Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6760 de 24.04.2012
Número identificador:  2012/3941
Referència Base de Dades:  003926/2012
 DECRET 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana. [2012/3941]

PREÀMBULLa Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior, i la seua transposició a l'ordenament estatal amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, Sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici, i la Llei 1/2010, d'1 de març, que modifica la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, en esta matèria, han establit un nou marc normatiu d'obligada observança per a l'ordenació de l'activitat comercial que, pel que fa a la venda no sedentària, ha tingut el seu desplegament reglamentari en el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.

El Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, conté unes disposicions d'obligada observança, a l'empara de l'article 149.1.13a de la Constitució pel qual s'establix la competència exclusiva de l'Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

En observança de la mencionada normativa bàsica, la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, arreplega, en el capítol I del seu títol IV, el concepte i principis bàsics pels quals s'ha de regir esta modalitat de venda en la Comunitat Valenciana.

L'exercici de les competències municipals sobre l'autorització, ordenació i control de la venda no sedentària hauran d'ajustar-se tant a la regulació especifica sectorial com a la legislació sobre règim local i patrimoni, i en concret a la Llei 8 2010/, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

La venda no sedentària constituïx una modalitat de venda tradicional amb fort arrelament en els municipis valencians, que ha anat evolucionant al llarg del temps de forma compassada amb els canvis socials i econòmics registrats en la Comunitat Valenciana.

Actualment, constituïxen trets essencials d'esta evolució la modificació del paper desenrotllat per la venda no sedentària en el si del sector comercial valencià, de manera que s'ha passat d'una funció de complement de l'activitat sedentària, a aconseguir una notorietat pròpia que li atorga naturalesa diferenciada de canal comercial, i incorpora una utilitat promocional dels entorns urbans i comercials on es desenrotlla i contribuïx al manteniment d'un nivell d'ocupació estable en este sector. Com a conseqüència d'això, i d'altres circumstàncies, es registra un augment significatiu de personal comerciant que ha triat com a activitat professional la venda no sedentària, la qual cosa ha derivat en l'aparició de noves modalitats d'organització i gestió dels mercats no sedentaris i la irrupció de certes manifestacions noves, quant a la seua oferta i lloc de celebració, que comporten peculiaritats en el seu desenrotllament respecte a l'apreciació habitual d'este sistema de venda. Per tant, resulta convenient establir un marc normatiu comú a disposició dels ajuntaments que facilite l'adequat exercici de la potestat municipal que els correspon en esta matèria, sense que puga veure's afectat el principi constitucional d'autonomia municipal.El nou marc normatiu aplicable a la venda no sedentària, derivat de l'aplicació de la Directiva de Servicis, constituïx una oportunitat per a aconseguir la professionalització i dignificació d'una modalitat de comerç que, amb independència de la seua aparença ancestral, ha de desenrotllar-se sota els mateixos principis de competència, competitivitat i eficiència que inspiren l'exercici del sector comercial en el seu conjunt.

En virtut de tot el que antecedix, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 20 d'abril de 2012,DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Concepte

1. Es considera venda no sedentària aquella realitzada pel personal comerciant fora d'un establiment comercial permanent, siga quina siga la seua periodicitat, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

2. Es considera venda ambulant la modalitat de venda no sedentària practicada en ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor o venedora oferir la seua mercaderia de forma itinerant, i detindre's en distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.

3. Les activitats de venda no sedentària no perden la seua condició pel fet de desenrotllar-se sobre sòl de propietat o titularitat privada.4. No tindrà, en cap cas, la condició de venda no sedentària:

a) La venda domiciliària.

b) La venda per mitjà d'aparells automàtics de distribució.

c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d'atzar autoritzats.

d) La venda realitzada per comerciant sedentari a la porta del seu establiment.

e) La venda realitzada per l'Administració o els seus agents, o com a conseqüència de mandats d'aquella.

5. La venda realitzada per mitjà de llocs desmuntables en l'interior d'immobles també quedarà subjecta a la normativa aplicable a un establiment comercial.Article 2. Objecte de la venda

Excepte prohibició expressa en la normativa vigent, tots els productes podran ser objecte de venda no sedentària, sempre que complisquen amb la normativa tecnicosanitària i de seguretat.Article 3. Subjectes

1. La venda no sedentària podrà exercir-se per tota persona física o persona jurídica que es dedique professionalment a l'activitat del comerç al detall, reunisca els requisits exigits en la corresponent ordenança municipal i altres que segons la normativa els foren d'aplicació, i compte amb l'autorització emesa per l'ajuntament que siga preceptiva en cada cas. S'inclouran les cooperatives.

2. Podran col·laborar junt amb el titular en l'exercici de l'activitat comercial de venda no sedentària, o en nom del titular de l'autorització, sempre que estiguen donats d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que corresponga, el o la cònjuge, parella de fet acreditada documentalment, fills, filles, germans, germanes, empleats i empleades amb contracte de treball, a més d'aquells familiars a qui habilite l'ordenança municipal.

3. Quan l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària corresponga a una persona jurídica, haurà d'acreditar-se l'existència d'una relació laboral contractual o societària entre el titular i la persona que realitze, en nom d'aquella, l'activitat comercial.

La persona o persones físiques que exercisquen l'activitat per compte d'una persona jurídica haurà d'estar expressament indicada en l'autorització que s'haurà d'estendre a nom de la persona jurídica.

4. L'ordenança municipal podrà preveure la reserva d'espais o autoritzacions de venda per a la comercialització directa exercida per agricultors, agricultores, ramaderes i ramaders dels seus productes agropecuaris en estat natural originaris del municipi, en el seu lloc de producció o en altres emplaçaments del terme municipal.

5. Els ajuntaments podran autoritzar a particulars la venda no sedentària en sòl públic d'articles usats, sempre que els articles a la venda procedisquen del seu propi aixovar i no hagen sigut adquirits expressament per a la seua revenda. Així mateix, els ajuntaments podran autoritzar, amb caràcter ocasional, la venda no sedentària amb fins benèfics promoguda per entitats o institucions.CAPÍTOL II

Modalitats de venda no sedentàriaArticle 4. Modalitats de venda no sedentària

Les manifestacions de venda no sedentària poden classificar-se, entre altres, en les modalitats següents:

1. La venda realitzada en una ubicació determinada, i s'entén com a tal la que se celebra en el mateix lloc al llarg de tota la seua duració. Esta modalitat de venda es pot realitzar per mitjà de llocs de venda disposats de forma aïllada o agrupada.

La venda no sedentària, amb una ubicació determinada, establida en agrupació col·lectiva, pot revestir, alhora, distintes modalitats, d'acord amb la seua periodicitat de realització:

a) La realitzada en mercats de venda no sedentària habituals de periodicitat coneguda, setmanal o inferior a la setmanal, estacional o anual, i en emplaçament prèviament determinat.

b) La realitzada en mercats de venda no sedentària ocasionals, celebrats esporàdicament sense una periodicitat concreta i en l'emplaçament assenyalat en l'autorització.

2. La venda realitzada en ubicació mòbil és enquadrable sota la definició de venda ambulant inclosa en l'apartat 2 de l'article 1.Article 5. Exclusions

1. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació del present decret, i queden, no obstant això, sotmeses a la competència i control dels respectius ajuntaments, que s'hauran de preveure en les seues ordenances reguladores, les modalitats de venda no sedentària següents:

a) La venda al carrer de diaris, revistes i altres publicacions periòdiques.

b) La venda per organismes o entitats legalment reconegudes que no tinguen finalitat lucrativa, els objectius de la qual siguen exclusivament de naturalesa política, sindical, religiosa o cívica, realitzada per a la consecució de les seues finalitats específiques.

En estos casos, el present decret s'aplicarà de forma subsidiària en els aspectes que no hagen sigut previstos per la normativa municipal.2. Qualsevol altra modalitat de venda no sedentària, diferent de les previstes explícitament en l'apartat anterior, estarà sotmesa, en tot cas, al que disposa el present decret i a la competència i control de l'ajuntament respectiu.CAPÍTOL III

Ordenances municipalsArticle 6. Ordenances municipals

1. Cada ajuntament regularà per mitjà d'ordenança municipal la venda no sedentària, d'acord amb el procediment previst en la legislació sobre el règim local, que s'ajustarà a allò que s'ha disposat en Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, al present decret i a la altres normativa vigent que se li aplique, i haurà d'especificar, en tot cas:

a) Els perímetres o llocs determinats, públics o privats, on es podrà realitzar la venda no sedentària.

Els llocs de venda no podran situar-se en els accessos a edificis d'ús públic, establiments comercials i industrials.

Tampoc no podran instal·lar-se en llocs que dificulten l'accés i la circulació, excepte en els casos dels mercats de venda no sedentària que se realitzen en vies públiques tallades al trànsit.

b) Els dies i horaris en què es podrà dur a terme l'activitat segons la modalitat de venda.

c) El tipus de productes que puguen ser autoritzats en cada cas.

d) Les condicions dels llocs de venda i dels productes que es comercialitzen.

e) Els requisits per a l'exercici de la venda no sedentària.

f) El nombre màxim d'autoritzacions que es podran concedir per a cada una de les modalitats de venda.

g) El procediment i els criteris que seran tinguts en compte per a l'atorgament i la transmissió de les autoritzacions de la venda no sedentària, i que atendran, en particular, els interessos dels consumidors i de la ciutadania, i facilitaran la seua mobilitat i l'adequada prestació dels servicis públics.

h) Els criteris excepcionals que hagen de considerar-se en ocasió de la celebració de les festes de la població i l'organització d'esdeveniments públics.

i) El règim de les diferents modalitats de venda no sedentària, i s'inclourà la realitzada en espais de titularitat privada.

j) El règim d'infraccions i sancions d'acord amb el que preveu els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en el present decret.

2. En l'ordenació d'esta activitat comercial, els ajuntaments hauran de valorar, en cada cas, les incidències en l'entorn derivades de l'exercici de l'activitat, vinculades a aspectes de seguretat, salubritat, impacte mediambiental, protecció del patrimoni històric i artístic i orde públic.3. Els mercats de venda no sedentària hauran d'ubicar-se en sòls que reunisquen les condicions adequades per al seu desenrotllament, especialment quant a la proximitat, accessos, servicis, seguretat, dimensions i impacte territorial, i no podran ubicar-se en sòls on l'ordenació urbanística i territorial impedisca o prohibisca la seua implantació.CAPÍTOL IV

L'exercici de la venda no sedentàriaArticle 7. Requisits i obligacions

1. Per a l'exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se, almenys, els requisits i obligacions següents:

a) Estar donat o donada d'alta en el cens d'obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiguen exempts de l'Impost d'Activitats Econòmiques, estar al corrent en el pagament de la tarifa.

b) Estar donat o donada d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.

c) Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d'acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball per compte propi, i han d'acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l'inici de l'activitat durant el període que comprenga l'autorització. En cas de caducitat durant el període d'autorització, la persona sol·licitant haurà d'aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de servicis de mercat o per la imposició de sancions.

e) Disposar d'instal·lacions que s'ajusten a les condicions assenyalades en l'ordenança municipal i en altres normatives que siguen aplicables, especialment la relativa a la higiene, seguretat i solidesa de les instal·lacions.

f) Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions exigides per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció del personal consumidors que establisquen les reglamentacions especifiques relatives a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà d'informe de l'autoritat sanitària competent.

g) Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç, i aportar-los a requeriment de l'administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d'etiquetatge.

h) Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se'n disposa.i) Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s'incloguen les dades d'identificació del personal comerciant, producte adquirit i el seu preu.

2. L'ordenança municipal establirà quins dels requisits assenyalats en el punt anterior no són aplicables excepcionalment als agricultors i ramaders per a comercialitzar els seus productes agropecuaris en estat natural originaris del municipi; a les persones particulars que oferisquen articles del seu propi aixovar; i a les institucions i entitats que realitzen esta activitat amb fins benèfics.

CAPÍTOL V

Implantació, modificació o trasllat de mercats

de venda no sedentàriaArticle 8. Implantació, modificació o trasllat de modalitats de venda no sedentària

1. La creació, modificació o trasllat de manifestacions agrupades de venda no sedentària haurà de ser adoptada per l'òrgan competent de l'ajuntament, oït el Consell Local de Comerç, previst en l'article 90 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, en el cas que s'haguera constituït o, si no n'hi ha, les associacions de comerciants i de consumidors del municipi, i les persones representants d'interessos que pogueren veure's afectades.2. La decisió municipal s'adoptarà ponderant fonamentalment criteris d'ordenació territorial i planificació urbanística, de sostenibilitat mediambiental i paisatgística i de protecció del medi urbà i del patrimoni historicoartístic. En tot cas, hauran de quedar garantides la protecció dels consumidors i consumidores, el millor servici a estos i la preservació de l'orde públic, la salut i la seguretat pública.3. Les decisions municipals seran comunicades, en el termini de tres mesos, a la direcció general competent en matèria de comerç interior per a la seua inscripció d'ofici en el Registre de Mercats de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL VI

Autorització de venda no sedentària sobre sòl públicArticle 9. Naturalesa de l'autorització

1. Correspondrà als ajuntaments atorgar les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en els seus respectius termes municipals, d'acord amb l'ordenança municipal i la resta de normes específiques contingudes en la legislació vigent.

2. Per a cada emplaçament concret, i per cada una de les modalitats de venda no sedentària que el personal comerciant es propose exercir, haurà de sol·licitar-se una autorització, que serà atorgada per l'ajuntament respectiu.

3. L'autorització municipal serà personal, i podrà, no obstant això, fer ús d'ella, quan el titular siga una persona física, sempre que li assistisquen en l'exercici de la seua activitat i estiguen donats d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que corresponga, el o la cònjuge, parella de fet acreditada documentalment, fills, filles, germanes, germans, empleades i empleats amb contracte de treball, a més d'aquells familiars a qui habilite l'ordenança municipal.

4. Si el titular de l'autorització és una persona jurídica, només podran fer-ne ús la persona o persones físiques que esta hi haja expressament indicat com a titular i suplent en l'autorització, sempre que tinguen una relació laboral, contractual o societària amb aquella.5. Les autoritzacions podran ser revocades pels ajuntaments en els supòsits previstos en el present decret i en les ordenances municipals, i d'acord amb el procediment administratiu que s'aplique.

Article 10. Duració de l'autorització

1. Atés que el nombre d'autoritzacions disponibles és limitat a causa de l'escassetat de sòl habilitat a este efecte, la seua duració no podrà ser per temps indefinit, i ha de permetre, en tot cas, l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals desemborsats pel personal comerciant afectes a l'exercici de la seua activitat. En tot cas, les autoritzacions seran renovables.2. Les autoritzacions municipals per a l'exercici de l'activitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics es concediran per un termini de quinze anys.

Per a la resta de modalitats de venda no sedentària, l'ordenança municipal establirà els terminis de vigència de cada autorització en funció de les circumstàncies de dimensió poblacional i d'organització del municipi.

3. El personal titular de les autoritzacions s'ajustarà al compliment dels requisits derivats del present decret i dels que establisquen les ordenances municipals durant el seu període de vigència, i hauran d'acreditar el seu compliment quan així ho requerisca l'ajuntament corresponent.

Article 11. Identificació del comerciant

1. Les persones que realitzen la venda no sedentària, durant l'exercici de l'activitat, hauran de tindre exposat, en forma visible per al públic, l'autorització municipal o document entregat per l'ajuntament acreditatiu d'haver-la obtinguda.

2. L'autorització o el document acreditatiu que s'exhibisca en el lloc de venda contindrà, almenys, les dades següents: nom i cognoms i NIF de la persona titular i de les persones designades per este per a col·laborar en l'exercici de la venda i fotos seues recents, lloc de venda o mercat de venda no sedentària per al qual està autoritzada, productes per als quals està facultat vendre i termini de validesa de l'autorització. Junt amb l'autorització, o bé en el document equivalent, haurà de figurar una direcció física per a la recepció de les possibles reclamacions derivades de l'exercici de l'activitat, sense perjuí que es puga incorporar, a més, una adreça de correu electrònic.3. En el cas d'autoritzacions atorgades a persones jurídiques, a més de la identificació d'esta, haurà de figurar la de les persones designades per a l'exercici de la venda i fotos seues recents.Article 12. Transmissió de l'autorització

1. Dins del seu període de vigència, l'autorització podrà ser transmesa segons el procediment establit en l'ordenança municipal, i prèvia comunicació a l'ajuntament concedent.

2. Per a poder perfeccionar la transmissió serà necessari que l'adquirent acredite complir tots els requisits exigibles per a l'exercici de l'activitat que fixe l'ordenança municipal.

3. La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa classe d'articles que comercialitzava la persona titular cedent, i la seua vigència es limitarà al període restant en l'autorització que es transmet.

4. La transmissió estarà subjecta, si així es preveu en l'ordenança municipal, al pagament de la taxa corresponent.

5. En el cas de defunció o d'impossibilitat sobrevinguda per a desenrotllar l'activitat per part del titular, tindran un dret preferent a la transmissió de l'autorització el cònjuge o parella de fet, els fills, els empleats i altres familiars que van col·laborar amb la persona titular en l'activitat.

En els casos de dissolució i cessament en l'activitat d'una persona jurídica, tindran dret preferent a la transmissió de les autoritzacions que fora titular les persones que van exercir la venda per compte i en nom d'esta.

6. En cas de renúncia a una autorització sense que existisca voluntat de transmissió d'esta, l'ajuntament aplicarà el procediment previst per a la provisió de vacants en l'ordenança municipal.Article 13. Capacitat de comprovació de l'administració

L'ajuntament podrà comprovar i inspeccionar, en tot moment, els fets, activitats, transmissions i la resta de circumstàncies de l'autorització concedida, i notificar, si és el cas, als òrgans autonòmics de defensa de la competència de la Comunitat Valenciana, els fets dels quals tinguen coneixement en l'exercici de les seues funcions que puguen constituir infracció a la legislació de defensa de la competència.Article 14. Extinció

1. Les autoritzacions municipals per a l'exercici de les vendes no sedentàries s'extingiran, sense que causen dret a cap indemnització, per les causes següents:

a) Termini per al qual es va atorgar, excepte quan se sol·licite i es concedisca la renovació de l'autorització.

b) Renúncia expressa del titular.

c) No presentar a l'òrgan municipal competent, en el termini que establisquen per a això les ordenances municipals, els documents acreditatius de les dades aportades amb la sol·licitud de l'autorització o en la declaració responsable.

d) Per revocació quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament.

e) Per defunció o dissolució de la persona jurídica titular, sense perjuí de la seua possibilitat de transmissió.

f) Per impagament de la taxa o preu públic a què s'estiga obligat o obligada en els termes que establisca l'ajuntament.

g) Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte l'extinció de l'autorització.

2. Les autoritzacions que s'extingisquen per algunes de les causes assenyalades podran ser amortitzades o passar a ser considerades vacants.CAPÍTOL VII

Procediment d'autoritzacióArticle 15. Sol·licitud

1. La sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en sòl públic es realitzarà a través de qualssevol dels mitjans vàlids en dret.

2. En la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms de la persona sol·licitant, si és persona física, o la denominació social i les dades del representant degudament apoderat, si és persona jurídica, el NIF, els productes a comercialitzar i la modalitat de venda per a la qual se sol·licita l'autorització, i ha d'acompanyar la documentació següent:

a) Declaració responsable firmada per la persona interessada que manifeste, almenys, els punts següents:

1r. El compliment dels requisits establits per a l'exercici de la venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització dels productes que es pretenguen oferir, en els termes establits en l'article 7 del present decret i en l'ordenança municipal.

2n. Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l'inici de l'activitat.

3r. Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.

Pel que fa a l'alta en el cens d'obligats tributaris o, si és el cas, a estar al corrent en el pagament de la tarifa de l'Impost d'Activitats Econòmiques quan no n'estiguen exemptes, haurà d'acreditar-se bé per la mateixa persona sol·licitant o bé per mitjà d'autorització a l'ajuntament perquè este verifique el seu compliment.

Si és el cas, les persones que venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o producció pròpia hauran de declarar la seua condició de tals i indicar que es troben en possessió de la documentació oficial probatòria de la seua condició d'agricultor o apicultor, els productes que cultiva i els municipis on s'ubiquen les seues explotacions.

Les persones particulars autoritzades per a la venda d'articles usats hauran de declarar responsablement, i estar en disposició d'acreditar, que estos pertanyen al seu aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la revenda.

b) Dades relatives a la identitat de la persona sol·licitant, a les persones que s'hi vinculen que col·laboraran en la venda, a l'activitat i als mèrits que, si és el cas, siguen objecte d'avaluació, d'acord amb el que establisca l'ordenança municipal.Article 16. Procediment de selecció

1. El procediment per a l'atorgament de l'autorització i per a la cobertura de les vacants serà determinat per cada ajuntament, i es respectarà, en tot cas, el règim de concurrència competitiva, així com les previsions contingudes en els articles 86 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, així com del capítol II de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, Sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servici i el seu Exercici.2. El procediment per a la selecció entre els possibles candidats o candidates serà públic i la seua tramitació haurà de desenrotllar-se d'acord amb criteris clars, senzills, objectius i predicibles. En la resolució del procediment es fixaran els requisits de l'autorització, que hauran de ser necessaris, proporcionals i no discriminatoris.

3. En cap cas el procediment podrà exigir el deure de residència en el municipi respectiu com a requisit de participació, ni podrà considerar-se esta circumstància com un mèrit que atorgue avantatges a la persona sol·licitant en el procediment de selecció.Article 17. Barem de mèrits

1. Per al desenrotllament del procediment per a l'atorgament de les autoritzacions, en règim de concurrència competitiva, cada ajuntament, si és el cas, podrà tindre en compte, entre altres, els aspectes següents:a) Que la persona sol·licitant tinga la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

b) L'experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació de l'activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre altres, per mitjà de certificats emesos per altres ajuntaments on s'haja exercit la venda.

c) La pertinença de la persona sol·licitant a associacions de comerciants degudament registrades en el Registre d'Associacions de Comerciants de la Comunitat Valenciana.

d) El projecte d'instal·lacions desmuntables adequades, funcionalment i estèticament, a l'exercici de la venda.

e) La innovació, adequació o complementarietat de l'oferta de venda que es pretén exercir en relació amb el disseny comercial establit per l'ajuntament.

f) Acreditació de formació específica per mitjà de l'assistència a cursos o jornades relatives a l'exercici de l'activitat comercial o a la defensa i protecció dels drets dels consumidors i consumidores on hagen participat administracions públiques, universitats, cambres de comerç o altres organismes oficials, o bé estiguen avalats per ells.g) La incorporació a codis de conducta o sistemes de qualitat aplicables a l'exercici de la venda.

h) L'adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors i consumidores, com l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat.

i) La garantia en la informació de l'origen i la traçabilitat dels articles a la venda.

j) No haver sigut sancionat en ferm per infraccions molt greus comeses en l'exercici de la venda no sedentària durant l'any anterior a la sol·licitud.

k) Aquells altres que s'incorporen a l'ordenança municipal que respecten els criteris establits en l'article 16 del present decret.2. L'ordenança municipal establirà la manera en què les persones sol·licitants han d'acreditar els mèrits que preveja el barem.Article 18. Col·lectius especials

Els ajuntaments podran, amb la justificació d'aconseguir objectius concrets, reservar fins a un 10% de les places disponibles per a ser adjudicades a col·lectius determinats, als quals s'aplicaran barems diferenciats. Entre els possibles objectius a aconseguir, estarien assegurar l'accés de nous emprenedors a l'activitat, o aconseguir metes d'integració social de col·lectius desfavorits. En tot cas, estes persones adjudicatàries hauran de complir els requisits per a l'exercici de la venda no sedentària que figuren en l'article 7 del present decret.CAPÍTOL VIII

Registres de comerciants de venda no sedentàriaArticle 19. Registre municipal

1. Els ajuntaments crearan i mantindran un registre municipal de comerciants de venda no sedentària autoritzats per a les distintes modalitats de venda no sedentària que se realitzen en el seu terme municipal, en el qual efectuarà la inscripció d'ofici dels venedors i venedores en el moment de l'atorgament de l'autorització o de la seua transmissió, a partir de les dades contingudes en la declaració responsable i en la instància de sol·licitud.

2. En el registre hauran de constar, com a mínim, les dades següents:

a) NIF i nom i cognoms o raó social de la persona física o jurídica titular de l'autorització.

b) Domicili a efecte de notificacions.

c) Denominació del mercat de venda no sedentària per al qual s'està autoritzat o lloc d'emplaçament del lloc.

d) Identificació del lloc (número, codi, descripció) per al qual s'està autoritzat.

e) Productes per als quals ha obtingut l'autorització de venda.

f) Data d'inici i final de l'autorització.

3. Este registre serà públic i haurà de garantir-se per les administracions competents la interoperabilitat tècnica entre cada registre municipal i el Registre de Comerciants de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana regulat en l'article següent.Article 20. Registre de Comerciants de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana

1. El Registre de Comerciants de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana estarà format, bàsicament, per la integració de les dades dels respectius registres municipals de comerciants de venda no sedentària, i serà gestionat des d'un entorn telemàtic que permeta la consulta i explotació de la informació dels dits registres municipals.2. La inscripció en el Registre de Comerciants de Venda No Sedentària de la Comunitat Valenciana no podrà constituir un requisit exigible per l'ajuntament per a sol·licitar l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària.

3. La inscripció en els registres de comerciants de venda no sedentària no tindrà caràcter habilitant per a l'exercici de l'activitat comercial.

CAPÍTOL IX

Venda no sedentària sobre sòl privatArticle 21. Mercats de venda no sedentària en sòl privat

1. La creació d'un mercat de venda no sedentària sobre sòl privat s'ajustarà, sense perjuí del que disposa el present article, a allò que establisquen les ordenances municipals i la resta de normativa d'aplicació per al desenrotllament d'una activitat econòmica en un establiment comercial, i en especial al que preveu el planejament urbanístic sobre els usos permesos en el mateix i les condicions per al seu desenrotllament.

2. Els mercats de venda no sedentària sobre sòl privat la superfície comercial dels quals siga igual o superior a 2.500 m² estan subjectes a l'obtenció prèvia de l'autorització autonòmica de la conselleria competent en matèria de comerç, i és d'aplicació el que preveu l'article 33 i següents de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

Als efectes del present apartat, s'entén per superfície comercial la superfície que ocupen els llocs de venda i servicis complementaris, els corredors i altres espais pels quals puguen transitar els clients i les clientes. Queden excloses les zones d'aparcament, neteja, oficines i magatzems.

3. El promotor o promotora haurà de tindre la titularitat o disponibilitat del sòl en què s'exercirà l'activitat.

4. Per a iniciar l'activitat, amb almenys un mes d'antelació al seu inici, el promotor o promotora d'un mercat de venda no sedentària sobre sòl privat haurà de presentar a l'ajuntament una declaració responsable comprensiva de les següents dades i documentació:

a) Identitat del promotor o promotora, domicili i NIF, i si és el cas els del seu representant.

b) Localització, dies i hores de celebració, nombre de llocs i productes que es comercialitzaran.

c) Superfície que ocuparà l'activitat, número, dimensions i característiques dels llocs, servicis, plans de distribució en planta del recinte i de zones afectes a este, com l'aparcament i altres dependències.d) Informació sobre les característiques i solidesa de les instal·lacions i dispositius previstos de seguretat, sanitari, pla d'emergència, mesures en matèria de contaminació acústica i contra incendis.

e) El compliment dels requisits establits en el present article i en la resta de la normativa que s'aplique.

f) Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l'inici de l'activitat.

5. Des de l'inici de l'activitat, el promotor o promotora haurà de disposar de la documentació següent:

a) Relació de comerciants de venda no sedentària que desenrotllaran la seua activitat, acompanyada d'una declaració responsable de què complixen amb els requisits per a l'exercici d'esta modalitat de venda.

b) Avaluació d'impacte ambiental o justificació que esta no és necessària per mitjà de document emés per l'òrgan competent en matèria ambiental.

c) Acreditació del compliment d'allò que s'ha exigit per la legislació aplicable en matèria d'accessibilitat i de condicions higienicosanitàries.

d) Reglament que ha de regir el funcionament del mercat i el procediment per a selecció i adjudicació dels llocs de venda als comerciants que ho sol·liciten. El dit reglament preveurà la pèrdua del dret a exercir la venda en cas d'incompliment dels requisits que siguen preceptius per al seu desenrotllament.

e) Autorització de la conselleria competent en matèria de comerç en el cas de mercats de venda no sedentària la superfície comercial del qual siga igual o superior a 2.500 m².

6. Amb independència de les taxes aplicables al procediment d'autorització, l'ajuntament podrà repercutir, sobre el promotor o promotora del mercat de venda no sedentària sobre sòl privat, els gastos públics causats per les actuacions que haja de desenrotllar, entre altres extrems, per al manteniment de la seguretat, neteja i accessibilitat.

7. L'incompliment dels requisits expressats anteriorment o la inexactitud o falsedat de les dades, declaracions responsables o documents incorporats a la comunicació prèvia, quan estos extrems siguen constatats per l'ajuntament, determinarà la impossibilitat d'iniciar o continuar l'exercici de l'activitat.Article 22. El personal comerciant de venda no sedentària en sòl privat

1. Les persones físiques o jurídiques que desenrotllen l'activitat comercial en sòl privat hauran de complir amb els requisits establits en el present decret i en l'ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, i estar en situació de justificar-ho a requeriment de l'ajuntament.

2. El procediment de selecció, adjudicació i transmissió dels llocs de venda se subjectarà a què haja sigut establit pel promotor en el reglament de funcionament, que haurà de ser aprovat per l'ajuntament.3. Les relacions entre el personal promotor i el personal venedor d'este es regiran pel Codi de Comerç i la resta de normes de dret mercantil en tot allò no previst en l'ordenança municipal.CAPÍTOL X

Consell Assessor de la Venda No Sedentària

en la Comunitat ValencianaArticle 23. Consell Assessor de la Venda No Sedentària en la Comunitat Valenciana

Per a facilitar la consecució del que establix l'apartat 2 de l'article 45 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, es crea el Consell Assessor de la Venda No Sedentària en la Comunitat Valenciana, la composició i funcions del qual seran establides mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria de comerç.CAPÍTOL XI

Règim d'infraccions i sancionsArticle 24. Infraccions i sancions

Les ordenances municipals hauran d'especificar el règim d'infraccions i sancions, d'acord amb el que preveuen els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en el present decret.Article 25. Potestat municipal

1. Les infraccions en matèria de venda no sedentària seran sancionades pels ajuntaments d'acord amb el que disposa els seus ordenances i, si no n'hi ha, en la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

2. Els ajuntaments, a través dels seus agents, podran dur a terme mesures cautelars, com la confiscació de productes a la venda, quan estimen que poden ocasionar risc per a la salut o seguretat dels consumidors o quan hi haja motius fundats per a sospitar del seu origen il·lícit.

3. Sense perjuí de l'anterior, de les infraccions a preceptes continguts en les normatives reguladores del comerç interior no arreplegades en les ordenances, dels drets i protecció de persones consumidores i usuàries i de les condicions tecnicosanitàries dels productes a la venda, es traslladarà a l'òrgan competent de la Generalitat en la matèria.4. Sota cap modalitat de venda no sedentària podrà dur-se a terme vendes a pèrdua, excepte en els supòsits de venda d'articles usats i en aquells suposats excepcionals previstos en la legislació vigent.5. Igualment, en el cas que les irregularitats constatades siguen susceptibles de ser qualificades com a falta o delicte, es donarà compte a les autoritats competents.Article 26. Procediment sancionador

El procediment sancionador s'ajustarà al que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i al Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora aprovat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència en la dotació de gasto

La implementació i posterior desenrotllament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignat a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Autoritzacions vigents

Totes les autoritzacions vigents per a l'exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics queden prorrogades automàticament i tindran un termini de duració de quinze anys des de la seua concessió, igual que aquelles que estiguen en tràmit de concessió en el moment en què entre en vigor el present decret. A petició de les persones titulars, totes estes autoritzacions seran prorrogades i podran ser transmeses per idèntic període, prèvia comprovació per l'ajuntament que estes complixen amb els requisits que van servir per a la seua concessió, sense que càpia sotmetre'ls a un nou procediment de concurrència competitiva.Sense perjuí de l'anterior, el personal titular de les dites autoritzacions municipals, durant la seua vigència, s'ajustarà al compliment dels requisits derivats del present decret i dels que establisquen les ordenances municipals, la qual cosa haurà de ser acreditada quan l'inste l'ajuntament.Segona. Autoritzacions transmeses

Totes les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària en mercats periòdics per a les quals s'haja iniciat el tràmit per a la seua transmissió, en el moment en què entre en vigor el present decret, tindran una vigència de quinze anys des del moment que es produïsca la dita transmissió.Tercera. Ordenances municipals

Els ajuntaments que no tinguen ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària, o que disposant d'ella el seu contingut no s'ajuste al que disposa el present decret, hauran de procedir a la seua aprovació o adaptació, en el termini màxim d'un any a partir de la entrada en vigor d'esta norma.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queden derogades les normes següents:

El Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial en la seua modalitat de venda no sedentària.

El Decret 230/2007, de 30 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 175/1989, de 24 de novembre, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial en la seua modalitat de venda no sedentària.

2. Així mateix, queda derogada qualsevol altra disposició del mateix rang o d'un rang inferior en el qual s'opose el que disposa el present decret.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Aplicació subsidiària

En defecte d'ordenança municipal, caldrà ajustar-se al que disposen les normes legals i reglamentàries, estatals i autonòmiques, que siguen aplicables en la matèria. En tot cas, estes disposicions seran d'aplicació subsidiària en tot allò que no haja sigut previst per la normativa municipal.Segona. Desenrotllament

Es faculta el conseller competent en matèria de comerç per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució del que establix el present decret.Tercera. Entrada en vigor

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 20 d'abril de 2012El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Economia, Indústria i Comerç,

MÁXIMO BUCH TORRALVA

Mapa web