Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8166 de 09.11.2017
Número identificador:  2017/9931
Referència Base de Dades:  009648/2017
 LLEI 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans. [2017/9931]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBULLes institucions de la Generalitat recollides en el capítol VI de l'Estatut d'autonomia comprenen tant les institucions comissionades per les Corts (com el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes) com les institucions consultives de la Generalitat (el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, i el Consell Jurídic Consultiu).

Per altra banda, l'article 11 del nostre Estatut d'autonomia estableix que la Generalitat vetllarà en tot cas perquè les dones i els homes puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de condicions.

L'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes introdueix també com a principi d'actuació que «les Corts Valencianes i el Consell de la Generalitat procuraran en el nomenament o la designació de persones, per a constituir o formar part d'òrgans o institucions, que existisca una presència paritària de dones i homes».

Així i tot, la composició dels òrgans d'aquestes institucions estatutàries està lluny de vetllar per la representativitat de les dones. Cal, per tant, una modificació de les lleis reguladores de les institucions recollides en el capítol VI de l'Estatut d'autonomia per a garantir de manera efectiva la composició representativa entre dones i homes dels òrgans que en depenen i garantir la igualtat d'oportunitats.A més, a través d'una disposició addicional, s'impulsa l'estudi del conegut com a currículum cec per a la possible implantació en els processos de selecció laboral i professional amb l'objectiu de prioritzar les competències professionals sobre la identitat personal.

CAPÍTOL I

De la modificació de la Llei 11/1988, del Síndic de GreugesArticle 1. Modificació de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 11/1988L'article 8.1 quedarà redactat de la manera següent:

«1. El síndic o la síndica de Greuges nomena, amb el dictamen favorable previ de la Comissió de Peticions de les Corts, dues sindicatures adjuntes, primera i segona, les quals estaran sotmeses al mateix règim de prerrogatives i incompatibilitats establides en el capítol anterior. Aquests nomenaments hauran de respondre al mèrit, la capacitat i la igualtat entre dones i homes. Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones entre les sindicatures adjuntes.

El nomenament o el cessament de les sindicatures adjuntes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»

CAPÍTOL II

De la modificació de la Llei 6/1985,

de la Sindicatura de ComptesArticle 2. Addició d'un nou article 23 bis a la Llei 6/1985

Cal afegir un nou article després de l'article 23 amb la redacció següent:

«23 bis

L'elecció dels síndics o les síndiques establida en l'article anterior es farà tenint en compte el principi d'igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 33 % de dones.»CAPÍTOL III

De la modificació de la Llei 12/1985,

del Consell Valencià de CulturaArticle 3. Addició d'un nou apartat 4 a l'article 8 de la Llei 12/1985Cal afegir un apartat nou a l'article 8 amb la redacció següent:«4. Les diferents renovacions de l'òrgan hauran de respectar la igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones.»CAPÍTOL IV

De la modificació de la Llei 7/1998, de creació

de l'Acadèmia Valenciana de la LlenguaArticle 4. Modificació de l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei 7/1998Cal modificar l'apartat 2 de l'article 11 que quedarà redactat de la manera següent:

«2. Als quinze anys de l'elecció per primera vegada dels i les membres de l'Acadèmia a què es refereix l'apartat anterior, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua procedirà per cooptació dels vint-i-un membres, a la renovació d'un terç dels i les acadèmiques. Es determinaran els set acadèmics i acadèmiques a substituir pel sistema d'insaculació.Als cinc anys de la renovació anterior es procedirà, de la mateixa manera, a la renovació d'un altre terç dels inicialment elegits o qui els substituïsca. El terç restant es renovarà cinc anys després de la segona renovació pel mateix procediment.

Cada cinc anys, i pel mateix sistema, es procedirà a la renovació d'un terç dels acadèmics o acadèmiques que hagen complit el període de quinze anys.

En els processos de renovació es respectarà el principi d'igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones. El procés d'insaculació al qual fa referència aquest article es realitzarà garantint que el seu resultat no vaja en detriment de la presència del sexe infrarepresentat en l'òrgan.»

CAPÍTOL V

De la modificació de la Llei 1/2014,

del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat ValencianaArticle 5. Addició d'un nou apartat 3 a l'article 7 de la Llei 1/2014Cal afegir un apartat nou 3 a l'article 7 amb la redacció següent:«3. La composició dels diferents grups haurà de respectar el principi d'igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat. En el cas de les dues persones expertes en assumptes pertanyents a l'àmbit material de competències del comitè també hauran de respectar la igualtat entre dones i homes.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones.»CAPÍTOL VI

De la modificació de la Llei 10/1994, de creació

del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat ValencianaArticle 6. Addició d'un apartat nou 3 a l'article 4 de la Llei 10/1994Cal afegir un apartat nou 3 a l'article 4 amb la redacció següent:«3. En cada renovació dels i les membres per elecció, la composició haurà de respondre a igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat. Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 50 % de dones entre el total dels i les membres per elecció.»DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica

La conselleria competent en matèria d'igualtat farà un estudi sobre l'aplicació del currículum cec o anònim en els processos de selecció laboral i professional amb l'objectiu de prioritzar les competències i les habilitats sobre la identitat personal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'opose a aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Les disposicions d'aquesta llei seran d'aplicació en els processos de renovació dels diferents òrgans regulats per les lleis modificades que es produïsquen a partir de la data d'entrada en vigor.Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.València, 2 de novembre de 2017El president de la Generalitat,

Ximo Puig i Ferrer

Mapa web