Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8591 de 15.07.2019
Número identificador:  2019/7129
Referència Base de Dades:  006602/2019
 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2019/7129]

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional, que té per objecte l'ordenació d'un sistema integral de Formació Professional, qualificacions i acreditació que responga amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives al llarg de tota la vida, estableix els principis del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, crea el Catàleg Nacional de Qualificacions i fa referència a una oferta integradora de Formació Professional.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modifica l'accés a la Formació Professional, així com les relacions entre els diferents subsistemes de la Formació Professional, de manera que per a augmentar la flexibilitat del sistema educatiu i afavorir la formació permanent, s'estableixen diverses connexions entre l'educació general i la Formació Professional.

L'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, regulada pel Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, i a través dels reials decrets de títols i currículums vigents, ha anat concretant múltiples aspectes d'aquests ensenyaments.

Pel Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, es desenvolupa el contracte de formació i aprenentatge i s'estableixen les bases de la Formació Professional Dual per a la implantació progressiva de la Formació Professional Dual a Espanya.

El Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, té per objecte adaptar la normativa autonòmica al Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, i regular la implantació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.L'Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, té com a objecte desplegar el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, així com facilitar la gestió en els centres educatius i en les empreses de la Formació Professional Dual del sistema educatiu en els aspectes referents a la seua implantació i posada en marxa.

L'Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, modifica part de l'articulat de l'Ordre 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, i de l'Ordre de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en l'apartat 3 de l'article únic, introdueix l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu, aprova catorze títols professionals bàsics i fixa els seus currículums bàsics.

El Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'estableixen set títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional, amplia els títols de Formació Professional Bàsica establits en el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.Així mateix, el Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional, afig sis nous títols de Formació Professional Bàsica.

El Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant el Decret 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, s'estableixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tenint en compte les característiques socioproductives, laborals i educatives de la Comunitat Valenciana.

El Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de formació professional en instituts d'educació secundària autoritzats, té per objecte regular els requisits necessaris i el procediment perquè els instituts d'educació secundària puguen impartir també formació professional per a l'ocupació.

L'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.Mitjançant l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

La Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, estableixen l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de totes les persones professionals o voluntàries que treballen en contacte habitual amb menors.

L'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport regulen, respectivament, les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana i l'accés, admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, modificada per la Resolució de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016.

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, adapta a l'ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. La Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan responsable dels fitxers de dades de caràcter personal segons estableix l'article 9 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, i ha de vetlar, dins del seu àmbit de competència, pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Per tant, és necessari dictar instruccions respecte a les mesures a dur a terme pels centres educatius públics on existisquen tractaments de dades de caràcter personal, per tot això en la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.El Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat, regula la instal·lació i el funcionament de les màquines de venda d'aliments i begudes en establiments i centres públics de la Generalitat i resulta d'aplicació als serveis de restauració col·lectius i venda d'aliments i begudes ubicats als centres educatius públics.

La Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI

El Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat establint els mecanismes, mesures i procediments destinats a garantir els drets que aquesta reconeix per a totes les persones residents a la Comunitat Valenciana.El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. Des de la concepció de l'educació com un instrument de millora de la qualitat de vida de les persones i del benestar social, el repte és crear les condicions perquè el sistema educatiu valencià responga al principi de qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, en condicions d'equitat i amb garantia d'igualtat d'oportunitats. L'educació inclusiva és el marc més adient per a respondre al que preveu el capítol II de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.L'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, que estableix en l'article 4 que els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus proporcionaran una ajuda, a través de programes plurianuals, que complementaran les intervencions nacionals, regionals i locals, a fi de complir l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com a través de les missions específiques dels fons, d'acord amb els seus objectius basats en els tractats, inclosa la cohesió econòmica, social i territorial, tenint en compte les directrius integrades d'Europa 2020.El Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu que deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Consell, en l'article 3, «Àmbit d'aplicació», lletra c, apartats I) i IV), en relació amb l'objectiu temàtic «Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent», recull com a prioritats d'inversió: la reducció i la prevenció de l'abandó escolar primerenc i el foment de la igualtat d'accés a una educació infantil, primària i secundària de bona qualitat; i la millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes d'ensenyament i formació professional.

Aquesta resolució té per objecte, d'acord amb la normativa indicada, dictar instruccions que faciliten la gestió docent de la Formació Professional en tots aquells aspectes que garantisquen el desenvolupament educatiu de l'alumnat, complementant la normativa vigent que regula el funcionament dels centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, resolc:

Apartat únic

Aprovar les instruccions incloses en l'annex, a les quals haurà d'ajustar-se l'organització i el funcionament dels centres educatius que impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior durant el curs acadèmic 2019-2020.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAQueda derogada la Resolució de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.València, 8 de juliol de 2019.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.ANNEX

Instruccions d'organització i funcionament

durant el curs 2019-20201. Àmbit d'aplicació

2. Accés, admissió i matrícula de l'alumnat en la Formació Professional

3. Admissió en oferta parcial

4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles de Formació Professional i amb altres ensenyaments

5. Proves d'accés

6. Autorització d'ensenyaments

7. Constitució de grups

8. Tutories

9. Mòdul professional de Projecte

10. Organització i coordinació del mòdul de Projecte

11. Avaluació

12. Consell Orientador

13. Matrícules i convocatòries

14. Anul·lació de matrícula a instància de la persona interessada

15. Anul·lació de matrícula per inassistència

16. Renúncia a la convocatòria

17. Accés a la convocatòria extraordinària

18. Promoció a segon curs. Cicles llargs

19. Promoció i permanència en els cicles de Formació Professional en horari especial, nocturn

20. Accés al mòdul professional de Formació en centres de treball en els cicles curts LOGSE

21. Accés al mòdul professional de Formació en centres de treball en els cicles llargs o, si és el cas, unitat formativa de Formació en centres de treball en els cicles de Formació Professional Bàsica

22. Exempció del mòdul de Formació en centres de treball o, si és el cas, unitat formativa de Formació en centres de treball en els cicles de Formació Professional Bàsica

23. Tipus d'exempció del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball i efectes

24. Període de realització del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball

25. Període extraordinari de realització del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball

26. Matrícula i promoció al mòdul de Formació en centres de treball en règim semipresencial o a distància

27. Gestió del mòdul professional de Formació en centres de treball28. Documents del procés d'avaluació

29. Convalidacions

30. Accés a la universitat

31. Títols

32. Alumnat amb necessitats educatives especials

33. Criteris per a l'elaboració de plantilles del professorat de Formació Professional

34. Distribució de torns, matèries i cursos. Ordre d'elecció entre el professorat

35. Criteris per a determinar l'assignació d'hores complementàries dedicades a funcions de coordinació i preparació de l'alumnat participant en els campionats de Formació Professional

36. Horari

37. Marc legal dels centres integrats de Formació Professional

38. L'equip directiu dels centres integrats de Formació Professional39. Funcions dels centres integrats de Formació Professional

40. Crèdit horari en els centres integrats de Formació Professional41. Persona coordinadora de convivència i igualtat en els centres integrats públics de Formació Professional

42. Criteris específics per a determinar la distribució de les hores lectives dedicades a les funcions específiques dels centres integrats públics de Formació Professional

43. Activitats del professorat quan l'alumnat està realitzant o ha realitzat el mòdul o unitat formativa de Formació en centres de treball44. Idioma estranger

45. Prevenció de riscos laborals en el sector docent

46. Instruccions sobre la gestió i justificació de les actuacions cofinanciades pel Fons Social Europeu

47. Modalitat de Formació Professional Dual

48. Implantació en els centres docents dels cicles de Formació Professional corresponents a les noves titulacions desenvolupades a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

49. Gestió dels títols desenvolupats a l'empara de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) derogats pel Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'establix el títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i afins i se'n fixen els ensenyaments mínims.

50. Avaluació dels processos d'ensenyança, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

51. Reclamació de qualificacions

Consideracions finals1. Àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions seran aplicables, per al curs 2019-2020, en els centres de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a impartir els ensenyaments corresponents als cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, amb caràcter complementari a les instruccions d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

2. Accés, admissió i matrícula de l'alumnat en la Formació Professional

2.1. En matèria d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat caldrà ajustar-se al que disposen l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, així com la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020.2.2. Pel que fa a l'admissió en un curs diferent de primer en règim presencial, en els casos que l'alumnat canvie de cicle formatiu o de centre educatiu, haurà de presentar com a requisit d'accés el mateix requisit acadèmic que va aportar en el procediment d'admissió per al primer curs, excepte en el cas que es tracte d'alumnat que provinga d'un cicle de Formació Professional Bàsica en aquest cas presentaran com a requisit d'accés a segon curs la nota mitjana obtinguda en primer curs.

2.3. L'accés i matrícula de l'alumnat d'ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i superior en centres docents públics i privats estaran condicionats al compliment dels requisits acadèmics d'accés disposats en la normativa estatal vigent i en l'article 5 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a l'accés a la Formació Professional en centres sostinguts amb fons públics.

2.4. L'alumnat estranger podrà accedir a ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i superior, siga en centres docents públics o privats, siga en oferta presencial o semipresencial, si reuneix els requisits acadèmics d'accés en els termes que estableix l'article 5 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i si és el cas, la normativa que la desplegue. Els documents acreditatius del compliment del requisit acadèmic d'accés hauran d'aportar-se en el moment de l'accés i matrícula en els ensenyaments de Formació Professional, sense perjudici del que estableix l'article 10.5.b de l'Ordre de 14 de març de 1988, per a l'aplicació del que disposa el Reial decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària. En els supòsits de matrícula condicional, l'alumne o l'alumna haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment del requisit acadèmic d'accés abans de l'acta d'avaluació final per a poder formalitzar matrícula i ser avaluat.2.5. L'alumnat estranger menor de 18 anys podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de Formació Professional de grau mitjà i superior i podran matricular-se en ensenyaments de Formació Professional, siga en centres docents públics o privats, ja siga en oferta completa, parcial, presencial o semipresencial, sempre que disposen d'algun dels documents acreditatius següents:

a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la Comissaria de Policia o Oficina d'Estrangers.

b) Certificat d'empadronament en un municipi.

c) Visat d'estudis.

d) Targeta d'estudiant estranger.

e) Passaport

2.6. L'alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procés d'admissió a ensenyaments de Formació Professional i podrà matricular-se en ensenyaments de Formació Professional, siga en centres docents públics o privats, ja siga en oferta completa, parcial, presencial o semipresencial, quan dispose d'algun dels documents acreditatius següents:

a) Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la Comissaria de Policia o Oficina d'Estrangers.

b) Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

c) Document que acredite de manera suficient la identitat de la persona.

2.7. Els documents enumerats en els punts 5 i 6 d'aquest punt s'hauran d'aportar en el moment de l'accés i matrícula en els ensenyaments de Formació Professional, i no serà possible la matrícula o inscripció condicional.

2.8. A l'efecte de determinar les vacants a què es refereix l'article 10.3.4 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, caldrà tindre en compte que, a més de la renúncia, hi ha altres circumstàncies que poden provocar l'augment de vacants existents. A aquest efecte, els i les alumnes que cursen cicles en règim semipresencial o a distància han de participar en el procediment d'admissió d'aquells mòduls que pensen que no superaran en la convocatòria final ordinària o extraordinària.

Si aquests mòduls són superats en la convocatòria ordinària o extraordinària d'avaluació i l'alumne o l'alumna hi obtinguera plaça, no formalitzarà la matrícula d'aquests mòduls i la plaça passarà a incrementar les vacants per renúncia.

2.9. Pel que fa a l'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica, s'haurà d'ajustar al que disposen el capítol II del Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2019-2020. Així mateix, les qüestions no previstes en el decret esmentat i en la normativa estatal en matèria de cicles de Formació Professional Bàsica, s'ajustaran a la normativa relativa als cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, tal com s'indica en la disposició final sisena del Decret 135/2014, de 8 d'agost.2.10. En cap cas es deixaran places lliures si hi ha sol·licituds que reunisquen els requisits d'accés a la Formació Professional.3. Admissió en oferta parcial

Sense perjudici del procediment d'admissió en la modalitat d'oferta parcial regulat per l'ordre d'admissió esmentada en el punt anterior, que està vinculat a l'oferta específica realitzada per l'administració educativa, l'alumnat també podrà sol·licitar places vacants en oferta parcial (A) en aquells mòduls en els quals, una vegada finalitzat el procediment de matriculació, els centres continuen tenint vacants, atenent el que disposa l'Ordre de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional a la Comunitat Valenciana i s'estableix el procediment d'admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. Igualment podran sol·licitar plaça en mòduls professionals que s'oferisquen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que tinguen autoritzats, oferta parcial B, atenent el que estableix aquesta ordre.

4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles de Formació Professional i amb altres ensenyaments

4.1. La matrícula en un cicle en règim presencial, qualsevol que siga la seua modalitat, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle, siga quin siga el règim i/o modalitat, o altres ensenyaments, sempre que hi haja compatibilitat d'horaris.

4.2. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa i en la modalitat d'oferta parcial.

4.3. La matrícula en un cicle, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix any acadèmic, en les proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional que convoque la conselleria competent en matèria d'educació del mateix mòdul professional que l'alumne o l'alumna es trobe cursant, excepte anul·lació de matrícula, del cicle o mòduls corresponents, prèvia a la sol·licitud de participació en la prova per a l'obtenció del títol.4.4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat, en el mateix centre o en un altre, en el mateix o en diferents règims o modalitats d'oferta, en un mateix cicle.

No obstant això, pel que fa als alumnes matriculats en règim semipresencial en cicles formatius LOGSE la durada dels quals siga de 1.400 o 1.700 hores cicles formatius en els quals en segon curs únicament es realitza el mòdul de Formació en centres de treball la matrícula d'aquest mòdul es farà en règim presencial. En la resta de cicles en règim semipresencial o a distància, la matrícula del mòdul de Formació en centres de treball, i si escau del mòdul projecte, es farà en aquest règim semipresencial o a distància. La realització del mòdul professional FCT sempre té caràcter presencial.

4.5. En un mateix curs acadèmic no es podrà obtindre plaça en la modalitat d'oferta completa en més d'un cicle de Formació Professional, qualsevol que siga el seu règim, excepte en aquells cicles en què siguen coincidents tots els mòduls d'un mateix curs. No obstant això, la persona interessada podrà sol·licitar l'admissió en altres cicles de Formació Professional si hi ha vacants després del període de matrícula, amb la renúncia prèvia a la plaça adjudicada en el procediment d'admissió, per la qual cosa haurà de presentar còpia segellada de l'escrit de renúncia i haurà d'emplenar la casella prevista a aquest efecte en els annexos I, II i/o III de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny.

4.6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d'admissió regulats per aquesta ordre, en la modalitat d'oferta completa i, complementàriament, en la modalitat d'oferta parcial.5. Proves d'accés

S'ajustaran al que disposa l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana, i les resolucions que la despleguen.6. Autorització d'ensenyaments

6.1. L'autorització per a impartir ensenyaments per al curs següent i en la modalitat d'horari especial nocturn, requerirà un mínim de 20 alumnes per bloc i cicle formatiu i el procediment per a sol·licitar-la serà el següent:

– El mes de gener el centre presentarà la sol·licitud d'autorització en la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent.– El mes de febrer s'enviaran les sol·licituds, amb l'informe de la Inspecció d'Educació, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que traslladarà la proposta d'autorització a la Direcció General de Centres i Personal Docent.

– En la primera quinzena del mes de març, la Direcció General de Centres i Personal Docent resoldrà l'autorització d'impartició d'ensenyaments en la modalitat d'horari especial nocturn per al curs acadèmic següent.

6.2. L'autorització d'impartir ensenyaments de mòduls de formació complementària en règim presencial, semipresencial o a distància estarà supeditada a la concurrència de persones interessades que hagen superat un procediment de validació d'ensenyaments i/o avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral en qualsevol centre docent o l'existència de demanda específica de formació per part d'agents econòmics i socials o del sector productiu. S'entén per formació complementària la conduent a l'obtenció d'un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat o formació acumulable.

6.3. Es podran autoritzar programes formatius experimentals que comprenguen mòduls professionals d'un o diversos títols de Formació Professional que donen resposta a necessitats del mercat laboral o del sector productiu de l'àmbit del centre docent públic en què s'autoritzen.6.4. Els centres integrats de Formació Professional impartiran la Formació Professional del sistema educatiu i les diferents accions formatives que configuren el subsistema de Formació Professional per a l'ocupació, sense perjudici d'altres ensenyaments la impartició dels quals els siga autoritzada, si escau. Així mateix, la resta de centres docents que impartisquen ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu podran sol·licitar la seua acreditació/inscripció per a impartir accions formatives del subsistema de Formació Professional per a l'ocupació.

6.5. La direcció general competent en matèria de Formació Professional proposarà, a la direcció general competent en matèria d'autorització d'ensenyaments, la impartició de mòduls professionals de cicles de Formació Professional en oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància en qualsevol centre docent.7. Constitució de grups

La constitució de grups s'haurà d'ajustar al que disposa el Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d'alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, així com el que disposa el Decret 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016.Atenent el que disposa en el Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, cada grup d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior tindrà 30 alumnes com a màxim. Respecte del règim semipresencial o a distància, s'estableix el nombre màxim per unitat en 45 alumnes.Així mateix, per a la constitució d'un grup d'un cicle formatiu es requerirà un mínim de 12 alumnes.

En els cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, els grups seran de màxim 24 alumnes.

Els grups amb més de 18 alumnes poden ser susceptibles de desdoblament en els supòsits previstos en l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

Així mateix, en els cicles formatius de Vídeo Discjòquei i So de la família professional d'Imatge i So i d'Artista Faller i Construccions d'Escenografies de la família professional d'Arts i Artesanies, el nombre màxim d'alumnes serà de 25.

Cada mòdul professional d'un cicle formatiu constitueix una unitat d'oferta formativa que serà impartida per professorat de l'especialitat amb l'atribució docent requerida, regulada en els reials decrets dels títols de Formació Professional del sistema educatiu i titulacions equivalents a l'efecte de docència.

Quant al nombre màxim d'alumnes en els cicles de Formació Professional Bàsica, s'ajustarà al que disposa el Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.08.2014), en el qual s'estableix que el nombre màxim d'alumnes és de díhuit per grup; sense perjudici d'això, es podrà establir un màxim de quinze alumnes per grup en els cicles de Formació Professional Bàsica d'Activitats Agropecuàries, d'Agrojardineria i Composicions Florals i d'Aprofitaments Forestals de la família professional Agrària, de Cuina i Restauració de la família professional d'Hoteleria i Turisme, d'Electricitat i Electrònica de la família professional d'Electricitat i Electrònica, de Fabricació i Muntatge de la família professional de Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment, de Fusteria i Moble de la família professional de Fusta, Moble i Suro i de Manteniment de Vehicles de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles.Així mateix, en els grups de Formació Professional Bàsica es podran integrar alumnes amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per grup, i es reduirà el nombre màxim d'alumnes en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que, en cas de grups amb alumnes amb necessitats educatives especials permanents, el nombre mínim d'alumnes per grup serà de deu.8. Tutories

8.1. El tutor o tutora del grup en els cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà o grau superior, a més de la tutoria docent, assumirà les funcions següents en relació amb el mòdul de Formació en centres de treball, d'ara en avant FCT:

a) Presidir les juntes d'avaluació del mòdul professional d'FCT.

b) Assignar els i les alumnes als llocs formatius atenent els criteris que prèviament determine l'equip docent del grup.

c) Emplenar la documentació corresponent a l'alumnat del seu grup.d) Elaborar el programa formatiu del mòdul professional d'FCT en col·laboració amb l'instructor o instructora del centre de treball.

e) Decidir la seqüenciació de les pràctiques formatives en diverses empreses en el cas que siga necessari.

f) Dur a terme el seguiment del mòdul professional d'FCT en col·laboració amb l'instructor o instructora.

g) Atendre l'alumnat quinzenalment o amb la periodicitat que s'establisca en el centre educatiu, i telemàticament amb caràcter permanent, durant el període de realització de pràctiques formatives, amb l'objecte de valorar el desenvolupament del programa formatiu i establir els suports educatius necessaris.

h) Avaluar, al costat de l'equip docent i oït l'instructor o instructora del centre de treball, el mòdul professional d'FCT.

i) Establir contactes amb els centres de treball de la seua zona per a promoure nous concerts de col·laboració, així com mantindre relacions fluides que faciliten la inserció laboral de l'alumnat.

j) Orientar els i les alumnes, en col·laboració amb el professor o la professora del mòdul professional Formació i orientació laboral (d'ara en avant FOL) i el departament d'orientació, a l'inici de les pràctiques formatives, sobre els aspectes conduents a una òptima realització del mòdul professional d'FCT.

k) Informar sobre la tramitació de renúncies, suspensions i exempcions, i vetlar perquè aquestes es realitzen dins del termini i en la forma escaient.

l) Informar a principi del curs l'alumnat, els pares i mares o representants legals dels alumnes menors d'edat, de totes les qüestions que els concernisquen en relació amb el desenvolupament del mòdul professional d'FCT.

m) Elaborar el programa de seguiment i visites dels alumnes en pràctiques per a la seua autorització per part de la direcció del centre educatiu.

n) Elaborar les adaptacions curriculars en els casos que corresponga en col·laboració amb el departament d'orientació, després d'escoltar l'equip docent.

o) Proposar a la direcció de pràctiques formatives, i, si no, a la persona coordinadora de cicles, o a la direcció d'estudis quan no existisca cap de les anteriors, les sol·licituds de permisos extraordinaris per a la seua tramitació.

p) Proporcionar a l'alumnat en pràctiques formatives, amb la col·laboració del professor o professora de FOL i de l'equip docent, la informació i assessorament necessari quant a seguretat i prevenció de riscos laborals associats als diferents llocs formatius, així com vetlar perquè l'alumnat compleix els protocols corresponents.q) Elaborar la memòria final de pràctiques del grup del qual ha sigut tutor o tutora.

r) Donar difusió entre l'alumnat de tots aquells programes institucionals que tinguen com a objecte millorar el procés de pràctiques formatives o la seua inserció laboral.

s) Detectar necessitats d'informació i/o formació dels instructors o instructores del centre de treball i proposar a la direcció del Departament de Pràctiques la realització d'activitats conduents a la formació d'aquests, prèvia a l'inici de les pràctiques.

t) Recaptar amb caràcter previ a la realització del mòdul professional de Formació en centres de treball, en el cas d'alumnes que realitzen el mòdul d'FCT en activitats que impliquen un contacte habitual amb menors, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

8.2. Referent a la tutoria en els cicles de Formació Professional Bàsica s'ajustarà al que disposa el Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.08.2014).

9. Mòdul professional de Projecte

9.1. Els cicles formatius de grau superior incorporen un mòdul professional de Projecte, que es defineix d'acord amb les característiques de l'activitat laboral de l'àmbit del cicle formatiu de grau superior corresponent, i amb aspectes relatius a l'exercici professional i a la gestió professional, segons el que estableixen l'article 26 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, i els respectius reials decrets que regulen els títols de tècnic o tècnica superior establits a l'empara de la LOE. Té per objecte la integració de les diverses capacitats i coneixements del currículum del cicle formatiu que contemplen les variables tecnològiques i organitzatives relacionades amb el títol.

9.2. La tutoria del mòdul professional de Projecte s'organitzarà sobre la base de la tutoria individual i col·lectiva, i l'atribució docent serà a càrrec del professorat que impartisca docència en el cicle formatiu, preferentment en mòduls professionals associats a unitats de competència, conforme a les condicions següents:

a) La tutoria col·lectiva serà exercida per un professor o professora de la família professional, preferentment el tutor o la tutora del segon curs, amb càrrec a les seues hores de tutoria, que es designarà pel director o directora del centre docent, a proposta de la direcció d'estudis de Formació Professional o, en defecte d'això, la persona coordinadora de cicles formatius i el cap o la cap d'estudis del centre educatiu. Aquest professorat s'encarregarà de la formació de l'alumnat a tutelar en la gestió de projectes i de la planificació del desenvolupament del projecte individual que cada alumne o alumna haja de realitzar.

b) La tutoria individual del mòdul de Projecte serà exercida per un professor o professora que es designarà segons el procediment que figura en el punt 9.4.b) d'aquest annex. Qui exercisca la tutoria individual orientarà i assessorarà l'alumne o l'alumna en el procés de desenvolupament del projecte. Així mateix, s'encarregarà de la coordinació amb el tutor o tutora d'empresa o entitat col·laboradora que, si és el cas, participe en l'elaboració del projecte.

9.3. Amb caràcter general, el mòdul professional de Projecte es desenvoluparà simultàniament al mòdul de Formació en centres de treball, en els períodes següents:

a) Primer període: es desenvoluparà en el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius.

b) Segon període: es desenvoluparà en el primer trimestre del curs acadèmic següent a aquell en què s'haja realitzat el primer període, per a l'alumnat que no haguera pogut realitzar el mòdul professional d'FCT en el tercer trimestre del segon curs.

9.4. El mòdul professional de Projecte tindrà les fases de realització següents:

a) Presentació i valoració de la proposta.

Els projectes podran ser proposats per l'alumnat o pel departament de família professional corresponent al cicle formatiu.

Quan el projecte a realitzar siga plantejat per l'alumne o l'alumna, es presentarà una proposta sobre el contingut del projecte que es proposa realitzar en el mes anterior a la data de realització de l'avaluació prèvia a la incorporació al primer període de realització del mòdul de Formació en centres de treball.

L'equip docent del grup, presidit pel tutor o la tutora que exerceix la tutoria col·lectiva del projecte, valorarà la proposta de projecte presentada per cada alumne o alumna, tenint en compte, almenys, la seua adequació als continguts abordats en el cicle formatiu i la possibilitat de realització efectiva del projecte en els terminis previstos.b) Designació de tutor o tutora individual del projecte.

L'equip docent del grup acordarà, en una reunió convocada a aquest efecte i presidida per la direcció d'estudis, la designació dels tutors o les tutores individuals. Aquesta designació recaurà preferentment entre el professorat de mòduls professionals associats a unitats de competència que quede alliberat d'hores en el període lectiu de realització del mòdul de Projecte. Entre aquest professorat podrà figurar aquell que exercisca les tutories col·lectives.

La designació de tutors o tutores individuals tindrà en compte el repartiment proporcional del nombre de projectes a tutelar.

c) Acceptació de la proposta i/o assignació de projectes.

L'equip docent del grup procedirà a l'assignació de projectes o a l'acceptació dels proposats per l'alumnat, fent-ho constar en una acta que es publicarà en el tauler d'anuncis del centre docent.

L'alumnat, la proposta de projecte dels quals no fora acceptada per l'equip docent del grup, disposaran d'un termini de quinze dies hàbils, després de notificades les causes de manera individualitzada a l'alumnat, per a introduir les modificacions oportunes o procedir a la presentació d'una nova proposta. Transcorregut aquest termini, si no s'hagueren presentat modificacions o una nova proposta que fora acceptada, es considerarà que l'alumne o l'alumna renuncia a la convocatòria del mòdul.d) Registre de la proposta.

Una vegada assignats els projectes o acceptada la proposta del projecte per l'equip docent del grup i designada la seua tutoria individual, quedarà registrada en la secretaria del centre docent. El registre de la proposta s'haurà de realitzar, almenys, dos mesos abans de la data que el centre establisca per a la seua exposició o defensa.

Una vegada registrada la proposta, l'alumne o l'alumna podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria segons el que estableix la normativa vigent sobre avaluació.

e) Lliurament, exposició o defensa.

Una vegada acceptada la proposta del projecte o assignat aquest, el tutor o la tutora individual fixarà les dates en les quals l'alumne o l'alumna haurà de lliurar, exposar i defensar cada projecte. Aquestes dates seran publicades en el tauler d'anuncis del centre docent. L'absència de presentació del projecte tindrà la consideració de convocatòria consumida, excepte si es presenta la corresponent renúncia en els termes previstos en la normativa d'avaluació de cicles formatius de Formació Professional.

9.5. Per a l'avaluació del Projecte es constituirà un tribunal que estarà format, almenys, pel cap o la cap del departament de família professional, que actuarà de president, el tutor o la tutora individual i qui n'haguera exercit la tutoria col·lectiva. En el cas que les dues tutories hagen sigut exercides per la mateixa persona, la direcció del centre docent designarà un professor o professora de l'equip docent del grup.

A fi de possibilitar la incorporació en el mòdul de Projecte de les competències adquirides en el període de pràctiques en empresa, aquest mòdul s'avaluarà una vegada cursat el mòdul de Formació en centres de treball. L'avaluació d'aquest mòdul professional, pel seu caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls professionals que componen el cicle formatiu, inclòs el de Formació en centres de treball, quedarà condicionada a l'avaluació positiva d'aquests.

9.6. La qualificació del mòdul de Projecte serà numèrica, d'u a deu, sense decimals. Es consideren positives les qualificacions iguals o superiors a cinc punts.

Els criteris de qualificació, com a percentatge de la nota final, seran els següents:

a) Aspectes formals (presentació, estructura documental, organització i redacció, entre altres): 20 %.

b) Continguts (dificultat, grau de resolució de la proposta, originalitat, actualitat, alternatives presentades i resultats obtinguts, entre altres): 50 %.

c) Exposició i defensa (qualitat de l'exposició oral i de les respostes a les preguntes plantejades pels membres del tribunal): 30 %.

Cada membre posarà una qualificació en cada apartat, i se n'obtindrà la mitjana en cada cas. La qualificació final serà la suma de les mitjanes dels diversos apartats sense cap xifra decimal, per a la qual cosa s'usarà la regla de l'arredoniment.

Si el projecte no obté una qualificació positiva en el primer període de realització, el tribunal elaborarà un informe en el qual consten els aspectes que hagen de ser esmenats. L'alumne o l'alumna, amb l'orientació del tutor o la tutora individual, podrà completar o modificar el projecte inicial, per a la seua presentació, avaluació i qualificació en el segon període de realització.

9.7. El centre docent fomentarà la creació d'un fons documental amb un exemplar de cada projecte, a partir dels projectes originals amb indicació de l'autoria i conservarà la informació més rellevant sobre aquests per a posteriors consultes.

9.8. Els autors i les autores dels projectes tenen plena disposició i dret exclusiu a l'explotació del projecte presentat, sense més limitacions que les contingudes en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, en matèria de propietat industrial i intel·lectual, sense perjudici que hauran de cedir al centre el projecte a efectes acadèmics.

9.9. L'avaluació i règim d'impugnacions del mòdul de Projecte es regirà per la normativa d'avaluació de l'alumnat de cicles formatius de Formació Professional.10. Organització i coordinació del mòdul de Projecte

10.1. S'establirà un període d'inici, coordinat pel tutor o la tutora col·lectiu, amb almenys sis hores presencials en el centre docent per a professorat i alumnat, dedicat al plantejament, disseny i adequació dels diversos projectes a realitzar. El període d'inici podrà estructurar-se immediatament després de la sessió d'avaluació prèvia a l'inici de l'FCT i podrà organitzar-se com a classes al grup que haja de realitzar el mòdul Projecte. En aquest període s'introduiran les línies generals d'un projecte, les fases, forma de presentació, bibliografia de consulta, recursos del centre educatiu, entre altres aspectes. Així mateix, s'informarà dels projectes acceptats i els assignats i el tutor individual que tutoritzarà cada projecte i les seues hores de tutoria durant el període de redacció dels projectes.10.2. S'establirà un període de tutoria a càrrec del tutor o la tutora o els tutors o tutores individuals, amb tres hores setmanals i presencials en el centre docent per al professorat, per al seguiment dels diversos projectes durant el seu desenvolupament. El professorat i l'alumnat podran utilitzar com a recurs aquelles tecnologies de la informació i la comunicació disponibles en el centre docent i que es consideren adequades.10.3. S'establirà un període de finalització amb, almenys, sis hores presencials en el centre docent, per al professorat integrant del tribunal i alumnes, que es dedicarà a la presentació, exposició, valoració i avaluació dels diversos projectes.11. Avaluació

11.1. S'ajustarà al que disposa l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

11.2. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat dels cicles de Formació Professional es realitzarà per mòduls professionals. L'avaluació dels ensenyaments de Formació Professional serà contínua i tindrà en compte el progrés dels alumnes respecte a la formació adquirida en els diferents mòduls que componen el cicle de Formació Professional corresponent.

Els processos d'avaluació s'adequaran a les adaptacions metodològiques de les quals hagen pogut ser objecte els alumnes amb diversitat funcional i es garantirà la seua accessibilitat a les proves d'avaluació.

L'avaluació es farà prenent com a referència els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació dels mòduls professionals, així com els objectius generals del cicle.

La superació d'un cicle requerirà l'avaluació positiva de tots els mòduls que el componen.

11.3. L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requereix la seua assistència regular a les classes i activitats programades per als diferents mòduls professionals del cicle.

Per a això, en règim presencial, serà necessària l'assistència almenys al 85 % de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

En règim semipresencial o a distància caldrà complir almenys el 85 % del percentatge de presencialitat que estiga establit en els mòduls professionals per als quals s'exigisca aquesta, respecte d'això, haurà de tindre's en compte la Resolució de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'establix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana.

Aquesta circumstància haurà de ser acreditada i certificada per la direcció d'estudis a partir dels comunicats de faltes d'assistència fets pel professorat que imparteix docència. L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua en el mòdul on no s'haja aconseguit l'assistència mínima i podrà representar l'anul·lació de matrícula per inassistència en aplicació del que disposa el punt 15 d'aquest annex.

11.4. El procés d'avaluació de l'alumnat de Formació Professional implica, almenys, les actuacions següents:

a) Avaluació de cada mòdul professional.

b) Avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la Formació en centres de treball, a excepció del mòdul de Projecte en el cas de cicles formatius de grau superior establits a l'empara de la LOE.

c) Avaluació del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, del mòdul de Projecte.

d) Qualificació final del cicle de Formació Professional.

En les sessions d'avaluació, que presidirà el tutor o la tutora del grup, estarà present l'equip docent i, si no, el professorat especialista del cicle.

11.5. En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, i amb antelació a l'inici de la Formació en centres de treball i, si és el cas, al mòdul de Projecte, tindrà lloc una sessió d'avaluació en la qual es decidirà la qualificació final dels diferents mòduls professionals cursats. L'equip docent determinarà, atenent l'especificat en els punts 20 i 21 d'aquest annex, l'accés al mòdul professional d'FCT i, si és el cas, a la realització del mòdul de Projecte.11.6. En l'avaluació del mòdul d'FCT col·laborarà el responsable de formació de l'alumnat designat pel centre de treball (instructor o instructora) durant el seu període d'estada en aquest. La col·laboració en l'avaluació es concretarà de la manera següent:

– Durant el desenvolupament de l'FCT, valorant les activitats, indicades en l'informe valoratiu de l'instructor o instructora, realitzades per l'alumnat, mitjançant trobades amb el professor tutor o professora tutora en les seues visites periòdiques al centre de treball, així com en les comunicacions telemàtiques o d'un altre tipus.

– Al final del procés, emetent informe final individualitzat. Si el mòdul professional d'FCT s'ha realitzat en diverses empreses, es recollirà un informe valoratiu de l'instructor o instructora de cadascuna d'aquestes.

Per a efectuar l'avaluació, es comptarà amb els documents següents:

– L'informe valoratiu de l'instructor o instructora.

– Els fulls setmanals de seguiment elaborats per l'alumne o l'alumna.

– Aquells que requerisca el professor tutor o professora tutora per a realitzar una avaluació sistemàtica i objectiva.

Se celebrarà, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu, en la qual es qualificarà el mòdul d'FCT de l'alumnat que l'haja finalitzat.

L'acta d'avaluació del mòdul d'FCT serà formalitzada pel tutor o tutora i l'equip docent i complementarà l'avaluació de la resta de mòduls del cicle quan aquesta avaluació s'haja realitzat amb resultat positiu en tots els mòduls.

L'acta d'avaluació del mòdul Projecte serà formalitzada pels membres del tribunal avaluador d'aquests, el cap o la cap de departament de família professional que haja actuat com a president o presidenta, el tutor o tutora individual i qui haja exercit la tutoria col·lectiva o professor o professora de l'equip docent del grup designat per la direcció del centre.

11.7. L'expressió de l'avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle es realitzarà en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals.

Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les restants.

La qualificació del mòdul professional de Formació en centres de treball s'expressarà en termes d'apte/apta o no apte / no apta.

Els mòduls professionals convalidats, o que hagen sigut objecte de correspondència amb la pràctica laboral es qualificaran, respectivament, amb les expressions «convalidat-5» i «exempt», «exempta».

Un mòdul superat en un cicle comporta el manteniment de la qualificació del mateix mòdul amb idèntic codi i denominació en qualsevol altre cicle, sense que això supose la convalidació del mòdul.

Per a indicar que un mòdul ha sigut superat en una convocatòria prèvia s'utilitzarà l'abreviatura (AA), aprovat amb anterioritat, i s'adjuntarà, a més, la qualificació numèrica obtinguda en la convocatòria anterior.

11.8. Qualificació final del cicle de Formació Professional.

Una vegada superats tots els mòduls professionals que constitueixen el cicle de Formació Professional, es determinarà la qualificació final d'aquest. Per a això, es calcularà la mitjana aritmètica simple de les qualificacions dels mòduls professionals que tenen valoració numèrica; del resultat es prendrà la part sencera i les dues primeres xifres decimals, arredonint per excés la xifra de les centèsimes si la de les mil·lèsimes resulta ser igual o superior a 5.

A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, els mòduls convalidats es qualificaran amb un 5.

En aquest càlcul, per tant, no es tindran en compte les qualificacions d'«apte», «apta», i «exempt», «exempta».

11.9. Qualificació de les unitats formatives en els cicles de Formació Professional Bàsica.

En el cas que algun mòdul associat als blocs comuns s'establisca en diferents unitats formatives diferenciades en funció de l'acreditació de la competència lingüística del professorat que impartisca el cicle, es considerarà com a nota final la mitjana numèrica ponderada de les unitats formatives que componen els mòduls professionals afectats.En el cas que el mòdul de Formació en centres de treball (FCT) s'organitze en dues unitats formatives, l'alumne o l'alumna haurà d'obtindre la qualificació d'apte en les dues unitats formatives del mòdul d'FCT.12. Consell orientador

Els equips docents dels centres educatius, en col·laboració amb el departament d'orientació dels centres, organitzaran les activitats necessàries per a la correcta orientació educativa i professional de l'alumnat, especialment pel que fa a les diferents opcions educatives i a la transició del sistema educatiu al món laboral.

Aquesta orientació formarà part de la funció docent i es plasmarà en un informe d'orientació sobre el futur acadèmic i professional de l'alumnat, que no serà prescriptiu i que tindrà caràcter confidencial. El consell orientador s'ajustarà al model establit en l'annex VI de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV 8146, 10.10.2017).En el cas de les persones que ja es troben cursant ensenyaments de Formació Professional Bàsica i l'equip docent i el departament d'Orientació del centre educatiu consideren convenient orientar a la persona a un altre cicle de Formació Professional Bàsica es plasamarà aquesta orientació en el model de «Consell orientador per a canvi de cicle de Formació Professional Bàsica» indicat en el document C d'aquesta reslució.

13. Matrícules i convocatòries

13.1. L'alumnat de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior podrà matricular-se un màxim de tres vegades en cadascuna de les modalitats d'impartició de l'ensenyament de Formació Professional en un mateix cicle formatiu, és a dir, l'alumnat disposarà d'un màxim de 6 matrícules entre les dos modalitats, la presencial i la semipresencial o a distància.

L'alumne podrà disposar per cada curs acadèmic, per als mòduls impartits en el centre educatiu, d'una convocatòria ordinària i una altra d'extraordinària com a màxim.

Igualment, podrà presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegades a excepció del mòdul d'FCT al qual només podrà presentar-se en dues convocatòries.

La matrícula en cicles de curta durada, establits a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, podrà incloure la matrícula, en primer curs, del mòdul de Formació en centres de treball, exclusivament a l'efecte de sol·licitar l'exempció total d'aquest i condicionada a la resolució favorable de l'exempció total del mòdul.

La matrícula en règim semipresencial o a distància podrà incloure la matrícula del mòdul d'FCT condicionada al que disposa la normativa vigent. Així mateix, l'alumnat podrà formalitzar matrícula directa en els mòduls que siguen objecte exclusiu de sol·licitud de convalidació en el cas que siguen convalidables i en els mòduls superats amb idèntica codificació (LOE). En cas de resolució desfavorable, la matrícula no serà confirmada i l'alumnat haurà de participar en el següent procés d'admissió que es convoque per a l'admissió en aquests mòduls.Les activitats del mòdul professional de Formació en centres de treball només podran realitzar-se dues vegades, preferentment la segona en un centre de treball diferent de la primera.

La no presentació a una convocatòria sense haver-hi renunciat prèviament segons el que estableix el punt 16 d'aquest annex; constarà com a «no avaluat», «no avaluada» i serà computada a l'efecte de la limitació indicada.

13.2. L'alumnat que haja esgotat el nombre de convocatòries establides podrà optar a les alternatives següents per a superar els diferents mòduls pendents:

a) Realització de les proves lliures per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional que anualment es convoquen.

b) Sol·licitud de convocatòria extraordinària o de gràcia davant de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent. Aquesta sol·licitud la podran formular tant els i les alumnes de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, com de Formació Professional Bàsica.

13.3. Els cicles de Formació Professional Bàsica en relació amb el nombre de matrícules i convocatòries, s'ajustaran al que disposa el Decret 135/2014, de 8 d'agost, així com al que disposa l'article 23 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.

Pel que fa al nombre de convocatòries, els alumnes matriculats en cicles de Formació Professional Bàsica tenen dret a dues convocatòries anuals (ordinària i extraordinària) durant els quatre anys de permanència en el cicle. De manera que el nombre màxim de convocatòries dels mòduls de primer curs és huit, mentre que en els mòduls de segon curs el nombre màxim de convocatòries és sis, ja que la permanència màxima de l'alumnat en els cicles de Formació Professional Bàsica és de quatre anys i, sense superar aquest termini màxim de permanència, els alumnes podran repetir cada un dels dos cursos del cicle una sola vegada; no obstant això, podran repetir un dels cursos una segona vegada si hi ha informe previ favorable de l'equip docent.

13.4. Convocatòries ordinàries

Es realitzaran en finalitzar el tercer trimestre del curs acadèmic per als mòduls del primer curs, tant dels cicles curts com dels de llarga durada, així com en el supòsit de mòduls pendents del primer curs.Es realitzaran en finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, primer o segon trimestre, per als mòduls del 2n curs dels cicles de llarga durada.

13.5. Convocatòries extraordinàries:

a) Es realitzaran amb posterioritat a la convocatòria ordinària per als mòduls pendents del primer curs, tant per a l'alumnat de primer com per al de segon curs amb mòduls pendents de primer.b) Es realitzaran en finalitzar el tercer trimestre, per als mòduls pendents del segon curs en els cicles llargs.14. Anul·lació de matrícula a instàncies de la persona interessada

14.1. Els i les alumnes, o els seus representants legals, tenen dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s'hagen matriculat.

14.2. Els i les alumnes matriculats en règim semipresencial o a distància podran sol·licitar l'anul·lació de tots els mòduls o d'alguns. En els dos casos perdran els seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls d'acord amb la seua normativa específica.

14.3. Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula s'hauran de presentar mitjançant el model de l'annex VII publicat en l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, davant de la direcció del centre en què l'alumne o l'alumna curse els estudis, amb una antelació d'almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, el mòdul de Projecte en els cicles LOE, l'anul·lació se sol·licitarà abans del seu començament.

14.4. La direcció del centre on l'alumne o l'alumna curse estudis resoldrà la sol·licitud, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la presentació, després d'haver sentit, si és el cas, l'equip docent i el departament d'orientació, mitjançant una resolució que es comunicarà a la persona interessada segons el model de l'annex VIII publicat en l'ordre citada en el punt anterior. Una còpia d'aquesta resolució s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna i es notificarà, si és el cas, al centre públic al qual està adscrit el centre privat. El silenci administratiu tindrà caràcter estimatori. Contra la resolució desestimatòria caldrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, la resolució de la qual posarà fi a la via administrativa.14.5. Les i els alumnes als quals es concedisca l'anul·lació de matrícula del curs en règim presencial o de tots els mòduls en règim semipresencial no seran inclosos en les actes d'avaluació i, en conseqüència, no se'ls computaran les convocatòries a què hauria donat dret la matrícula. A més, els alumnes que cursen els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics, perdran el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitgen continuar en el futur aquests estudis, hauran de concórrer de nou al procediment general d'admissió que s'establisca.14.6. L'anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que es puguen sol·licitar, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

El contingut d'aquest punt s'estableix sense perjudici del que disposa la normativa vigent d'avaluació i respecte a la renúncia a convocatòries de mòduls professionals per determinades circumstàncies personals establides en el punt 16 d'aquest annex.15. Anul·lació de matrícula per inassistència

15.1. En règim presencial, l'assistència a les activitats de formació i en règim semipresencial o a distància l'assistència a les tutories col·lectives, la realització de les activitats d'autoaprenentatge, l'accés regular a l'aula virtual o la participació en els fòrums, són la condició necessària que, amb caràcter general, manté vigent la matrícula en el cicle de Formació Professional.

En règim presencial, caldrà l'assistència, almenys, al 85 % de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

En règim semipresencial o a distància, serà necessària l'assistència, almenys, al 85 % respecte al percentatge de presencialitat que estiga establit en els mòduls per als quals s'exigisca aquesta.

15.2. En el període que transcórrega des de l'inici del curs escolar fins a la finalització del mes d'octubre, quan un alumne o alumna acumule un nombre de faltes d'assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior al que estableix el punt 15.4 d'aquest annex, el director o la directora del centre, a proposta del tutor o la tutora del grup, acordarà l'anul·lació de matrícula que s'haja formalitzat.15.3. Juntament amb els documents de matrícula, el centre expedirà una comunicació a l'alumne, o als seus representants legals en cas de menors d'edat, del nombre de faltes no justificades que determina l'anul·lació de la matrícula per inassistència de cada mòdul. En la comunicació s'indicaran de forma expressa els efectes que la no justificació de les faltes pot tindre respecte a la vigència de la matrícula, així com el límit establit per a la seua anul·lació. L'alumne, o els seus representants legals, signarà l'acceptació d'aquestes condicions. Així mateix, a l'inici de les activitats lectives, el tutor o la tutora ha d'informar l'alumnat sobre què disposa aquest punt.

15.4. El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l'anul·lació de la matrícula prevista en el punt 15.2 d'aquest annex serà el que equivalga al 15 per 100 de les hores de formació en el centre educatiu que corresponguen al total dels mòduls en què l'alumne es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n'hi ha, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria. Així mateix, serà causa d'aquesta anul·lació de matrícula la inassistència no justificada de l'alumne o l'alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies lectius consecutius.

15.5. L'anul·lació de matrícula de l'alumne o l'alumna en el cicle per les causes establides en aquest punt s'ajustarà al procediment següent:

a) Si s'arriba al límit del 15 per 100 de faltes o als deu dies lectius d'inassistència continuada sense justificar o amb justificació improcedent, el director o la directora del centre comunicarà a l'alumne o l'alumna, o als seus representants legals, l'anul·lació de la matrícula per inassistència, amb el tràmit d'audiència prèvia a la persona interessada en el termini de dos dies hàbils.

b) Contra la resolució adoptada es podrà recórrer en alçada davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació. La seua resolució posarà fi a la via administrativa.

c) Una còpia de la resolució de l'anul·lació de la matrícula s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna.

d) En el cas d'alumnes de centres privats o privats concertats, les comunicacions seran realitzades pel director o la directora del centre públic a petició del director o la directora del centre privat o privat concertat adscrit, una vegada comprovat que s'han dut a terme els tràmits previstos en aquest punt.

e) Les comunicacions s'efectuaran de manera que en quede constància documentada o justificant de recepció.

15.6. A l'efecte del que preveu aquest punt, es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l'alumne o l'alumna, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària considerada pel director o la directora del centre on cursa els estudis. L'alumne o l'alumna aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les absències.

15.7. L'alumne o l'alumna la matrícula del qual siga anul·lada per inassistència, perdrà la condició d'alumne o alumna del cicle de Formació Professional i, en conseqüència, no serà inclòs o inclosa en les actes d'avaluació final. A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna repetidor, i si desitja continuar en el futur aquests ensenyaments, haurà de concórrer de nou al procés general d'admissió que estiga establit.

15.8. Quan a la superació del 15 % d'hores d'inassistència, injustificades o amb justificació improcedent, o de 10 dies lectius consecutius s'arribe després del mes d'octubre, també s'acordarà l'anul·lació de matrícula, excepte en el cas que no hi haja oferta pública del cicle formatiu en règim semipresencial o a distància en la província. En aquest cas, l'alumne perdrà el dret a l'avaluació contínua i només es podrà presentar a l'avaluació final dels mòduls corresponents.15.9. Els centres registraran les faltes d'assistència a les activitats de formació que es desenvolupen en el centre educatiu.16. Renúncia a la convocatòria

16.1. Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, els alumnes, o els seus representants legals, podran renunciar a l'avaluació i qualificació d'una de les convocatòries o de les dues del curs acadèmic de tots els mòduls o d'algun, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia perllongada o accident de l'alumne o l'alumna.

b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l'equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi.

c) Ocupació d'un lloc de treball.

d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

e) Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

f) Proposta de l'equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

La sol·licitud perquè s'admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà, segons l'annex IX de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, amb una antelació mínima d'un mes a la data de l'avaluació final del mòdul o dels mòduls afectats per la renúncia.El director o la directora del centre públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna resoldrà la petició en el termini màxim de deu dies hàbils; incorporarà una còpia a aquest expedient i ho comunicarà a la persona interessada. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. Contra la resolució desestimatòria, que serà motivada, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

16.2. Amb la mateixa finalitat, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en el punt anterior, l'alumne o l'alumna, o els seus representants legals, podran renunciar a l'avaluació i qualificació d'una de les convocatòries o de les dues previstes per al mòdul o unitat formativa d'FCT.

La renúncia a l'avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul d'FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, si és el cas.

La sol·licitud perquè s'admeta aquesta renúncia es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul o unitat formativa d'FCT.

El director o la directora del centre públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució a aquest expedient.Quan la resolució adoptada siga favorable, si l'alumne o l'alumna disposa d'una nova convocatòria per al mòdul d'FCT en el mateix curs acadèmic, l'equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínim de 100, li són comptabilitzades com a realitzades i, en conseqüència, només hauria de realitzar les hores que falten fins a completar les assignades a aquest mòdul professional. També podrà prendre aquesta decisió l'equip docent si la següent convocatòria de què disposa l'alumne o l'alumna correspon a un curs acadèmic posterior i es matricula en el mateix centre educatiu; si continuara els estudis en un altre centre, hauria de realitzar de nou el total d'hores atribuït al mòdul d'FCT.16.3. Quan les activitats de recuperació d'un mòdul professional qualificat negativament en la convocatòria ordinària no puguen efectuar-se en període lectiu, el professor o la professora responsable d'aquest mòdul farà constar si considera que l'alumne o l'alumna està en condicions de realitzar autònomament les activitats planificades i afrontar amb possibilitats d'èxit l'avaluació extraordinària. En el cas que no siga així, l'alumne o l'alumna podrà decidir si es presenta a la prova de l'avaluació extraordinària o si, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establides, renuncia per una sola vegada a la convocatòria.

16.4. Les raons que s'al·leguen per a la renúncia s'han de justificar sempre documentalment.17. Accés a la convocatòria extraordinària

17.1. Els i les alumnes que no superen algun mòdul professional dels realitzats en el centre educatiu en la convocatòria ordinària disposaran en el mateix curs escolar (excepte en el mòdul d'FCT i Projecte, si fora el cas) d'una convocatòria extraordinària de recuperació.17.2. Amb la finalitat de facilitar als alumnes la recuperació dels aprenentatges en els mòduls professionals que no hagen superat, el professor o la professora de cada mòdul professional organitzarà un programa de recuperació que contindrà les activitats, el moment de la seua realització i la seua avaluació. Les activitats que hauran de realitzar els alumnes per a superar les dificultats que va ocasionar la qualificació negativa del mòdul corresponent podran consistir en exercicis escrits o orals, realització de treballs i pràctiques, presentació de tasques incloses en el programa de recuperació o altres que estime convenients, seguint els criteris establits per l'equip docent en la concreció curricular de cada cicle inclosa en el projecte educatiu o, si és el cas, en la programació general anual (d'ara en avant PGA) del centre i en les respectives programacions docents.

17.3. El programa de recuperació es dissenyarà de forma diferenciada segons els períodes o moments d'aplicació, que podran ser els següents:

a) Programa de recuperació de mòduls no superats en l'avaluació final ordinària del primer curs. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el realitze entre la convocatòria ordinària i la convocatòria extraordinària, sense assistir a classes ni a tutories però comptant amb l'orientació prèvia del professorat.

b) Programa de recuperació dels mòduls professionals no superats en l'avaluació final extraordinària del primer curs. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el puga realitzar simultàniament als mòduls de segon curs, tenint en compte que no es garantirà la seua assistència a les classes del mòdul o mòduls pendents.

c) Programa de recuperació dels mòduls professionals de segon curs no superats després de l'avaluació final ordinària realitzada abans de l'inici del primer període de realització del mòdul professional de Formació en centres de treball. Aquest programa incorporarà les activitats que l'alumne o alumna realitzarà durant el tercer trimestre de l'any acadèmic, amb docència directa per part de professor o professora responsable de cada mòdul professional.

d) Programa de recuperació de mòduls no superats fent-lo compatible amb la realització del mòdul de Formació en centres de treball o de Projecte. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el realitze simultàniament, compatibilitzant l'assistència a classes o comptant amb tutories i orientació del professorat corresponent.

17.4. Quan les activitats de recuperació d'un mòdul professional qualificat negativament en la convocatòria ordinària no puguen efectuar-se en període lectiu, el professor o la professora responsable d'aquest mòdul farà constar si considera que l'alumne o l'alumna està en condicions de realitzar autònomament les activitats planificades i afrontar amb possibilitats d'èxit l'avaluació extraordinària. En cas que no siga així, l'alumne o l'alumna podrà decidir si es presenta a la prova de l'avaluació extraordinària o si, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establides, renuncia per una sola vegada a la convocatòria.

Les raons que s'al·leguen per a la renúncia s'han de justificar sempre documentalment.18. Promoció a segon curs. Cicles llargs

18.1. En els ensenyaments de Formació Professional que s'impartisquen en règim presencial, per a matricular-se i cursar els mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs, l'alumnat haurà de superar tots els mòduls de primer curs. No obstant això, si l'equip docent ho aconsella, podran matricular-se, i cursar els mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs o en el bloc següent en l'horari especial nocturn, els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals, en conjunt, no supere les 240 hores o el 20 % de la durada dels mòduls del corresponent bloc en l'horari especial nocturn.

Els alumnes que es matriculen en el segon curs amb algun mòdul no superat, perquè es troben en algun dels casos a què es refereix el paràgraf anterior, es matricularan dels mòduls professionals de segon i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que cursaran com a pendents i se'ls aplicarà el programa de recuperació corresponent.L'alumne o l'alumna que no puga matricular-se dels mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs romandrà en el primer curs i es matricularà únicament dels mòduls no superats que s'imparteixen en aquest curs.

L'alumne o l'alumna que, al final del segon curs, no supere tots els mòduls professionals del cicle formatiu, romandrà en segon curs i es matricularà dels mòduls pendents de superació de segon i, si és el cas, de primer.

18.2. Els alumnes matriculats en cicles de Formació Professional Bàsica podran passar a segon curs quan els mòduls professionals pendents associats a unitats de competència no superen el 20 % de l'horari setmanal. No obstant això, s'hauran de matricular dels mòduls professionals pendents de primer. Els centres hauran d'organitzar les consegüents activitats de recuperació i avaluació dels mòduls professionals pendents.

Així mateix, l'alumnat per a poder passar a segon curs en règim ordinari caldrà haver superat el mòdul professional de Comunicació i societat I o el de Ciències aplicades I, sempre que la junta d'avaluació determine que es poden continuar els estudis amb aprofitament i es garantisca un pla de recuperació que permeta als alumnes superar el mòdul que no està superat.

L'alumnat podrà romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica en règim ordinari durant un màxim de quatre anys, i el mateix curs només es podrà repetir una sola vegada. Excepcionalment, es podrà autoritzar la repetició d'un mateix curs per segona vegada, amb un informe previ de l'equip docent.

Als alumnes que no superen la unitat formativa I d'FCT i passen al segon curs del cicle de Formació Professional Bàsica, l'equip docent, d'acord amb l'organització del centre educatiu, els adequarà els períodes i horaris per a compatibilitzar la realització de la unitat formativa amb la realització del segon curs del cicle, sempre amb anterioritat a la realització de la unitat formativa II d'FCT.19. Promoció i permanència en els cicles de Formació Professional en horari especial, nocturn

En els ensenyaments de Formació Professional que s'impartisquen en horari especial, nocturn, en règim presencial, amb caràcter general caldrà ajustar-se al que disposa el punt 18 d'aquest annex per a la promoció i permanència en el cicle de la Formació Professional.

Excepcionalment, en els ensenyaments cursats en horari especial, nocturn, els alumnes que tinguen mòduls pendents que sumen més de 240 hores, si l'equip docent ho aconsella, també podran matricular-se i cursar mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs o en el bloc següent, fins a un límit màxim de 540 hores entre les pendents i les de nova matriculació.20. Accés al mòdul professional de Formació en centres de treball en els cicles curts LOGSE

20.1. Per a l'accés al mòdul professional d'FCT caldrà ajustar-se al que disposa, a tots els efectes, l'Ordre 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de qualificació professional inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 03.09.2010)

Amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul professional d'FCT, l'alumnat haurà d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

20.2. L'activitat de l'alumne o l'alumna que accedisca al mòdul professional d'FCT s'haurà d'ajustar al programa formatiu establit pel tutor o la tutora d'FCT i l'empresa col·laboradora; en tot cas, el tutor o tutora haurà d'emplenar i lliurar la documentació necessària per a la gestió del mòdul d'FCT que s'exigeix en la normativa vigent. Referent a l'emplenament de l'annex II, relatiu a l'associació de l'alumne o l'alumna i el centre de treball, el tutor o tutora haurà de fer-hi constar el desglossament diari de l'horari que realitza l'alumne o l'alumna en el centre de treball, detallant l'hora d'entrada i eixida i, si realitza una jornada partida, haurà d'indicar l'hora d'entrada i eixida del matí, així com de la vesprada, de manera que quede constància en l'annex II del total de les hores diàries que l'alumne o l'alumna té de permanència efectiva en el centre de treball.

20.3. Accés al mòdul professional d'FCT en els cicles curts LOGSE.El mòdul professional d'FCT es realitzarà durant el segon curs escolar, per la qual cosa els alumnes hauran de formalitzar la matrícula d'aquest mòdul. No obstant això, la matrícula en cicles de curta durada, establits a l'empara de la LOGSE, podrà incloure, en el primer curs, la matrícula del mòdul professional d'FCT, exclusivament a l'efecte de sol·licitar l'exempció total d'aquest i condicionada a la resolució favorable de l'exempció total del mòdul.

No obstant això, els alumnes que tinguen pendent de superar un o més mòduls la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores o el 20 % de la durada dels mòduls del bloc corresponent en l'horari especial nocturn, podran accedir, o no al mòdul professional d'FCT en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada o, si no és possible, per majoria simple amb vot de qualitat del tutor o tutora del cicle formatiu en cas d'empat:

a) Si se'ls autoritza l'accés a l'FCT, s'hauran de presentar per a recuperar els mòduls pendents. Per això, durant el període de realització del mòdul professional d'FCT, caldrà compatibilitzar-la amb l'assistència a classe i/o el seguiment de les activitats de recuperació que s'establisquen.

L'alumne o l'alumna formalitzarà la matrícula dels mòduls pendents i del mòdul professional d'FCT.

b) Si l'equip docent no autoritza a l'alumne o l'alumna l'accés al mòdul professional d'FCT, haurà de repetir com a alumne escolaritzat el mòdul o mòduls pendents, i es matricularà només d'aquests mòduls.

21. Accés al mòdul professional de Formació en centres de treball en els cicles llargs o, si és el cas, unitat formativa de Formació en centres de treball en els cicles de Formació Professional Bàsica

L'alumnat, amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul professional o unitat formativa d'FCT, caldrà haver superat tots els mòduls del cicle o, si és el cas, del curs acadèmic de Formació Professional Bàsica impartit en el centre educatiu a excepció del mòdul de Projecte en cicles LOE.

El mòdul professional d'FCT es farà durant el segon curs escolar, una vegada realitzada l'avaluació dels mòduls impartits en el centre educatiu, a excepció d'aquells cicles de Formació Professional Bàsica que tinguen dividits en dues unitats formatives el mòdul de Formació en centres de treball. Aquesta avaluació es farà una vegada finalitzades les accions formatives i impartides les hores curriculars corresponents a aquests mòduls i l'equip docent decidirà en aquesta si els alumnes que tenen pendents mòduls, inclosos els possibles de 1r, accedeixen o no al mòdul professional d'FCT, aplicant els mateixos criteris del punt anterior.

En els cicles de Formació Professional Bàsica en què el mòdul de Formació en centres de treball estiga dividit en dues unitats formatives d'una durada de 120 hores cada una, aquestes es realitzaran amb caràcter general dins del tercer trimestre de cada curs i es distribuiran preferentment en tres setmanes. Amb caràcter general, l'equip educatiu decidirà quins alumnes poden accedir a la realització de la unitat formativa d'FCT, tenint en compte l'avaluació acadèmica de cada un d'ells i d'elles.22. Exempció del mòdul de Formació en centres de treball o, si és el cas, unitat formativa de Formació en centres de treball en els cicles de Formació Professional Bàsica

22.1. Es podrà determinar l'exempció total o parcial del mòdul professional o unitat formativa d'FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'hi acredite, almenys, un any a temps complet, o el seu equivalent a temps parcial, d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional o unitat formativa d'FCT.

22.2. Els alumnes que, per la seua experiència laboral, consideren que tenen superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE), del mòdul professional o unitat formativa d'FCT, podran sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula d'aquest, o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques.

22.3. Qui sol·licite l'exempció haurà de presentar en la secretaria del centre docent la documentació següent:

a) Sol·licitud dirigida al titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial. Si es tracta d'una persona matriculada en un centre docent de titularitat privada, haurà de dirigir la sol·licitud al titular de la direcció del centre públic al qual estiga adscrit, prèvia comunicació a la direcció del centre en què es trobe matriculat.

b) Acreditació d'experiència laboral d'un any com a mínim a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle de la Formació Professional o estudis que es cursen, per a la qual cosa caldrà aportar la documentació següent:

b.1) En el cas de treballadors assalariats:

– Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliats, en què conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i

– Contracte de treball o certificació de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral, en el qual s'especifique la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat aquesta activitat.

b.2) En el cas de persones treballadores autònomes o per compte propi:

– Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

– Certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris, i

– Descripció de l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat.

b.3) En el cas de persones treballadores voluntàries o becàries, es requerirà la certificació de l'organització on s'haja prestat l'assistència en la qual s'especificaran les activitats i funcions realitzades, l'any en què es van realitzar i el nombre total d'hores dedicades.

c) En el cas que l'activitat de les empreses o entitats a què fa referència aquest punt haja cessat i siga impossible l'obtenció de les certificacions esmentades anteriorment, l'alumne o l'alumna haurà d'aportar la documentació acreditativa del cessament de l'activitat, juntament amb una declaració jurada en què es descriguen les activitats dutes a terme en l'empresa o entitat.

22.4. La direcció del centre docent públic que corresponga resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial, amb l'informe previ de l'equip docent del grup del centre públic o del centre privat adscrit, expedit després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a aquest efecte en la concreció curricular corresponent, d'acord amb els models oficials publicats per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.22.5. L'acord de concessió o no de l'exempció total o parcial es comunicarà fefaentment per escrit a la persona que fa la sol·licitud.22.6. Una vegada concedida l'exempció, s'anotarà en l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna a l'efecte de certificació acadèmica, i s'adjuntarà a l'esmentat expedient acadèmic una còpia de l'acord de concessió de l'exempció total o parcial.23. Tipus d'exempció del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball i efectes

23.1. Les exempcions podran ser totals o parcials.

23.2. L'exempció total és aquella que s'atorga a l'alumne o l'alumna que haja acreditat, com a mínim, la capacitació suficient del 85 % de les competències professionals establides en el programa formatiu. L'alumne o l'alumna no cursarà el mòdul professional o unitat formativa d'FCT, i en el seu expedient acadèmic i actes d'avaluació constarà com a exempt del mòdul professional o unitat formativa d'FCT.23.3. L'exempció parcial és aquella que s'atorga a l'alumne o alumna que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu però que no arribe al 85 % d'aquestes. En aquest cas, només es realitzaran les activitats conduents a l'adquisició de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE) no adquirides.24. Període de realització del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball

El mòdul d'FCT es farà, amb caràcter general, al final del cicle de la Formació Professional i en calendari escolar lectiu.

En els cicles de Formació Professional Bàsica, el mòdul professional de Formació en centres de treball es realitzarà, amb caràcter general, durant el tercer trimestre del segon curs, sense perjudici que amb caràcter excepcional es podran fixar dues unitats formatives per a la realització de la Formació en centres de treball, una al final del primer curs i una altra al final del segon.

Amb caràcter excepcional, les direccions territorials competents en matèria d'Educació, amb l'informe previ de la Inspecció d'Educació, podran autoritzar que el mòdul de Formació en centres de treball de cicles de Formació Professional Bàsica o, si és el cas, la unitat formativa, es duga a terme en el mateix centre. Per a això, almenys 30 dies hàbils abans de l'inici de les pràctiques, els centres hauran de sol·licitar informe motivat a la Inspecció d'Educació mitjançant un escrit en el qual es justifiquen les causes i es faça una relació dels alumnes afectats, i hi hauran d'adjuntar, necessàriament, el programa i horari per al desenvolupament de les citades pràctiques en el mateix centre, sense que es puga començar la realització del mòdul professional d'FCT, o si escau la unitat formativa, sense autorització expressa.

La realització del mòdul d'FCT en període extraordinari requerirà informe motivat de la Inspecció d'Educació, que resoldrà i ho notificarà al centre educatiu i a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Els alumnes matriculats en horari especial, nocturn, que hagen de realitzar el mòdul professional d'FCT, podran completar-lo durant dos cursos acadèmics consecutius.25. Període extraordinari de realització del mòdul professional o unitat formativa de Formació en centres de treball

25.1. Es podrà sol·licitar la realització o finalització del mòdul professional o unitat formativa d'FCT en períodes de caràcter extraordinari per causes objectives com puga ser la falta de llocs formatius, l'estacionalitat del sector, la interrupció del període de pràctiques o qualsevol altra que faça impossible la completa realització de les pràctiques en el període ordinari, i s'haurà de comptar en tot cas amb el consentiment del tutor o tutora i dels alumnes afectats.

25.2. S'entén per període extraordinari la realització de pràctiques:a) Amb anterioritat a la finalització i avaluació de la resta de mòduls formatius amb excepció del mòdul professional de Projecte en els cicles formatius de grau superior.

b) Durant el mes d'agost.

c) En períodes escolars no lectius.

d) Durant els caps de setmana o festes laborals, amb excepció de les famílies professionals d'Hoteleria i Turisme, Activitats Físiques i Esportives, Indústries Alimentàries, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Imatge Personal, Comerç i Màrqueting, Instal·lació i Manteniment, Imatge i So, Transport i Manteniment de Vehicles, Maritimopesquera (per als alumnes embarcats), Agrària, Arts i Artesanies i Informàtica i Comunicacions, així com la família professional de Seguretat i Medi Ambient.

25.3. Per a la realització del mòdul professional o unitat formativa d'FCT en períodes extraordinaris es requerirà informe motivat de la Inspecció d'Educació. La petició la farà la direcció del centre a instàncies de l'equip docent, i haurà d'incloure justificació raonada, el calendari i horaris proposats, i els mecanismes per al seguiment i control tutorial. No obstant això, en el cas de realitzar el mòdul professional o unitat formativa d'FCT en les vacances de Pasqua o Nadal, caps de setmana o festes laborals, no caldrà informe previ i serà suficient la comunicació prèvia a la Inspecció d'Educació.La sol·licitud del període extraordinari s'haurà de formular, almenys, trenta dies hàbils abans de la data per a la qual se sol·licita autorització.

En cap cas es podrà començar sense l'informe motivat de la corresponent Inspecció d'Educació, que resoldrà i notificarà la resolució d'autorització al centre educatiu i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional.

La sol·licitud extemporània determinarà la no autorització de la realització del mòdul professional o unitat formativa d'FCT en període extraordinari.

25.4. En els cicles de Formació Professional Bàsica que tinguen el mòdul d'FCT dividit en dues unitats formatives, els alumnes que, per decisió de l'equip educatiu, no accedisquen a realitzar aquesta unitat formativa en període ordinari, podran realitzar-la en un període anterior a la finalització del curs escolar, sempre que puguen completar les hores dedicades a la realització de la unitat formativa.26. Matrícula i promoció al mòdul professional de Formació en centres de treball en règim semipresencial o a distància

26.1. Per a accedir al mòdul d'FCT en els centres públics, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició final quarta de l'Ordre 33/2011, de 18 de maig, de modificació dels articles 6 i 10 de l'Ordre de 4 de juliol 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa la disposició final primera de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que determina el següent:

a) Procés d'admissió i matrícula

Per a l'accés, admissió i matrícula d'alumnat que curse ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent sobre aquest tema.

Els candidats admesos formalitzaran la matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que havien demanat en la seua sol·licitud, fins a un màxim de 1.000 hores, o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, de Projecte es podrà realitzar quan l'alumne o l'alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d'aquesta atenent el que disposa el punt 13 d'aquest annex. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en centres de treball.b) Avaluació, promoció, certificacions i titulació de l'alumnat, així com accés al mòdul de Formació en centres de treball

b.1. Per a accedir al mòdul de Formació en centres de treball caldrà ajustar-se al que disposa amb caràcter general la normativa vigent.b.2. Si es tenen aprovats tots els mòduls en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà confirmar la matrícula i accedir al mòdul de Formació en centres de treball i de Projecte en el centre educatiu on s'ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent o es podrà sol·licitar trasllat de matrícula a un altre centre educatiu on s'impartisca aquest cicle formatiu.b.3. Si es tenen mòduls pendents de superació del total del cicle formatiu i la seua suma horària és igual o inferior a 240 hores, s'hi podrà accedir o no en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada i, si no és possible, per majoria simple amb vot de qualitat del tutor o tutora del cicle formatiu en cas d'empat. Quan la decisió de l'equip docent siga favorable, s'haurà de confirmar la matrícula i cursar el mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, del mòdul de Projecte en el centre educatiu on es curse la resta dels mòduls pendents del cicle corresponent.b.4. L'alumne o l'alumna que es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en centres de treball podrà confirmar la matrícula d'aquest mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul de Formació en centres de treball podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en què ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.b.5. En cas de resolució favorable d'exempció parcial, podrà confirmar matrícula i accedir al mòdul de Formació en centres de treball i, si escau, presentar el projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en què ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

b.6. A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat, derivades de la seua pròpia situació laboral i personal, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de Formació en centres de treball a les especials característiques de l'alumnat de règim semipresencial o a distància.b.7. En el seguiment del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, de Projecte en règim semipresencial o a distància, col·laboraran amb el tutor o tutora de Formació en centres de treball del cicle corresponent en règim presencial els professors o professores que queden alliberats d'hores de docència del centre educatiu.

b.8. En el centre específic d'educació a distància, CEEDCV, el seguiment del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, del mòdul Projecte serà realitzat pel tutor o la tutora del grup amb la col·laboració dels professors que queden alliberats d'hores de docència per impartir mòduls de segon que finalitzen en el primer o segon trimestre del curs escolar.

26.2. Per a accedir al mòdul d'FCT en els centres privats, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició final cinquena de l'Ordre 33/2011, de 18 de maig, de modificació dels articles 9 i 13 de l'Ordre de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització dels ensenyaments de cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat presencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana, que determina el següent:a) Procés d'admissió i matrícula

Les persones candidates admeses formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admeses, fins a un màxim de 1.000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà realitzar quan l'alumne o l'alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores, i estarà condicionada a la confirmació d'aquesta atenent el que disposa el punt 13 d'aquest annex. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en centres de treball.b) Accés al mòdul de Formació en centres de treball (FCT)

Per a accedir al mòdul d'FCT caldrà ajustar-se, amb caràcter general, al que disposa la normativa vigent per a règim presencial.

La matrícula en règim semipresencial o a distància del mòdul d'FCT es podrà realitzar quan l'alumne o l'alumna hagen superat almenys 800 hores abans del període de matriculació i condicionada als supòsits següents:

b.1. Qui tinga tots els mòduls aprovats en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, de Projecte, podrà confirmar matrícula i accedir al mòdul de Formació en centres de treball i de Projecte en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent.

b.2. Qui tinga mòduls pendents de superació del total del cicle formatiu la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores, podrà accedir-hi o no en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada i, si no és possible, per majoria simple amb vot de qualitat del tutor o tutora del cicle formatiu en cas d'empat. Quan la decisió de l'equip docent siga favorable, l'alumnat haurà de confirmar la matrícula i cursar el mòdul de Formació en centres de treball, i si és el cas, del mòdul de Projecte en el centre educatiu on cursen la resta dels mòduls pendents del cicle corresponent en el mateix règim d'ensenyament.

b.3. Qui es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en centres de treball podrà confirmar la matrícula d'aquest mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul d'FCT podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en què ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.b.4. En cas de resolució favorable d'exempció parcial, podrà confirmar matrícula i accedir al mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre i règim en què ha cursat estudis, en les condicions que determine el centre educatiu.

b.5. A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral i personal, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de Formació en centres de treball a les característiques especials dels alumnes de règim semipresencial o a distància.

27. Gestió del mòdul professional de Formació en centres de treball

En relació amb l'administració electrònica i en compliment del que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es generalitza l'ús del sistema de gestió esmentat SAÓ-ITACA en la gestió i tramitació documental referides als mòduls de Formació en centres de treball, eliminant el trànsit de paper, sobretot en els processos interns en els centres docents i de relació amb la Inspecció d'Educació, quan siguen requerides autoritzacions i informes individuals segons l'Ordre 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, dels ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de qualificació professional inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

28. Documents del procés d'avaluació

28.1. D'acord amb l'apartat 10 de l'article 51 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, i l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional, els documents oficials del procés d'avaluació en els ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu són l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna, les actes d'avaluació i els informes d'avaluació individualitzats. Els informes d'avaluació i els certificats acadèmics oficials són els documents bàsics que garanteixen la mobilitat de l'alumnat.1) Expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna

L'expedient acadèmic haurà d'incloure les dades d'identificació del centre educatiu i de l'alumne o de l'alumna i la informació relativa al procés d'avaluació, així com els seus antecedents acadèmics i la informació relativa als canvis de centre i de domicili. El seu contingut i disseny s'ajustarà al model de l'annex I de l'esmentada ordre.

En l'expedient acadèmic quedarà constància dels resultats de l'avaluació amb indicació expressa de la convocatòria, de les propostes de promoció i titulació i, si és el cas, del lliurament del certificat acadèmic oficial a què es refereix l'apartat 4 d'aquest punt.

A l'expedient acadèmic s'adjuntarà la documentació acreditativa dels requisits acadèmics exigibles per a cursar els ensenyaments de Formació Professional i la documentació que acredite les diverses circumstàncies acadèmiques de cada alumne o alumna.

2) Les actes d'avaluació

a) L'acta és el document fonamental en el qual es deixa constància oficial de les qualificacions obtingudes pels alumnes i es prendrà com a referent per a emplenar la resta de documents d'avaluació i els certificats acadèmics. Els resultats de l'avaluació es registraran en dos tipus d'actes:

– Acta d'avaluació final: aquesta acta s'estendrà per a registrar els resultats i les decisions preses en les sessions d'avaluació final dels mòduls professionals de formació en el centre educatiu.

El model de l'annex II de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, serà utilitzat per a registrar les dades corresponents a les avaluacions de les convocatòries, ordinària i extraordinària, de cada curs escolar.

Comprendrà la relació nominal de l'alumnat que forma el grup, juntament amb les qualificacions dels mòduls i les decisions de promoció al curs següent o al mòdul d'FCT.

– Acta de qualificació final del cicle: es formalitzarà aquesta acta, d'acord amb el model oficial publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació, per a registrar les qualificacions i decisions acordades en les sessions d'avaluació final ordinària o extraordinària de cicle al final de la realització del mòdul de Formació en centres de treball i, si és el cas, del mòdul de Projecte.

b) Per a l'emplenament de les actes es tindrà en compte el que preveu la normativa vigent sobre el registre de les qualificacions i les anotacions literals que permeten reflectir les decisions preses en l'avaluació. La seua impressió es realitzarà a doble cara en els models corresponents.

c) Els mòduls professionals que corresponen a cicles formatius del catàleg de títols de Formació Professional de la LOE s'han d'identificar en les caselles de les actes d'avaluació amb les claus numèriques que s'inclouen en l'ordre, o decret, de currículum corresponent al títol aprovat per a la seua implantació a la Comunitat Valenciana.Aquestes claus i els noms que hi estan associats es reflectiran en el revers de les actes.

d) Les actes se segellaran i requeriran la signatura autògrafa del professorat que ha intervingut en l'avaluació, i anirà acompanyada del nom i els cognoms dels signants. En tots els casos es farà constar el vistiplau del director o la directora del centre.

e) Els centres privats emplenaran les actes i les lliuraran en el centre públic al qual es troben adscrits, junt amb una còpia de seguretat de l'aplicació informàtica de gestió de la matrícula i avaluació de l'alumnat. El secretari o la secretària d'aquest centre, després de la seua revisió per a verificar que s'ajusta a la normativa, tornarà al centre privat una fotocòpia segellada del document en la qual farà constar la seua conformitat.

3) Els informes d'avaluació individualitzats

Per a garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge dels qui es traslladen a un altre centre sense haver conclòs el curs escolar, s'emetrà un informe d'avaluació individualitzat atenent el model de l'annex VI de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, elaborat i signat pel tutor o la tutora, amb el vistiplau del director o de la directora del centre docent, a partir de les dades facilitades pel professorat dels mòduls segons el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació, en el qual es consignaran les dades següents:– Resultats parcials d'avaluació dels mòduls, en el cas que s'hagen emès en aquell període.

– Totes aquelles observacions que es consideren oportunes sobre el progrés general de l'alumne o de l'alumna.

4) El certificat acadèmic oficial

El certificat acadèmic és el document oficial en el qual es reflecteixen les qualificacions obtingudes per l'alumne o l'alumna fins al dia d'emissió de la certificació. El certificat acadèmic oficial podrà reflectir estudis complets o incomplets, en aquest cas reflectirà, a més, el curs acadèmic i el nombre de les convocatòries consumides, d'acord amb els models recollits com a annexos III, IV i V de l'esmentada ordre. En tot cas, indicarà les condicions d'accés al cicle.

El secretari o la secretària del centre públic serà responsable d'emetre les certificacions que se sol·liciten en els models oficials segons es tracte, respectivament, d'estudis superats parcial o completament. Els certificats s'imprimiran amb l'aplicació informàtica corresponent, d'acord amb les característiques següents:

– Paper de 100 g/m², color blanc lliure de clor, grandària DIN-A4.

– En l'anvers tindrà, en la part superior esquerra, el logotip de la Generalitat; i en la part superior dreta, el logotip de l'escut d'Espanya28.2. El director o la directora del centre on estiga matriculat l'alumne o l'alumna garantirà mitjançant la seua signatura autògrafa l'autenticitat i integritat de les dades recollides en els documents oficials d'avaluació.

28.3. En els documents oficials del procés d'avaluació constarà la referència a les normes que estableixen el títol i el currículum del cicle formatiu corresponent.

28.4. La custòdia i arxivament dels expedients acadèmics correspon als centres públics, tant de l'alumnat matriculat en el centre com del matriculat en els centres privats adscrits a aquest centre. El secretari o la secretària del centre docent serà responsable del seu emplenament i de la seua custòdia. La centralització electrònica d'aquests es realitzarà d'acord amb el procediment que es determine i amb el manual per a l'ús de l'aplicació corporativa a aquest efecte, sense que això supose una subrogació de les obligacions inherents a aquests centres docents.Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport adoptaran les mesures oportunes per a la seua conservació i trasllat en el cas de supressió del centre.

28.5. Quan els mòduls s'organitzen en unitats formatives, aquestes unitats podran ser certificables, sent vàlida la certificació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La superació de totes les unitats formatives que constitueixen el mòdul professional donarà dret a la certificació d'aquest, amb validesa en tot el territori nacional.29. Convalidacions

29.1. Les convalidacions entre mòduls professionals de diferents cicles formatius estan regulades per l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d'estudis de Formació Professional específica derivada de la Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu (BOE 09.01.2002), i per l'Ordre ECD/1842/2002, de 9 de juliol, per la qual es rectifiquen errors advertits en l'Ordre de 20 de desembre (BOE 19.07.2002).

Així mateix, serà aplicable l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seua aplicació, i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d'estudis de Formació Professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE 20.11.2014), modificada per l'Ordre ECD/1055/2017, de 26 d'octubre (BOE 02.11.2017).Pel que fa a les convalidacions en cicles de Formació Professional Bàsica, s'aplicarà la normativa vigent en matèria de convalidació de mòduls professionals inclosos en els títols professionals bàsics en les condicions i mitjançant els procediments establits amb caràcter general per als ensenyaments de Formació Professional, així com el que estableix l'article 19 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.29.2. Els qui tinguen acreditada una unitat de competència que forme part del Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant qualsevol altre títol de Formació Professional, certificat de professionalitat, o part d'aquests o mitjançant acreditació parcial obtinguda a través del procediment que s'establisca en compliment del que disposa l'article 8.3 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional, tindran convalidats els mòduls professionals corresponents segons el que s'establisca en la norma que regule cada títol.

29.3. Les convalidacions entre els mòduls pertanyents a cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional i les matèries de Batxillerat s'estableixen en l'annex IV del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE 8 de maig) i en els corresponents annexos dels reials decrets dels títols regulats a l'empara de la LOE.

29.4. Els mòduls professionals de títols de la Llei 1/1990, excepte el de Formació en centres de treball, que figuren com a convalidats en l'annex dels títols elaborats a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, podran convalidar-se pel corresponent mòdul professional que aparega en aquest annex, amb independència del títol de Formació Professional al qual pertanguen.

29.5. Les convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional establits a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals dels títols establits a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, s'estableixen en els annexos dels corresponents reials decrets de cada títol.

29.6. La convalidació de mòduls professionals d'Anglés tècnic de qualsevol cicle formatiu, que serà reconeguda per la direcció del centre docent on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna, requerirà la matriculació prèvia en aquest mòdul professional i la presentació d'una certificació oficial mitjançant la qual s'acredite almenys una de les situacions següents:

a) Tindre superat el mòdul professional d'Anglés tècnic d'un determinat curs en un cicle de grau superior, tindrà efectes de convalidació sobre el mòdul d'Anglés tècnic del mateix curs de qualsevol cicle de grau mitjà, cursat a la Comunitat Valenciana, i establit a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.b) Acreditar el nivell de coneixement de llengua anglesa corresponent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües. Per a acreditar-lo es requerirà certificació expedida per les escoles oficials d'idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers.c) Acreditar qualsevol dels supòsits previstos en l'Annex I de la Resolució de 15 de maig de 2018, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la modificació del procediment de convalidació del mòdul professional d'Anglés tècnic / Horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. Així mateix, segons l'esmentada resolució, es delega en la direcció del centre educatiu la competència de denegar la convalidació dels mòduls professionals d'Anglés tècnic de qualsevol cicle formatiu en els supòsits previstos en l'annex II de la mateixa.Per a la resta de convalidacions del mòdul professional d'Anglés tècnic no previstes en els apartats a, b, i c, se seguirà el procediment següent:

29.6.1. Durant el primer mes del curs acadèmic, l'alumne o l'alumna presentarà en l'institut d'Educació Secundària o centre integrat públic de Formació Professional on figure el seu expedient acadèmic, la sol·licitud de convalidació, segons el model de l'annex XVIII de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost.

29.6.2. A la documentació justificativa de la sol·licitud que aporte l'alumne o l'alumna, la direcció del centre educatiu afegirà una certificació relativa a la seua matriculació en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i, en el termini d'un mes, haurà de remetre la sol·licitud i la resta de la documentació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

29.6.3. Pel que fa a les sol·licituds de convalidació del mòdul professional d'Anglés tècnic en les quals l'alumne o l'alumna aporte la superació d'un mòdul d'Anglés tècnic, el currículum del qual s'empare en la normativa d'una comunitat autònoma que no siga la Comunitat Valenciana, la direcció del centre educatiu remetrà la sol·licitud i la resta de la documentació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial resolga sobre aquesta sol·licitud de convalidació.L'alumne o l'alumna provinent d'una altra comunitat autònoma amb estudis iniciats en un cicle de Formació Professional i que, en el curs 2019-2020, estiga matriculat en aquests estudis en un centre educatiu de la Comunitat Valenciana, en el cas que el currículum del cicle d'aquesta comunitat autònoma no incloga el mòdul professional d'Anglés tècnic, la direcció del centre educatiu en el qual conste l'expedient d'aquest alumne o alumna no podrà qualificar aquest mòdul com a convalidat només pel fet de procedir d'un sistema educatiu en el qual no s'ha inclòs el mòdul d'Anglés tècnic. Així mateix, s'haurà d'informar a l'alumne o l'alumna que el mòdul d'Anglés tècnic propi del currículum del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana ha de ser cursat.29.7. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu en un centre docent dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

L'alumne o l'alumna podrà presentar, en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic, la sol·licitud de convalidació en el model establit. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de la finalització del període de matrícula.

A la petició s'adjuntarà la certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, o l'acreditació parcial de les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l'article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional. El centre incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna còpia compulsada d'aquest document.29.8. El director o la directora del centre públic on conste el seu expedient resoldrà la petició d'acord amb el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.Els mòduls professionals i les matèries de batxillerat que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l'expedient acadèmic de l'alumne i en les actes d'avaluació com a «convalidat – 5».

29.9. Per a la resta de convalidacions no previstes en els punts precedents, es tramitarà sol·licitud al Ministeri d'Educació i Formació Professional conforme al procediment següent:

a) L'alumne o l'alumna emplenarà la sol·licitud, segons el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació, durant el primer mes del curs acadèmic i la presentarà en el centre públic on es trobe el seu expedient acadèmic, aportant la documentació sobre la qual basa la seua petició.

b) El director o la directora del centre educatiu incorporarà una certificació en la qual es faça constar que l'alumne o l'alumna està matriculat en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i la remetrà en el termini d'un mes al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a la seua resolució.

Una vegada resolta la convalidació per l'òrgan competent, l'alumne o l'alumna haurà de presentar aquesta resolució en el centre educatiu on consta el seu expedient perquè tinga els efectes deguts.c) Mentre no es resolguen les peticions, l'alumne o l'alumna haurà d'assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de Formació en centres de treball ni el de Projecte si no compleix els requisits exigibles per la normativa en vigor.d) Les resolucions es registraran mitjançant còpia o un altre procediment en l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna. Els mòduls convalidats es consignaran en els documents d'avaluació.30. Accés a la universitat

Respecte a l'accés a la universitat, caldrà ajustar-se al que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.31. Títols

Conforme a l'article 8.1 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional (BOE 20 de juny), els títols de Formació Professional i els certificats de Professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i tindran els efectes que corresponga d'acord amb la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la Formació Professional en els estats membres de la Unió Europea. Aquests títols i certificats acrediten les corresponents qualificacions professionals als qui els hagen obtinguts i tenen els corresponents efectes acadèmics segons la legislació aplicable.

L'alumnat que finalitze els seus estudis sense haver obtingut el títol de Formació Professional a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 04.05.2006), rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals o unitats formatives superades, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Per a l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a la Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels títols la gestió dels quals correspon a la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

32. Alumnes amb necessitats educatives especials

32.1. En l'article 6.1 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV 7797, 03.06.2016), s'establix el procediment d'admissió per mitjà de la reserva de situacions derivades de diversitat funcional. Aquest alumnat haurà de sol·licitar un informe del departament d'orientació del centre de la seua primera opció en què, vist l'informe del titular de la direcció de departament de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li comunique els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua diversitat funcional, podrà aconseguir. En cas de no existir departament d'orientació, l'informe s'emetrà directament per qui ostente la titularitat del departament de la família professional del cicle corresponent.32.2. Atenent el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu (BOE 55, 05.03.2014), el consell orientador o informe sobre competències i èxits escolars en referència als cicles de Formació Professional Bàsica específics per a majors de 17 anys, en aquest cas, de segona oportunitat, han de contindre una referència explícita al fet que la participació en aquesta activitat formativa afavorirà l'ocupabilitat de l'alumnat (art. 18.1) i a la seua incorporació a la vida activa amb responsabilitat i autonomia (art. 5.2).

32.3. Per a complir amb el que establixen les normes referides en els dos punts anteriors, al final d'aquest annex s'adjunta el document (C), com a model d'informe del Departament d'Orientació per als cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional Bàsica de segona oportunitat, Formació Professional de grau mitjà i Formació Professional de grau superior.

32.4. De conformitat amb el que estableix l'article 71 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, s'asseguren els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requerisquen una atenció educativa diferent de l'ordinària perquè presenten necessitats educatives especials, puguen aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seues capacitats.

Per a donar resposta educativa adequada als alumnes amb necessitats educatives especials en Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.En aplicació de l'article 15 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana els alumnes o les alumnes amb greus problemes d'audició, visió i motricitat o altres necessitats educatives especials degudament dictaminades, es podran presentar a l'avaluació i qualificació d'un mateix mòdul professional fins un màxim de sis vegades. En cas d'esgotar les convocatòries, se'ls podrà ampliar el nombre de convocatòries dels mòduls pendents, atenent les seues característiques pròpies i sempre que això afavorisca la finalització del cicle formatiu corresponent.Als alumnes amb necessitats educatives especials que estiguen cursant un cicle de Formació Professional Bàsica se'ls podran fer adaptacions curriculars destinades a l'adquisició de competències lingüístiques per a aquelles persones que presenten dificultats d'expressió, tant en la seua programació com en la seua avaluació. En cap cas, aquestes adaptacions suposaran una reducció ni eliminació del nivell i quantitat dels resultats d'aprenentatge establits en el títol de Formació Professional Bàsica.

En aplicació del que determina l'article 42.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, s'establiran mesures de flexibilització i alternatives metodològiques en l'ensenyament i avaluació de la llengua estrangera per als alumnes amb diversitat funcional, especialment per a aquells que presenten dificultats en l'expressió oral. Aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a minorar les qualificacions obtingudes.33. Criteris per a l'elaboració de plantilles del professorat de Formació Professional

Per a l'elaboració de les plantilles del professorat de Formació Professional caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

34. Distribució de torns, matèries i cursos. Ordre d'elecció entre el professorat

Per a determinar la distribució de torns, matèries i cursos, així com l'ordre d'elecció entre el professorat, caldrà ajustar-se al que disposen les instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019.

En el cas que no hi haja acord per a l'elecció de torns i grups per part del professorat, s'aplicarà el que estableix l'apartat 2.1 i 2.2 de l'annex II de l'Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, relatiu a la distribució i ordre d'elecció, tenint en compte que la modalitat semipresencial o a distància no serà considerada com a torn, ja que l'exercici de la docència en aquesta modalitat implica assignar sessions d'un mateix mòdul professional en un horari de matí i vesprada.35. Criteris per a determinar l'assignació d'hores complementàries dedicades a funcions de coordinació i preparació dels alumnes participants en els campionats de Formació Professional

35.1. Els campionats de Formació Professional (Skills) consisteixen en el desenvolupament d'una sèrie de competicions relacionades amb les diferents especialitats de la Formació Professional, en les quals l'alumnat participant ha de demostrar la seua competència professional i mesurar les seues destreses amb alumnat de diferents centres educatius, a través de la realització de les proves corresponents. Així mateix, aquests campionats tenen com a objectiu valorar la qualitat i l'atractiu dels ensenyaments de Formació Professional que s'imparteixen en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, estimulant i motivant l'alumnat i, al seu torn, reconeixent la labor del professorat.

Les persones participants que resulten campiones en les competicions celebrades a la Comunitat Valenciana participen en el campionat nacional de Formació Professional (Spainskills), que serveix per a seleccionar les persones competidores espanyoles que representen Espanya en les competicions europees (EuroSkills) i mundials (WorldSkills).35.2. Amb la finalitat de garantir una òptima organització i desenvolupament dels campionats de Formació Professional, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport designa un tutor o tutora, que s'encarrega de la formació i preparació dels alumnes participants en els campionats i l'acompanya durant tot el desenvolupament de la competició. Així mateix, per cada una de les especialitats que es convoquen, la conselleria designa un expert o experta, la funció del qual és garantir tècnicament la preparació i el desenvolupament de la competició autonòmica, coordinar i dirigir el tutor o tutora en la formació de l'alumne o l'alumna que resulte guanyador o guanyadora de la competició autonòmica amb vista a la seua participació en els campionats nacionals o internacionals, així com exercir com a representant de la Comunitat Valenciana en els jurats nacionals de SpainSkills i d'Espanya, en els jurats internacionals de WorldSkills i EuroSkills.

35.3. Els tutors i les tutores que preparen els alumnes participants en els campionats de Formació Professional (Skills), així com els experts i expertes de cada una de les famílies professionals convocades, tindran una assignació, a més de les hores que els puguen correspondre segons l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de tres hores complementàries setmanals de les arreplegades en el seu horari individual per a realitzar les tasques pròpies de preparació d'aquests alumnes.36. Horari

36.1. L'horari del professorat que imparteix cicles de Formació Professional s'organitzarà per períodes lectius la durada mínima dels quals serà de 55 minuts.

36.2. L'atenció lectiva a l'alumnat podrà incorporar, repassos, exàmens, recuperacions, etc., però en cap cas es podrà suspendre, ni disminuir, aquesta atenció a l'alumnat abans de les dates fixades pel calendari escolar per a la finalització de les activitats escolars del corresponent curs acadèmic.37. Marc legal dels centres integrats de Formació Professional

L'organització i funcionament dels centres integrats respondrà al marc legal establit en el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre i en el Decret 115/2008, d'1 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

38. L'equip directiu dels centres integrats de Formació ProfessionalPer a determinar les hores lectives dedicades a les funcions de direcció en els centres integrats de Formació Professional es compliran els criteris específics segons el que estableix l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

39. Funcions dels centres integrats de Formació Professional

39.1. Els centres integrats públics de Formació Professional, a més de les funcions previstes amb caràcter general atribuïdes als departaments previstos en la legislació vigent, hauran d'exercir funcions vinculades als àmbits d'actuació següents, entre altres:

39.1.1 Impartició dels dos subsistemes de Formació Professional. Avaluació, reconeixement i acreditació de competències professionals.39.1.2. Informació i orientació professional a estudiants i la resta de persones usuàries

39.1.3. Detecció de necessitats de qualificació així com investigació i desenvolupament de noves qualificacions.

39.1.4. Innovació formativa i formació del professorat.

39.1.5. Innovació tecnològica. Gestió de qualitat.

39.2. Als efectes previstos en el punt anterior, per resolució conjunta de les direccions generals competents en matèria de Formació Professional i de centres docents, es podran adscriure centres docents públics que impartisquen Formació Professional a centres integrats públics en funció de les famílies professionals o àrees professionals o criteris geogràfics o qualssevol altres que es determinen, per a desenvolupar accions conjuntes.40. Crèdit horari en els centres integrats de Formació ProfessionalEn els centres integrats públics no hi haurà departament d'arts plàstiques, ciències naturals, educació física i esportiva, filosofia, física i química, francés, geografia i història, grec, llatí, castellà: llengua i literatura, matemàtiques, música, tecnologia, valencià: llengua i literatura, religió, economia ni informàtica que no siga de la família professional d'informàtica, encara que hi haja professorat en el centre integrat que impartisca les matèries corresponents, ni el departament d'activitats complementàries i extraescolars, sense perjudici que les hores de reducció horària a què hagueren donat lloc en un centre docent ordinari s'acumulen al crèdit horari del centre.41. Persona coordinadora de convivència i igualtat en els centres integrats públics de Formació Professional

En tots els centres integrats públics de Formació Professional hi haurà un docent que actuarà de coordinador o coordinadora d'igualtat i convivència; en relació amb els requisits, formació i funcions per a ser coordinador o coordinadora d'igualtat i convivència, caldrà ajustar-se al que disposen les instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020.En tot cas, per al desenvolupament de les funcions que ha d'exercir la persona coordinadora de convivència i igualtat, amb la plantilla disponible en els centres públics i sense que implique increment d'aquesta, s'assignaran un total de dues hores lectives a la persona designada per a coordinar el programa.42. Criteris específics per a determinar la distribució de les hores lectives dedicades a les funcions específiques dels centres integrats públics de Formació Professional

El crèdit horari conjunt a què haja donat lloc l'aplicació del que disposa el punt 40 d'aquest annex, quedarà a disposició de la direcció del centre per a la seua distribució discrecional entre el professorat del centre, amb independència que tinga o no càrrec o direcció, després d'escoltar la comissió de coordinació pedagògica. Així mateix, es podrà acumular el crèdit horari esmentat durant tot el curs o la part d'aquest que la direcció determine per al compliment de determinades funcions o càrrecs, i es podrà, així mateix, superar el crèdit horari que amb caràcter ordinari preveu la normativa vigent per a cada càrrec, òrgan o lloc de manera singularitzada però sense que en el còmput global es puga superar el límit de crèdit horari que correspon al centre per la suma de crèdits horaris corresponents a cada funció, càrrec o lloc.

43. Activitats del professorat quan l'alumne està realitzant o ha realitzat el mòdul o unitat formativa de Formació en centres de treball43.1. En el projecte curricular que realitze l'equip docent, es contemplarà una proposta d'activitats a desenvolupar pel professorat, triades de les detallades en el punt 43.8 d'aquest annex amb la càrrega horària que s'hi estableix. Aquestes activitats, prioritzades per l'equip directiu i/o a instàncies de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, s'adjuntaran i formaran part de la programació general anual o del pla anual d'actuació del centre educatiu corresponent, per la qual cosa s'hauran de concretar abans de la seua presentació al consell escolar o consell social per a la seua aprovació.

43.2. La direcció d'estudis de Formació Professional o, sinó, la direcció d'estudis del centre educatiu, en la sessió d'avaluació final ordinària prèvia a l'inici del primer període anual de realització del mòdul de Formació en centres de treball i del mòdul de Projecte, després de consultar amb les direccions de les famílies professionals, direcció de pràctiques i direcció dels departaments implicats proposarà, de les activitats aprovades en la programació general anual, les que es realitzaran, qui les realitzarà, on i en quins horaris.43.3. Amb la finalitat d'optimitzar el desenvolupament d'aquestes activitats, i amb l'acord previ entre el professorat implicat i la direcció d'estudis, es podrà modificar l'horari establit a l'inici de curs, deixant constància de la modificació per a la seua supervisió.

43.4. Els professors i les professores que vegen modificades les seues activitats o horaris, mitjançant acceptació prèvia d'aquest, hauran de signar un nou horari individual en el qual quedaran detallades les activitats a desenvolupar, els horaris i llocs de realització. En tot cas, els professors i les professores hauran d'acceptar el nou horari proposat que no implique canvi de torn assignat a l'inici de curs.43.5. En tot cas, la direcció del centre educatiu garantirà fins al final del període lectiu l'horari docent de tot el professorat i farà públic el nou horari per a aquest període.

43.6. La Inspecció d'Educació supervisarà el desenvolupament de les esmentades activitats i horaris.

43.7. Les activitats realitzades quedaran reflectides en la memòria anual del centre.

43.8. Les activitats a realitzar són les següents:

a) Impartir classes de recuperació a l'alumnat amb mòduls pendents, estiguen o no realitzant pràctiques formatives, i fer les avaluacions extraordinàries d'aquests alumnes. La direcció d'estudis, juntament amb el professorat responsable dels mòduls pendents, establirà el nombre d'hores setmanals de forma proporcional al nombre d'hores lectives del mòdul i a l'alumnat amb mòduls pendents. No serà susceptible de desdoblar-se cap mòdul que no reunisca el nombre mínim d'alumnat entre el proposat a assistir a classes de recuperació, en aquest cas un dels professors o professores es dedicarà a altres tasques triades entre les restants.

b) Tutelar de forma individual l'alumnat durant el desenvolupament del mòdul de Projecte: tres hores setmanals.

c) Impartir mòduls professionals en els centres en què estiga contemplada la modalitat B d'oferta parcial de cicles formatius. L'horari lectiu del professorat, per a aqueix trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

d) Impartir cursos per a la preparació de les proves específiques per a l'obtenció dels diferents carnets professionals. L'horari lectiu del professorat, per a aqueix trimestre, inclourà el nombre d'hores d'impartició de les matèries del curs.

e) Col·laborar amb els processos d'acreditació de les competències professionals.

f) Participar en els processos de validació d'ensenyaments. L'horari serà el que determine el procés de validació.

g) Participar en la programació, desenvolupament, correcció i avaluació de les proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a i de tècnic/a superior de Formació Professional en aquells centres que les tinguen autoritzades: tres hores setmanals.

h) Impartir mòduls professionals optatius que milloren la qualificació professional i afavorisquen la seua inserció professional prèvia autorització de la direcció general competent en matèria de Formació Professional. Aquests mòduls podran incloure, entre altres, aquells que contribuïsquen a la difusió de llenguatges d'especialitat en valencià, incidisquen en la sostenibilitat i l'equilibri mediambiental i en la responsabilitat social corporativa. L'horari lectiu del professorat, per a aqueix trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

i) Orientar l'alumnat de grau mitjà per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i col·laborar en la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés a la Formació Professional: fins a tres hores setmanals o la càrrega lectiva corresponent al mòdul a impartir.j) Quan el nombre d'alumnat o la distribució geogràfica de les empreses o entitats on s'estiguen realitzant les pràctiques formatives ho aconselle, col·laborar amb els professors tutors o professores tutores en el seu seguiment: tres hores setmanals per cada tres alumnes a tutelar i que es troben realitzant el mòdul d'FCT a més de trenta quilòmetres del centre educatiu.

k) Quan l'atribució docent ho permeta i el nombre d'alumnat matriculat siga el mínim que permet desdoblament en els mòduls que així els tenen assignats, compartir amb el professorat corresponent la docència d'aquells mòduls que, en principi, no són susceptibles de desdoblament. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul a desdoblar.l) Col·laborar amb el professorat que imparteix mòduls professionals a alumnes amb necessitats educatives especials i programes de qualificació professional inicial quan aquests mòduls no hagen sigut objecte de desdoblament o no siguen susceptibles de desdoblament. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul.

m) Potenciar el plurilingüisme en els cicles formatius i col·laborar en la generació de la documentació. Fins a tres hores setmanals.

n) Col·laborar en el seguiment de l'alumnat que realitza pràctiques formatives en altres països de la Unió Europea en programes gestionats directament pel centre educatiu, Leonardo, Erasmus, entre altres: fins a tres hores setmanals.

o) Realitzar estudis d'inserció laboral de l'alumnat que ha finalitzat amb èxit els cicles formatius així com implementar mecanismes que faciliten aquesta inserció i col·laborar en el manteniment de la borsa de treball del centre educatiu: fins a tres hores setmanals.

p) Col·laborar en la posada a punt dels tallers, laboratoris i espais que use la família professional o departament: fins a dues hores setmanals.

q) Col·laborar en la creació i/o manteniment dels suports digitals del centre i/o família professional: fins a tres hores setmanals.

r) Atendre la biblioteca del centre i mantindre el fons documental de projectes dels cicles formatius de grau superior: fins a dues hores setmanals.

s) Promoure o participar en plans d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I).

t) Dissenyar, programar i dur a terme projectes de promoció i difusió de la Formació Professional.

u) Col·laborar en el desenvolupament de sistemes de gestió de qualitat o millora de la Formació Professional.

v) Col·laborar amb el professor tutor o professora tutora, quan corresponga, en l'elaboració dels informes d'avaluació individualitzats.w) Prestar serveis d'informació i orientació professional a l'alumnat.

x) Qualsevol altra activitat que, a proposta de la família professional o departament didàctic, siga considerada d'interés per part de la direcció del centre educatiu.

y) Qualsevol altra activitat, a proposta de la direcció del centre educatiu, que millore el bon funcionament del centre o institució.

z) Qualsevol altra activitat, a proposta de la direcció general competent en matèria de Formació Professional, que contribuïsca a la millora del funcionament del centre educatiu.

La càrrega horària destinada a la realització d'una activitat o de diverses relacionades en els apartats s a z serà determinada per la direcció del centre educatiu, subscrita pel professorat implicat i supervisada per la Inspecció d'Educació en els termes previstos en aquest punt fins a un màxim de quatre hores setmanals.44. Idioma estranger

44.1. En els cicles formatius en els quals el seu currículum establisca l'ensenyament d'idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de tres hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d'idioma estranger diferents dels inclosos en aquest currículum, adequats en cada cas al perfil professional del cicle. Aquestes hores seran incrementades a l'horari lectiu i tindran per a l'alumnat la consideració de matèria opcional.

44.2. La qualificació d'aquestes matèries opcionals no figurarà en les actes d'avaluació. Quan siguen superades per l'alumnat, el centre estendrà un certificat d'acreditació del nivell aconseguit.

44.3. Per a la constitució efectiva dels grups que cursen aquestes matèries opcionals es requerirà un mínim de deu alumnes.

44.4. Amb la finalitat que l'alumnat conega la llengua anglesa, en els seus vessants oral i escrit, que li permeta resoldre situacions que impliquen la producció i comprensió de textos relacionats amb la professió, conéixer els avanços d'altres països, realitzar propostes d'innovació en el seu àmbit professional i facilitar la seua mobilitat a qualsevol país europeu, el currículum dels cicles formatius incorpora la llengua anglesa de forma integrada en dos mòduls professionals dels que componen la totalitat del cicle formatiu o, de forma transitòria, un mòdul d'Anglés tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l'anglés. El currículum d'aquests mòduls d'Anglés tècnic es concreta en els respectius annexos dels cicles formatius regulats a l'empara de la LOE.

Els mòduls susceptibles de ser impartits en llengua anglesa són els relacionats amb les unitats de competència incloses en el reial decret pel qual s'estableixen el títol i els ensenyaments mínims, i podran ser impartits de forma voluntària per professors que estiguen en possessió d'un certificat reconegut per la conselleria competent en matèria d'educació que acredite el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.44.5. Com a conseqüència de la major complexitat que suposa la transmissió i recepció d'ensenyaments en una llengua diferent de la materna, els mòduls professionals impartits en llengua anglesa incrementaran la seua càrrega horària lectiva en dues hores setmanals per al mòdul que s'impartisca en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà, en tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i en dues hores per al que es desenvolupe durant el segon curs, tant si es tracta d'un cicle de grau mitjà com superior. A més, el professorat que impartisca aquests mòduls professionals tindrà assignades en el seu horari individual tres hores setmanals de les complementàries al servei del centre per a la seua preparació.

44.6. Si no es compleixen les condicions indicades anteriorment, amb caràcter excepcional i de forma transitòria, els centres autoritzats per a impartir el corresponent cicle formatiu LOE, en el marc general del seu projecte educatiu, concretaran i desenvoluparan el currículum del cicle formatiu incloent un mòdul d'Anglés tècnic en cada curs acadèmic, la llengua vehicular del qual serà l'anglés, amb una càrrega horària de dues hores setmanals en el primer curs si el cicle formatiu és de grau mitjà i tres hores setmanals si el cicle formatiu és de grau superior i dues hores setmanals en el segon curs. El currículum d'aquests mòduls d'Anglés tècnic es concreta en l'ordre o decret en què s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu corresponent.

45. Prevenció de riscos laborals en el sector docent

45.1 Adaptació de llocs de treball

Atenent l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE 269, 10.11.1995), per a garantir la protecció dels treballadors i treballadores sensibles a determinats riscos recomanada en els informes mèdics laborals sobre adaptació del lloc de treball emesos pels metges i metgesses de medicina del treball del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) caldrà ajustar-se al següent:a) El procés s'iniciarà a instància de la persona interessada, la qual presentarà una sol·licitud d'adaptació de lloc de treball dirigida a l'INVASSAT.

b) L'informe mèdic pertinent, que inclourà, si és necessari, una proposta d'adaptació del lloc de treball, ha de ser remés per l'INVASSAT a la Subdirecció General de Personal Docent i a l'interessat o interessada.c) La Subdirecció General de Personal Docent farà arribar aquesta adaptació del lloc de treball a la Direcció Territorial corresponent perquè, a través de la inspecció d'educació, realitze les gestions oportunes per a portar-la a terme.

d) Quan l'informe faça referència a canvi d'adscripció de destinació, canvi d'especialitat d'entre les seues especialitats reconegudes en el seu mateix centre o a l'adequació d'horari i/o jornada, per part de l'òrgan competent en matèria de personal docent, es procurarà adaptar allò que siga procedent d'acord amb l'INVASSAT.

e) Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un material el qual el centre ja dispose, aquest l'ha de posar a disposició del o la docent.

f) Quan el centre dispose d'aquest material però aquest estiga ubicat en una aula, el o la docent haurà d'impartir docència prioritàriament en aquesta aula.

g) Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un equip d'amplificació vocal portàtil, la direcció del centre educatiu ho ha de notificar a la Subdirecció General de Personal Docent. Aquesta unitat realitzarà els tràmits de contractació oportuns i l'enviarà al centre per a ús exclusiu del o la docent mentre romanga en aquell centre de treball. Quan el o la docent canvie de lloc de treball a un altre centre educatiu, la direcció del centre ho ha de notificar a la Direcció General de Centres i Personal Docent perquè es produïsca el trasllat del material i se'n deixe constància.45.2 Delegats de prevenció de riscos laborals

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, regula la participació i representació dels treballadors com delegats de prevenció i membres del Comité de Seguretat i Salut.

A l'efecte de facilitar les seues actuacions, d'acord amb el que es disposa en la Resolució d'11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d'acció sindical subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV], les delegades i delegats de prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari disposaran de quatre hores setmanals, dues de les quals seran lectives.

46. Instruccions sobre la gestió i justificació de les actuacions cofinanciades pel Fons Social Europeu

46.1. El centre educatiu informarà el claustre del professorat sobre les característiques del paper de la Unió Europea i del Ministeri d'Educació i Formació Professional (d'ara en avant, MEFP) en l'acció cofinançada, és a dir, el salari del professorat que imparteix docència en els ensenyaments esmentats, cofinançat per:

a) El Fons Social Europeu (d'ara en avant, FSE), per als ensenyaments de cicles de Formació Professional Bàsica dirigits a persones majors de 17 anys desescolaritzades (segona oportunitat) i els cicles formatius de grau mitjà i grau superior. En tots dos casos, queda exclòs del cofinançament, la modalitat semipresencial o a distància, la modalitat presencial en horari nocturn i el mòdul de Formació en centres de treball (d'ara en avant FCT).

b) L'FSE i l'MEFP per a tots els mòduls de Formació Professional Bàsica, excepte per al mòdul d'FCT.

La transmissió d'aquesta comunicació s'haurà d'acreditar mitjançant còpia de l'acta de la reunió del claustre del professorat, o certificació d'aquesta, signada i segellada, en la qual conste que s'ha informat del que s'ha indicat anteriorment. Aquest procés s'haurà de repetir individualment, per al professorat que s'incorpore al llarg del curs acadèmic i que estiga implicat en la docència dels grups cofinançats, i en cada cas, cal alçar l'acta corresponent.

46.2. El centre educatiu informarà la resta de membres de la comunitat educativa sobre les característiques de l'acció cofinançada i del paper que la Unió Europea i l'MEFP hi exerceixen. La transmissió de la comunicació s'haurà d'acreditar mitjançant còpia de l'acta de la reunió del consell escolar (o consell social, si és el cas) o certificació d'aquesta, signada i segellada, en què conste que s'ha informat del que s'ha indicat anteriorment.

46.3. Igualment, el centre educatiu informarà l'alumnat que participen en els ensenyaments esmentats sobre les característiques de l'acció cofinançada, així com del paper que la Unió Europea i l'MEFP hi exerceixen. La transmissió d'aquesta comunicació s'haurà d'acreditar mitjançant la firma del tutor o tutora del grup, juntament amb la relació de l'alumnat matriculat en aquest grup.

Els centres educatius, per a complir amb les obligacions establides en els tres apartats anteriors, podran utilitzar els models que es posen a la seua disposició en la web del Fons Social Europeu de Formació Professional en el següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/web/fse/inicio.46.4. Els centres educatius tindran arxivat i guardat el procediment utilitzat per a controlar les absències dels docents en el centre, per si l'administració educativa, l'FSE o l'MEFP el requeriren en el seu moment.

46.5. Amb independència i al marge del control de les absències previst reglamentàriament, que seguirà el seu propi procediment, la direcció dels centres educatius en els quals s'impartisquen cicles de Formació Professional cofinançats haurà de realitzar un control específic de la impartició efectiva per part del professorat de les sessions corresponents als mòduls professionals impartits, amb l'única finalitat que puga ser imputada a l'FSE i a l'MEFP. Cal tindre en compte que la classe impartida i no registrada mitjançant el check a l'aplicació informàtica ITACA, no podrà ser cofinançada per l'FSE ni per l'MEFP, per la qual cosa cal complir amb aquesta obligació per a obtindre el cofinançament. Per a això:

a) El professorat que tinguen assignada docència en els diferents mòduls professionals cofinanciats hauran de marcar diàriament el check facilitat a ITACA, en el qual es faça constar que la sessió ha sigut impartida pel professor o professora titular del mòdul professional de conformitat amb l'horari general del centre, entenent per professor o professora titular aquella persona a qui corresponga la seua impartició, inclòs el professorat de desdoblament, o bé el professorat interí en cas d'absència, vacant o malaltia; en queden exclosos el professorat de guàrdia.

b) Únicament seran cofinançades les sessions de docència efectivament impartides de continguts curriculars. No són cofinançats els mòduls professionals d'FCT, de Projecte, les tutories ni les activitats extraescolars.

c) Durant el període de realització del mòdul professional d'FCT, no s'ha de marcar el check d'impartició de classe en cap mòdul professional dels grups que es troben realitzant l'FCT, encara que en aquest període es facen sessions de repàs de mòduls professionals o tasques de seguiment de l'alumnat en FCT. ITACA disposa d'una funcionalitat per a indicar el període en què l'alumnat d'un grup es trobe majoritàriament realitzant l'FCT, de manera que s'impedisca el registre incorrecte de sessions durant aqueix període, i apareguen correctament les dades en els informes mensuals.

d) Per la seua banda, la persona que exercisca la direcció (o el vicedirector o vicedirectora en cas d'absència del director/a o en el supòsit que es tracte d'una secció d'IES) podrà marcar el check esmentat en substitució del professor o professora. Aquesta funcionalitat de marcar el check es farà únicament per a casos excepcionals, no podent ser utilitzada de manera ordinària substituint l'obligació dels docents, i sempre que estiga degudament acreditat que el professor o professora va impartir docència efectiva; la validació esmentada quedarà registrada a ITACA.

e) El director o directora del centre validarà els informes mensuals d'FP a través d'ITACA (seguint la guia d'ús disponible en aquesta aplicació) abans de la data indicada pels òrgans de gestió de l'FSE i, una vegada validats, els òrgans de gestió de l'FSE podran descarregar-los directament. Aquests informes no s'enviaran als correus electrònics que es van proporcionar en el seu moment per a l'FSE.

46.6. Els centres educatius hauran de controlar la presència i absència de l'alumnat que curse els diferents mòduls professionals cofinançats a través d'ITACA.

46.7. És requisit imprescindible que tota la documentació relacionada amb els mòduls professionals cofinançats, generada pel centre fora de l'aplicació ITACA, porte incorporat el logotip de l'FSE i, si és el cas, de l'MEFP. L'aplicació ITACA incorporarà els logotips indicats en tota aquella documentació que ho requerisca.

46.8. El centre educatiu haurà de donar publicitat de totes les actuacions corresponents a la impartició dels mòduls professionals cofinançats a través de la seua pàgina web, díptics, etc; totes estaran en un registre i a la disposició de l'òrgan gestor. En aquesta publicitat s'haurà d'incloure el logotip de l'FSE i, si és el cas, de l'MEFP.

46.9. Els centres educatius hauran de posar un cartell informatiu en un lloc visible per al públic (d'una grandària mínima DIN A3, i a color) on s'esmente l'ajuda financera de la Unió Europea i, si és el cas, de l'MEFP. Aquest cartell estarà disponible, per a la seua descàrrega i impressió, en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/fse.

46.10. Entre les exigències de l'FSE per al cofinançament de la Formació Professional figuren les obligacions en matèria de seguiment i en particular els indicadors. Conforme estableix el Reglament (UE) 1303/2013, han d'existir registres informàtics de les dades individuals de cada participant (alumnes), que han d'estar disponibles per als controls i auditories pertinents. Existeixen 3 tipus d'indicadors:– Indicadors d'execució (dades a data d'inici del curs acadèmic).– Indicadors de resultat immediat (dades al cap de 4 setmanes després de la finalització del curs acadèmic).

– Indicadors de resultat a llarg termini (dades dins dels 6 mesos de la finalització del curs acadèmic).

Per a dur a terme la recollida d'aquestes dades de l'alumnat, s'ha habilitat una aplicació informàtica, ARIWEB, en les quals l'alumnat emplenarà els qüestionaris en els diferents períodes.

L'alumnat rebrà, via correu electrònic i missatge de text, un missatge amb el seu usuari i contrasenya per a accedir a l'aplicació ARIWEB. Per a això, és necessari que estiguen correctament introduïts a ÍTACA les dades referents al correu electrònic o telèfon mòbil, de l'alumnat o si escau dels tutors legals d'aquests, i mantindre'ls degudament actualitzats.

46.11. El centre educatiu haurà d'enviar, a través de l'oficina virtual, i seguint la guia disponible del tràmit, la documentació següent escanejada:

a) Acta del claustre del professorat, o certificat d'aquesta degudament emplenat, en la qual conste la informació indicada en el punt 46.1 d'aquest annex.

b) Acta del consell escolar (o consell social si escau), o certificat d'aquesta degudament emplenat, en la qual conste la informació indicada en el punt 46.2 d'aquest annex.

c) Comunicacions signades pel tutor o tutora del grup i en les quals conste la informació indicada en el punt 46.3 d'aquest annex.

d) Fotografia de la ubicació i del cartell informatiu del projecte de cofinançament.

46.12. La direcció del centre haurà de custodiar durant un termini de cinc anys, a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguen incloses les despeses de l'operació (article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013), és a dir, fins al final de l'any 2025, amb la finalitat de poder justificar de manera fefaent en cas d'auditoria els documents següents:

a) Documentació indicada en el punt 46.11 d'aquest annex.

b) Programació general anual.

c) Les programacions didàctiques de cada una de les diferents matèries o mòduls professionals cofinançats per l'FSE i, si és el cas, per l'MEFP.

d) Actes de qualificacions de l'avaluació signades i Acta d'acords de la sessió d'avaluació, dels grups de cicles de Formació Professional cofinançats signada per l'equip docent del grup.

e) Documentació relativa al procediment utilitzat per a controlar les absències dels docents en el centre, indicat en el punt 46.4 d'aquest annex.

f) Tots els documents de publicitat que han generat les actuacions corresponents als punts 46.8 i 46.9 d'aquest annex.

46.13. Per a la coordinació de la realització de les operacions seleccionades s'organitzaran reunions informatives al llarg del curs escolar amb els centres públics docents.

46.14. La Inspecció d'Educació vetlarà pel compliment i l'aplicació d'aquestes instruccions en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana. La supervisió de la inspecció continguda en aquest punt es realitza en compliment d'aquestes instruccions sobre la gestió i justificació de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu i se centrarà en concret en les actuacions següents:

a) Revisió dels horaris curriculars dels grups de Formació Professional.

b) Supervisió dels horaris del professorat.

c) Informes sobre la PGA (revisió i validació).

La Inspecció General d'Educació designarà un inspector o inspectora en cada direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport que assistirà a les reunions que des del Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional s'organitzen amb els centres docents en matèria d'FSE, i hi actuarà com a persona de referència entre l'esmentat servei i la Inspecció Territorial d'Educació.

46.15. Respecte als grups de cicles de Formació Professional cofinançats es tindrà en compte el següent:

a) El nombre de grups oficials creats a ITACA ha de coincidir amb el nombre d'unitats autoritzades, sense tindre en compte els possibles grups residuals pertanyents a cicles no vigents.

b) En les sessions de l'horari de grup o grups de cicles de Formació Professional Bàsica només pot aparéixer un únic mòdul professional / unitat formativa (no poden haver-hi desdoblaments).

c) En les sessions de l'horari de grup o grups de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, els mòduls professionals susceptibles de desdoblament sempre han de pertànyer al mateix curs.d) En les sessions de l'horari de docent que imparteix mòduls professionals de cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior en grups en règim presencial, només ha d'aparéixer un únic mòdul professional o tutoria per sessió.e) No es poden generar grups no oficials. Per a dissenyar els desdoblaments, s'ha de seguir el procediment establit en la guia específica d'ITACA.

Aquesta supervisió per part de la Inspecció es durà a terme, partint de la informació proporcionada pels serveis tècnics informàtics de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, durant el procés de revisió i validació de la PGA. La Inspecció d'Educació realitzarà les actuacions necessàries davant dels centres, de manera que aquests esmenen les irregularitats detectades.

46.16. La informació relativa al programa operatiu 2014-2020, així com el Manual de procediment i diferents models orientatius de documentació, es troben a disposició dels centres educatius en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/fse.47. Modalitat de Formació Professional Dual

Els centres educatius que impartisquen cicles formatius en modalitat de Formació Professional Dual hauran de registrar i introduir totes les dades de gestió administrativa i acadèmica referents a eixa modalitat en el sistema informàtic ITACA.48. Implantació en els centres docents dels cicles formatius de Formació Professional corresponents a les noves titulacions desenvolupades a l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació48.1. En el curs 2009-2010 va començar la implantació generalitzada dels cicles formatius derivats de la nova regulació que estableixen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el sistema educatiu. A la Comunitat Valenciana s'implanten en el curs 2018-2019 els cicles de Formació Professional LOE enumerats al final d'aquest annex en el document (A.1).

48.2. La implantació dels ensenyaments dels corresponents cicles formatius LOE del document (A.1) serà progressiva. En el curs escolar 2018-2019 es van oferir els mòduls professionals corresponents al primer curs i en el curs escolar 2019-2020 s'oferiran, els mòduls professionals del segon curs, segons la distribució establida en les ordres que regulen els currículums corresponents a aquests títols a la Comunitat Valenciana.

48.3. La implantació dels ensenyaments dels corresponents cicles formatius LOE del document (A.2) ha sigut progressiva. En el curs escolar 2016-2017 es van oferir els mòduls professionals corresponents al primer curs i en el curs escolar 2017-2018, els mòduls professionals del segon curs, segons la distribució establida en la normativa que regula els currículums corresponents a aquests títols a la Comunitat Valenciana.

48.3.1. Matriculació i convalidacions corresponents als cicles formatius establits en el document (A.2) d'aquesta resolució

48.3.1.1. L'alumnat que, en finalitzar el curs escolar 2018-2019, no complisca, per no haver superat algun dels mòduls professionals del segon curs, les condicions requerides per a obtindre el títol corresponent dels cicles formatius determinats en el document (A.2) emparats per la LOGSE, se li aplicaran les convalidacions, per als mòduls professionals LOGSE superats, establides en el reial decret pel qual s'establix el títol i els ensenyaments mínims regulats per la LOE, i continuarà els ensenyaments LOE, a excepció del mòdul de Formació en centres de treball per al qual disposarà del present curs acadèmic 2019-2020, sempre amb el límit màxim de convocatòries pendents de realitzar per la persona interessada, que establix la normativa vigent en cada un dels règims d'impartició dels ensenyaments de Formació Professional.48.3.1.2. L'alumnat matriculat en l'horari especial nocturn que en finalitzar el curs acadèmic 2018-2019 no complisca, per no haver superat algun dels mòduls professionals del tercer bloc, les condicions requerides per a obtindre el títol corresponent dels cicles formatius determinats en el document (A.2) emparats per la LOGSE, disposarà de dues convocatòries en el present curs acadèmic 2019-2020 per a poder superar els dits mòduls professionals del tercer bloc, a excepció del mòdul de Formació en centres de treball per al qual disposarà d'un curs acadèmic suplementari, el 2020-2021; sempre amb el límit màxim de convocatòries pendents de realitzar per la persona interessada, que establix la normativa vigent en cada un dels règims d'impartició dels ensenyaments de Formació Professional.48.3.1.3. En finalitzar els terminis establits en els anteriors punts, en el moment de la matrícula se li aplicaran les convalidacions, per als mòduls professionals LOGSE superats, establides en el reial decret pel qual s'establix el títol i els ensenyaments mínims regulats per la LOE, i continuarà els ensenyaments LOE.

48.3.1.4. En finalitzar els terminis establits en els anteriors punts de substitució d'ensenyaments i/o esgotades les convocatòries per a la superació dels mòduls pendents haurà de concórrer a les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE que es convoquen.

48.4. La implantació dels ensenyaments dels corresponents cicles formatius LOE del document (A.3) serà progressiva. En el curs escolar 2019-2020 s'oferiran els mòduls professionals corresponents al primer curs i en el curs escolar 2020-2021, els mòduls professionals del segon curs, segons la distribució establida en les ordres que regulen els currículums corresponents a aquests títols a la Comunitat Valenciana. En els casos dels cicles formatius de més de 2000 hores s'oferiran els mòduls professionals corresponents al tercer curs en el curs escolar 2021-2022.48.4.1. La implantació dels ensenyaments dels corresponents cicles de Formació Professional LOE en horari especial, nocturn, es realitza de manera progressiva. De manera que, el primer bloc s'oferirà en el curs escolar 2019-2020, incloent-hi els mòduls professionals de primer curs fins a un total de 540 hores. En el curs escolar 2020-2021 s'oferirà el segon bloc amb els mòduls professionals del primer curs no oferits el curs anterior i mòduls de segon curs fins a un total de 540 hores; en el curs 2021-2022 s'oferirà el tercer bloc amb la resta de mòduls de segon curs no oferits fins al moment, segons la distribució establida en les ordres, o si és el cas, decrets, que regulen els currículums corresponents a aquests títols a la Comunitat Valenciana, la implantació d'aquests ensenyaments extingeixen simultàniament les ensenyances del primer bloc en el curs 2019-2020, del segon bloc en el curs 2020-2021 i del tercer bloc en el curs 2021-2022 dels cicles formatius derivats de la LOGSE.

48.4.2. Matriculació i convalidacions corresponents als cicles formatius establits en el document (A.3) d'aquesta resolució

48.4.2.1. L'alumnat que accedisca per primera vegada a un cicle formatiu LOE que s'implante en el curs acadèmic 2019-2020 es matricularà en els mòduls professionals corresponents al primer curs.

48.4.2.2. L'alumnat en règim presencial que, en finalitzar el curs escolar 2018-2019 no complisca les condicions requerides per a promocionar al segon curs del cicle formatiu emparat per la LOGSE haurà de matricular-se el curs 2019-2020 en els ensenyaments establits per al primer curs del cicle formatiu LOE i la direcció del centre on estiga matriculat li reconeixerà les convalidacions entre mòduls professionals dels cicles formatius LOE i els cicles formatius LOGSE previstes en el reial decret pel qual s'estableix el títol i els ensenyaments mínims.48.4.2.3. L'alumnat que no haja finalitzat el segon curs del cicle LOGSE en el curs 2019-2020 disposarà en 2020-2021 de dues convocatòries per a superar els mòduls que tinga pendents de segon curs; les convocatòries dels dits mòduls professionals es realitzaran en el centre on estiga el seu expedient. Transcorregut el dit període, en el moment de la matrícula se li aplicaran les convalidacions, per als mòduls professionals LOGSE superats, establides en el reial decret pel qual s'estableix el títol i els ensenyaments mínims regulat per la LOE i continuarà els ensenyaments LOE.

48.4.2.4. L'alumnat que reunisca els requisits de promoció al mòdul d'FCT en un cicle LOGSE extingit o substituït per un cicle LOE, bé perquè tinga tots els mòduls superats, bé perquè la decisió de l'equip docent establisca que amb menys de 240 hores pot promocionar, es matricularà del dit mòdul en el centre en què ha cursat el cicle formatiu per a la superació del qual disposarà de dues convocatòries en els cursos següents al de l'extinció definitiva del cicle formatiu segons el que estableix el currículum que regule el nou cicle formatiu LOE.48.4.2.5. L'alumnat que en finalitzar el curs escolar 2018-2019 haja finalitzat el tercer bloc del cicle formatiu LOGSE amb algun/s mòdul/s professional/s pendent/s de primer o de segon del tercer bloc comptarà amb dues convocatòries en els dos cursos successius per a poder superar els dits mòduls professionals, que realitzarà en el centre on estiga el seu expedient. Transcorregut el dit període, en el moment de la matrícula se li aplicaran les convalidacions, per als mòduls professionals LOGSE superats, establides en el reial decret pel qual s'estableix el títol i els ensenyaments mínims regulats per la LOE, i continuarà els ensenyaments LOE.

48.4.2.6. Transcorregut el període establit de substitució d'ensenyaments i/o esgotades les convocatòries per a la superació dels mòduls pendents haurà de concórrer a les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE que es convoquen.

48.4.3. En finalitzar els terminis establits en els anteriors punts, en el moment de la matrícula se li aplicaran les convalidacions, per als mòduls professionals LOGSE superats, establides en el reial decret pel qual s'establix el títol i els ensenyaments mínims regulats per la LOE i continuarà els ensenyaments LOE.

48.4.4. En finalitzar els terminis establits en els anteriors punts de substitució d'ensenyaments i/o esgotades les convocatòries per a la superació dels mòduls pendents haurà de concórrer a les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE, que es convoquen.48.4.5. La matrícula del mòdul de Formació en centres de treball en les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE, que es convoquen, es realitzarà als únics efectes de sol·licitar l'exempció del dit mòdul durant el termini de vigència de les dites proves.

48.5. Proves per a l'obtenció de títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior.

48.5.1. En el curs 2019-2020 es convocaran les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE que no hagen sigut encara substituïts per alguna titulació emparada per la LOE.

48.5.2. Per als títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior emparats per la LOGSE i substituïts per un títol emparat per la LOE únicament es convocaran proves durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs, per als que es troben en les situacions següents:

a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol modalitat i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

48.6. En aquells cicles formatius LOE implantats en cursos acadèmics anteriors al 2016-2017, serà aplicable el que disposa la normativa que regula el currículum de la Comunitat Valenciana.49. Gestió dels títols desenvolupats a l'empara de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE), derogats pel Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins i se'n fixen els ensenyaments mínims

49.1. En el curs 2009-2010 va començar la implantació generalitzada dels cicles formatius derivats de la nova regulació que estableixen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el sistema educatiu. A la Comunitat Valenciana, en el curs 2015-2016, els cicles formatius LOGSE enumerats al final d'aquest annex en el document (B) van deixar d'impartir-se, i en el curs escolar 2015-2016 s'oferiren els mòduls professionals corresponents al segon curs.

49.2. Pel que fa als títols de tècnic/a i tècnic/a superior emparats per la LOGSE, derogats pel Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, només es convocaran proves per a l'obtenció de títols de tècnic/a o tècnic/a superior per als qui es troben en les situacions següents:a) Els qui van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un mòdul professional LOGSE o diversos.

b) Els qui van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol modalitat i tinguen encara pendents de superar un mòdul professional o diversos.50. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

50.1. El professorat avaluarà l'aprenentatge de l'alumnat, el procés d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent en relació amb els objectius del currículum, amb les necessitats educatives del centre i amb les característiques dels alumnes, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si és el cas, del projecte curricular de cicle i de les programacions didàctiques que estiguen desenvolupant.

50.2. La comissió de coordinació pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

L'avaluació del projecte curricular de cicle es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) L'adequació dels objectius de la Formació Professional al context socioeconòmic i cultural del centre.

b) El pla d'orientació i d'acció tutorial.

c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais.

50.3. En finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les seues programacions a la vista dels resultats aconseguits per l'alumnat.

L'avaluació de les programacions didàctiques es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) La selecció, distribució i seqüenciació dels continguts.

b) Els criteris d'avaluació.

c) La metodologia didàctica aplicada.

d) Els materials i recursos didàctics utilitzats.

e) Els criteris establits per a adoptar les mesures d'atenció a la diversitat i realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes i les alumnes que les necessiten.

f) Els resultats obtinguts per l'alumnat en el mòdul de Formació en centres de treball, especialment la seua inserció professional.

50.4. Els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat, dels processos d'ensenyament, del projecte curricular de cicle i de la inserció professional dels alumnes que acaben els estudis, s'inclouran en la memòria de final de curs.

A partir d'aquests resultats s'hauran de modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que hagen sigut detectats com a poc adequats a les característiques de l'alumnat i al context escolar, socioeconòmic i cultural del centre.

50.5. Els principis metodològics per a la modalitat d'ensenyament semipresencial o a distància hauran de fonamentar-se en la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació. Els centres docents hauran de disposar de professors de les diferents especialitats amb competència docent en els cicles formatius que es vagen a autoritzar, amb destinació definitiva en el centre i que tinguen formació en metodologia d'ensenyament a distància.

50.6. En el cas d'oferta corresponent a centres públics, el professorat haurà d'utilitzar per a aquests ensenyaments una aula virtual o plataforma d'aprenentatge Learning Management System (LMS) proporcionada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, allotjada en l'adreça: http://fp.edu.gva.es. Aquesta conselleria vetlarà pel correcte funcionament de la plataforma.

Cada professor o professora disposarà d'un espai en l'aula virtual per a cada un dels mòduls que impartisca, així com un altre reservat per al tutor o la tutora, espai que s'utilitzarà per a la distribució de materials didàctics i per a la realització d'anuncis de rellevància per al seguiment del curs. Aquest espai web serà preparat pel professorat.50.6.1. A fi de garantir la continuïtat i la qualitat de la docència impartida a distància, es permetrà l'accés de personal assignat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com les persones titulars dels centres o les persones que exerceixen la direcció d'estudis, a les aules virtuals i als continguts publicats en aquestes al llarg de tot el curs.50.7. En el cas de l'oferta corresponent a centres privats, el centre haurà de disposar d'una aula virtual constituïda sobre una plataforma d'e-learning, per exemple Moodle, amb una versió estable igual o superior a la versió 3.5. Aquesta plataforma d'e-learning haurà de ser accessible a través d'internet i visible per als alumnes matriculats.

Amb l'objectiu de facilitar les tasques a realitzar per part de la Inspecció d'Educació sobre les aules virtuals:

a) La plataforma haurà d'emmagatzemar els registres d'activitat de l'alumnat i el professorat, amb indicació de les adreces IP de connexió. Aquests registres s'hauran d'emmagatzemar des del dia d'inici de curs fins a, almenys, el 31 d'agost de l'any següent.

b) El centre haurà de crear un compte d'usuari amb permisos de lectura en totes les aules virtuals destinades a la Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància, i comunicar tant l'URL com les credencials d'accés al departament que indique la conselleria amb competències en matèria d'educació.

A causa de les característiques de les tutories col·lectives que permetran reforçar i practicar els continguts exposats en l'aula virtual, el centre haurà de comptar amb aules dotades dels recursos necessaris per a poder aconseguir les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge dels diferents mòduls dels cicles que s'autoritzen (aula equipada amb ordinador/projector, aula informàtica, tallers específics, entre altres), tot això conforme als espais i equipaments requerits en la legislació vigent. Aquestes aules hauran d'oferir disponibilitat horària per a garantir el desenvolupament de les tutories, tant individuals com col·lectives.Disposar de connectivitat de banda ampla en les aules que assegure la qualitat del servei (garantir un mínim d'amplada de banda disponible per alumne i alumna), incloent-hi xarxa sense fil.

Disposar de professorat de les diferents especialitats amb competència docent en els cicles formatius que es vulga que s'autoritzen. Aquests professors hauran de tindre formació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i en metodologia d'ensenyament a distància.Línia telefònica dedicada exclusivament a les hores assignades a tutories individualitzades.51. Reclamació de qualificacions

51.1. D'acord amb el que disposen l'article 9 de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga, i l'article 14 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es disposa el següent:

a) L'alumnat té dret a ser informat, a l'inici de cada curs, dels criteris d'avaluació, de qualificació i de les proves a les quals serà sotmés, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament en cada curs o període d'avaluació.

b) Els alumnes i alumnes, o els seus representants legals, podran sol·licitar els aclariments que consideren necessaris sobre les valoracions que es realitzen sobre el seu procés d'aprenentatge, així com sobre les qualificacions o decisions de promoció o titulació que s'adopten com a resultat d'aquest procés, i l'equip docent haurà de garantir l'exercici d'aquest dret.

c) Així mateix, els alumnes i les alumnes, o els seus pares, mares o tutors o tutores legals, en cas de ser menors d'edat, podran sol·licitar revisions respecte a les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluació tan parcials com al final de cada curs, i podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga.

51.2. A aquest efecte, el procediment per a fer efectiu aquest dret serà el següent:

51.2.1. Per a la revisió de qualificacions parcials:

a) Sol·licitud d'aclariments als professors del mòdul formatiu corresponent.

b) Revisió, per part del professorat i de la persona interessada, de les proves i altres elements de judici que han servit per a qualificar, i aclariments a l'alumnat.

c) Si persisteix la discrepància, reclamació mitjançant escrit dirigit a la direcció del centre docent en un termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de la qualificació.

d) Revisió de les proves, exercicis i altres elements que van donar lloc a la qualificació reclamada i els criteris utilitzats per a avaluar-los, per una comissió formada per professors del cicle formatiu, el tutor o tutora i direcció d'estudis, en un termini màxim de tres dies hàbils posteriors a la recepció de la reclamació escrita.

e) Dictamen emés per la direcció d'estudis, prenent en consideració les conclusions de la comissió.

f) La direcció del centre notificarà per escrit a la persona interessada el resultat de la revisió, confirmant o rectificant la qualificació reclamada, en el termini màxim dels dos dies hàbils següents a la recepció del dictamen.

51.2.2. Reclamació contra les qualificacions de caràcter final, de promoció o titulació:

a) Una vegada efectuat el mateix procediment que el previst per a les qualificacions parcials, si es manté la discrepància o s'ha produït silenci administratiu, que tindrà caràcter desestimatori, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci.b) La persona titular de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport resoldrà en el termini màxim de tres mesos, una vegada que la Inspecció d'Educació haja revisat l'expedient i informat sobre aquest, i després d'efectuar les consultes que estime oportunes. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.CONSIDERACIONS FINALS1. Compliment de les instruccions

La direcció de cada centre educatiu complirà i farà complir el que estableix aquesta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

La Inspecció d'Educació, en el marc del seu Pla Anual d'Actuació, supervisarà el compliment del que estableix aquesta resolució.2. Centres privats

Aquestes instruccions són aplicables als centres privats excepte en aquells punts que contradiguen la seua normativa específica.3. Centres educatius en Formació Professional Dual

En relació amb la Formació Professional Dual, caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana i altres disposicions d'aplicació i desplegament de què disposa el decret esmentat.4. Elaboració del Projecte lingüístic de centre del Programa d'educació plurilingüe i intercultural en els centres educatius que imparteixen ensenyaments de Formació Professional

El projecte lingüístic de centre (PLC) és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula, concreta i adequa al centre educatiu el Programa d'educació plurilingüe i intercultural (PEPLI). El PLC inclou els elements següents, segons l'article 15 de la Llei 4/2018:a) El Pla d'ensenyaments i ús vehicular de les llengües: proporció d'ús vehicular de cada llengua, enfocaments metodològics, mesures de suport, tractament de les persones nouvingudes i vulnerables.

b) El Pla de normalització lingüística del centre: mesures de promoció del valencià en els àmbits administratiu, de gestió i planificació pedagògica i social i d'interrelació amb l'entorn.

c) La proposta d'avaluació de l'assoliment dels objectius del Projecte.

La Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià estableix en la disposició transitòria primera que el curs 2020-2021 s'ha d'implantar el PEPLI en Formació Professional. Per a poder aplicar aquest programa els centres sostinguts amb fons públics que tinguen autoritzada aquesta etapa educativa han d'elaborar el Projecte lingüístic de centre (PLC), d'acord amb el que s'indica en l'article 13 de la Llei 4/2018.

L'elaboració i aprovació del PLC ha de seguir el procediment que s'indica en l'article 16 de la Llei 4/2018. Els centres educatius han de presentar la proposta del Projecte lingüístic fins al 8 de març de 2020 per a l'autorització per part de la conselleria competent en matèria d'educació.

Per a l'elaboració del PLC, els centres poden comptar amb les orientacions i el suport dels assessors i assessores tècnics docents en matèria d'educació plurilingüe i de la Inspecció d'Educació.5. Producció d'efectes

La present resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Mapa web