Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 172/2013, de 15 de novembre, del Consell, pel qual es regula la Comissió d'Artesania de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7154 de 18.11.2013
Número identificador:  2013/10961
Referència Base de Dades:  010419/2013
 DECRET 172/2013, de 15 de novembre, del Consell, pel qual es regula la Comissió d'Artesania de la Generalitat. [2013/10961]

PREÀMBULEn el marc normatiu de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania, el Decret 83/1984, de 30 de juliol, del Consell, va crear la Comissió d'Artesania de la Generalitat, com un òrgan assessor i de representació del sector artesà.

Posteriorment, la seua composició va ser modificada pel Decret 181/2006, d'1 de desembre, del Consell, a fi d'adaptar-lo a l'organització llavors vigent del Consell i a les propostes del sector artesà.No obstant això, el nombre excessiu de vocals que integren esta comissió ha fet que, en la pràctica, resulte un òrgan l'operativitat del qual ha quedat per davall de les expectatives generades. Per això, a fi d'actualitzar la seua composició, atenent criteris de funcionalitat, i de definir i concretar les seues funcions, sense detriment del seu caràcter representatiu del sector, es creu oportú aprovar-ne una nova regulació.Per tot el que s'ha dit anteriorment, d'acord amb les competències de la Generalitat en matèria d'artesania i sobre les normes de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat arreplegades en l'article 49.1, apartats 18a i 3a, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la competència prevista en l'article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 de novembre de 2013,

DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Constituïx l'objecte del present decret la regulació de la composició i funcionament de la Comissió d'Artesania de la Generalitat, de conformitat amb la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania.Article 2. Naturalesa

1. La Comissió d'Artesania de la Generalitat es configura com un òrgan colegiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria d'artesania, i com a òrgan de participació i representació dels artesans per mitjà de les seues organitzacions i associacions.

2. S'adscriu a la conselleria competent en matèria d'artesania.CAPÍTOL II

Funcions, composició, estructura i funcionamentArticle 3. Funcions

La Comissió d'Artesania de la Generalitat exercirà les funcions següents:

1. Actuar com a òrgan de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria d'artesania.

2. Colaborar en la coordinació de les actuacions d'àmbit municipal en matèria d'artesania.

3. Proposar l'elaboració d'estudis, informes i actuacions que es consideren d'interés en matèria d'artesania.

4. Realitzar propostes normatives en matèria d'artesania, especialment pel que fa a les condicions d'obtenció del document acreditatiu de la condició d'artesà.

5. Conéixer els projectes de disposicions normatives de caràcter general que afecten l'artesania i informar-ne.

6. Informar els programes de formació personal en el sector de l'artesania.

7. Solicitar informació de les administracions públiques competents sobre matèries d'interés general o sectorial que afecten l'artesania.8. Impulsar la colaboració i el diàleg amb altres organismes anàlegs, administracions públiques i entitats públiques o privades les competències o activitats dels quals estiguen relacionades amb l'artesania.

9. Qualssevol altres que, en virtut de normes específiques, se li atribuïsquen.Article 4. Composició

La Comissió d'Artesania de la Generalitat, adscrita a la conselleria competent en matèria d'artesania, estarà formada pels membres següents:

1. Presidència: la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'artesania, o persona en qui delegue.

2. Vicepresidència: la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'empreses agroalimentàries, o persona en qui delegue.

3. Vocals: en nombre de deu.

4. Secretaria: serà exercida per un funcionari de la direcció general competent en matèria d'artesania, designat per la persona titular de la direcció general. Tindrà veu, però no vot, en les deliberacions.

Article 5. Proposta, designació i nomenament de vocals

1. Seran vocals de la Comissió d'Artesania de la Generalitat:

a) En representació de l'Administració de la Generalitat:

1r. Un representant de la direcció general amb competències en artesania, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.2n. Un representant de la direcció general amb competències en indústries agroalimentàries, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.

En cas que dos o més d'estes matèries es troben atribuïdes a la mateixa direcció general, esta proposarà un representant per cada una.b) Un vocal en representació dels centres d'artesania de la Comunitat Valenciana adscrits a la conselleria competent en matèria d'artesania.c) Tres vocals en representació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

d) Tres vocals en representació de les organitzacions empresarials provincials intersectorials més representatives de la Comunitat Valenciana dels sectors artesans.

e) Un vocal en representació de l'organització empresarial intersectorial autonòmica més repre-sentativa de la Comunitat Valenciana dels sectors artesans.

2. La designació d'estes entitats i organitzacions es realitzarà mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'artesania, atenent criteris de representativitat i territorialitat.

3. Les entitats i organitzacions representades proposaran per a la seua designació un vocal suplent de cada vocal titular. Este vocal suplent haurà de posseir els mateixos requisits i condicions establits per a la designació i nomenament del vocal titular.

4. El nomenament dels vocals titulars i dels seus suplents es realitzarà per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'artesania, a proposta de les entitats i organitzacions representades en este.Article 6. Mandat i cessament dels membres de la comissió

1. El mandat dels membres de la Comissió d'Artesania de la Generalitat serà de cinc anys i el nomenament podrà ser renovat per períodes iguals.

2. Els vocals de la Comissió d'Artesania de la Generalitat cessaran per qualssevol de les causes següents:

a) Cessament en el càrrec que va determinar el seu nomenament.

b) Revocació de la designació per part de l'entitat a què representa.c) Renúncia.

d) Expiració del seu mandat.

e) Defunció.

f) Qualsevol altra causa legal o reglamentària.

3. En tot cas, en el supòsit de cessament, els nous vocals nomenats continuaran el mandat dels seus predecessors fins al període que restara per als cinc anys per al quals van ser nomenats.Article 7. Règim de funcionament

1. La Comissió d'Artesania de la Generalitat es reunirà, amb la convocatòria prèvia de la presidència, quan així es requerisca per a resoldre assumptes de la seua competència i, en tot cas, almenys una vegada cada sis mesos.

2. La Comissió d'Artesania de la Generalitat ajustarà el seu funcionament al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. El suport administratiu i tècnic de la Comissió d'Artesania de la Generalitat es durà a terme per la conselleria competent en matèria d'artesania.

4. Per a la vàlida constitució de la Comissió d'Artesania de la Generalitat es requerirà la presència de les persones titulars de la presidència o vicepresidència i secretaria, o, si és el cas, dels que els substituïsquen, i la de la mitat, almenys, dels vocals membres.

5. En el cas d'impossibilitat justificada d'assistència, els vocals titulars seran substituïts pels seus vocals suplents. No obstant això, en cas d'impossibilitat d'assistència podran delegar el seu vot, de forma expressa, en un altre vocal de la comissió.

6. Els acords seran adoptats per majoria de vots i dirimirà els empats el vot de qui presidisca la sessió.

7. La Comissió d'Artesania de la Generalitat podrà crear comissions o grups de treball per a l'estudi de temes específics en matèria d'artesania. Així mateix, la presidència podrà acordar, a proposta de qualsevol dels membres de la comissió, la compareixença en la comissió o en els grups de treball de representants dels sectors afectats o dels experts que es considere convenients.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Incidència econòmica en la dotació de gasto

La implementació i el desenrotllament posterior d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria d'artesania, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.Segona. Constitució

La Comissió d'Artesania de la Generalitat es constituirà en el termini màxim de sis mesos des que es dicte la resolució de designació de les organitzacions i associacions a què es referix l'article 5.2 d'este decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queden derogats els decrets següents:

a) Decret 83/1984, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es regula la composició i funcions de la Comissió d'Artesania de la Generalitat.

b) Decret 181/2006, d'1 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 83/1984, de 30 de juliol, del Consell.

2. Així mateix, queda derogada qualsevol altra disposició del mateix rang o d'un rang inferior que s'opose al que disposa el present decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desenrotllament

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d'artesania per a dictar les normes necessàries per al desplegament i execució del que disposa el present decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 15 de novembre de 2013El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,

MÁXIMO BUCH TORRALVA

Mapa web