Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2020 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8700 de 18.12.2019
Número identificador:  2019/11994
Referència Base de Dades:  010944/2019
 RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2020 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. [2019/11994]

El turisme constitueix un sector estratègic per a la Comunitat Valenciana per la seua aportació al producte interior brut regional (14,6 %) i a la generació d'ocupació (15,1 %), la seua contribució a la cohesió territorial i la seua important funció com a aglutinador social, en afavorir les relacions, basades en l'hospitalitat, entre les persones que viatgen i les comunitats receptores.

Així, i amb l'objectiu de contribuir des de la Generalitat, a través de l'entitat de dret públic Turisme Comunitat Valenciana, a enfortir la competitivitat de la Comunitat Valenciana com a destinació turística mediterrània de referència internacional, la present resolució estableix una sèrie de línies d'ajuda amb el propòsit d'afavorir la desestacionalització de l'activitat turística al llarg de l'any, prenent en consideració estratègies regionals com són l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV), estratègies europees com és «Horitzó Europa» dirigida a fomentar la competitivitat a través de la innovació i afrontant els desafiaments mundials a través de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou Nacions Unides, i prioritzant en el seu enfocament els eixos identificats en el Llibre blanc per a una nova Estratègia Turística de la Comunitat Valenciana.Amb aquesta finalitat, i responent als objectius i directrius establits en el Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2018-2020 (aprovat per Resolució de 6 de juny de 2018, del seu president i publicada en el DOGV núm. 8319 de 18.06.2018), en l'annex I de la present resolució es recullen els programes d'actuació de Turisme Comunitat Valenciana per a l'any 2020 dirigits a:

– Empreses turístiques de la Comunitat Valenciana.

– Federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'interés turístic que es realitzen a la Comunitat Valenciana.

– Associacions i empreses que desenvolupen actuacions d'impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana.

– Empreses organitzadores d'activitats de caràcter musical d'impacte turístic que se celebren en la Comunitat Valenciana.Cada programa inclou les actuacions a incentivar mitjançant el desenvolupament de projectes tendents a millorar la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana, contribuint amb això a la configuració d'una oferta articulada al voltant d'elements que ressalten la seua autenticitat i singularitat davant de la que ofereixen altres destinacions turístiques competidores.Aquestes ajudes es convoquen segons el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana.Respecte de la normativa sobre competència, les ajudes objecte de la present convocatòria s'acullen als requisits establits en les disposicions del Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24.12.2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, d'acord amb el que es disposa en el referit Decret 4/2007, en l'elaboració del qual ja va emetre informe la Direcció General de Finançament i Fons Europeus.En exercici de les facultats assignades pel Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme (en l'actualitat, Turisme Comunitat Valenciana), disposició que continua vigent fins que s'aprove el desenvolupament reglamentari de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, segons el que s'estableix la disposició transitòria segona de la mateixa llei, i vista la proposta, de 10 de desembre de 2019, del director de Turisme Comunitat Valenciana i de conformitat amb aquesta, resolc:Article 1. ObjecteLa present resolució té per objecte convocar les ajudes de Turisme Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020, destinades a empreses, associacions, federacions i fundacions que complisquen el que s'estableix en l'article 2.1.a i b) del Decret 4/2017, de 31 de març, que desenvolupen projectes d'interés turístic i s'emmarquen en els programes que es detallen en l'annex I a aquesta resolució.Article 2. Marc normatiu

1. Les ajudes convocades mitjançant la present resolució es concediran d'acord amb el que s'estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015), així com el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006), en el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana i en la resta de la normativa vigent aplicable.

2. Conformitat amb la normativa europea sobre ajudes públiques:

a) Les ajudes convocades per aquesta resolució s'acullen a les disposicions del Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24.12.2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, i queden, per tant, exemptes de l'obligació de notificació prèvia a la Comissió Europea establida en l'article 108 apartat 3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que no tenen tots els criteris establits en l'article 107.1 d'aquest tractat i queden sotmeses a les condicions establides en l'esmentat reglament d'ajudes de minimis, entre les quals es troba aquella que estableix que l'import total de les ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

b) Així mateix, i en compliment del que s'estableix en l'article 3 (Obligació de notificar a la Comissió Europea i exempcions), apartat 3, del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes convocades per aquesta resolució estan exemptes d'obligació de notificació o comunicació en estar acollides al citat Reglament 1407/2013 d'ajudes de minimis aprovat per la Comissió, i es recullen les altres condicions que es deriven de l'aplicació d'aquest en el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Línies pressupostàries

1. La concessió de les ajudes previstes en la present convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de Turisme Comunitat Valenciana per a l'any 2020.

2. En compliment del que es preveu en l'article 5.3.d del Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les presents ajudes i d'acord amb el que establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020, amb destinació a Turisme Comunitat Valenciana, per resolució del president d'aquest, es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l'import global màxim destinat a la concessió de les ajudes previstes en la present convocatòria.

3. Les línies de crèdit i l'import global màxim destinat a les ajudes previstes en la present convocatòria segons consta en el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020 són les següents:a) Per al programa 1: Foment de la competitivitat empresarial: 880.000,00 euros a càrrec de la línia pressupostària S0782000 «Incentius a la competitivitat de les empreses turístiques», del capítol VII.

b) Per al programa 2: Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional: 400.000,00 euros a càrrec de la línia pressupostària S0747000 «Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional», del capítol IV.

c) Per al programa 3: Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana: 620.000,00 euros a càrrec de la línia pressupostària S0745000 «Comercialització del producte i desestacionalització turística», del capítol IV.

d) Per al programa 4: Impuls a les activitats musicals d'impacte turístic: 710.000,00 euros a càrrec de la línia pressupostària S0783000 «Impuls Mediterranew Musix», del capítol IV.

Aquests imports inicialment destinats a cada programa podran veure's incrementats per una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió i a fi d'atendre un nombre més gran de sol·licituds, mitjançant resolució del president de Turisme Comunitat Valenciana sense establir un nou termini de presentació de sol·licituds i no es requerirà una nova convocatòria, com estableix l'article 5.8 del Decret 4/2017, de 31 de març.

Article 4. Beneficiaris i requisits bàsics dels projectes subvencionables1. Podran acollir-se als programes d'ajudes que es recullen en l'annex I d'aquesta resolució:

a) Empreses turístiques, sempre que estiguen degudament inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.

b) Federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'interés turístic que es realitzen a la Comunitat Valenciana.

c) Associacions i empreses, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns) que desenvolupen actuacions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

d) Empreses organitzadores d'activitats de caràcter musical d'impacte turístic que es realitzen a la Comunitat Valenciana.

2. Els projectes subvencionables estaran condicionats a:

a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.

b) No podran accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució, aquells en els quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

c) Aquestes ajudes no són compatibles amb la col·laboració que articule Turisme Comunitat Valenciana via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.

d) No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior al que es determine en l'annex I per a cada programa.

e) Les actuacions que se subvencionen en el marc de la present convocatòria no podran haver-se iniciat abans del dia 1 de gener de 2020.f) En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

3. L'import màxim d'ajuda global per beneficiari dels programes d'aquesta resolució serà de 100.000 euros.

Amb caràcter extraordinari i únicament per al programa 1 «Foment de la competitivitat empresarial», podrà preveure's la plurianualitat de l'ajuda el cost subvencionable de la qual siga superior a 70.000 euros, i quedarà condicionat l'import corresponent a la segona anualitat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana tinga consignats en 2021.

Article 5. Termini i forma de presentació de la sol·licitud d'ajudes

1. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 15 de gener de 2020 i finalitzarà el dia 14 de febrer de 2020 a les 23.59.59 hores (hora oficial peninsular espanyola).

2. Forma de presentació de sol·licituds:

a) La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar per a l'obtenció d'ajudes es realitzarà obligatòriament de manera electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 i per a les persones físiques l'article 14.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

b) L'accés a la tramitació telemàtica pot fer-se bé des de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, apartat «Serveis en línia», o bé directament a l'enllaç que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a cadascun dels programes d'ajudes d'aquesta resolució, és a dir:– Per al programa 1 Foment de la competitivitat empresarial: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2507

– Per al programa 2 Suport a activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17992

– Per al programa 3 Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2500

– Per al programa 4: Impuls a les activitats musicals d'impacte turístic: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17968

3. El sol·licitant trobarà les instruccions per a emplenar electrònicament la sol·licitud d'ajudes en l'enllaç d'internet següent:http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/subvencion/instrucciones_etramitacion.html.

4. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.Article 6. Inadmissió de sol·licituds

Seran causes d'inadmissió:

a) La presentació de la sol·licitud d'ajuda fora del termini establit.b) La no-utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, d'acord amb el que disposa l'article 66.6 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

c) La no-presentació per via electrònica.Article 7. Documentació que cal aportar

La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria i s'hauran d'aportar per via electrònica els documents següents:

a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda (model annex II d'aquesta resolució) emplenat a través de l'aplicació disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es, signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. A més del formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuda, s'aportarà la documentació següent:1. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'haurà d'aportar:

– còpia del NIF.

– còpia del document de constitució de l'empresa o entitat (escriptura de constitució o estatuts, actualitzats) i l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent.

– documentació acreditativa del poder de representació de la persona que signa la sol·licitud, sempre que aquesta circumstància no estiga recollida en la documentació citada en el paràgraf anterior.

2. Alta o últim rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), i declaració responsable (formulada en l'imprés de declaració responsable) que no s'ha donat de baixa en la matrícula del citat impost.Quan el sol·licitant estiga exempt del citat impost, acreditarà aquesta circumstància indicant-ho en l'imprés de declaració responsable.

3. Si escau, acord de reconeixement d'exempció de l'IVA dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, juntament amb una declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van permetre l'exempció formulada en l'imprés de declaració responsable.

b) Formulari normalitzat de declaració responsable (model annex III d'aquesta resolució) emplenat a través de l'aplicació disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es, signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant, que contindrà el pronunciament exprés sobre les qüestions següents:

– Que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establida en l'article 13, apartat 2 i següents, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

– Que el sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions dels beneficiaris de subvencions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en les establides en el Decret 4/2017, de 31 de març.

– Que el sol·licitant no s'ha donat de baixa en la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

– Que el sol·licitant està exempt de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

– En el cas d'aportar acord de reconeixement d'exempció de l'IVA dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, declara que continuen vigents les circumstàncies que van permetre l'exempció.

– Compromís que seran a càrrec del sol·licitant la tramitació, obtenció de permisos i llicències, despeses, impostos de tota classe, així com, en el seu cas, la realització de tots els tràmits de caràcter tècnic i de gestió del projecte que siguen necessaris per a la seua execució, d'acord amb la normativa aplicable.

– La veracitat de les dades aportades en l'informe justificatiu i el pressupost.

– Compromís de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en l'actuació a desenvolupar durant la tramitació de l'expedient de subvenció.

– Que compleix la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat (o en el seu cas, l'exempció d'aquesta obligació), d'acord amb el que es preveu en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

– Declaració de totes les ajudes de minimis rebudes en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis anteriors subjectes al Reglament 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, o a altres reglaments de minimis.

– Sol·licitud i/o obtenció d'altres ajudes procedents d'altres administracions o ens públics o privats per als mateixos costos subvencionables, així com d'altres ajudes públiques concedides en virtut d'un reglament d'exempció o d'una decisió adoptada per la Comissió Europea.– En el supòsit de concórrer l'excepció determinada amb relació a la presentació de tres pressupostos, declaració que acredite aquesta circumstància.

– Que confirma que és correcte el compte de domiciliació bancària donat d'alta en Turisme Comunitat Valenciana, i en cas de modificació de les dades aporta el formulari de model de domiciliació bancària referit en l'apartat c.

c) Model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana emplenat a través de l'aplicació disponible en l'enllaç https://formulariosturisme.gva.es. En el cas que el compte bancari designat estiga donat d'alta en l'ens públic Turisme Comunitat, haurà de confirmar les dades d'aquest compte en l'imprés de declaració responsable referit en l'apartat anterior.

d) Certificat de l'entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte.

e) Informe justificatiu en format lliure de la necessitat i oportunitat de l'actuació tenint en compte criteris turístics, així com la seua adequació a l'objecte de la convocatòria, incloent una memòria descriptiva de les actuacions a realitzar que haurà d'incloure una descripció detallada de l'actuació a realitzar, així com informació suficient que permeta valorar els criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte, establits per a cada programa i subprograma de l'annex a aquesta resolució.

f) Qüestionari, segons imprés normalitzat disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/in/25142_bi.pdf, signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant i documentació relativa als criteris de valoració, corresponent al programa per al qual se sol·licite ajuda, degudament emplenat.

El sol·licitant haurà d'aportar la documentació necessària que permeta acreditar la valoració dels criteris, excepte en aquells criteris la valoració dels quals realitzarà d'ofici el Servei d'Ajudes en els quals no s'haurà d'aportar cap documentació. Si l'entitat sol·licitant no emplena algun dels criteris en el qüestionari o aportara la documentació fora del termini de presentació de sol·licituds, s'assignaran zero punts a aquest criteri.

g) Pressupost de l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda. Haurà de presentar pressupostos relatius a l'actuació a realitzar amb desglossament detallat per partides de despesa corresponents a l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda. Haurà d'especificar detalladament el nombre i naturalesa dels elements a instal·lar o adquirir i el seu cost unitari. Caldrà tindre en compte, de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el següent:

– Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 40.000 euros de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adquisició del compromís per a l'obra, prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el realitzen, subministren o presten. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada pel sol·licitant de l'ajuda mitjançant l'emplenament de l'apartat corresponent de l'imprés de declaració responsable.

– L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se juntament amb la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà segons criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Els imports de les partides que componen el pressupost hauran d'estar valorats a preus de mercat. Aquests imports podran ser revisats per a ajustar la seua valoració, d'acord amb el que s'estableix en l'article 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En cap cas es considerarà despesa subvencionable l'IVA, llevat que el sol·licitant aporte juntament amb la sol·licitud el corresponent acord de reconeixement de l'exempció dictat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, juntament amb una declaració responsable de vigència de les circumstàncies que van permetre l'exempció.Article 8. Requeriment d'esmena de documentació

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, examinada la documentació aportada, si aquesta no té els requisits exigits, es requerirà electrònicament l'interessat perquè en un termini improrrogable de 10 dies hàbils esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Així mateix, es podran requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que siguen necessaris per a la resolució de l'expedient.Article 9. Criteris de valoració de sol·licituds

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen a continuació i mentre hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient.La puntuació màxima a aconseguir per projecte és de 20 punts.

1. Criteris generals de valoració de sol·licituds: es podrà obtindre una puntuació màxima de 10 punts.

a) Certificat / distinció d'excel·lència de què dispose l'establiment o sol·licitant: la puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 2 punts i s'assignaran de la manera següent:

a.1. Que tinga en vigor un certificat de gestió de la qualitat, mediambiental i/o accessibilitat reconeguts pel programa Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana: 1,5 punts.

a.2. Que tinga en vigor el distintiu Compromís amb la Qualitat Turística (SICTED): 0,5 punts.

b) Compromís amb el Codi Ètic del Turisme Valencià. Es podrà obtindre 1 punt, que s'assignarà de la manera següent:

Si el sol·licitant ha subscrit el Codi Ètic del Turisme Valencià i també ha aportat la informació relativa a l'Índex Global de Compliment Ètic (IGCE), tots dos documents disponibles en l'adreça d'internet: http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/codi_etic/codi_etic.html?tam=&menu_id=72 (Codi Ètic del Turisme Valencià).

c) Material de difusió de l'establiment o projecte i s'admet la inclosa en les pàgines web: la puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 2 punts i s'assignaran de la manera següent:

c.1. Existència de material de difusió o pàgina web de l'establiment o del projecte: 1 punt.

c.2. Utilització d'idiomes. Si en el material de difusió o pàgina web s'utilitzen altres idiomes diferents als oficials de la Comunitat Valenciana se li assignarà de forma no acumulativa la màxima puntuació que corresponga entre les següents:

– Utilització d'un idioma diferent als oficials de la Comunitat Valenciana: 0,5 punts.

– Utilització de dos o més idiomes diferents als oficials de la Comunitat Valenciana: 1 punt.

d) Nombre d'habitants del municipi on es realitze el projecte: la puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 3 punts en funció del nombre d'habitants del municipi on es realitze el projecte o actuació, distribuïts segons les següents franges de població:

– Municipis amb població fins a 2.000 habitants: 3 punts.

– Municipis amb població entre 2.001 i 5.000 habitants: 2,5 punts.– Municipis amb població entre 5.001 i 10.000 habitants: 2 punts.– Municipis amb població superior a 10.000 habitants: 1,5 punts.Dada segons les xifres de població oficials publicades per l'INE en l'última revisió del padró prèviament a la data de presentació de la sol·licitud o organisme anàleg en el cas que l'actuació se celebre a l'estranger.

En el cas que l'actuació afecte diversos municipis, la dada es prendrà de la mitjana aritmètica de les poblacions dels municipis.

e) Àmbit territorial del projecte o l'actuació: la puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 2 punts i s'assignarà de la manera següent:– Si la totalitat o part de l'actuació a realitzar es desenvolupa en un àmbit territorial superior al municipi: 2 punts.

– Si la totalitat de l'actuació a realitzar es desenvolupa només en un municipi: 1 punt.

2. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte presentat per a cada programa: es podrà obtindre una puntuació màxima de 8 punts. Es valoraran en funció als criteris que es recullen en l'annex I de la present resolució per a cada programa.

3. Criteris socials: la puntuació d'aquest apartat serà com a màxim de 2 punts i s'assignaran, sempre que s'aporte documentació acreditativa, de la manera següent:

a) Creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %: la puntuació d'aquest apartat s'assignarà de forma no acumulativa com segueix:

– Si l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda suposa la creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i així ho acredita el sol·licitant: 0,5 punts.

– Si el sol·licitant acredita tindre ocupat un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per damunt del mínim legal exigit (art. 42 Reial decret 1/2013): 0,5 punts.

b) Aplicació de mesures d'integració i igualtat de gènere: si el sol·licitant acredita l'aplicació de mesures concretes d'integració i igualtat de gènere en l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda: 0,5 punts.c) Existència d'un pla de responsabilitat social corporativa: si el sol·licitant acredita que disposa d'un Pla de responsabilitat social corporativa: 1 punt.

El sol·licitant haurà de tindre les condicions que donen dret a obtindre la puntuació corresponent als tres tipus de criteris en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.Taula resum dels criteris de valoració de les sol·licituds1. Criteris generals

a) Certificat / distinció d'excel·lència de la qual dispose l'establiment o el sol·licitant.

b) Adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià i compliment d'IGCE

c) Material de difusió amb la marca Comunitat Valenciana (fora de línia/en línia)

d) Nombre d'habitants del municipi on es realitze

el projecte.

e) Àmbit territorial del projecte o l'actuació. 10 punts

2 punts1 punt2 punts3 punts2 punts2. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte (presentació, en cada programa, dels que figuren en l'annex I a aquesta resolució) 8 punts3. Criteris socials

a) Creació d'ocupació per a persones amb grau de discapacitat superior al 33 %.

b) Aplicació de mesures d'integració i igualtat de gènere.

c) Existència d'un Pla de responsabilitat social corporativa 2 punts

0,5 punts0,5 punts

1 puntPuntuació total màxima 20 puntsArticle 10. Tramitació de sol·licituds

La tramitació d'aquestes ajudes serà telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

1. L'òrgan instructor de les ajudes acollides a la present resolució serà el Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

2. Una vegada avaluades i sotmeses a informe les sol·licituds per l'òrgan instructor d'acord amb els criteris establits, es donarà trasllat d'aquestes a la Comissió d'Avaluació d'Ajudes que, després de l'anàlisi del procediment seguit, determinarà l'import de les subvencions d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca per a cada programa.3. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor puntuació i una vegada establit aquest ordre s'aplicarà el percentatge d'ajuda que corresponga segons cada programa.

4. En el cas que efectuades les operacions descrites, el crèdit pressupostari fora insuficient per a atendre totes les sol·licituds que figuren en l'ordre de prelació i es produïra la circumstància que l'últim sol·licitant que obtinguera subvenció haguera obtingut la mateixa puntuació que els immediatament següents en aquest ordre, tindran preferència en l'adjudicació aquells sol·licitants que acrediten que amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria han ocupat major percentatge de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles o bé es comprometen a contractar un percentatge major de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

5. La Comissió d'Avaluació d'Ajudes, a través de la persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, elevarà proposta de concessió o denegació d'ajudes al seu president el qual resoldrà sobre aquestes.

La Comissió d'Avaluació d'Ajudes tindrà la composició següent:a) Presidència: l'exercirà la persona que exercisca de cap de l'Àrea de Competitivitat Turística.

b) Vocals: Exerciran de vocals les persones que exercisquen de:

– cap del Servei de Planificació i Estratègia Turística.

– cap del Servei d'Ajudes, que exercirà així mateix la Secretaria de la Comissió d'Avaluació.

– cap del Servei de Màrqueting en línia i Publicitat.

– cap del Servei de Programació i Gestió Econòmica.

– cap del Servei Jurídic i de Contractació.

– caps dels serveis territorials de Turisme d'Alacant, Castelló i València els quals seran membres de la Comissió per a l'avaluació de les sol·licituds presentades al programa 1 »Foment de la competitivitat empresarial».

En cas de vacant, absència o malaltia dels membres de la Comissió, aquests podran ser substituïts per altres designats pels titulars entre el personal tècnic dels respectius departaments.

Per raó dels projectes i actuacions a avaluar, la Comissió podrà disposar de la presència de tècnics especialistes i assessors en la matèria corresponent, els quals tindran veu, però no vot, en la citada comissió.

Article 11. Resolució de concessió o denegació d'ajudes

1. Al president de Turisme Comunitat Valenciana li competeix resoldre el procediment de concessió d'ajudes.

2. Les resolucions de concessió fixaran expressament la quantia i incorporaran, en el seu cas, les condicions i obligacions que afecten el desenvolupament del projecte o activitat.

3. En cas que la resolució procedent siga denegatòria, haurà de detallar-se el motiu o motius que la determinen.

4. Tant les propostes de resolució com les resolucions es notificaran als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5. D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest termini podrà suspendre's per qualsevol de les causes previstes en l'article 22 i 25.2 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució als interessats, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

6. Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors esgoten la via administrativa i en contra podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent. No obstant això, i amb caràcter potestatiu, podrà interposar-se recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.Article 12. Obligacions dels beneficiaris

1. Els beneficiaris de les ajudes a què es refereix la present resolució estan obligats a complir totes les obligacions que s'estableixen en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i entre aquestes les assenyalades en els articles 13 i 14 d'aquesta, en el Decret 4/2017, de 31 de març, així com en qualsevol altra disposició en vigor, aplicable a aquestes ajudes.

2. Així mateix, hauran de respectar la normativa mediambiental vigent, de manera que s'assegure el desenvolupament dels objectius del projecte subvencionat dins d'un marc de desenvolupament sostenible i del foment a la protecció i millora del medi ambient, tal com es recull en l'article 11 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Especialment, el projecte objecte d'ajuda haurà de sotmetre's al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) en els supòsits recollits en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE 296 d'11.12.2013) i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana (DOGV 1412, 30.10.1990). Així mateix, haurà de complir, en el seu cas, les obligacions establides en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana (DOGV 7329, 31.07.2014).

3. En el cas que l'actuació subvencionada consistisca en una inversió que implique la realització d'obres, haurà d'aportar còpia de la llicència municipal d'obres corresponent o de la declaració responsable que la substituïsca, en el seu cas.

4. Hauran de notificar a Turisme Comunitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en l'actuació a desenvolupar durant la tramitació de l'expedient de subvenció.

5. I hauran de conservar els documents originals justificatius relacionats amb els projectes subvencionats o còpies certificades d'acord amb els originals mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació.

6. L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament i, en el seu cas, al reintegrament de les ajudes percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.Article 13. Publicitat de les ajudes

1. Turisme Comunitat Valenciana remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció, amb expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

2. Turisme Comunitat Valenciana publicarà en la pàgina web, així com a través del Portal de Transparència de la Generalitat, informació de les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries.

3. El beneficiari haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades mitjançant la present resolució, haurà de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha disposat de la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, disponible en l'adreça d'internet:

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/distintivos.html.Article 14. Justificació de despeses

1. La justificació de l'actuació objecte d'ajuda haurà de realitzar-se d'acord amb el projecte subvencionat i en els termes fixats en el respectiu programa i en la resolució de concessió de l'ajuda corresponent.La justificació s'efectuarà per via telemàtica en el tràmit específic disponible en l'enllaç https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20432, mitjançant la presentació de la documentació que a continuació s'esmenta:

a) Relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, emplenant l'imprés normalitzat denominat «Compte justificatiu» disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/in/25904_BI.pdf. i signat electrònicament pel representant legal.

b) Documents probatoris justificants de pagament de les factures. Amb aquesta finalitat s'admetran resguards de transferències (si englobara diverses factures, s'haurà d'aportar relació detallada d'aquestes), xecs i pagarés, en els termes següents:

· Si la forma de pagament és una transferència bancària, aquesta es justificarà mitjançant:

· Les còpies dels resguards de les transferències realitzades amb una autenticació explícita de l'entitat bancària.

– Còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l'operació justificada, on es reflectisca el saldo anterior i posterior a aquesta.

– Si la forma de pagament és el xec o pagaré, el document justificatiu consistirà en:

– Un «he rebut», signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d'especificar-se la factura o documentació justificativa de la despesa al qual correspon el pagament i la seua data, el número i la data del xec, i davall de la signatura ha d'aparéixer el nom i NIF de la persona que signa.

– Còpia de l'extracte bancari del càrrec en el compte corresponent a l'operació justificada, on es reflectisca el saldo anterior i posterior a aquesta.

La data del venciment del xec o pagaré ha de ser anterior a la data de compliment de les condicions establides en la resolució de concessió o de la justificació i ha d'haver-se pagat efectivament.

La presentació de la documentació justificativa del pagament ha de permetre la traçabilitat d'aquest per la qual cosa cada càrrec haurà de presentar-se identificant la factura, el resguard de transferència i l'extracte bancari d'aquest moviment.

El beneficiari podrà presentar el compte justificatiu auditat per informe d'un auditor inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en els termes previstos en l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable sobre l'obtenció d'alguna altra ajuda d'ens públic o privat per a la mateixa actuació, en el cas que s'haguera produït variació respecte de la declaració aportada amb la sol·licitud, amb indicació de l'organisme concedent i l'import de l'ajuda.d) Material gràfic en el qual figure el distintiu en el qual es fa constar que el projecte ha disposat de la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana tal com estableix l'article.13.3 d'aquesta resolució.e) Qualsevol altra documentació exigida per Turisme Comunitat Valenciana que es considere necessària per a verificar el grau d'execució efectiva de les actuacions subvencionades i la seua adequació a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

2. No s'acceptaran com a justificants de realització del projecte o activitat les factures derivades de la contractació amb empreses o entitats vinculades al beneficiari de l'ajuda en els termes previstos en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. S'entendrà que hi ha vinculació quan es done algun dels supòsits de l'article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

3. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en la resolució de concessió, que en cap cas serà posterior al 30 de novembre de 2020. Queden exceptuades aquelles ajudes acollides als programes 2 i 4 l'actuació subvencionada dels quals es realitze amb posterioritat a aquesta data, el termini de presentació de la documentació justificativa de la qual serà de 15 dies naturals, comptadors des de la data de l'inici de l'actuació.Article 15. Pagament de les ajudes, pèrdua del dret al cobrament i reintegrament de l'ajuda concedida

1. Turisme Comunitat Valenciana procedirà al pagament de l'ajuda una vegada el beneficiari haja executat el projecte o actuació i sempre que haja complit totes les obligacions exigibles.

2. En el cas que l'import de cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior al cost subvencionable establit en la resolució de concessió, l'import de l'ajuda a lliurar disminuirà proporcionalment, donant lloc a la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció.3. En el cas que el cost subvencionable justificat de manera conforme siga inferior a l'import mínim establit en cada programa dels previstos en l'annex I d'aquesta resolució, perquè l'actuació siga subvencionable, es produirà la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció concedida.

4. L'alteració d'algunes de les característiques del projecte o activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució de concessió, la nul·la execució o execució parcial de la inversió, la falta o incompleta justificació de despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que en el seu conjunt excedisquen l'import del cost subvencionable de l'actuació, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en el cas que no s'haja efectuat encara el pagament de l'ajuda, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de l'ajuda.

5. L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de l'ajuda, la variació de la finalitat de la inversió o actuació o la falta de justificació de la realització del projecte, així com la concurrència de qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.

6. El procediment per a declarar la procedència del reintegrament (o, en el seu cas, de la pèrdua del dret al cobrament) es regirà pel que s'estableix en la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Reglament d'aquesta aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 16. Control i inspecció

1. Turisme Comunitat Valenciana podrà, en qualsevol moment, efectuar totes les actuacions de comprovació administrativa, material, de verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que consideren necessàries.

2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació estaran, així mateix, obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat amb relació a les subvencions o ajudes concedides.

3. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada o del compliment de la finalitat es realitzarà mitjançant el corresponent pla de control que desenvolupe l'ens públic Turisme Comunitat Valenciana, en el qual s'indicarà si l'obligació de comprovació aconsegueix la totalitat de les ajudes o bé una mostra de les concedides i, en aquest últim cas, la seua forma de selecció.Article 17. Facultat per a dictar instruccions

Es faculta la persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana per a dictar les disposicions i adoptar les mesures que considere oportunes per al desenvolupament i aplicació del que es disposa en la present resolució.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació i, potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició davant el president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, comptar des de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 10 de desembre de 2019.– El president de Turisme Comunitat Valenciana: Francesc Colomer Sánchez.

ANNEX I

PROGRAMA 1: FOMENT DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL1. Objecte: Fomentar la realització de projectes tendents a incrementar la competitivitat en el mercat nacional i internacional, així com combatre l'estacionalitat del producte turístic

2. Beneficiaris: Els establits en l'article 4.1.a de la present resolució: empreses turístiques, sempre que estiguen degudament inscrites en Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Es consideraran empreses turístiques, les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, blocs o conjunts d'apartaments turístics, allotjaments rurals, de restauració, de turisme actiu, agències de viatge i d'oferta turística complementària inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana a la data de presentació de la sol·licitud.

Així mateix, podran ser beneficiàries les empreses gestores d'habitatges turístics, sempre que aquestes siguen propietat de l'empresa explotadora o, si no ho són, si hi ha entre titular i empresa explotadora un acord sobre l'obligació de destinar el bé al trànsit turístic durant un període que no podrà ser inferior a cinc anys, i sempre que aquestes circumstàncies s'acrediten adequadament.

3. Consignació: 880.000 euros; línia pressupostària S0782000; capítol VII.

4. Actuacions subvencionables:

Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per establiment i apartat (1, 2 o 3) i dins del que s'ha triat, una o més actuacions de les detallades.

1. Impuls al turisme sostenible i responsable, mitjançant:

a) Inversions dirigides a la racionalització del consum de recursos naturals i a la minimització dels impactes ambientals generats pels establiments turístics valencians sobre el seu entorn, com ara:– Inversions destinades a incentivar l'ús d'energies renovables mitjançant l'aplicació d'alguna de les tecnologies següents: solar tèrmica de baixa temperatura, solar fotovoltaica, minieòlica, biomassa tèrmica i geotèrmia.

– Inversions destinades a la millora de l'eficiència hídrica dels establiments turístics: racionalització en consums d'aigua en les instal·lacions mitjançant la instal·lació d'aixetes dotades de vàlvula termostàtica i/o aixetes electròniques i sistemes de reutilització d'aigües grises.– Inversions destinades a la reducció de l'impacte de l'activitat turística sobre l'entorn: les encaminades a la reducció de contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica; emissió de fums, depuració, reciclatge i eliminació de residus.

– Sistemes de desinfecció complementària de les conduccions d'aigua dels establiments turístics.

– Inversions destinades a la reducció de consum o substitució d'elements contaminants i residus –plàstics i similars– en les instal·lacions.– Inversions destinades a incentivar l'estalvi i l'eficiència energètica mitjançant: substitució de lluminàries per led, substitució o incorporació de sistemes de control i regulació de la il·luminació, rellotges astronòmics i/o telegestió, en instal·lacions d'il·luminació interior i enllumenat exterior.

– Inversió en dispositius de recàrrega elèctrica d'automòbils en els establiments d'allotjament turístics.

– Inversions en obra, instal·lacions o equipament en projectes de productes altament especialitzats, segmentats i de base experiencial, encaminades a dinamitzar la destinació o reduir l'estacionalització del sector que s'ajusten als grups d'acció definits en l'estratègia CreaTurisme, com són els inclosos en:

· Mediterrani Cultural: Ruta de la Seda, Territori Borja, Ruta del Greal, Camins de Dinosaures, Xarxa de centres Art Contemporani i Ruta Modernista

· Mediterrani natural i rural: agroturisme, turisme pesquer, observació d'ocells, parcs naturals, ecoturisme, gastroturisme, oleoturisme i enoturisme.

· Mediterrani actiu / esportiu: activoaventura, activitats nàutiques, busseig, cicloturisme i bicicleta tot terreny, turisme esportiu.

2. Impuls del turisme accessible i inclusiu, mitjançant:

a) Actuacions que faciliten l'accessibilitat i ús dels establiments turístics per a persones amb diversitat funcional, mitjançant la incorporació de tecnologies, com ara, la creació d'itineraris accessibles, sistemes de senyalització acústica i visual, sistemes interpretatius adaptats, portes automàtiques, entre altres.

b) Inversions en obres o sistemes que aconseguisquen l'accessibilitat universal de l'establiment dins del termini de justificació, incloent l'increment del nombre d'habitacions i banys accessibles, l'eliminació de barreres arquitectòniques i l'adequació de l'ús per part de persones amb diversitat funcional, com ara ascensors, rampes, plataformes elevadores, portes automàtiques o eliminació d'obstacles d'acord amb la normativa vigent.

3. Impuls de la innovació empresarial a través de la inversió en prestació de serveis de valor afegit, mitjançant:

a) Instal·lació de sistemes de seguretat i contra incendis que superen el codi tècnic d'edificació.

b) Instal·lació de sistemes d'obertura electrònica d'accessos i habitacions.

c) Inversions en obra, instal·lacions o equipament en productes altament especialitzats, segmentats i de base experiencial, encaminades a dinamitzar la destinació o reduir l'estacionalització del sector que s'ajusten als grups d'acció definits en l'estratègia CreaTurisme, com són els inclosos en:

· Mediterrani Cultural: Ruta de la Seda, Territori Borja, Ruta del Greal, Camins de Dinosaures, Xarxa de centres Art Contemporani i altres productes culturals

· Mediterrani natural i rural: agroturisme, observació d'ocells, parcs naturals, ecoturisme oleoturisme i enoturisme.

· Mediterrani actiu / esportiu: activoaventura, activitats nàutiques, busseig, cicloturisme i bicicleta tot terreny, turisme esportiu.

d) Adquisició i implantacions de solucions basades en les TIC, per a millorar l'eficiència i la gestió del negoci, així com la promoció, comunicació i comercialització de productes i/o serveis turístics: punts d'informació interactius en els establiments i en els punts d'acollida dels usuaris.

e) Adquisició i incorporació de sistemes de gestió intel·ligent (domòtica).

5. Costos subvencionables i intensitat de les ajudes:

1. Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable al desenvolupament i execució de les actuacions proposades, a partir de la data assenyalada en l'article 4.2.e d'aquesta resolució de convocatòria d'ajudes. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que es disposa en la present resolució, puguen ser objecte d'ajuda.

L'IVA de l'actuació podrà formar part del cost subvencionable, sempre que siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable, circumstància que s'haurà d'acreditar segons s'indica en l'article 7.a d'aquesta resolució.

2. No seran subvencionables: les inversions en manteniment, la reposició o la mera substitució dels equips i les instal·lacions que no suposen una millora substancial del rendiment energètic, una reducció del consum de recursos, un avanç tecnològic o un increment de la seguretat en la prestació de serveis turístics.

3. La quantia de la subvenció, sense perjudici del que s'estableix en l'article 10.4 de la present resolució per al cas que es produïsquen empats en l'ordre de prelació que s'establisca, serà la quantitat que resulte d'aplicar un percentatge entre el 45 % i 50 % sobre el cost subvencionable.

4. L'import de la subvenció no superarà els 40.000 euros per establiment.

5. No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 8.000 euros per a projectes presentats per empreses d'allotjament turístic, ni inferior a 3.000 euros per als projectes presentats per la resta d'empreses turístiques.

6. Documentació a aportar amb la sol·licitud de l'ajuda:

a) A més del que s'exigeix amb caràcter general en l'article 7 d'aquesta resolució, les sol·licituds d'ajuda dirigides al programa 1 hauran de presentar la documentació següent:

a.1) Si la inversió implica la realització d'obres, haurà d'aportar algun dels documents següents:

llicència municipal d'obres corresponent a l'activitat i pressupost per a la qual se sol·licita incentiu.

Justificant d'haver sol·licitat la llicència (sol·licitud i justificant de pagament de taxes). En aquest cas, la llicència haurà d'aportar-se necessàriament en el moment de la justificació.

a.2) En el cas d'actuacions compreses en els supòsits indicats en l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (DOGV 7329, 31.07.2014):

– Declaració responsable que l'obra prevista està compresa en els supòsits indicats en l'article 214 de la referida llei i que compleix tots els requisits exigibles per a executar les obres corresponents.– Còpia de la declaració responsable prevista en l'article 222 de la llei esmentada.

– (Aquesta haurà d'aportar-se en tot cas en el moment de la justificació).

a.3) Si es tracta d'obres majors:

– Projecte tècnic visat, així com qualssevol altres autoritzacions o llicències administratives que foren preceptives.

a) Memòria descriptiva i econòmica de l'actuació a realitzar, que haurà d'incloure els punts següents:

– Descripció detallada de l'actuació per a la qual se sol·licita l'ajuda.

– Calendari d'actuació en el qual conste l'execució del projecte.– Quan siga procedent croquis d'ubicació i pla general de conjunt.

– Fotografies de l'objecte de la inversió sobre el qual s'actua.

– Quan siga procedent, estudi d'impacte mediambiental.

– Pressupost desglossat per partides de despesa de les actuacions a realitzar.

Cadascuna de les sol·licituds haurà d'anar acompanyada de les respectives declaracions responsables sobre no destrucció d'ocupació, així com d'autofinançament almenys en un 50 %.

b) Quan les inversions plantejades tinguen un termini d'execució superior a l'exercici pressupostari, les sol·licituds d'ajuda hauran d'anar acompanyades d'un projecte tècnic comprensiu de les partides i pressupostos a desenvolupar en cadascuna de les anualitats 2020-2021 en què es pretenga executar l'esmentat projecte.

7. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte

La puntuació d'aquest criteri serà la que resulte de la valoració dels aspectes que a continuació s'assenyalen. la La puntuació màxima a aconseguir serà de 8 punts.

a) Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte: 1 punt.

b) Caràcter integral de l'actuació: 1 punt.

c) Caràcter innovador del projecte: 1 punt.

d) Grau de singularitat del projecte o actuació a la Comunitat Valenciana, entesa aquesta com la seua contribució a desestacionalitzar l'activitat turística: fins a 2 punts.

– Si l'actuació permet ampliar demanda turística a 4 mesos de l'any: 1 punt.

– Si l'actuació permet ampliar demanda turística a 6 mesos de l'any: 2 punts.

e) Impacte sobre el municipi o l'entorn en el qual es desenvolupa l'actuació: 1 punt.

f) Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de demanda turística (turisme accessible, familiar, sènior o uns altres): 1 punt.

g) Contribució a la sostenibilitat del medi: mesures de reducció d'impacte mediambiental, no utilització d'elements contaminants: 1 punt.

PROGRAMA 2: SUPORT A ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS D'IMPACTE TURÍSTIC INTERNACIONAL1. Objecte: incentivar el desenvolupament d'activitats esportives i culturals a la Comunitat Valenciana d'impacte internacional i que afavorisquen la generació de fluxos turístics cap a la nostra destinació, i contribuir a la creació d'un producte turístic singular i a la desestacionalització de l'activitat turística.

2. Beneficiaris: els establits en l'article 4.1.b de la present resolució: federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d'activitats esportives i culturals d'impacte turístic internacional que se celebren a la Comunitat Valenciana.

3. Consignació: 400.000 euros; línia pressupostària S0747000; capítol IV.

4. Actuacions subvencionables:

Cada sol·licitant podrà presentar una sol·licitud per a una única actuació, entre les quals s'esmenten a continuació:

1. Campionats, proves, concentracions i esdeveniments esportius d'impacte internacional que se celebren a la Comunitat Valenciana.

2. Altres esdeveniments culturals d'impacte internacional vinculats a les arts escèniques que se celebren a la Comunitat Valenciana.

Les ajudes aniran destinades a finançar la promoció i la difusió de l'activitat subvencionada en mercats nacionals i internacionals, i vincularan necessàriament aquesta amb la promoció i difusió de l'oferta turística de la destinació Comunitat Valenciana, així com una part de les despeses de l'organització de l'actuació objecte de la subvenció.

Queden excloses d'aquest programa les actuacions vinculades al producte turisme musical -festivals musicals i altres manifestacions– per ser objecte del programa 3 i 4 d'aquesta convocatòria.

Les activitats subvencionables són:

a) Campanyes de publicitat en mitjans de comunicació en línia i fora de línia.

b) La publicitat a través d'altres suports de difusió.

c) Despeses concretes de l'organització de l'actuació subvencionable.

Les activitats subvencionables seran les que es realitzen entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

5. Costos subvencionables i intensitat de les ajudes:

1. Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable al desenvolupament i execució de les activitats proposades, a partir de la data assenyalada en l'article 4.2.e d'aquesta resolució de convocatòria d'ajudes. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que es disposa en la present resolució, puguen ser objecte d'ajuda, en concret:

a) Campanyes de publicitat:

a).1. Costos relatius a la creativitat i producció en línia i fora de línia de suports de comunicació gràfics (redacció de textos, fotografies, mapes, fotomecànica, arts finals i impressió de fullets i cartelleria) i audiovisuals (filmació d'espots, vídeos, locució i enregistrament de falques radiofòniques), producció de peces publicitàries per a internet (bàners i altres formats).

a).2. Costos relatius a la planificació i compra de mitjans i espais publicitaris (anuncis en televisió, mitjans escrits, ràdio i internet) de les campanyes de publicitat de qualsevol àmbit.

b) Altres suports de difusió: fullets, díptics, tríptics, cartells, tanques, dorsals de carrera, pancartes i uns altres grans formats, que formen part de les accions de publicitat o que siguen suports singulars de difusió de l'activitat subvencionada i l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, així com material gràfic i audiovisual i els suports promocionals per a la realització de roadshows com poden ser vehicles mòbils.c) Despeses derivades de l'organització de l'activitat subvencionada relatius exclusivament al muntatge d'instal·lacions i lloguer d'equips. Les despeses admeses no podran representar més d'un 50 % del cost total subvencionable de les partides a) i b).

L'IVA de l'activitat únicament podrà formar part del cost subvencionable, quan siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable, circumstància que s'haurà d'acreditar segons s'indica en l'article 7.a d'aquesta resolució.

2. No són subvencionables:

a) la publicació d'informació sobre l'activitat subvencionada en format de reportatge gràfic.

b) la producció i emissió de programes de seguiment, entrevistes, en ràdio i televisió.

c) les despeses de transport, dietes o desplaçaments motivats per la realització de l'activitat

d) les despeses derivades de viatges de familiarització, servei d'àpats o atencions a convidats.

e) la contractació de serveis d'animació o personal de suport.

3. La quantia de la subvenció, sense perjudici del que s'estableix en l'article 10.4 de la present resolució per al cas que es produïsquen empats en l'ordre de prelació que s'establisca, serà la quantitat que resulte d'aplicar un percentatge entre el 45 % i el 50 % sobre el cost subvencionable.

4. L'import de la subvenció no superarà els 40.000 euros per projecte subvencionat. En el cas de projectes que tenen lloc en les tres províncies de la Comunitat Valenciana la subvenció podrà arribar als 60.000 euros.

5. No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

6. Documentació específica a aportar amb la sol·licitud de l'ajuda:

A més del que s'exigeix amb caràcter general en l'article 7 d'aquesta resolució, les sol·licituds d'ajuda dirigides al programa 2, hauran d'incorporar un informe sobre l'actuació a subvencionar, que haurà d'incloure necessàriament els punts següents:

– Descripció detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, incloent un dossier gràfic de l'actuació a realitzar i objectius a aconseguir.

– Dades que motiven que l'activitat a realitzar té un impacte turístic internacional.

– Previsió del nombre d'assistents que capta l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda; percentatge que d'aquests correspon a demanda internacional, tot això amb la documentació acreditativa corresponent.– Dates de celebració de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

– Pressupost total sense IVA de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, amb indicació de les partides de despesa corresponents a les accions que es detallen en l'apartat «Costos subvencionables i intensitat de les ajudes» del present programa, i per a la qual se sol·licita la subvenció, degudament detallades i sense IVA.

7. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte

La puntuació d'aquest criteri serà la que resulte de la valoració dels aspectes que a continuació s'assenyalen i la puntuació màxima a aconseguir és de 8 punts.

a) Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte: 1 punt.

b) Nombre d'assistents que obté l'actuació fins a 3 punts.

b).1. Campionats, proves, concentracions i esdeveniments esportius d'impacte internacional.

Si l'activitat subvencionada obté entre 10.000 i 20.000 assistents: 1 punt.

Si l'activitat subvencionada obté entre 20.001 i 30.000 assistents: 2 punts.

Si l'activitat subvencionada obté més de 30.000 assistents: 3 punts.b).2. Esdeveniments culturals d'impacte internacional vinculats a les arts escèniques.

Si l'activitat subvencionada obté entre 2.000 i 3.000 assistents: 1 punt.

Si l'activitat subvencionada obté entre 3.001 i 4.000 assistents: 2 punts.

Si l'activitat subvencionada obté més de 4.000 assistents: 3 punts.c) Captació de demanda internacional cap a l'actuació: fins a 2 puntSi aquesta suposa del 10 % al 25 % del nombre total d'assistents: 1 punt.

Si aquesta suposa més del 25 % del nombre total d'assistents: 2 punts.

d) Contribució del projecte o actuació a la desestacionalització de l'activitat turística: fins a 2 punts.

Si l'actuació se celebra en els mesos de març, abril, maig, juny, setembre o octubre: 1 punt.

Si l'activitat se celebra en els mesos de gener, febrer, novembre o desembre: 2 punts.

PROGRAMA 3: IMPULS Al MÀRQUETING DE PRODUCTE TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA1. OBJECTE: incentivar el desenvolupament de projectes que contribuïsquen a introduir en el mercat productes turístics de caràcter desestacionalitzador i de base experiencial per a diversificar l'oferta, la seua promoció i comercialització que s'ajusten als grups d'acció definits en l'estratègia CreaTurisme, com són els inclosos en:

· Mediterrani Cultural: Ruta de la Seda, Territori Borja, Ruta del Greal, Camins de Dinosaures, Xarxa de centres Art Contemporani i altres productes culturals.

· Mediterrani natural i rural: agroturisme, turisme pesquer, observació d'ocells, parcs naturals, ecoturisme, gastroturisme, oleoturisme i enoturisme.

· Mediterrani actiu / esportiu: activoaventura, activitats nàutiques, busseig, cicloturisme i bicicleta tot terreny, turisme esportiu.

2. Beneficiaris: els establits en l'article 4.1.c de la present resolució: associacions i empreses. En el cas d'aquestes últimes hauran d'estar adherides al programa CreaTurisme i desenvolupar actuacions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.3. Consignació: 620.000 euros; línia pressupostària S0745000; capítol IV.

4. Actuacions subvencionables

Cada sol·licitant podrà presentar una sol·licitud per a un únic projecte que haurà de preveure almenys dos tipus d'actuacions entre les que s'esmenten a continuació:

a) Campanyes de publicitat en mitjans de comunicació en línia i fora de línia.

b) Creació de suports o canals de difusió multiidioma.

c) Despeses de participació en fires o accions promocionals i missions comercials.

d) Contractació d'un gerent o responsable per a l'execució de projectes presentats per associacions per a l'execució de les actuacions abans detallades. La funció del gerent serà la creació, promoció i introducció de producte turístic, encaminat al reforç de l'estructura de gestió per a la comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

Serà necessària la participació del gerent en els grups de treball de CreaTurisme impulsats per Turisme Comunitat Valenciana, així com en el desenvolupament i implantació d'aquests plans en el seu territori d'actuació.

L'actuació subvencionable haurà de tindre per objecte el posicionament, la promoció, distribució o comercialització de productes turístics especialitzats, segmentats i de base experiencial i seran les que es realitzen entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

5. Costos subvencionables i intensitat de les ajudes

1. Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable al desenvolupament i execució de les actuacions proposades, a partir de la data assenyalada en l'article 4.2.e d'aquesta resolució de convocatòria d'ajudes. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que es disposa en la present resolució, puguen ser objecte d'ajuda. En concret:

a) Campanyes de publicitat:

a).1. Costos relatius a la creativitat i producció de suports de comunicació gràfics (redacció de textos, fotografies, mapes, arts finals, impressió de fullets i cartelleria) i audiovisuals (filmació d'espots, vídeos, locució i enregistrament de falques radiofòniques), producció de peces publicitàries per a internet (bàners i altres formats) i accions publicitàries en xarxes socials. Els suports destinats a la promoció en línia preveuran la seua traducció, almenys, en un idioma estranger, així com la locució i subtitulat en cas de material audiovisual.a).2. Costos relatius a la planificació i compra de mitjans i espais publicitaris (anuncis en televisió, mitjans escrits, ràdio, mitjans online i campanyes en cercadors i xarxes socials) de les campanyes de publicitat de qualsevol àmbit.

b) Altres suports de difusió:

b).1 Fullets, catàlegs, cartells, tanques, pancartes i altres grans formats que formen part de les campanyes de publicitat o com a suports singulars de difusió, almenys, en un idioma estranger i incloguen la marca Comunitat Valenciana en la seua portada.

b).2 Costos relatius a la creació o actualització de pàgines web o altres productes digitals sempre que aquestes actualitzacions complisquen les següents condicions:

– Estiguen orientats a la comercialització de serveis turístics i el seu contingut estiga traduït almenys a un idioma estranger.

– Impliquen renovació de la imatge de la web amb imatges de qualitat i de contingut experiencial.

– Incorporen en la pàgina inicial o portada la marca i un enllaç al portal turístic de la Comunitat Valenciana en l'enllaç http://comunitatvalenciana.com

c) Despeses derivades de la participació en fires, accions promocionals o missions comercials.

c).1 Costos relatius a transport i allotjament motivats per la realització de l'activitat subvencionada.

c).2 Costos relatius al lloguer d'espais i mitjans necessaris per a la realització de l'activitat subvencionada.

d) Despeses derivades de la contractació del gerent: els costos salarials i de seguretat social a càrrec de l'empresa.

Les despeses admeses en aquest apartat d no podran representar més del 70 % del cost total subvencionable de les partides a), b) i c).

2. L'IVA de l'actuació podrà formar part del cost subvencionable, sempre que siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable, circumstància que s'haurà d'acreditar segons s'indica en l'article 7.a d'aquesta resolució.

3. No són subvencionables:

– Els estudis d'anàlisis prèvies relatives al producte objecte de l'actuació.

– Els conceptes de despesa corrent de funcionament del sol·licitant.– El registre de dominis en internet.

– La contractació de serveis d'animació o personal de suport.

– Les despeses d'organització de congressos que no formen part d'una campanya o acció publicitària.

4. La quantia de la subvenció, sense perjudici del que s'estableix en l'article 10.4 de la present resolució per al cas que es produïsquen empats en l'ordre de prelació que s'establisca, serà la quantitat que resulte d'aplicar un percentatge entre el 60 % i el 70 % sobre el cost subvencionable.

5. L'import de la subvenció no superarà els 15.000 euros per projecte subvencionat, que serà de 25.000 euros si preveu la contractació d'un gerent.

6. No es preveuran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 3.000 euros.

6. Documentació a aportar amb la sol·licitud d'ajuda

A més del que s'exigeix amb caràcter general en l'article 7 de la present resolució, les sol·licituds d'ajuda dirigides al programa 3, s'haurà de presentar la següent documentació:

– Justificació de l'actuació a realitzar (objectius i resultats esperats).– Descripció detallada de l'actuació a realitzar i la seua adaptació a segments específics de la demanda.

– Calendari d'actuació en el qual conste l'execució del projecte i el seu impacte sobre la desestacionalització.

– En el cas de la creació de suports s'hauran de detallar totes les característiques del suport i la seua distribució. En el cas d'elements digitals es detallarà també la tecnologia a utilitzar.

– Pressupost d'execució: el pressupost de l'activitat haurà d'anar desglossat per partides de despesa i s'hi especificaran per separat, com a mínim, els costos corresponents a les diferents activitats que es detallen en l'apartat «Costos subvencionables i intensitat de les ajudes» del present programa.

A més de la informació i documentació assenyalada, Turisme Comunitat Valenciana podrà requerir qualsevol altra que estime necessària per a l'adequada valoració de la sol·licitud presentada.

7. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte

La puntuació d'aquest criteri serà la que resulte de la valoració dels aspectes que a continuació s'assenyalen, i la puntuació màxima a aconseguir són 8 punts.

a) Caràcter innovador del projecte: fins a 2 punts d'acord amb l'escala següent:

– Si el projecte a més incorpora estratègies de producte, màrqueting i promoció de caràcter innovador: 2 punts.

– Si el projecte incorpora tecnologies, processos i models de negoci de caràcter innovador: 1 punt.

b) Contribució de projecte a la desestacionalització de l'activitat turística: fins a 2 punts d'acord amb l'escala següent:

– Si l'activitat se celebra en els mesos de gener, febrer, novembre o desembre: 2 punts.

– Si l'actuació se celebra en els mesos de març, abril, maig, juny, setembre o octubre: 1 punt.

c) Contribució a la sostenibilitat del medi: 1 punt. Entesa com a lluita contra el despoblament: si l'àmbit d'actuació abasta un o més municipis amb el risc de despoblació segons el que s'estableix en l'article 4 del Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, i afavoreix la lluita contra la despoblació: 1 punt.

d) Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de la demanda turística: 1 punt. Si l'actuació, a més, preveu accions específiques dirigides a segments com són el turisme LGTBI, el turisme accessible o el turisme familiar.

e) Duració de l'actuació de promoció o comercialització objecte de l'ajuda: fins a 2 punts d'acord amb l'escala següent:

Més de sis mesos: 2 punts.

Menor o igual a sis mesos: 1 punt.PROGRAMA 4: IMPULS A LES ACTIVITATS MUSICALS D'IMPACTE TURÍSTIC1. Objecte: incentivar el desenvolupament d'activitats musicals a la Comunitat Valenciana d'impacte turístic, i contribuir a la creació d'un producte turístic singular i a la desestacionalització de l'activitat turística a través de Meditarranew Musix / Mediterranew Fest.

2. Beneficiaris: els establits en l'article 4.1.d de la present resolució: empreses organitzadores d'esdeveniments musicals d'impacte turístic que se celebren a la Comunitat Valenciana que estiguen adherides al programa MEDITARRANEW MUSIX / MEDITERRANEW FEST en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Consignació: 710.000 euros; línia pressupostària S0783000; capítol IV.

4. Actuacions Subvencionables:

Cada sol·licitant podrà presentar una sol·licitud per a una única actuació o esdeveniment culturals de caràcter musical amb impacte turístic que se celebre a la Comunitat Valenciana.

Les ajudes aniran destinades a finançar la promoció i la difusió de l'activitat subvencionada en mercats nacionals i internacionals, vinculant necessàriament aquesta amb la promoció i difusió de l'oferta turística de la destinació Comunitat Valenciana, així com una part de les despeses de l'organització de l'actuació objecte de la subvenció.

Les activitats subvencionables són:

a) Campanyes de publicitat en mitjans de comunicació en línia i fora de línia.

b) Publicitat estàtica i marxandatge en el recinte.

c) La publicitat a través d'altres suports de difusió.

d) Despeses concretes de l'organització de l'actuació subvencionable.

Les activitats subvencionables seran les que es realitzen entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

5. Costos subvencionables i intensitat de les ajudes:

Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable al desenvolupament i execució de les activitats proposades, a partir de la data assenyalada en l'article 4.2.e d'aquesta resolució de convocatòria d'ajudes. El cost subvencionable resultarà de la suma dels imports de les partides del projecte que, d'acord amb el que es disposa en la present resolució, puguen ser objecte d'ajuda, en concret:

a) Campanyes de publicitat:

a).1. Costos relatius a la creativitat i producció de suports de comunicació gràfics (redacció de textos, fotografies, mapes, fotomecànica, arts finals i impressió de fullets i cartelleria) i audiovisuals (filmació d'espots, vídeos, locució i enregistrament de falques radiofòniques), producció de peces publicitàries per a internet (bàners i altres formats).a).2. Costos relatius a la planificació i compra de mitjans i espais publicitaris (anuncis en televisió, mitjans escrits, ràdio i internet) de les campanyes de publicitat de qualsevol àmbit.

b) Publicitat estàtica i marxandatge en el recinte com ara: banderoles, cartells, posteriors i laterals d'escenari, articles de marxandatge no a la venda com a polseres o gots.

c) Altres suports de difusió exterior: fullets, díptics, tríptics, cartells, tanques, pancartes i uns altres grans formats, que formen part de les accions de publicitat o que siguen suports singulars de difusió de l'activitat subvencionada i l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, així com material gràfic i audiovisual i els suports promocionals per a la realització de roadshows com poden ser vehicles mòbils.d) Despeses derivades de l'organització de l'activitat subvencionada relatives exclusivament al muntatge d'instal·lacions, lloguer d'espais i lloguer d'equips. Les despeses admeses no podran representar més d'un 50 % del cost total subvencionable de les partides a), b) i c).– L'IVA de l'activitat únicament podrà formar part del cost subvencionable, quan siga suportat efectivament pel beneficiari i no siga compensable o recuperable, circumstància que s'haurà d'acreditar segons s'indica en l'article 7.a d'aquesta resolució.

– No resultaran subvencionables:

· la publicació d'informació sobre l'activitat subvencionada en format de reportatge gràfic.

· la producció i emissió de programes de seguiment, entrevistes, en ràdio i televisió.

· les despeses de transport, dietes o desplaçaments motivats per la realització de l'activitat.

· les despeses derivades de viatges de familiarització referits a manutenció dels convidats.

· la contractació de serveis d'animació o personal de suport.

– La quantia de la subvenció, sense perjudici del que s'estableix en l'article 9.4 d'aquesta resolució per al cas que es produïsquen empats en l'ordre de prelació que s'establisca, serà la quantitat que resulte d'aplicar un percentatge entre el 30 % i el 50 % sobre el cost subvencionable.– L'import de la subvenció no superarà els 75.000 euros per projecte subvencionat.

– No es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

6. Documentació específica a aportar amb la sol·licitud de l'ajuda

A més del que s'exigeix amb caràcter general en l'article 7 d'aquesta resolució, les sol·licituds d'ajuda dirigides al programa 4, hauran d'incorporar un informe sobre l'actuació a subvencionar, que haurà d'incloure necessàriament els punts següents:

– Descripció detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda i objectius a aconseguir.

– Descripció detallada de les activitats subvencionables per a les quals se sol·licita col·laboració. No es preveuran projectes que no tinguen almenys els apartats a) i b).

– Dossier gràfic de l'actuació a realitzar amb esbossos dels suports publicitaris tipus a), b) i c) amb la ubicació del distintiu de col·laboració en aquests.

– Dades que motiven que l'activitat a realitzar té un impacte turístic internacional.

– Previsió del nombre d'assistents que obté l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda; percentatge que d'aquests correspon a demanda internacional, tot això amb la documentació acreditativa corresponent.– Dates de celebració de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.– Pressupost total sense IVA de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, amb indicació de les partides de despesa corresponents a les accions que es detallen en l'apartat «Costos subvencionables i intensitat de les ajudes» del present programa, i per a la qual se sol·licita la subvenció, degudament detallades i sense IVA.

7. Criteris relacionats amb l'interés turístic i grau de desenvolupament del projecte

La puntuació d'aquest criteri serà la que resulte de la valoració dels aspectes que a continuació s'assenyalen i la puntuació màxima a aconseguir són 8 punts.

a) Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte: 1 punt.

b) Nombre de visitants o assistents que obté l'actuació fins a 3 punts.

Si l'activitat subvencionada obté entre 15.000 i 25.000 assistents: 1 punt.

Si l'activitat subvencionada obté entre 25.001 i 50.000 assistents: 2 punts.

Si l'activitat subvencionada obté més de 50.000 assistents: 3 punts.c) Captació de demanda internacional cap a l'actuació: fins a 1 puntSi aquesta suposa del 10 % al 20 % del nombre total d'assistents: 0,5 punts.

Si aquesta suposa més del 20 % del nombre total d'assistents: 1 punt.

d) Contribució del projecte o actuació a la desestacionalització de l'activitat turística: fins a 2 punts.

Si l'actuació se celebra en els mesos de març, abril, maig, juny, setembre o octubre: 1 punt.

Si l'activitat se celebra en els mesos de gener, febrer, novembre o desembre: 2 punts.

e) Singularitat: alineament amb els objectius de l'estratègia CreaTurisme de la política turística: Participació activa en els projectes desenvolupats durant l'any per les marques Mediterranew Fest i Mediterranew Musix: 1 punt.

Mapa web