Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8319 de 18.06.2018
Número identificador:  2018/5930
Referència Base de Dades:  005975/2018
 ORDRE 20/2018, de 14 de juny, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2018-2019, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. [2018/5930]ÍndexPreàmbul

Article 1. Objecte i àmbit

Article 2. Espècies cinegètiques

Article 3. Modalitats de caça en zones comunes

Article 4. Caça d'aus migratòries en vedats de caça i zones de caça controlada

Article 5. Caça de la perdiu amb reclam

Article 6. Horari general

Disposicions addicionals

– Primera. Límit de gossos en la caça menor

– Segona. Memòries anuals de gestió de l'espai cinegètic

– Tercera. Regla de no-despesa pública

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposicion finals

– Primera. Normes d'aplicació

– Segona. Desenvolupament de l'ordre

– Tercera. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, estableix en el títol IV que l'ordre anual de vedes, de manera especial en les zones comunes, ha d'establir les limitacions relatives als períodes, espècies o modalitats de caça previstes en els diferents instruments de planificació cinegètica.

Aquesta ordre també estableix el període de caça de les espècies migratòries, i, si escau, les quotes màximes a què s'hauran d'ajustar els plans tècnics d'ordenació cinegètica dels vedats de caça i zones de caça controlada.

Per a l'elaboració d'aquesta ordre s'ha tingut en compte l'article 42, ja que l'ordre anual de vedes és un instrument de la planificació cinegètica que ha d'assegurar un ús racional dels recursos cinegètics.Es tracta, en conseqüència, d'una ordre necessària que suposa l'instrument més eficaç i adequat per a la regulació de la caça de determinades espècies en zones comunes i de les aus migratòries en vedats i zones de caça controlada, principis de bona regulació recollits en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta ordre figura com la iniciativa número 5 entre els projectes d'ordres de naturalesa reglamentària a tramitar inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2018.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, una vegada complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat Valenciana, després de sentir l'opinió del Consell Valencià de la Caça, amb l'informe previ de l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, de conformitat amb l'article 28.e, de la Llei 5/1983, del Consell, que atribueix a la persona titular de la Conselleria l'exercici de la potestat reglamentària en les matèries pròpies del seu departament, el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries de la Generalitat.ORDENEArticle 1. Objecte i àmbit

L'objecte de la present Ordre és la regulació, per a la temporada 2018-2019, de les espècies susceptibles d'aprofitament, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i l'establiment de regulacions de caça d'aus migratòries en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.Article 2. Espècies cinegètiques

Les espècies cinegètiques susceptibles d'aprofitament en la temporada 2018-2019 són les següents:a) Caça menor no aquàtiques:

Perdiu (Alectoris rufa)

Llebre (Lepus granatensis)

Conill (Oryctolagus cuniculus) (**)

Rabosa (Vulpes vulpes) (*) (**)

Faisà (Phasianus colchicus)

Guatla comuna (Coturnix coturnix) (*)

Becada (Scolopax rusticola)

Colom tudó (Columba palumbus) (*)(**)

Colom roquer (Columba livia) (*) (**)

Colom xixella (Columba oenas) (*)(**)

Tórtora europea (Streptopelia turtur) (*)

Tord (Turdus philomelos) (**)

Tord ala-roig (Turdus iliacus) (**)

Griva (Turdus viscivorus) (**)

Tordanxa (Turdus pilaris) (**)

Estornell (Sturnus vulgaris) (*)(**)

Judia (Vanellus vanellus)

Blanca (Pica pica) (*) (**)

Gralla (Corvus monedula) (*) (**)

Cucala (Corvus corone) (*) (**)(*) Espècies susceptibles de caça en mitja veda en vedats i zones de caça controlada.

(**) Espècies susceptibles de caça amb escopeta en lloc fix en zones comunes.b) Caça menor, aus aquàtiques:

Oca comuna (Anser anser)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ascle (Anas strepera)

Piuló (Anas penelope)

Cua de jonc (Anas acuta)

Cullerot (Anas clypeata)

Sivert (Netta rufina)

Sarcet (Anas crecca)

Roncadell (Anas querquedula)

Boix (Aythya ferina)

Morell capellut (Aythya fuligula)

Fotja (Fulica atra)

Bequeruda (Gallinago gallinago)

Bequet (Lymnocryptes minima)

Judia (Vanellus vanellus)

Gavina comuna (Chroicocephalus ridibundus) (**)

Gavinot mediterrani (Larus michaellis) (**)(**) Espècies susceptibles de caça amb escopeta en lloc fix en zones comunes.c) Caça major:

Cabra salvatge (Capra pyrenaica)

Cérvol (Cervus elaphus)

Cabirol (Capreolus capreolus)

Daina (Dama dama)

Porc senglar (Sus scrofa)

Mufló (Ovis musimon)

Article 3. Modalitats de caça en zones comunes

En les zones comunes de caça de la Comunitat Valenciana s'autoritzen les modalitats següents:3.1. La caça del conill amb gossos i sense armes

Període: des del tercer diumenge de juliol fins al 25 de desembre de 2018.

Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals. Horari general.

Condicions específiques: màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors.

Està prohibida la utilització de llebrers des del 15 de juliol fins a l'11 d'octubre de 2018, com també la utilització de gossos de presa en tot el període.3.2. Falconeria

Període: des del 12 d'octubre de 2018 fins al primer diumenge de febrer de 2019.

Dies hàbils: tots els dies. Horari general.

Condicions específiques: es permet per a totes les espècies cinegètiques de caça menor. S'autoritza la caça amb auxili fins a dos gossos per falconer per a alçar les peces.

Entrenament d'aus de falconeria:

Període: tot l'any, amb esquer artificial. Des de l'1 de juliol de 2018 fins al 28 de febrer de 2019 amb peces de fuga, degudament marcades.Dies hàbils: tots els dies. Horari general.3.3. Caça amb arc

En qualsevol modalitat prevista en aquesta ordre en què estiga previst l'ús d'arma, l'arc es podrà utilitzar en la caça de forma equivalent a les armes de foc.3.4. Caça menor en lloc fix

Espècies autoritzades: espècies marcades amb doble asterisc (**) en l'article 2.

Període: del 12 d'octubre al 6 de desembre de 2018.

Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals. Horari general.

Quota: màxim de 25 tords per caçador i dia.

Condicions específiques: per a la caça de tords i estornells es poden utilitzar únicament com a reclams els xiulets o membranes de boca o de manxa, com també els reclams naturals de tord, tord ala-roig o estornell en un nombre no superior a cinc per espècie.Cada caçador es podrà auxiliar fins a un màxim de dos gossos per al cobrament de les peces.

Per a desplaçar-se als llocs, hauran de dur les armes enfundades, o bé, descarregades i obertes.

En aquesta modalitat, prèviament a la ubicació del lloc, el caçador comprovarà les franges de seguretat establides en l'article 39 de la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, així com el camp de tir possible per a evitar que els perdigons caiguen en aquestes franges.3.5. Caça menor al bot o en mà

Espècies autoritzades: espècies de caça menor no aquàtiques previstes en l'article 2.a d'aquesta Ordre.

Període: del 12 d'octubre al 6 de desembre de 2018.

Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals. Horari general.

Condicions específiques: s'estableix una quota entre perdiu i llebre d'una peça per caçador i dia i un màxim de 2 gossos per caçador.3.6. Caça del porc senglar

Modalitat: ganxo.

Període: del 12 d'octubre al 6 de gener.

Dies hàbils i condicions especifiques: les establides en la perceptiva autorització del director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural corresponent.

Article 4. Caça d'aus migratòries en vedats de caça i zones de caça controlada

Per a aquells terrenys tancats i zones de caça controlada que en el Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica (PTOC) tinguen aprovada aquesta modalitat:1. Mitja veda:

a) En lloc fix:

i) Espècies: colom tudó, colom roquer, colom xixella, estornell, blanca i rabosa.

Període: del segon diumenge d'agost al segon diumenge de setembre de 2018.

Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals.

Condicions específiques: cada caçador es podrà auxiliar fins a un màxim de dos gossos per al cobrament de les peces.

ii) Espècie: tórtora.

Període: del tercer diumenge d'agost al segon diumenge de setembre de 2018.

Dies hàbils: diumenges.

Quota: màxim 8 exemplars per caçador i dia.

Condicions específiques: cada caçador es podrà auxiliar fins a un màxim de dos gossos per al cobrament de les peces.

b) Al bot o en mà.

Espècie: guatla.

Període: del segon diumenge d'agost al segon diumenge de setembre de 2018.

Dies hàbils: els dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals.

Quota: màxim 8 exemplars per caçador i dia.2. Pròrroga de la caça de tords i estornells

En lloc fix

Període: del tancament de la caça menor en temporada fins al segon diumenge de febrer de 2019

Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius autonòmics i nacionals.Quota: màxim 25 tords per caçador i dia.3. Aus aquàtiques

Període: del 12 d'octubre de 2018 al segon diumenge de febrer de 2019. El període serà inferior si així està disposat en les resolucions aprovatòries dels plans tècnics d'ordenació cinegètica.

En el Parc Natural de l'Albufera, el director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental resoldrà el calendari per a cada vedat, segons el PTOC i dins del que estableixen les normes del parc.

4. Becada

Temporada general. Modalitat al bot.

Període: del segon diumenge de novembre de 2018 al primer diumenge de febrer de 2019.

Dies hàbils: establits en el PTOC.Article 5. Caça de la perdiu amb reclam

En els vedats de caça i zones de caça controlada en què la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica de la modalitat de perdiu amb reclam es remeta a l'Ordre anual de vedes, la data límit per al tancament de la caça d'aquesta modalitat serà l'últim dia de febrer de 2019.Article 6. Horari general

L'horari de caça permés de forma general per a la temporada 2018-2019, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, és el recollit en l'annex d'aquesta ordre.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Límit de gossos en la caça menor

En aquells vedats en què la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica no estiga especificat el màxim de gossos a utilitzar en la caça menor, queda limitat el nombre a un màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors.Segona. Memòries anuals de gestió de l'espai cinegètic

D'acord amb l'article 46 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, el titular de cada espai cinegètic haurà de presentar abans del 31 de març de 2019 en el model normalitzat i publicat en la pàgina web de la Generalitat http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16392, una memòria anual corresponent a l'activitat cinegètica compresa entre el 15 de març de 2018 i el 14 de març de 2019.Tercera. Regla de no-despesa pública

La implementació i posterior desenvolupament d'aquesta ordre no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la conselleria amb competències en matèria de caça i pesca continental i, en qualsevol cas, s'haurà d'atendre amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que es disposa en aquesta ordre o el contradiguen.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normes d'aplicació

Per a tot allò no regulat per la present ordre, caldrà ajustar-se al que estableix la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.Segona. Desenvolupament de l'ordre

Es faculta la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a dictar totes les resolucions que siguen necessàries per a l'aplicació i execució d'aquesta ordre.Tercera. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 14 de juny de 2018La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO

Mapa web