Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8119 de 04.09.2017
Número identificador:  2017/7665
Referència Base de Dades:  007823/2017
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2017/7665]

S'ha advertit una errada en la publicació de la disposició esmentada (DOGV 8118; 01.09.2017), consistent en l'omissió dels annexos II i III, que se reprodueixen tot seguit:

Mapa web