Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 6/2012, de 24 d'octubre, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a l'Impuls de l'Activitat Comercial i l'Eliminació de Càrregues Administratives.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6891 de 29.10.2012
Número identificador:  2012/9948
Referència Base de Dades:  009804/2012
 LLEI 6/2012, de 24 d'octubre, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a l'Impuls de l'Activitat Comercial i l'Eliminació de Càrregues Administratives. [2012/9948]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULEn l'àmbit de les competències assumides per la Generalitat, dirigides a fomentar la inversió i l'ocupació, és d'interès prioritari impulsar aquells mecanismes normatius encaminats a alleugerir de càrregues burocràtiques les disposicions que llasten l'exercici de les activitats econòmiques.

Després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, s'ha posat de manifest que l'obligació de complir determinats requisits per a l'exercici de l'activitat comercial ha provocat la generació de distintes càrregues administratives que suposen una exigència prescindible per a l'administració i l'eliminació de la qual, no obstant això, contribuirà a incentivar esta activitat econòmica.

La supressió d'aquestes càrregues administratives, que ja va establir el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, està en la línia d'altres recents disposicions, tant d'àmbit estatal, com el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, com d'àmbit autonòmic, com la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, i el Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (SIRCA), aprovat pel Consell el 19 de febrer de 2010.D'acord amb açò, aquesta llei es dirigeix a tres eixos d'acció: la incorporació del nou procediment per a l'inici i l'exercici de l'activitat comercial, l'eliminació dels registres comercials i la simplificació del procediment administratiu per a la implantació, l'ampliació i la modificació substancial d'establiments comercials d'impacte territorial.En primer lloc, l'aplicació del nou procediment per a l'inici d'una activitat comercial o de serveis en possibilita l'exercici amb la presentació d'una comunicació prèvia, o d'una declaració responsable. Amb tot això, es pretén flexibilitzar l'accés a l'activitat comercial per mitjà de l'eliminació de les llicències municipals que fins ara s'havien d'obtenir amb caràcter previ al seu inici.En segon lloc, l'eliminació del Registre d'Activitats Comercials, en les diferents modalitats, suposa la desaparició d'un tràmit preceptiu per al comerciant en el desenvolupament de la seua activitat i, conseqüentment, la supressió de les infraccions tipificades per al cas de l'incompliment d'aquesta obligació.

També s'ha constatat que el Registre d'Activitats Comercials, amb el pas del temps, ha esdevingut un cens l'actualització del qual no es produeix en els terminis establerts i desitjables, i ofereix una imatge distorsionada de la realitat comercial, comptant -no obstant això- amb altres fonts estadístiques oficials que ofereixen una informació fiable de les dades del comerç a la Comunitat Valenciana.

A més, pel que fa a determinades modalitats, com la venda a distància i la de franquiciador, resulta obligatòria la inscripció dels titulars en els respectius registres estatals. A partir d'ara aquesta inscripció s'haurà de tramitar directament davant dels òrgans corresponents de la Direcció General de Comerç Interior, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que disposa de vies telemàtiques per emplenar-la i elimina, així, una duplicitat de registres que s'estima innecessària.En tercer lloc i quant a l'autorització autonòmica d'establiments comercials d'impacte territorial, els criteris per a la concessió s'han de cenyir fonamentalment a l'adequació al planejament urbanístic, al futur Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) i a l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, ja que en aquests instruments s'analitzen tots els impactes en l'entorn que justifiquen que aquestos supòsits estiguen subjectes a una autorització administrativa.

Per tant, el procediment d'autorització per a la implantació, l'ampliació o la modificació substancial d'un establiment d'impacte territorial haurà de limitar-se simplement a verificar que els instruments de planejament urbanístic corresponents estan definitivament aprovats i publicats i que s'ajusten al futur PATSECOVA i a l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

En esta línia, se suprimeix, com a exigència per a sol·licitar l'esmentada autorització, el requisit de l'apartat 5 de l'article 35 de l'esmentada Llei 3/2011 de disposar de la reparcel·lació aprovada, ja que ha esdevingut una càrrega addicional i innecessària per als promotors que pretenen desenvolupar nous projectes, atès que aquest tràmit no incorpora noves valoracions sobre les repercussions del futur establiment i suposa ampliar les condicions i els terminis per a l'obtenció de l'autorització.Igualment, s'han d'eximir expressament de l'esmentada autorització els establiments individuals la superfície comercial dels quals siga igual o superior a 2.500 m² i que formen part d'aquests centres comercials o parcs comercials ja autoritzats, atès que els locals que s'integren en un establiment col·lectiu que ja ha estat autoritzat no generaran nous impactes en l'entorn que no hagen sigut ponderats prèviament.També escau excloure d'aquesta autorització el comerç majorista que, per la seua naturalesa, necessita grans espais, però que, no obstant això, per estar dirigit als professionals, generarà menor impacte en el territori.

En un altre ordre de coses, se suprimeix la Comissió Interdepartamental d'Equipaments Comercials que, segons l'apartat 3 de l'article 35 del text actual, ha d'informar cada projecte amb caràcter preceptiu per a resoldre sobre l'autorització.

Tot açò implica una agilització en la tramitació del procediment administratiu encaminat a resoldre les sol·licituds d'implantació, ampliació i modificació substancial d'establiments comercials d'impacte territorial; es redueix el termini per a resoldre'l a tres mesos des de l'aportació de la documentació que resulte preceptiva i es manté com a estimatori l'efecte del silenci administratiu.Per això, en la conjuntura actual que travessa la Comunitat Valenciana, és d'especial interès adaptar, sense majors dilacions, l'esmentada Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, a aquests objectius i aquest aspecte constitueix el fet habilitant de l'extraordinària i urgent necessitat que l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana exigeix en l'article 44 per a l'adopció d'un decret llei.

Per tot el que s'hi ha exposat i a l'empara del que preveuen els articles 44 i 49 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juliol de 2012, es va adoptar el Decret llei 5/2012 de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives. Aquest decret va ser validat pel Ple de les Corts en la reunió de 12 de juliol de 2012, i se'n va acordar la tramitació com a projecte de llei.

Article únic. Modificacions de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat

S'aproven les modificacions de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, que figuren en l'annex d'aquesta llei i que són les següents:

Es modifiquen l'article 7, apartat 2; l'article 33, apartat 4, lletra a, i apartat 5; l'article 34; l'article 35, apartats 2 i 5; l'article 36, apartat 1; i l'article 104, apartat 2. S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 7. Se suprimeix el capítol II del títol II i l'apartat 3 de l'article 35, el 2 de l'article 103 i el 3 de l'article 104.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Regla de no-despesa

La implementació i el posterior desplegament d'aquesta llei no podrà tenir cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa assignats a les conselleries i, en tot cas, haurà de ser atès amb els mitjans personals i materials de les conselleries competents per raó de la matèria.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queden derogades les normes següents:

a) Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.

b) Ordre de 24 de juliol de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'estableix el procediment d'inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

c) Ordre de 20 de juliol de 1988, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el que disposa el Decret 50/1988, de 12 d'abril, del Consell, relatiu a les vendes realitzades fora d'un establiment comercial permanent en la seua modalitat de venda domiciliària.

d) Ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desplega el Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell.

e) Ordre d'1 de juny de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'aprova el nou model d'imprès per a la renovació de la inscripció dels venedors no sedentaris en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

f) Decret 256/1994, de 20 de desembre, del Consell, sobre l'autorització administrativa de grans superfícies de venda al detall.

g) Ordre de 16 de gener de 1998, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es regula el procediment d'inscripcions d'ofici en el Registre General de Comerciants i de Comerç.h) Ordre de 14 d'octubre de 1999, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a la inscripció de franquiciadors en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana.

i) Decret 118/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

j) Ordre d'11 de setembre de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es desplega el Decret 118/2000, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda a distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

k) Ordre de 24 de juliol de 2002, de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'aproven nous models d'impresos per a la gestió del Registre General de Comerciants i de Comerç.

2. Així mateix, queda derogada qualsevol altra disposició del mateix rang o d'un rang inferior en allò que s'opose al que disposa aquesta llei.DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 24 d'octubre de 2012El president de la Generalitat

ALBERTO FABRA PART

ANNEXModificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat,

de Comerç de la Comunitat ValencianaU. Es modifica l'apartat 2 de l'article 7, que queda redactat de la manera següent:

«2. L'obertura d'establiments comercials estarà subjecta al règim de comunicació prèvia o declaració responsable en els supòsits i els termes arreplegats en el reial Decret llei 19/2012, de 26 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, i en la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana».

Dos. S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 7, que queda redactat de la manera següent:

«3. En els casos en què resulte preceptiu, els ajuntaments concediran les autoritzacions o les llicències corresponents per a l'exercici de les activitats comercials que estiguen subjectes a aquestes, prèvia comprovació de l'existència dels requisits exigits per la normativa vigent».

Tres. Se suprimeix el capítol II del títol II, Registre d'Activitats Comercials.Quatre. Es modifica la lletra a de l'apartat 4 de l'article 33, que queda redactada de la manera següent:

«a) La implantació d'establiments comercials individuals o col·lectius que compten amb una superfície comercial igual o superior a 2.500 m², excepte la dels establiments dedicats exclusivament al comerç a l'engròs i la d'aquells establiments que formen part d'establiments col·lectius que hagen obtingut l'autorització de la conselleria i les característiques bàsiques de la qual estigueren previstes en el projecte autoritzat».Cinc. L'apartat 5 de l'article 33, que queda redactat de la manera següent:

«5. Per a qualificar la dimensió de l'equipament comercial es considerarà la superfície comercial prevista. A aquest efecte, s'entén per superfície comercial dels establiments comercials de caràcter individual o col·lectiu, la superfície total de les àrees o els locals on s'exposen els productes amb caràcter habitual i permanent, o els destinats a aquesta finalitat amb caràcter eventual o periòdic, als quals puga accedir el client, com també els aparadors i els espais interns destinats al trànsit de les persones i a la presentació o dispensació dels productes.Quan aquesta no estiga clarament definida, es considerarà com a tal el 60% de la superfície construïda prevista de l'establiment, sense considerar accessos i espais destinats a aparcament i emmagatzematge».Sis. Es modifica l'article 34, que queda redactat de la manera següent:

«Els criteris que es tindran en compte per a concedir l'autorització comercial autonòmica seran els següents:

1. L'adequació del projecte a les determinacions i normes del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana2. L'adequació del projecte a les determinacions del planejament urbanístic vigent que se li aplique

3. La compatibilitat del projecte amb les directrius que per a les activitats econòmiques estableix l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana».Set. Es modifica l'apartat 2 de l'article 35, que queda redactat de la manera següent:

«2. La resolució s'adoptarà per la persona titular de la conselleria, a proposta de la direcció general competent en matèria de comerç interior».

Vuit. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 35.Nou. Es modifica l'apartat 5 de l'article 35, que queda redactat de la manera següent:

«5. Els promotors o els operadors comercials interessats presentaran la sol·licitud d'autorització davant de la conselleria competent en matèria de comerç, una vegada produïda i acreditada l'aprovació definitiva i la publicació de tots els instruments urbanístics del planejament necessaris per a poder desenvolupar el projecte que es pretén, exceptuant la reparcel·lació».Deu. Es modifica l'apartat 1 de l'article 36, que queda redactat de la manera següent:

«1. La resolució per a l'obtenció de l'autorització comercial autonòmica serà adoptada en el termini màxim de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut una resolució expressa, s'entendrà aprovada la sol·licitud d'autorització comercial per silenci administratiu. El termini no començarà a córrer fins al moment en què s'haja presentat tota la documentació que resulte preceptiva, segons el que estableix l'article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú».

Onze. Se suprimeix l'apartat 2 de l'article 103.Dotze. Es modifica l'apartat 2 de l'article 104, que queda redactat de la manera següent:

«Exercir una activitat comercial sense autorització prèvia, en cas que aquesta siga preceptiva, o no realitzar les comunicacions o notificacions a l'administració comercial exigides per la normativa vigent».

Tretze. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 104.

Mapa web