes en la llei de pressupostos de la Generalitat.

2. Les convocatòries es realitzaran, preferentment, amb caràcter unitari per a cada sector d'acció social, i s'establirà el termini màxim d'un any, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest decret, per a la convocatòria dels acords d'acció concertada en els sectors socials i aquells serveis susceptibles de concert, que estan sota la competència de la Generalitat i que tinguen un caràcter preferent; i en el termini màxim de dos anys per a la convocatòria dels acords en aquells sectors o serveis susceptibles de concert, que per limitacions pressupostàries o que no estiguen desenvolupats suficientment, d'acord amb el que disposa l'apartat següent, no tinguen declarada la preferència esmentada.3. L'aprovació de les convocatòries d'acords d'acció concertada tindrà lloc una vegada realitzats els estudis dels mòduls econòmics pertinents per a finançar cada servei i determinades les condicions tècniques que han de regir per al desplegament del règim d'acció concertada en cada sector social; s'establirà per a l'elaboració un termini màxim de sis mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest decret, per a la realització dels estudis previs a cada convocatòria.4. En tot cas, la formalització del concert social, després de la resolució de concessió del primer règim de concertació, posarà fi al finançament mitjançant subvencions econòmiques d'aquelles activitats dels centres o serveis que hagen sigut objecte de concert.Segona. Convocatòria del primer règim d'acció concertada

Per al primer règim d'acció concertada, la formalització i eficàcia del concert tindrà efectes des de l'1 de gener, si a 31 de desembre de l'any en què s'inicia la tramitació del procediment de selecció previst en el títol III s'haguera completat amb la resolució de concessió, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient, sense perjudici de l'obligació de publicació i la formalització del document de concert social en el mes de gener, una vegada aprovat el Pressupost de la Generalitat i haver procedit a l'obertura de l'exercici econòmic.Tercera. Acreditació administrativa1. Fins que no es desplegue reglamentàriament el procediment d'acreditació administrativa d'entitats, centres i serveis, i d'acord amb el que disposa l'article 7. b), en les convocatòries per a accedir al règim d'acció concertada s'exigiran els requisits mínims de solvència tècnica següents:

a) Tindre una experiència mínima d'un any en l'atenció a persones, gestió de centres i serveis, dins del sector d'atenció social.

b) Que la totalitat del personal que presta els seus serveis dispose de la titulació, habilitació, homologació o certificació de les capacitats professionals i formació adequada per a l'exercici de les tasques a realitzar.c) Tindre almenys una tercera part del personal d'atenció directa de la plantilla del centre o servei un grau d'experiència acreditada, com a mínim, de dos anys en aquest sector.

d) Tindre almenys la meitat del personal d'atenció directa de la plantilla del centre o servei una relació contractual de caràcter indefinit.e) Complir els centres les condicions tècniques de seguretat i d'accessibilitat vigents en el moment de l'autorització. Per a això s'haurà de presentar una declaració responsable que acredite que les instal·lacions es troben en idèntiques o millors condicions de seguretat i d'accessibilitat, així com el compromís d'adaptar-se a les diferents normatives en matèria d'accessibilitat segons que siguen aprovades.

f) Disposar d'autorització de funcionament, de caràcter definitiu.g) Tindre l'establiment i les seues instal·lacions llicència d'obertura municipal, d'acord amb la legislació de règim local. En el cas que la resolució municipal establira mesures correctores, aquestes hauran d'estar executades dins del termini i en la forma corresponent en el termini establit.

2. L'experiència mínima en matèria de serveis socials que s'assenyala en el punt 1.a) podrà haver-se adquirit en qualsevol lloc del territori nacional, sempre que aquesta es trobe registrada per les autoritats competents d'una o diverses comunitats autònomes.

3. El procés de verificació d'aquests requisits es podrà incardinar, com a fase prèvia, dins del procediment de selecció d'entitats, centres i serveis, obert per una convocatòria pública de concerts en els diferents sectors de serveis socials, i tindrà efectes limitats, com acreditació administrativa provisional, per a optar i hi participar, fins que no es desplegue la norma reglamentària que regule les condicions d'acreditació administrativa per a la prestació de serveis socials a la Comunitat Valenciana.

Quarta. Incompatibilitat de subvencions i règim d'acció concertada. Regularització de pagaments

1. En el cas que durant un mateix exercici, existint una prèvia subvenció concedida per a un programa anual de finançament de places, s'establisca, modifique o amplie el règim de l'acció concertada, l'entitat d'iniciativa social haurà de renunciar a l'import de la subvenció concedida corresponent al termini afectat per la incompatibilitat, amb l'obligació de reintegrament, si és el cas, de l'import de la part de pagaments no justificats afectada per aquesta, amb caràcter previ a la formalització del concert, la modificació o ampliació.

2. En el cas que la justificació de la subvenció estiga sotmesa a un termini de justificació que resulte ineludible aplicar, sense que l'acció concertada puga demorar-se, el primer pagament del concert quedarà condicionat a la justificació correcta de la subvenció atorgada, i, si és el cas, a la regularització.Cinquena. Termini per a fer efectiu el requisit de certificació de qualitat

1. Les entitats privades d'iniciativa social que no puguen acreditar el requisit que estableix l'article 7.2.b d'aquest decret amb anterioritat al termini de resolució del procediment de concertació, estaran obligades a sotmetre's a l'avaluació de la qualitat del seu centre o servei i presentar un certificat de qualitat homologat, per alguna entitat acreditada en matèria d'avaluació de qualitat dels centres i serveis d'acció social (serveis socials), en el termini màxim de dos anys des de la formalització del concert.

2. La condició esmentada haurà de ser recollida en la resolució de concessió oportuna i document de formalització del concert social, i l'administració podrà procedir a l'extinció del concert si no es compleix amb aquesta obligació en el termini establit, d'acord amb el que disposa aquest decret.Disposició derogatòriaÚnica. Normes que es deroguen

Es deroga el Decret 51/1999, de 30 de març, del Consell, que aprova el reglament regulador de les normes a què han de sotmetre's els concerts a realitzar per l'Administració de la Generalitat amb els centres d'iniciativa social de titularitat privada, així com totes les disposicions que dictades del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa aquest decret.Disposicions finalsPrimera. Desplegament normatiu

Es faculta la persona titular de la conselleria que té atribuïda la competència en matèria de serveis socials, per a dictar totes les disposicions que reglamentàriament siguen necessàries per al desplegament d'aquest decret, així com per a acordar les mesures necessàries per a garantir la immediata i efectiva execució i implantació del que s'hi preveu.Segona. Actualització de serveis susceptibles d'acords d'acció concertada

Els serveis del sistema públic valencià de serveis socials susceptibles d'acords d'acció concertada, que s'estableixen en l'annex d'aquest decret, podran ser actualitzats i modificats reglamentàriament.

Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 17 de novembre de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER.La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i

Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE.ANNEX

Sectors i serveis del sistema públic valencià de serveis socials susceptibles d'acords d'acció concertada

I) Infància i adolescència

1. Servei de centre d'acolliment residencial per a persones menors d'edat que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat

2. Servei de centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials

3. Servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat

4. Servei de programes de mesures judicials de medi obert

5. Servei de punt de trobada familiar

6. Servei d'intervencions tècniques en acolliments familiars en famílies educadores

7. Servei d'actuacions tècniques destinades a sol·licitants d'adopció i famílies adoptives

8. Servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc

Recursos municipals

9. Servei específic d'atenció a la família i infància (SEAFI)

10. Servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situació de risc

11. Servei de programes de mesures judicials de medi obertII) Joventut

1. Servei d'allotjament i manutenció per a persones joves.

2. Serveis de centres ocupacionals.III) Persones majors

1. Servei d'atenció residencial

2. Servei de centre de dia

3. Servei d'habitatge tutelatIV) Persones amb diversitat funcional

1. Servei de centre d'atenció primerenca

2. Servei de centre de rehabilitació i integració social (CRIS)

3. Servei de centre ocupacional

4. Servei de centre de dia per a persones amb diversitat funcional

5. Servei de residència per a persones amb diversitat funcional

6. Servei d'habitatge tutelat per a persones amb diversitat funcionalV) Dones

1. Servei de centres especialitzats per a dones en risc d'exclusió social

2. Servei de centres residencials d'acollida a víctimes de violència de gènereVI) Persones migrants

1. Servei d'allotjament i manutenció de persones migrantsVII) Igualtat en la diversitat

Serveis socials a persones en l'àmbit d'aplicació de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat (LGTBI), poble gitano, igualtat de tracte i no discriminació.

Mapa web