Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 68/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7043 de 11.06.2013
Número identificador:  2013/6082
Referència Base de Dades:  005673/2013
 DECRET 68/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació. [2013/6082]

PREÀMBULL'article 49.1.35a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç interior i de defensa del consumidor i de l'usuari, sense perjuí de la política general de preus, la lliure circulació de béns, la legislació sobre defensa de la competència i la legislació de l'Estat. Pel Reial Decret 2310/1982, de 24 de juliol, es van transferir a la Generalitat les funcions i els servicis de l'administració de l'Estat en matèria d'intervenció de preus.

D'acord amb el que preveu l'article 16 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica, el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, regula la Comissió de Preus de la Generalitat i el procediment per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació.

Posteriorment, el Decret 3/2008, d'11 de gener, del Consell, va establir un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats en el mencionat Decret 109/2005, de 10 de juny.

Per raons d'harmonització i regularització, i atés que l'aplicació dels esmentats decrets ha posat de manifest la necessitat de millorar alguns aspectes de la regulació vigent, resulta convenient arreplegar en un sol text normatiu els diferents procediments administratius en matèria de preus i tarifes subjectes a autorització i comunicació.A més, la modificació introduïda per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ha alterat l'abast del concepte legal de servicis i activitats que es presten en règim de dret públic, la qual cosa afecta l'àmbit d'actuació de la Comissió de Preus de la Generalitat.

D'altra banda, pel que fa a la composició de la Comissió de Preus de la Generalitat, s'ha estimat la conveniència d'incorporar un nou vocal en representació de les associacions empresarials, considerant que d'esta manera podran participar en la dita comissió membres de les empreses amb major significació en cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot el que antecedix, i de conformitat amb la competència que preveu l'article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 de juny de 2013,DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Constituïx l'objecte d'este decret la regulació de la composició i el funcionament de la Comissió de Preus de la Generalitat, així com el procediment per a la implantació o modificació de preus o tarifes dels béns i servicis que estiguen subjectes al règim d'autorització o comunicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL II

La Comissió de Preus de la GeneralitatArticle 2. Funcions

1. La Comissió de Preus de la Generalitat exercirà les funcions següents:

a) Prestar assessorament tècnic en matèria de preus a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç.

b) Informar els expedients sobre implantació o modificació de preus o tarifes de servicis públics, així com aquells altres que ho requerisquen d'acord amb la normativa vigent en la matèria.

c) Totes les funcions de caràcter consultiu i de suport tècnic que calguen per a l'execució de la política de preus a la Comunitat Valenciana.d) Qualssevol altres que, en virtut de normes específiques, se li atribuïsquen.

2. Excepte disposició expressa en contra, els informes de la Comissió de Preus de la Generalitat es consideraran facultatius i no vinculants.

Article 3. Composició

La Comissió de Preus de la Generalitat, adscrita a la conselleria competent en matèria de comerç, estarà formada pels membres següents:

1. Presidència: la persona titular de la direcció general que exercisca les competències en matèria de comerç, o la persona en qui delegue.

2. Dotze vocals.

3. Secretaria: serà designada per la persona titular de la direcció general que exercisca les competències en matèria de comerç entre els funcionaris i les funcionàries que hi presten servici, i tindrà veu però no vot en les deliberacions.Article 4. Proposta, designació i nomenament

1. Seran vocals de la Comissió de Preus de la Generalitat:

a) En representació de l'Administració de la Generalitat:

1r. Un representant de la direcció general que exercisca les competències de comerç, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.

2n. Un representant de la direcció general que exercisca les competències de consum, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.

3r. Un representant de la direcció general que exercisca les competències de transports, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.

4t. Un representant de la direcció general que exercisca les competències de recursos hidràulics i qualitat de l'aigua, designat a proposta de la persona titular de la direcció general.

En el cas que dos o més d'estes matèries estiguen atribuïdes a la mateixa direcció general, la direcció general proposarà un representant per cada una d'elles.

b) Un vocal en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a proposta d'esta.

c) Dos vocals en representació de les associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

d) Tres vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana dels sectors afectats.e) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals de la Comunitat Valenciana.

2. La designació d'estes organitzacions i associacions es farà mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general que exercisca les competències en matèria de comerç, atenent a criteris de representativitat i territorialitat.

3. Les entitats i organitzacions representades proposaran, per a la seua designació, un vocal suplent de cada vocal titular. Este vocal suplent haurà de reunir els mateixos requisits i condicions establits per a la designació i nomenament del vocal titular.

4. El nomenament dels vocals titulars i dels seus suplents es farà per resolució de la persona titular de la direcció general que exercisca les competències en matèria de comerç, a proposta de les entitats i organitzacions representades.Article 5. Mandat i cessament

1. El mandat dels membres de la Comissió de Preus de la Generalitat serà de cinc anys, i el mencionat nomenament podrà ser renovat per períodes iguals.

2. Els vocals de la Comissió de Preus de la Generalitat cessaran per qualsevol de les causes següents:

a) Per cessament en el càrrec que en va determinar el nomenament.

b) Per revocació de la designació per part de l'entitat que representa.c) Per renúncia.

d) Per expiració del seu mandat.

e) Per qualsevol altra causa legal o reglamentària.

3. En tot cas, en el supòsit de cessament, els nous vocals nomenats continuaran el mandat dels predecessors fins al període que restara per als cinc anys per al qual van ser nomenats.Article 6. Règim de funcionament

1. La Comissió de Preus de la Generalitat es reunirà, després de la convocatòria prèvia de la presidència, quan així es requerisca per a resoldre assumptes de la seua competència i, en tot cas, almenys una vegada cada sis mesos.

2. La Comissió de Preus de la Generalitat ajustarà el seu funcionament al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. El suport administratiu i tècnic de la Comissió de Preus de la Generalitat el durà a terme la conselleria competent en matèria de comerç.

4. Per a la vàlida constitució de la Comissió de Preus de la Generalitat es requerirà la presència de les persones titulars de la presidència i la secretaria, o, si és el cas, dels que els substituïsquen, i la de la mitat, almenys, dels vocals membres.

5. En el cas d'impossibilitat justificada d'assistència, els vocals titulars seran substituïts pel vocal suplent. No obstant això, en cas d'impossibilitat d'assistència, podran delegar el vot, de forma expressa, en un altre vocal de la comissió.

6. Els acords seran adoptats per majoria de vots i dirimirà els empats el vot de qui presidisca la sessió.CAPÍTOL III

El procediment ordinari en matèria d'intervenció de preusArticle 7. Sol·licitud d'aprovació de tarifes

1. L'autorització per a la implantació o modificació de les tarifes de servicis haurà de ser instada per l'empresa encarregada de la seua gestió, per mitjà de la presentació de l'oportuna sol·licitud davant de la corporació local corresponent, juntament amb l'estudi econòmic fet a este efecte, al qual s'acompanyaran les dades i documents següents:

a) Dades d'identificació personal del sol·licitant.

b) Memòria justificativa degudament motivada de les noves tarifes que es proposen per a la seua autorització.

c) Estructura de l'últim compte d'explotació corresponent a l'últim exercici tancat, juntament amb la previsió pressupostària per partides homogènies per al primer exercici en què s'aplicaria el preu proposat.d) Càlcul de la tarifa que es pretén implantar, indicant, si és el cas, la vigent, juntament amb la nova que se sol·licita, concretant l'augment percentual que en resulte.

Es posarà a disposició de la conselleria competent en matèria de comerç, en el cas que ho sol·licite, la documentació següent:

1r. Títols administratius necessaris per a la prestació del servici per l'empresa.

2n. Cobertura geogràfica del servici.

3r. Memòria descriptiva de l'activitat, que contindrà els punts següents i aquells altres exigibles per la normativa específica que, si és el cas, regule la respectiva activitat:

Descripció tècnica del servici que es tracte.

Detall del procés de prestació del servici, fins a la seua posada a disposició de l'usuari.

4t. Document expressiu de l'immobilitzat afecte a l'explotació, amb els quadros d'amortització i les fonts de finançament corresponents.2. Els gestors dels servicis facilitaran, a la conselleria competent en matèria de comerç, una vegada presentada la sol·licitud, la informació dels servicis dels quals se sol·licite modificació tarifària a través dels mitjans informàtics posats a disposició de les persones interessades per part de l'administració.

Article 8. Informe de la corporació local

1. L'òrgan col·legiat competent de la corporació local, en el termini de 30 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud a què fa referència l'article 7 d'este decret, haurà d'emetre un informe motivat respecte a la tarifa proposada, indicant la que considere adequada en virtut dels estudis tècnics i econòmics i la documentació aportada, i tindrà en compte bàsicament el manteniment de l'equilibri economicofinancer del servici, sense perjuí del que disposa l'article següent.

2. L'informe municipal, juntament amb la resta de la documentació, es presentarà a la conselleria competent en matèria de comerç, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini indicat en l'apartat anterior.

3. Transcorregut el termini per a l'emissió de l'informe per part de la corporació local sense que s'haguera emés, l'empresa gestora del servici podrà presentar directament la seua sol·licitud davant de la conselleria competent en matèria de comerç, acompanyada del justificant d'haver-la presentat al seu dia davant de la corporació local corresponent.Article 9. Esmena i requeriment de documentació addicional

1. En qualsevol moment del procediment, l'ajuntament corresponent i la conselleria competent en matèria de comerç podran requerir a la persona sol·licitant per a l'aportació d'informació, dades complementàries o justificants que es consideren necessaris per a la tramitació i la resolució de l'expedient en relació amb el que preveu l'article 7 d'este decret. L'esmentada documentació haurà de presentar-la la persona interessada en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà del dia en què reba la notificació, o en el termini que expressament es determine en el requeriment quan fora superior.2. La conselleria competent en matèria de comerç podrà, a la vista de les dades econòmiques resultants de l'estudi presentat per les persones interessades, sol·licitar-los la presentació d'informes auditats per a la resolució de l'expedient.

3. La conselleria competent en matèria de comerç sol·licitarà, si és procedent, els informes pertinents de les distintes conselleries o altres organismes competents per raó de la matèria, que hauran d'emetre's en el termini màxim de 10 dies. Igualment podrà demanar assessorament per mitjà de les oportunes assistències tècniques, el cost del qual podrà ser sufragat per la persona sol·licitant, qui podrà incorporar-lo com a cost del servici als efectes del càlcul de tarifes.

4. Els requeriments a la persona interessada, així com la petició d'informes i, si és el cas, la realització de les assistències tècniques que s'estimen oportunes que es preveuen en este article, suspendran els terminis establits per a la resolució del procediment, d'acord amb el que preveu l'article 42.5.a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Article 10. Informe de la Comissió de Preus de la Generalitat

L'expedient se sotmetrà a un informe preceptiu no vinculant de la Comissió de Preus de la Generalitat, amb anterioritat a la resolució definitiva.Article 11. Resolució

1. La persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç resoldrà les sol·licituds presentades.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds serà de tres mesos comptadors a partir de la seua data de presentació en la conselleria competent en matèria de comerç, sense perjuí de la suspensió de terminis que preveu l'article 9 d'este decret. Transcorregut l'expressat termini sense que hi haja recaigut una resolució expressa, les persones interessades entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu en els termes que preveu l'article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, al tractar-se d'un procediment que transferix a tercers facultats relatives al servici públic.3. Les tarifes aprovades no podran excedir el màxim fixat per l'òrgan col·legiat competent de la corporació local en el seu informe o sol·licitud, sempre que siguen realitzats d'acord amb el que disposa l'article 8.1 d'este decret.

4. La resolució podrà incorporar les condicions i obligacions tendents a justificar, valorar i optimitzar les inversions, les fonts de finançament de les quals siguen producte de les tarifes autoritzades.

5. Les resolucions es notificaran les persones interessades d'acord amb el que disposa l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i produiran efectes des de l'esmentada notificació. Així mateix se'n publicarà un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

6. La resolució a què es referixen els paràgrafs anteriors posa fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar potestativament en contra un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.CAPÍTOL IV

Actualització simplificada en matèria d'intervenció de preusArticle 12. Àmbit d'aplicació

L'actualització simplificada de preus serà d'aplicació opcional a aquells subministradors o prestadors del servici per als quals, en l'exercici corresponent, siga suficient una modificació de preus o tarifes igual o inferior al percentatge que es desprenga de l'aplicació de les fórmules que arreplega este decret, sense perjuí de qualsevol altra fórmula de caràcter individualitzada autoritzada.Article 13. Àmbit temporal

1. Els gestors dels servicis no podran acollir-se a este sistema d'actualització simplificada de preus fins que no hagen transcorregut dotze mesos des de la data de publicació, per part de la persona gestora del servici, de l'última modificació tarifària autoritzada.

2. El període màxim d'actualització, excepte circumstàncies excepcionals acceptades per la Comissió de Preus de la Generalitat, serà de tres exercicis des de l'última modificació tarifària autoritzada.

3. Les tarifes actualitzades les publicarà la persona gestora del servici en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial de la província corresponent per a coneixement general, i en serà efectiva l'aplicació a partir de la data de la dita publicació.Article 14. Procediment

1. L'empresa gestora del servici haurà de comunicar, a la Comissió de Preus de la Generalitat, i a la corresponent corporació local, els preus o tarifes que seran aplicables per al subministrament o servici corresponent, així com el seu càlcul per aplicació del sistema simplificat d'actualització. A la documentació remesa s'acompanyarà, en tot cas, la informació a què fa referència l'article 7.2 d'este decret.2. La corporació local, en el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la comunicació, i només en el cas de disconformitat amb la modificació tarifària comunicada, trametrà a la conselleria competent en matèria de comerç un informe motivat respecte a la tarifa proposada i indicarà la que considere adequada en virtut dels estudis tècnics i econòmics o la documentació aportada.3. La conselleria competent en matèria de comerç podrà requerir a la persona gestora del servici l'aportació de tota la informació o les dades complementàries o justificants que siguen necessaris en relació amb el que disposa l'article 7 d'este decret, que hauran de presentar-se en un termini de 10 hàbils dies comptats a partir de l'endemà del dia en què reba la notificació o, si és el cas, en un termini superior quan expressament es determine. De la mateixa manera, si no es considerara ajustada la tarifa resultant a la correcta aplicació de les corresponents fórmules prèviament autoritzades, es comunicarà a la persona gestora del servici perquè l'esmene en el mateix termini. Els mencionats requeriments suspendran el termini establit en l'apartat següent, de conformitat amb el que establix l'article 42.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Transcorregut el termini de 30 dies hàbils des de la presentació de la comunicació per part de la persona interessada davant de la conselleria competent en matèria de comerç sense que esta opose cap inconvenient, la nova tarifa podrà ser aplicada.Article 15. Coeficient de retracció en el consum d'aigua

1. El coeficient de retracció en el consum d'aigua es podrà aplicar en qualsevol de les dos situacions següents:

a) L'existència d'una declaració oficial de restriccions per part del proveïdor en alta o l'administració, amb indicació del percentatge de la dita restricció. En este cas, el coeficient de retracció s'aplicaria de manera immediata amb l'anunci, i revertiria l'operació així que s'alçara la situació de restricció.

b) El gestor podrà aplicar el coeficient de retracció, després de la prèvia manifestació documental de la reducció de demanda, bé exhibint les factures per compra d'aigua en alta en comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, bé per mitjà de prova suficient a criteri de la conselleria competent en matèria de comerç, i que pose de manifest la reducció de cabals produïts, així com de volums facturats en un període determinat.

2. El coeficient de retracció (CRT) es calcularà segons la fórmula que figura en l'annex d'este decret, on el valor de CR = Coeficient Corrector pren el valor d'1, i es podrà modificar per orde de la conselleria competent en matèria de comerç quan les circumstàncies econòmiques així ho aconsellen en aplicació de la política general de preus.3. Per al càlcul del referit coeficient es prendrà el valor vigent de les variables de la fórmula sense considerar l'IVA.CAPÍTOL V

Procediment d'implantació o modificació de tarifes d'oficiArticle 16. Procediment

1. En aquells casos en què es constate l'aplicació de tarifes sense haver mediat la preceptiva autorització administrativa, així com en aquells altres en què raons d'interés públic, degudament justificades en l'oportú expedient, ho aconsellen, el procediment per a la implantació o modificació de les tarifes es podrà iniciar d'ofici, mitjançant una resolució motivada de la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç.

2. L'esmentada resolució es notificarà a la corporació local titular del servici i a l'empresa gestora, perquè en el termini de 30 dies hàbils presenten la documentació a què fa referència l'article 7 d'este decret.3. Rebuda la documentació a què fa referència el paràgraf anterior, s'iniciarà el còmput del termini per a resoldre que preveu l'article 11.2, i es tramitarà l'expedient d'acord amb el que disposa el capítol III d'este decret.CAPÍTOL VI

Preus subjectes al règim de comunicació prèviaArticle 17. Procediment de comunicació

La implantació o modificació dels preus de béns i servicis que, segons la normativa aplicable, estiguen subjectes al règim de comunicació prèvia s'ajustarà al procediment següent:

1. Presentació de la comunicació per part de l'empresa o entitat corresponent en la conselleria competent en matèria de comerç.2. Transcorregut un mes des de la presentació de la documentació, llevat que s'haja notificat expressament el contrari, seran aplicables els preus indicats.

3. Els preus comunicats hauran de tindre una vigència mínima d'un any, excepte causes excepcionals, a partir de l'aplicació efectiva, transcorregut el qual es podrà procedir novament a modificar-los.Article 18. Supòsits especials

1. Quan la importància o complexitat de la implantació o modificació proposada així ho requerisquen, la conselleria competent en matèria de comerç podrà demorar fins a un mes més l'entrada en vigor dels preus o tarifes comunicats. La pròrroga del termini haurà de ser notificada a les persones interessades dins del mes següent al de la presentació de la comunicació.

2. Transcorregut este segon termini, podran aplicar-se els preus comunicats inicialment.CAPÍTOL VII

Règim sancionadorArticle 19. Infraccions i sancions

Les infraccions al que disposa este decret seran sancionades d'acord amb el que disposa la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i la resta de normativa vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència econòmica en la dotació de gasto

La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignades a la conselleria competent en matèria de comerç, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Expedients en tramitació

Els expedients que a l'entrada en vigor d'este decret es troben en tramitació seran resolts d'acord amb els procediments que preveuen el Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, i el Decret 3/2008, d'11 de gener, del Consell.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació de normativa

1. Queden derogats els decrets següents:

El Decret 109/2005, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la Comissió de Preus de la Generalitat i el procediment per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació.

El Decret 3/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual s'establix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats en l'esmentat Decret 109/2005, de 10 de juny.

2. Així mateix, queda derogada qualsevol altra disposició del mateix rang o d'un rang inferior en allò que s'opose al que disposa este decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç per a dictar les normes necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 7 de juny de 2013El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,

MÁXIMO BUCH TORRALVAANNEX

Formules polinòmiques de revisió de la tarifa d'aiguaAls efectes de recollir anualment les diferències de l'índex general nacional de preus al consum i les variacions puntuals en el preu de compra en alta d'aigua, s'aplicarà la fórmula següent :× CR

sent:

Kt = Coeficient de revisió en el moment t. Aplicable tant sobre la quota de servici com sobre la quota de consum.

Ct = Preu de la compra d'aigua en la data de revisió. En el cas de diversos subministradors, preu ponderat.

C0 = Preu de la compra d'aigua l'any base.

IT = Índex, general nacional històric publicat, de preus al consum en la data de la revisió.

I0 = Índex, general nacional històric publicat, de preus al consum l'any base.

c = Percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per u, que correspon als costos de compra d'aigua.

i = Percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per u, que correspon a la resta de costos d'explotació.

La suma dels coeficients serà la unitat (c + i = 1,00).

CR = Coeficient corrector.

CRT = Coeficient corrector per retracció de consums.

Este coeficient correspon a la fórmula següent:

sent:

M = Pèrdua d'ingressos.

I = Ingressos totals previstos.

c = Percentatge respecte al cost total d'explotació, en tant per u, que correspon als costos de producció o compra d'aigua.

R = Percentatge de reducció de l'oferta. En la fórmula, en tant per u.M = (v1×p1 + v2×p2… + vn×pn)

sent:

p1 = Preu del primer bloc.

p2 = Preu del segon bloc.

pn = Preu del bloc n.

v1 = Minoració de metres cúbics facturats respecte als previstos en el primer bloc.

v2 = Minoració de metres cúbics facturats respecte als previstos en el segon bloc.

vn = Minoració de metres cúbics facturats respecte als previstos en bloc n.

Mapa web