Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 18/2010, de 18 d'agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ús del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats».Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6346 de 02.09.2010
Número identificador:  2010/9494
Referència Base de Dades:  009611/2010
 ORDRE 18/2010, de 18 d'agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ús del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats». [2010/9494]

La igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens s'està convertint en factor decisiu de l'èxit empresarial en l'actual entorn de competència globalitzat. Una economia que no aprofita bé els seus recursos no és eficient. En les empreses, la realització del potencial humà ple és un factor estratègic per a millorar el compte de resultats.

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, establix una sèrie de mesures i garanties, dirigides a l'eliminació de la discriminació i a la consecució de l'exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals per a les dones sobre la base de la igualtat. En l'article 20.3 s'establix que, perquè les empreses obtinguen les ajudes previstes per tindre dissenyats plans d'igualtat, estos plans hauran de ser visats pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona, havent de presentar anualment davant del dit organisme un informe d'avaluació de resultats.

En desplegament d'esta Llei, es va aprovar el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana

Un dels aspectes més destacats de la implantació de planes d'igualtat en les empreses és el fet d'aconseguir incrementar la satisfacció de dones i hòmens, així com atorgar beneficis a les empreses i produir un clima laboral millor, major motivació en el treball i, conseqüentment, una menor rotació del personal.

En les Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens del Consell estan previstes accions dirigides a impulsar la implantació de plans d'igualtat en les empreses de la Comunitat, per mitjà de la creació i execució d'estos, i dins de les accions a realitzar pels organismes responsables, s'establix la creació del Segell de Qualitat «Empresa Igualitària», així com l'impuls de la utilització d'este segell i l'establiment d'ajudes i beneficis, per la Generalitat Valenciana, a aquelles empreses que hagen implantat un pla d'igualtat.

Este Segell de Qualitat suposa un reconeixement a les empreses de la Comunitat Valenciana que destaquen per l'aplicació de polítiques d'igualtat i que han obtingut el visat dels seus plans d'igualtat.

El Decret 12/2009, de 27 d'agost, del president de la Generalitat, assigna a la Conselleria de Benestar Social, en l'article 12, les competències relatives a polítiques de prestació sociosanitària, servicis socials, discapacitats, família, adopcions, joventut i dona.

Complits els tràmits legals previstos, sol·licitats els corresponents informes i concedida l'audiència d'acord amb l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i demanat l'informe preceptiu del Consell Valencià de la Dona, segons disposa l'article 3.2 de l'Ordre de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar Social.

En virtut d'això i fent ús de les facultats que em conferixen l'article 28 e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 141/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social,

ORDENE

Article 1. Objecte

Esta ordre té com a objecte regular el segell que podran utilitzar les empreses que obtinguen el visat del Pla d'Igualtat, d'acord amb el que establix el Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Denominació i característiques tècniques

El segell es denomina «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats». El seu format és el que figura en l'annex de la present ordre.

Article 3. Àmbit d'aplicació

Esta ordre s'aplica a les empreses que obtinguen el visat del pla d'igualtat d'acord amb el que establix l'article 1.

Article 4. Òrgan competent

1. La concessió i privació del segell regulat en esta ordre, així com l'exercici de les funcions dirigides a vetlar pel manteniment dels requisits que justifiquen el seu atorgament, correspon al centre directiu de la Generalitat amb competències en matèria de dona.

2. En la resolució dictada per el/la titular del centre directiu competent en matèria de dona s'acordarà, conjuntament, la validació i el visat dels plans d'igualtat i la concessió de l'ús del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats».

3. Es podrà privar del dret a la utilització del segell si l'empresa incomplix les obligacions establides en la present ordre o quan es produïsca una alteració de les condicions que van donar lloc a la concessió del visat.

4. La privació del dret a la utilització del segell a una empresa implicarà la impossibilitat del seu ús en el tràfic comercial i amb fins publicitaris i promocionals i serà automàtica a la finalització de la vigència del visat del pla d'igualtat.

Article 5. Vigència

La vigència del dret a utilitzar el segell coincidirà amb la vigència del visat del pla d'igualtat de l'empresa.

Article 6. Publicitat del segell

1. La Generalitat podrà fer públiques les dades de les empreses a què es concedisca el dret a la utilització del segell.

2. Les empreses a què s'haja concedit el dret a la utilització del segell regulat en esta ordre podran usar el segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» en el tràfic comercial i amb fins publicitaris i promocionals.

Article 7. Obligacions

Les empreses el pla d'igualtat de les quals haja sigut visat per l'òrgan competent en matèria de dona de la Generalitat, tindran les següents obligacions respecte a l'ús del segell:

a) Autoritzar expressament la Generalitat per a la inclusió de les seues dades en la pàgina web del centre directiu amb competència en matèria de dona.

b) Remetre a este centre directiu una memòria anual sobre la utilització que s'ha efectuat del segell.

c) Utilitzar el segell d'acord amb el que establix la present ordre i sempre dins del període de vigència del pla d'igualtat el visat del qual haja sigut atorgat. Quan finalitze el termini de vigència o s'haja privat del dret al seu ús, no podrà ser utilitzat fins que s'obtinga el visat d'un nou pla d'igualtat.

d) Reproduir el segell d'acord amb el model inclòs en l'annex «Elements d'identitat visual».

e) En tot suport en què l'empresa reproduïsca el segell farà constar obligatòriament, al seu peu, les dates d'inici i finalització corresponents al visat del pla d'igualtat.

f) Associar sempre el segell al nom de l'empresa el pla d'igualtat de la qual haja sigut visat.

g) No alterar o fraccionar, ni separar o eliminar cap dels elements que el conformen. En cap cas no s'ha de superposar text o qualsevol altre element que distorsione l'adequada percepció del segell.

h) Observar les característiques tècniques, contingudes en l'annex, en la reproducció del segell.

i) Guardar un espai de respecte o espai lliure al voltant del logotip en relació amb els altres elements de qualsevol composició que el continga.

Article 8. Drets

Les empreses a què s'haja visat el pla d'igualtat tindran els següents drets:

a) Entrega a l'empresa d'un diploma acreditatiu com a empresa igualitària.

b) Ús del segell associat al nom de l'empresa en el tràfic comercial i amb fins publicitaris i promocionals.

c) Valoració del segell a l'efecte de l'obtenció de subvencions públiques en les bases reguladores de les quals es tinga en consideració l'efectiva consecució de la igualtat en els supòsits establits en l'article 35 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens.

d) La publicitat i difusió institucional per part de la Conselleria de Benestar Social de les empreses que hagen obtingut el segell.

Article 9. Compatibilitat

La utilització del segell serà compatible amb la d'altres distintius que puguen ser concedits per qualssevol altres administracions o entitats tant públiques com privades, espanyoles o estrangeres, que reconeguen el compromís de l'empresa per a la consecució de la igualtat real i efectiva entre dones i hòmens.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Ús del segell per empreses amb pla d'igualtat visat amb anterioritat a la vigència de la present ordre

A totes aquelles empreses que a l'entrada en vigor de la present disposició disposen d'un pla d'igualtat visat pel centre directiu de la Generalitat amb competències en matèria de dona se'ls reconeix el dret a l'ús del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» a partir de l'entrada en vigor de la present ordre, de conformitat amb el que esta disposa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 d'agost de 2010

La consellera de Benestar Social,

ANGÉLICA SUCH RONDA

<div id="AquiVaUnaImagen"></div>

Mapa web