Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8189 de 13.12.2017
Número identificador:  2017/11308
Referència Base de Dades:  010998/2017
 CORRECCIÓ d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. [2017/11308]

S'han advertit errades en la publicació de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (DOGV 8169, 14.11.2017), per la qual cosa es procedeix a la correcció:En l'últim paràgraf del preàmbul:

Versió en valencià

On diu:

“...I, al mateix temps, homologar les condicions d'elegibilitat, exercici i duració del mandat dels síndics a la regulació d'altres comunitats autònomes, estretint la seua vinculació a les Corts.”

Ha de dir:

“...I, al mateix temps, homologar les condicions d'elegibilitat, exercici i duració del mandat dels síndics o síndiques a la regulació d'altres comunitats autònomes, estretint la seua vinculació a les Corts.”

En l'article 3:

Versió en valencià

On diu:

“Es modifica l'article 4 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, en el punt dos, que queda redactat com segueix:”

Ha de dir:

“Es modifica l'article 4 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que queda redactat com segueix:”On diu:

“...Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les institucions dependents d'aquestes, esmentades en l'apartat u, lletra d, d'aquesta llei, la Sindicatura de Comptes...”.

Ha de dir:

“...Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les institucions dependents d'aquestes, esmentades en l'apartat u, lletra d, de l'article 2 d'aquesta llei, la Sindicatura de Comptes...”.

En l'article 6, paràgraf segon de l'apartat tres:

Versió en castellà

On diu:

“...comunicaciones e informes interno entre órganos de la Sindicatura de Comptes o con otras entidades.”

Ha de dir:

“...comunicaciones e informes internos entre órganos de la Sindicatura de Comptes o con otras entidades.”

En l'article 10:

Versió en castellà

On diu:

“Se modifica el artículo 11 de la Ley 11/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, que queda redactado como sigue:”

Ha de dir:

“Se modifica el artículo 11 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, que queda redactado como sigue:”Versió en valencià

On diu:

“Es modifica l'article 11 de la Llei 11/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que queda redactat com segueix:”

Ha de dir:

“Es modifica l'article 11 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que queda redactat com segueix:”En l'article 11:

Versió en castellà

On diu:

“Dos. A los efectos del ejercicio de las funciones parlamentarias, los diputados y diputadas, tendrán la facultad...”

Ha de dir:

“Dos. A los efectos del ejercicio de las funciones parlamentarias, los diputados y diputadas tendrán la facultad...”Versió en valencià

On diu:

“Dos. A l'efecte de l'exercici de les funcions parlamentàries, els diputats i diputades, tindran la facultat...”

Ha de dir:

“Dos. A l'efecte de l'exercici de les funcions parlamentàries, els diputats i diputades tindran la facultat...”

En l'article 19:

Versió en castellà

On diu:

“Uno. La persona titular de la Secretaría General de la Sindicatura de Comptes deberá estar en posesión del título de licenciatura o grado en derecho ostentar la condición...”

Ha de dir:

“Uno. La persona titular de la Secretaría General de la Sindicatura de Comptes deberá estar en posesión del título de licenciatura o grado en derecho y ostentar la condición...”

En l'article 26:

Versió en valencià

On diu:

“Article 29. El càrrec d'auditor o auditora

Els auditors són seleccionats i incorporats, d'acord amb l'article 18, punt c,...”

Ha de dir:

“Article 29. El càrrec d'auditor o auditora

Els auditors són seleccionats i incorporats, d'acord amb l'article 19, punt c,...”Versió en castellà

On diu:

“Artículo 30. Los técnicos de auditoría

Bajo la dependencia directa de las personas designadas como auditores se integrarán los técnicos de auditoría, que serán incorporados a los distintos servicios, de entre quienes, estando en posesión de cualquier título de enseñanza superior o bien de los de grado, de ingeniero, arquitecto técnico o título declarado oficialmente equivalente a alguna de las anteriores,...”

Ha de dir:

“Artículo 30. Los técnicos de auditoría

Bajo la dependencia directa de las personas designadas como auditores se integrarán los técnicos de auditoría, que serán incorporados a los distintos servicios, de entre quienes, estando en posesión de cualquier título de enseñanza superior o bien de los de grado, de ingeniero, arquitecto técnico o título declarado oficialmente equivalente a alguno de los anteriores,...”Versió en valencià

On diu:

“Article 30. Els tècnics d'auditoria

Sota la dependència directa de les persones designades com a auditors s'integraran els tècnics d'auditoria, que seran incorporats als diferents serveis entre els qui, estant en possessió de qualsevol títol d'ensenyament superior o bé dels de grau, d'enginyer, arquitecte tècnic o títol declarat oficialment equivalent a alguna de les anteriors,...”

Ha de dir:

“Article 30. Els tècnics d'auditoria

Sota la dependència directa de les persones designades com a auditors s'integraran els tècnics d'auditoria, que seran incorporats als diferents serveis entre els qui, estant en possessió de qualsevol títol d'ensenyament superior o bé dels de grau, d'enginyer, arquitecte tècnic o títol declarat oficialment equivalent a algun dels anteriors,...”

La disposició addicional primera en ambdues versions passa a ser la disposició addicional única, i de l'encapçalament del seu text s'ha de suprimir el següent:

“La disposición adicional……Desarrollo de la ley”

La disposició addicional segona s'incorpora com a disposició derogatòria abans de la disposició final única i queda redactada com segueix:Versió en castellà

“Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente ley quedarán derogados los preceptos de la Ley 6/1985, de Sindicatura de Comptes, en la parte que hayan sido modificados o alterados.”Versió en valencià

“Disposició derogatòria

A l'entrada en vigor d'aquesta llei quedaran derogats els preceptes de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, en la part que hagen sigut modificats o alterats.”

Mapa web