Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7787 de 20.05.2016
Número identificador:  2016/3624
Referència Base de Dades:  003482/2016
 CORRECCIÓ d'errades de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana. [2016/3624]

Advertida una errada en el text de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana (DOCV 7779, 11.05.2016), cal efectuar la correcció següent:En la disposició final primera.On diu:

«p) Els comptes bancaris oberts en entitats financeres dels quals siguen titulars, en els termes i les condicions establerts en la Llei __/2016, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana»;Ha de dir:

«p) Els comptes bancaris oberts en entitats financeres dels quals siguen titulars, en els termes i les condicions establerts en la Llei 5/2016, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana».

Mapa web