Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6632 de 18.10.2011
Número identificador:  2011/10490
Referència Base de Dades:  010503/2011
 DECRET 153/2011, de 14 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana. [2011/10490]

PreàmbulPer mitjà del Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, com un òrgan de caràcter consultiu, dependent i adscrit a la Conselleria de Benestar Social, amb la funció principal d'estudiar i fer visibles les diferències de gènere, per mitjà de la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per a conéixer la situació de les dones respecte dels hòmens, i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits, atribuint-li una composició determinada en l'article 3 del mencionat text normatiu.

La dita composició va ser modificada pel Consell per mitjà del Decret 232/2004, de 22 d'octubre, incorporant, entre els seus vocals, dos representants d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic i no limitant-lo a representants d'ONG, i per mitjà del Decret 74/2008, de 16 de maig, del Consell, es va adequar la seua composició a l'estructura orgànica de la Generalitat.

A l'empara de l'article 49.1.1ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell ha sigut modificada per mitjà del Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, amb què es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

Per a adequar la composició de l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana a eixa nova organització del Consell, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 d'octubre de 2011,DECRETEArticle únic. Modificació dels articles 1, 3 y 5.4 del Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell

S'aprova la modificació dels articles 1, 3 y 5.4 del Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, que queden redactats segons es transcriu en l'annex.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogats:

1. El Decret 232/2004, de 22 d'octubre, del Consell, i el Decret 74/2008, de 16 de maig, del Consell, pels quals es va modificar l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, creat per mitjà del Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell.

2. Qualssevol altres disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al present decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament normatiu

Es faculta el titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'assumptes socials perquè dicte les disposicions que necessite el desplegament del que disposa el present decret.Segona. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 14 d'octubre de 2011

El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Justícia i Benestar Social,

JORGE CABRÉ RICO

ANNEXEls articles 1, 3, y 5.4 del Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, queden redactats com seguix:«Article 1. Creació

Es crea l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, com a òrgan de caràcter consultiu, dependent i adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'assumptes socials, la funció principal del qual serà estudiar i fer visibles les diferències de gènere, per mitjà de la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per a conéixer la situació de les dones respecte dels hòmens, i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits, en un pla d'igualtat.Article 3. Composició

L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana estarà integrat per:

1. Presidència: correspondrà a qui detente la titularitat de la conselleria que té atribuïdes les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.

2. Vicepresidència: correspondrà a qui detente la titularitat de la secretaria autonòmica que té atribuïdes les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.

3. Vocals:

a) Un/a representant, que detente la titularitat de secretaria autonòmica o de la subsecretaria, de cada una de les conselleries de la Generalitat, o persones en els que deleguen.

b) Dos en representació de les universitats públiques, designades per la Presidència de l'Observatori.

c) Un/a representant de l'Institut Valencià d'Estadística amb el rang de direcció general.

d) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, un/a representant per cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.

e) Dos representants d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit autonòmic, designades per la Presidència de l'Observatori.

Els qui tinguen la condició de vocal i els seus suplents seran nomenats per la Presidència de l'Observatori, a proposta, si és el cas, de les entitats representades.

4. La Secretaria de l'Observatori serà exercida per qui detente la titularitat de la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de dona i igualtat.Article 5. Funcionament i règim jurídic

4. Per al compliment de les seues funcions, l'Observatori de Gènere podrà actuar assistit de personal tècnic que, davall la supervisió de la secretaria de l'òrgan, elaborarà informes, memòries o estudis, que posteriorment hauran de ser aprovats pel Ple de l'Observatori».

Mapa web