Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8805 de 06.05.2020
Número identificador:  2020/3210
Referència Base de Dades:  003441/2020
 DECRET 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. [2020/3210]

Índex

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Títol I. Coordinació interadministrativa

Article 3. Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Article 4. Composició de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Article 5. Funcions de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Article 6. Règim organitzatiu i de funcionament de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Títol II. Col·laboració financera entre administracions públiques

Capítol I. Principis generals

Article 7. Fórmules de col·laboració financera

Article 8. Marc normatiu

Article 9. Distribució i condicions del finançament

Article 10. Relacions interadministratives en matèria de serveis socials

Capítol II. El contracte programa

Article 11. Concepte de contracte programa

Article 12. Contingut i forma

Article 13. Parts del contracte programa

Article 14. Objecte

Article 15. Àmbit d'aplicació

Article 16. Annexos del contracte programa

Article 17. Duració del contracte programa

Article 18. Unitat administrativa de gestió del contracte programa

Article 19. Compromisos i obligacions de les parts

Article 20. Avaluació i seguiment

Article 21. Comissions mixtes de seguiment i control

Article 22. Comissions tècniques de seguiment i avaluació

Article 23. Finançament i justificació

Article 24. Formalització, vigència i pròrroga

Article 25. Actualització i modificació del contracte programa

Article 26. Causes d'extinció i efectes

Article 27. Entrada en vigor del contracte programa

Article 28. Titularitat de les dades

Article 29. Publicitat dels contractes programa

Títol III. Coordinació en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic

Capítol I. Figura de direcció i funcions de coordinació

Article 30. Disposicions generals

Article 31. Funcions de la figura de direcció en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic

Capítol II. Professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic

Article 32. Disposicions generals

Secció primera. Funcions de l'equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials

Article 33. Equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials

Article 34. Equip d'intervenció social

Article 35. Unitats d'igualtat

Article 36. Unitats de suport jurídic

Article 37. Unitats de suport administratiu

Secció segona. Comissions de coordinació tècnica

Article 38. Comissions de coordinació tècnica

Article 39. Comissió tècnica de valoració i seguiment d'ajudesArticle 40. Comissió d'intervenció social

Disposicions addicionals

Primera. Representació de mancomunitats en l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

Segona. Documentació de models de contracte programa i annexosTercera. Incorporació de fitxes al contracte programa

Quarta. Simultaneïtat de la zona bàsica i de l'àrea de serveis socialsCinquena. Subscripció de convenis de col·laboració en matèria estadística

Sisena. Subrogació en els contractes subscrits per les entitats locals per a la gestió de serveis socials incursos en traspassos de serveis a la Generalitat Valenciana.

Setena. Del finançament dels serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i aquells de caràcter específic de competència municipal per zona bàsica o àrea

Huitena. Unitat administrativa de suport a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials i de gestió dels contractes programaDisposicions transitòries

Primera. Continuïtat de la figura de coordinació instaurada en els equips de serveis socials d'atenció primària

Segona. Finançament dels serveis socials d'atenció primària fins a l'entrada en vigor del contracte programa

Tercera. Finançament dels serveis socials d'atenció primària de caràcter específic fins a l'entrada en vigor del contracte programa

Quarta. Finançament de les oficines d'atenció a persones migrants «OAPMI».(PANGEA)Disposició derogatòria

Única. Derogació normativaDisposicions finals

Primera. Habilitació normativa

Segona. Entrada en vigor

ILa Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, regula, en el seu títol I, el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. En aquest sistema intervenen, com a administracions públiques, la Generalitat i les entitats locals, entre les quals es du a terme una distribució de diferents competències i atribucions que cal exercir en els diferents nivells funcionals d'atenció en matèria de serveis socials. Juntament amb aquesta distribució competencial, l'esmentada llei disposa, en el seu títol VI, un sistema de responsabilitat financera compartida entre les diferents administracions públiques, a fi de garantir la provisió d'uns serveis socials de qualitat a la ciutadania en tot el territori de la Comunitat Valenciana, a través d'una col·laboració financera entre la Generalitat, les diputacions provincials i els ajuntaments.

Amb la finalitat de dotar al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials d'una actuació coordinada entre les diferents administracions públiques i d'un exercici coordinat de les seues respectives competències i atribucions, i de les seues responsabilitats en matèria de finançament, aquesta llei regula, en el seu títol III, capítol II, la coordinació interadministrativa, la col·laboració i la cooperació entre aquestes, establint que les administracions públiques valencianes han d'actuar entre si de conformitat amb el deure de col·laboració i coordinació, a fi de garantir la màxima eficiència, eficàcia i qualitat en el funcionament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

La coordinació interadministrativa està regulada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu títol III, denominat «Relacions interadministratives». Concretament, en el seu capítol I, aquesta llei estableix com a deure que les diferents administracions públiques actuen i es relacionen amb altres administracions i entitats o organismes vinculats o dependents d'aquestes d'acord amb, entre altres, els principis de col·laboració, cooperació i coordinació, entenent la col·laboració com el deure que tenen les administracions públiques d'actuar amb la resta d'administracions per a l'assoliment de finalitats comunes. A més, aquesta norma entén per coordinació l'actuació en virtut de la qual una administració pública té l'obligació de garantir la coherència de les actuacions de les diferents administracions públiques afectades per una mateixa matèria per a la consecució d'un resultat comú, i defineix la cooperació com l'actuació feta per dues o més administracions públiques, de manera voluntària i en exercici de les seues competències, per la qual assumeixen compromisos específics en nom d'una acció comuna.

En la línia d'això, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, també conté una regulació relativa a les relacions interadministratives en el seu títol V, capítol II, establint que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'administració local i l'administració de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tindre lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguen.

IIÉs objecte d'aquest decret la regulació del règim jurídic de la coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials entre la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en desplegament de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

D'una banda, la llei de serveis socials inclusius esmentada atorga a la Generalitat, entre altres, la competència en la coordinació de les actuacions, prestacions i serveis del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, així com en l'elaboració i en el desenvolupament de protocols de coordinació entre les administracions públiques valencianes, resultant això possible a l'empara de les normes anteriorment esmentades, que permeten establir un sistema en el qual la Generalitat fixe el marc d'actuació i les directrius que cal seguir en matèria de coordinació interadministrativa. Amb aquesta finalitat, aquesta llei regula la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les administracions públiques valencianes en l'àmbit dels serveis socials, per a la qual cosa es crea l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials.

Els preceptes continguts en aquesta llei en matèria de coordinació, col·laboració i cooperació entre les administracions públiques valencianes, requereixen un desenvolupament reglamentari que complete i concrete el seu contingut i els dote d'aplicabilitat en la pràctica. I, més concretament, resulta necessari desenvolupar les disposicions relatives a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials, creat per aquesta llei, perquè es pose en funcionament.

La Llei 3/2019 va suposar el reconeixement dels serveis socials com a serveis essencials i d'interés general. D'altra banda, l'article 66.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat coordinarà les funcions pròpies de les diputacions provincials que siguen d'interés general de la Comunitat Valenciana. Així mateix, l'Estatut assenyala que, a l'efecte de coordinar aquestes funcions, els pressupostos que les diputacions elaboren i aproven s'uniran als de la Generalitat.

L'entrada en vigor de la Llei 3/2019 ordena l'atribució de funcions a les diputacions, i la distribució competencial entre els municipis i la Generalitat Valenciana. Amb aquesta finalitat, en aquest decret es regula el contracte programa com a instrument per a la col·laboració financera.Atesa la competència del Consell per a aprovar les directrius de coordinació que hauran d'aplicar les diputacions provincials en les matèries declarades d'interés general per a la Comunitat Valenciana, en funció de l'article 17 d de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, resulta oportú establir en aquest decret la regulació de la col·laboració financera entre la Generalitat i les entitats locals per al finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, concretant l'aplicació pràctica de la distribució de finançament contingut en la llei de serveis socials inclusius.

Finalment, la llei de serveis socials inclusius estableix la necessitat de regulació de la figura de direcció en els equips de professionals de serveis socials.IIIAquest decret s'estructura en un títol preliminar, en tres títols amb els seus respectius capítols i en set disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El títol preliminar defineix l'objecte del decret i fixa el seu àmbit subjectiu d'aplicació. Quant a l'objecte, aquest s'estructura en tres àmbits: la coordinació interadministrativa, a través del desenvolupament reglamentari de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials; la col·laboració interadministrativa per a la provisió de serveis socials, que inclou l'ordenació dels instruments de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, i la coordinació en els equips de professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic. Pel que fa a l'àmbit subjectiu d'aplicació, el decret s'aplica a la Generalitat i a les entitats locals amb competències o atribucions en matèria de serveis socials a la Comunitat Valenciana.El títol I regula la coordinació interadministrativa, que es durà a terme per l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials. En aquest s'estableixen aspectes com ara la composició, les funcions i el règim organitzatiu d'aquest òrgan.

El títol II estableix la regulació de la col·laboració financera entre administracions públiques, fixant, d'una banda, condicions i principis generals, les seues fórmules i distribució, i, de l'altra, el règim jurídic de l'instrument previst per a fer efectiva tal col·laboració financera: el contracte programa. Quant a aquest, s'especifiquen aspectes com ara el seu concepte i àmbit d'aplicació; el seu contingut, forma i objecte; les parts signants; els serveis, centres i programes inclosos; la seua duració; els compromisos i obligacions de les parts; les fórmules per a la seua avaluació i seguiment; la seua vigència i pròrroga, i les causes de modificació i extinció, entre altres. Així mateix, en aquest es fixen les ràtios per a professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic, la regulació dels quals resulta necessària per al desenvolupament del contingut i l'aprovació dels contractes programa.

Finalment, el títol III aborda la coordinació en els equips de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic. D'una banda, aquest títol conté la regulació de les funcions i característiques de la figura de direcció en tals equips, en desenvolupament del que es disposa en la Llei 3/2019, que preveu tal funció amb caràcter obligatori. D'altra banda, aquest títol regula les funcions de l'equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials, en el qual s'incardinen l'equip d'intervenció social i les unitats d'igualtat, de suport jurídic i de suport administratiu, funcions que han d'exercir-se d'acord amb el principi de coordinació. Finalment, aquest títol regula les comissions de coordinació tècnica en l'àmbit de tals equips, cosa que confereix un caràcter preceptiu a la comissió de valoració i seguiment d'ajudes i a la comissió d'intervenció social.

Aquest decret s'adequa als principis de bona regulació establits per l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquesta disposició es fonamenta en l'existència d'un mandat de desplegament de la Llei 3/2019, tant en la regulació del règim jurídic de la coordinació, col·laboració interadministrativa, com en l'ordenació dels instruments de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i la regulació de la coordinació en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic.

En el procediment d'elaboració d'aquesta norma s'ha garantit la seguretat jurídica, ja que aquest decret és coherent amb el marc jurídic vigent i és una iniciativa normativa que compleix amb el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per a desplegar l'esmentada Llei 3/2019, de 18 de febrer, de manera que se'n complete i concrete el contingut, per a dotar-lo d'aplicabilitat en la pràctica.S'ha atés el principi de transparència, ja que s'han observat els tràmits que regulen tant la normativa en matèria de procediment administratiu comú com el decret sobre la forma, estructura i procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, i en particular la normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, respectant en igual mesura la normativa pròpia sobre protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat de 2020.

Per tot això, d'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, conforme el Consell Jurídic Consultiu, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, prèvia deliberació del Consell en la reunió de 20 de març de 2020,

DECRETETítol preliminar

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Aquest decret té per objecte el desplegament de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei de serveis socials inclusius) respecte a:

a) La regulació del règim jurídic de la coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials entre la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana, a través del desenvolupament de l'estructura i funcions de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials.

b) L'establiment de les fórmules de col·laboració interadministrativa per a la provisió de serveis socials, segons la planificació estratègica de la Generalitat en matèria de serveis socials.

c) L'ordenació dels instruments de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials entre les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana, sota els principis d'universalitat, responsabilitat pública i responsabilitat institucional en l'atenció, així com de gestió de caràcter territorial, administratiu i organitzacional, mitjançant la regulació de la col·laboració financera entre la Generalitat i les entitats locals, a través de l'instrument del contracte programa.d) La regulació de la coordinació en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic, mitjançant el desenvolupament de la figura professional de direcció i les seues funcions i de les funcions de professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i la seua coordinació per mitjà de comissions de coordinació tècnica.Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Aquest decret resulta d'aplicació a l'Administració de la Generalitat i a les entitats locals que, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tinguen competències o amb atribucions en matèria de serveis socials.Títol I

Coordinació interadministrativaArticle 3. Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

1. La coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials es durà a terme per l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials, com a instrument de coordinació i col·laboració entre les diferents administracions públiques amb competències o atribucions en matèria de serveis socials i igualtat a la Comunitat Valenciana.

2. L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials estarà adscrit a la conselleria competent en serveis socials i disposarà d'una unitat administrativa de suport que es crearà a tals efectes.Article 4. Composició de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

1. L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials estarà compost pel mateix nombre de representants de les entitats locals que de la Generalitat, de conformitat amb la distribució següent:

1.1. En representació de la Generalitat:

a) La consellera o conseller competent en serveis socials, que actuarà com a presidenta o president.

b) La secretària o secretari autonòmic competent en planificació i organització del sistema, que actuarà com a vicepresidenta o vicepresident

d) La directora o director general competent en gestió i organització del sistema, que actuarà com a secretària o secretari.

d) El nombre de representants de les diferents direccions generals de la conselleria competent en serveis socials que siga necessari per a mantindre la paritat amb les persones representants de les entitats locals.1.2. En representació de les entitats locals, les persones representants polítiques amb competències en serveis socials segons la següent distribució, en funció de la seua població:

a) Una persona representant de cada diputació provincial.

b) Una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

c) Una persona representant de l'àmbit dels serveis socials de cada municipi amb població superior a 100.000 habitants.

d) Els municipis amb població inferior a 100.000 habitants tindran cinc representants i seran designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, segons la següent distribució:

d.1) Una entitat local representant de l'àmbit dels serveis socials dels municipis de menys de 5.000 habitants.

d.2) Una entitat local representant de l'àmbit dels serveis socials dels municipis de 5.001 a 10.000 habitants.

d.3) Una entitat local representant de l'àmbit dels serveis socials dels municipis de 10.001 a 20.000 habitants.

d.4) Una entitat local representant de l'àmbit dels serveis socials dels municipis de 20.001 a 50.000 habitants.

d.5) Una entitat local representant de l'àmbit dels serveis socials dels municipis de 50.001 a 100.000 habitants.

2. La representació de l'òrgan regulada en l'apartat 1.2 es renovarà al llarg dels sis mesos següents a la constitució de les corporacions locals.

3. Les persones representants de les entitats locals a les quals es refereix l'apartat 1.2 d hauran de ser designades per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en el termini disposat en l'apartat anterior, a través de la seua junta de portaveus, d'entre els alcaldes o alcaldesses, o presidents o presidentes de la corporació, així com d'entre presidents o presidentes de mancomunitats.

En tot cas, aquesta designació haurà d'assegurar la representació dels municipis conformement al criteri poblacional i la representació de les tres províncies, i les diferents zones de serveis socials, amb almenys una persona representant en alguna de les franges de distribució poblacional fixades en l'apartat 1.2 d d'aquest article.

4. En l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials es garantirà una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.Article 5. Funcions de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials exercirà les següents funcions:

a) Assegurar l'acció coordinada de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials.

b) Formular propostes per al funcionament i la millora de la qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

c) Crear comissions tècniques per a la realització d'estudis i propostes de planificació en àmbits específics d'actuació.

d) Elaborar informes econòmics per a l'establiment de mòduls per al finançament del personal professional i de les prestacions d'atenció primària en què participen les entitats locals.

e) Emetre informes preceptius sobre el Pla estratègic de serveis socials, el mapa de serveis socials, la cartera de prestacions de serveis socials i el Pla d'infraestructures de serveis socials.

f) Facilitar l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques, especialment dels recursos destinats a serveis socials.

g) Actuar com a via de participació en el disseny de la planificació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.Article 6. Règim organitzatiu i de funcionament de l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

1. L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys semestralment i, amb caràcter extraordinari, quan ho estime oportú la persona titular de la presidència, o bé la tercera part dels seus membres.

2. L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials haurà d'aprovar, en un termini màxim de tres mesos a partir de la seua constitució, les seues normes de funcionament, així com el règim de substitució de les persones integrants d'aquest, que en tot cas recaurà en persones que del mateix rang, que deuran, en tot cas, respectar el que es disposa en la normativa estatal en matèria d'òrgans col·legiats i altra normativa vigent en aquesta matèria.

Títol II

Col·laboració financera entre administracions públiquesCapítol I

Principis generalsArticle 7. Fórmules de col·laboració financera

1. La col·laboració entre les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana per al finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials es fixarà a través de convenis plurianuals o altres fórmules previstes en la normativa vigent.

2. Els convenis i la resta de fórmules de col·laboració financera seran coherents amb el Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana i la resta d'instruments de planificació establits en la llei de serveis socials inclusius.Article 8. Marc normatiu

Els convenis de col·laboració financera amb les entitats locals que se subscriguen, tant per part de l'Administració de la Generalitat com per part de les diputacions provincials, es regiran per la llei de serveis socials inclusius, aquest decret i altra normativa d'àmbit estatal, autonòmic i local aplicable en cada administració.Article 9. Distribució i condicions del finançament

1. Per al finançament dels serveis socials que presten els municipis i mancomunitats, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana aportaran les quantitats que els corresponguen respectivament, de conformitat amb el que s'estableix en la llei de serveis socials inclusius.2. Els fons aportats per altres fonts de finançament diferents de les aportacions de les administracions públiques esmentades en l'apartat anterior es deduiran del cost total del finançament, per tal de determinar la distribució participativa de cada administració pública.3. Una vegada rebut el finançament estable dels llocs de treball de la zona bàsica de serveis socials, d'aquells altres previstos en aquest finançament i d'aquells serveis d'àrea de serveis socials de la seua competència, les entitats locals incorporaran aquests llocs a les seues respectives plantilles, amb subjecció a la normativa reguladora sobre incorporació de nous efectius. A l'efecte d'aquest decret, s'entén per finançament estable aquell rebut una vegada signat el primer contracte programa.

Article 10. Relacions interadministratives en matèria de serveis socialsLes relacions jurídiques i econòmiques, i les relacions de col·laboració interadministratives en matèria de serveis socials, es regularan a través de contractes programa, amb la finalitat de dotar-los d'estabilitat, millorar la qualitat dels serveis públics dirigits a la ciutadania i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.Capítol II

El contracte programaArticle 11. Concepte de contracte programa

1. A l'efecte d'aquest decret, s'entén per contractes programa aquells convenis interadministratius plurianuals subscrits per a la gestió de l'execució de les prestacions en matèria de serveis socials, amb la finalitat de regular les relacions jurídiques i financeres, així com les relacions de col·laboració interadministratives, en matèria de serveis socials.

2. Serà preceptiu l'ús dels contractes programa per part de l'Administració de la Generalitat i les diputacions provincials com a instrument per a regular el finançament als municipis i mancomunitats per a la prestació de serveis socials.Article 12. Contingut i forma

1. Els contractes programa hauran d'especificar, en els termes dels articles següents, com a mínim:

a) Títol del contracte programa, que inclourà les parts que hi intervenen i un resum de l'objecte

b) Lloc i data de subscripció

c) Parts que subscriuen el contracte programa, capacitat jurídica amb la qual actua cadascuna de les persones que intervenen en el seu nom i representació, així com, si escau, el títol competencial que exerceixen els ens del sector públic que en siguen part.

d) Objecte i àmbit d'aplicació

e) Serveis, centres i programes inclosos.

f) Objectius i actuacions que s'acorda desenvolupar.

g) Compromisos i obligacions de les dues parts: la conselleria competent en serveis socials o la diputació provincial corresponent i l'entitat local.

h) Garanties del compliment de les obligacions.

i) Criteris d'avaluació del compliment del contracte programa i el seu seguiment permanent.

j) Continguts i criteris de la informació compartida

k) Modalitat de finançament

l) Quantia total de les obligacions econòmiques que assumeix, d'una banda, la hisenda de la Generalitat o la diputació provincial corresponent i, d'una altra, l'entitat local, detallant, per imports i exercicis, la manera de fer els pagaments i l'aplicació pressupostària a la qual s'imputen.

m) Data d'inici de l'eficàcia.

n) Termini de vigència i, si escau, de la pròrroga.

o) Causes d'extinció, forma de finalització de les actuacions en execució i efectes.

p) Estructures i aliances externes vinculades al contracte programa.

q) La jurisdicció a la qual se sotmetran les qüestions litigioses que puguen sorgir respecte al contracte programa.

r) Sistema de justificació de l'obligació pressupostària amb indicació de l'aplicació pressupostària per part de l'entitat local.

2. La conselleria competent en serveis socials posarà a la disposició de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana un model de contracte programa i dels seus annexos, amb la finalitat de facilitar-ne l'elaboració i afavorir l'homogeneïtat dels acords interadministratius.Article 13. Parts del contracte programa

1. A l'efecte d'aquest decret, es consideraran parts del contracte programa els òrgans competents de les administracions públiques que subscriguen el contracte programa.

2. La posició de les parts que subscriuen el contracte programa podrà ser ocupada per:

a) D'una banda, la conselleria competent en serveis socials o la diputació provincial corresponent.

b) De l'altra, els ajuntaments, per si sols o agrupats en mancomunitats.Article 14. Objecte

1. El contracte programa té per objecte concretar, per a un període de temps de caràcter plurianual determinat, tant els termes en què es realitzarà la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, com les característiques de prestació i finançament dels serveis i programes en matèria d'igualtat que s'incloguen en aquest. Igualment, té per objecte establir, entre altres, els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament d'aquests, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests serveis i programes.2. En particular, seran objecte del contracte programa:

a) El finançament dels serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic regulats en els articles 15 i 18 de la llei de serveis socials inclusius.

b) El finançament dels serveis de competència local de l'atenció primària de caràcter específic, exceptuats els següents serveis competència de la Generalitat que no hagen sigut delegats: d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu.

Article 15. Àmbit d'aplicació

El contracte programa inclourà, d'acord amb l'article anterior, els serveis en matèria de serveis socials que un determinat municipi o mancomunitat preste en el seu àmbit territorial, en els termes que s'establisquen en les fitxes contingudes en el contracte programa.Article 16. Annexos del contracte programa

1. El contracte programa inclourà, com a annexos a aquest, els següents documents:

a) Llista de fitxes que s'incorporen al contracte programa.

b) Fitxa general de coordinació interadministrativa i col·laboració financera, que contindrà, com a mínim, les següents especificacions:b.1) Marc normatiu d'aplicació al qual està subjecte el contracte programa, en el qual s'inclourà el conveni col·lectiu o acord d'aplicació al personal de l'entitat local corresponent.

b.2) Descripció de la distribució de competències entre les parts del contracte programa, d'acord amb la normativa que siga aplicable.b.3) Descripció de la distribució del finançament assignat a cadascuna de les parts del contracte programa, de conformitat amb la normativa que siga aplicable.

b.4) Referència a la planificació i avaluació estratègica en què s'emmarca:

b.4.1) Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valencianab.4.2) Pla estratègic zonal

b.4.3) Sistemes d'informació

c) Fitxes individualitzades, agrupades conforme als nivells de l'estructura funcional establits en la llei de serveis socials inclusius, el contingut de les quals serà homogeni per al conjunt dels contractes programa i que s'agruparan en els següents blocs:

Bloc A: Atenció primària de caràcter bàsic.

Bloc B: Atenció primària de caràcter específic de competència local.Bloc C: Atenció primària de caràcter específic de competència de la Generalitat delegable en les entitats locals.

Bloc D. Atenció secundària

Bloc E. Infraestructures

Bloc F. Innovació.

d) Fitxa econòmica.

e) Certificats subscrits per l'òrgan o els òrgans competents en els quals quede justificat que les corresponents administracions públiques disposen, en els pressupostos en vigor, dels respectius crèdits suficients per a atendre les diferents obligacions econòmiques que es deriven de la subscripció del contracte programa.

2. Les fitxes individualitzades esmentades en l'apartat 1 c contindran, com a mínim i per a cadascun dels blocs, els següents apartats:a) Descripció de les funcions o activitats que cal fer i de si aquestes es proveeixen a través d'un centre o a través d'un programa, així com la justificació de l'acció.

b) Objectius que es pretén aconseguir, diferenciant entre objectius generals i objectius específics.

c) Quadre resum de les accions que cal desenvolupar, persona o òrgan responsable de la seua execució i període en el qual es realitzaran.

d) Mitjans i recursos que cal utilitzar: recursos materials, personals i econòmics, entre altres, així com les infraestructures i equipaments necessaris.

e) Sistema d'avaluació del compliment del contracte programa en funció de l'article 20 d'aquest decret.

3. La fitxa econòmica esmentada en l'apartat 1 d inclourà una taula que reculla, per a cada bloc inclòs en el contracte programa, la següent informació:

a) Import total pressupostat, de conformitat amb la ràtio de personal que corresponga al municipi o mancomunitat signant, segons està establida en l'art. 65 de la Llei de serveis socials inclusius.

b) Import de l'aportació econòmica que corresponga a l'Administració de la Generalitat o a la diputació provincial corresponent, d'acord amb el percentatge establit per a la distribució del finançament en la llei de serveis socials inclusius.

c) Import de l'aportació econòmica que corresponga al municipi o mancomunitat signant, d'acord amb el percentatge establit per a la distribució del finançament en la llei de serveis socials inclusius.

Article 17. Duració del contracte programa

La duració del contracte programa serà l'establida en la llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.Article 18. Unitat administrativa de gestió del contracte programa

La unitat administrativa de suport a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials regulada en l'article 3.2, gestionarà així mateix els contractes programa.Article 19. Compromisos i obligacions de les parts

1. Les administracions públiques que subscriguen el contracte programa tindran les següents obligacions:

a) Exercir les competències i atribucions que estableix la llei de serveis socials inclusius.

b) Fer efectiu el sistema de responsabilitat financera compartida previst en la llei de serveis socials inclusius.

c) Identificar els centres o serveis inclosos en el contracte programa amb els símbols o anagrames competents per a la seua provisió afegint la llegenda: «Sistema Públic Valencià de Serveis Socials», d'acord amb l'article 7 de la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius, així com la disposició addicional sisena del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials.d) Qualssevol altres compromisos i obligacions estipulats en el mateix contracte programa.

2. La conselleria competent en serveis socials, o en el seu cas, la diputació provincial corresponent territorialment, tindrà, a més de l'especificat en l'apartat anterior, l'obligació de donar inici al procediment per a la subscripció del contracte programa amb els ajuntaments o amb les mancomunitats que corresponguen.

3. L'ajuntament o mancomunitat que preste els serveis continguts en el contracte programa tindrà, a més de les obligacions referides en l'apartat primer, l'obligació de justificar la despesa i l'activitat feta per a cada servei inclòs en el seu contracte programa, mitjançant la documentació administrativa justificativa de la despesa que s'hi determine.4. L'ajuntament o mancomunitat tindrà, així mateix, l'obligació de recollir els indicadors socials que la conselleria competent en serveis socials li sol·licite, que hauran de constar en una memòria d'activitats.5. L'entitat local haurà d'aportar informe de la mesa general de negociació corresponent respecte a les matèries incloses en el contracte programa que han de ser objecte de negociació.

6. L'entitat haurà d'explicitar el conveni col·lectiu i/o acord d'aplicació al personal de l'entitat local corresponent.

7. L'ajuntament o mancomunitat haurà de complir amb la normativa de ràtio de personal mínima establida en la Llei 3/2019 incorporant els llocs de treball a la seua plantilla.Article 20. Avaluació i seguiment

1. L'avaluació del compliment del contracte programa es basarà en els criteris d'avaluació que s'establisquen en el corresponent contracte programa, que en tot cas seran homogenis. Anualment, els ajuntaments i mancomunitats signants enviaran al centre directiu competent en la gestió dels contractes programa les dades i indicadors sol·licitats per la conselleria competent en serveis socials relatius a la respectiva gestió d'aquests, desagregats per sexe i per grups d'edat, entre altres. Quant als aspectes del contracte programa que afecten matèries d'obligada negociació, hauran d'adjuntar informe d'avaluació de la mesa general de negociació.

2. Sense perjudici d'això, l'avaluació del compliment del contracte programa i el seguiment permanent dels contractes programa es durà a terme per comissions mixtes de seguiment i control. Aquestes comissions mixtes estaran assistides per les comissions tècniques de cada contracte programa.

3. De les conclusions de l'avaluació s'elaborarà un informe per cada comissió tècnica que haurà de remetre's al centre directiu competent en gestió dels contractes programa, a fi de dissenyar o actualitzar la planificació de serveis socials. Aquests informes es trasladaran a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials.

Article 21. Comissions mixtes de seguiment i control

1. Per a l'avaluació dels contractes programa subscrits amb els ajuntaments o mancomunitats es constituiran tres comissions mixtes de seguiment i control, una per àmbit provincial, que estaran integrades per representants de cadascuna de les parts del contracte programa i que haurà de reunir-se, amb caràcter ordinari, almenys una vegada a l'any i, amb caràcter extraordinari, quan ho estime oportú la presidència o la tercera part de membres de la comissió corresponent.

2. Les comissions mixtes de seguiment i control tindran les següents funcions:

a) Conéixer i valorar la supervisió de l'execució del contracte programa efectuada per la comissió tècnica corresponent. En els aspectes del contracte programa que afecten matèries d'obligada negociació s'haurà d'adjuntar informe d'avaluació de la mesa general de negociació.

b) Fer les avaluacions anuals de seguiment.

c) Resoldre les controvèrsies que no s'hagen pogut resoldre, eventualment, en la comissió tècnica de seguiment i avaluació dels contractes programa.

d) Validar l'informe final d'avaluació d'execució i despesa.

3. Les comissions mixtes de seguiment i control dels contractes programa tindran la següent composició:

3.1. En representació de la Generalitat:

a) La persona titular de la secretaria autonòmica competent en planificació de serveis socials, que n'exercirà la presidència.

b) La persona titular de la direcció general competent en gestió de los contratos programa, que n'exercirà la vicepresidència.

c) La persona ocupant de la prefectura de servei de la unitat de gestió del contracte programa, que n'exercirà la secretaria.

d) La persona titular de la respectiva direcció territorial de serveis socials.

e) Una persona ocupante de una prefectura de servei de la direcció general competent en atenció primària de serveis socials.

3.2. En representació dels ajuntaments o mancomunitats:

a) Dos representants designats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb atribucions en matèria de serveis socials, dels quals almenys un d'ells siga d'una entitat local de més de 20.000 habitants.

3.3. En representació de la diputació provincial corresponent:

a) La diputada o diputat amb atribucions en matèria de serveis socials, o la diputada o diputat en què delegue o que la substituïsca.

b) La diputada o diputat amb atribucions en matèria d'igualtat de gènere, o la diputada o diputat en què delegue o que la substituïsca.

c) La persona titular de la direcció del departament de la diputació amb atribucions en matèria de serveis socials, o persona tècnica en què delegue o que la substituïsca.

d) La persona titular de la direcció del departament de la diputació amb atribucions en matèria d'igualtat de gènere, o persona tècnica en què delegue o que la substituïsca.

3.4. Una persona per cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives

4. En la composició de les comissions mixtes de seguiment i control es garantirà la presència equilibrada de dones i homes, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes i en aplicació del que es preveu en els plans d'igualtat aprovats per la conselleria competent en serveis socials.5. L'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials aprovarà en el termini de tres mesos les normes de funcionament de les comisions mixtes.Article 22. Comissions tècniques de seguiment i avaluació dels contractes programa

1. Cadascuna de les comissions mixtes de seguiment i control dels contractes programa crearan tantes comissions tècniques de seguiment i avaluació d'aquests com contractes programa es troben activats en cada província.

2. Les comissions tècniques de seguiment i avaluació dels contractes programa tindran les següents funcions:

a) Supervisar l'execució del contracte programa.

b) Realitzar avaluacions contínues de seguiment.

c) Resoldre les controvèrsies tècniques que puguen, eventualment, plantejar-se.

d) Fer un informe anual i un informe final d'avaluació d'execució i despesa.

3. Les comissions tècniques de seguiment i avaluació dels contractes programa tindran la següent composició:

3.1. En representació de la Generalitat o, si escau, la diputació provincial corresponent:

a) Una persona tècnica de la respectiva direcció territorial de la conselleria competent en serveis socials.

b) Una persona tècnica de la direcció general competent en atenció primària de serveis socials o persona tècnica homòloga en el cas de les diputacions provincials.

c) Una persona tècnica de la unitat de gestió del contracte programa o persona tècnica homòloga en el cas de la diputació provincial, que n'exercirà la secretaria.

3.2. En representació de l'ajuntament o mancomunitat corresponent:a) La persona coordinadora dels serveis socials, o, si escau, la persona directora amb competències en l'àrea de serveis socials.

b) Dues persones tècniques que exercisquen funcions en matèria de serveis socials i igualtat.

4. S'haurà de garantir una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.Article 23. Finançament i justificació

1. El contracte programa haurà d'indicar, d'acord amb el marc competencial i la distribució de finançament establits en la llei de serveis socials inclusius:

a) L'import total que cal finançar per cada administració signant.

b) El percentatge del mòdul de finançament de personal que corresponga finançar a cada administració part en el contracte programa d'acord amb la disposició transitòria 4ª de la llei de serveis socials inclusius, quedant desglossats els conceptes que integren aquest finançament, especialment el mòdul econòmic de la direcció.

c) El percentatge del cost de les prestacions que corresponga finançar a cada administració, distingint entre prestacions econòmiques, professionals i tecnològiques d'acord amb la disposició transitòria cinquena de la llei de serveis socials inclusius.

d) El sistema de justificació serà l'establit a través del contracte programa, contenint, com a mínim i amb caràcter anual, la certificació de la despesa feta per la intervenció municipal de l'ajuntament o mancomunitat, la certificació de la secretaria municipal de tots els professionals finançats a través del contracte programa i una memòria justificativa de les activitats realitzades, signada per la coordinació dels serveis socials municipals i per un òrgan competent en l'àrea de serveis socials de l'entitat local, sense perjudici de la memòria final de tot el període de vigència del contracte programa.

2. El pagament de l'import finançat, llevat que la legislació de la Generalitat permeta un règim de lliurament de transferències corrents diferent, i en aquest cas se seguirà aquest, s'ha d'ajustar al que es dispose en les lleis de pressupostos de la Generalitat:

a) S'anticiparà un 70 % de l'import anual de la subvenció després de la concessió d'aquesta en la primera anualitat, així com en cada anualitat següent durant la vigència del contracte programa.

b) La resta s'abonarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat per part del beneficiari de la despesa objecte de la subvenció atorgada en l'anualitat, que serà en tot cas feta abans del 31 d'octubre de cada anualitat, així com en cada anualitat següent durant la vigència del contracte programa.

Durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançades amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fora insuficient.

En el cas de les diputacions provincials s'establiran aquests percentatges de pagament, llevat que per la seua regulació en el règim de lliurament s'establisquen percentatges diferents, i en aquest cas els percentatges establits en aquest article seran d'aplicació subsidiària.

3. En aquells casos que la despesa justificada haja sigut inferior a l'import finançat inicialment, d'acord amb els pactes en el contracte programa, la conselleria competent en serveis socials o, en el seu cas, la diputació provincial corresponent, a la vista de la justificació rebuda, durà a terme una liquidació amb la finalitat de determinar la quantia que s'ha de reintegrar per part de l'ajuntament o mancomunitat perceptora.4. L'import finançat, en cap cas pot ser superior a les despeses derivades de l'execució del contracte programa, d'acord amb l'article 48.6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 24. Formalització, vigència i pròrroga

1. Per a la seua validesa, el contracte programa haurà de signar-se per les dues parts i haurà de contindre l'especificació del període temporal determinat de vigència.

2. Malgrat el que es disposa en l'apartat anterior, es podrà modificar aquest període de vigència, bé en funció dels resultats de l'avaluació contínua del contracte programa o bé en funció que puga ser revisat, d'acord amb les modificacions del marc normatiu que eventualment es puguen produir.

3. En el supòsit dels contractes programa subscrits per les diputacions provincials amb ajuntaments o mancomunitats, es remetrà una còpia d'aquests al centre directiu competent en gestió dels contractes programa, a fi de disposar d'informació completa sobre els convenis interadministratius vigents en matèria de serveis socials per al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Aquesta informació es remetrà a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials.

Article 25. Actualització i modificació del contracte programa

1. El contracte programa podrà ser actualitzat o modificat per acord de les parts mitjançant la incorporació de les addendes corresponents, sense que resulte necessària l'elaboració d'un nou contracte programa.2. No obstant això, la finalització del contracte programa que resulte per la incorporació produïda en virtut de les modificacions a què es refereix l'apartat anterior, serà en tot cas la inicialment pactada, amb independència de la data d'inici de cada prestació o servei addicional.

Article 26. Causes d'extinció i efectes

1. El contracte programa s'extingeix per les següents causes:

a) El compliment de les actuacions que van constituir el seu objecte.

b) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts haurà de notificar, d'acord amb el procediment administratiu comú, per escrit a la part incomplidora un requeriment perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o els compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat a la unitat administrativa responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni. En el cas que l'incompliment afecte matèries d'obligada negociació de la mesa general de negociació de l'entitat local, també es podrà remetre per part de la unitat administrativa responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni aquesta situació a la mesa general de negociació.Si, transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l'incompliment, la part que l'haja dirigit notificarà a l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa comportarà la indemnització dels perjudicis causats en la quantitat prevista en el contracte programa, sense perjudici del reintegrament de les quantitats que resultaren de la liquidació.

d) L'acord unànime de les parts signants.

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el mateix contracte programa, així com en la resta de normativa que resulte d'aplicació.

2. En el supòsit de contractes programa subscrits per les diputacions provincials amb ajuntaments o mancomunitats, la seua resolució haurà de comunicar-se a al centre directiu competent en gestió dels contractes programa.Article 27. Entrada en vigor del contracte programa

El contracte programa entrarà en vigor en la data que s'establisca en aquest, llevat que la data d'efectes s'estipule en altres termes i sense perjudici que els seus efectes puguen ser reconeguts des de l'1 de gener, o des d'una altra data diferent en el cas de determinats serveis, centres o programes que s'incorporen amb posterioritat conforme al que es disposa en els seus corresponents objectius.Article 28. Titularitat de les dades

1. Les dades que es deriven de la realització de les activitats contingudes en el contracte programa i que comprendran en tot cas els continguts en les justificacions econòmiques i de les comissions regulades en els articles 21 i 22 d'aquest decret, així com tots aquells que es generen en relació amb aquest, seran de titularitat compartida de la Generalitat amb els ajuntaments o mancomunitats, o bé seran de titularitat compartida de les diputacions provincials amb els ajuntaments que corresponguen.

En el cas de les dades compartides entre les diputacions i les entitats locals que es deriven dels contractes programa subscrits entre ambdues, aquestes seran també de titularitat de la Generalitat en virtut dels principis de coordinació interadministrativa, i s'hauran d'establir els oportuns mecanismes per a l'intercanvi d'informació i respectant en tot cas la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades serviran de base per a la planificació, ordenació i avaluació del sistema de serveis socials.

2. Les dades de caràcter estadístic que es deriven de tals activitats seran posades a la disposició del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i seran públiques i accessibles, i s'incorporaran a les procedents del Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials. També hauran de figurar en les respectives memòries de les entitats locals.3. En virtut del que es disposa en els articles 79 i 125 de la Llei de serveis socials inclusius, els agents públics i privats integrats en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials hauran d'aportar la informació necessària per al bon funcionament i la permanent actualització del Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials, així com per al desenvolupament de les funcions de l'Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

4. Els resultats de tota activitat estadística realitzada per el centre directiu competent seran públics, i seran objecte de protecció i empara pel secret estadístic les dades personals que s'obtinguen en el marc del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, de conformitat amb el que es disposa en la normativa estatal i autonòmica en matèria d'estadística.5. Les dades a les quals es refereixen els apartats anteriors tindran la consideració de dades estadístiques, la recollida de les quals s'ajustarà als principis d'objectivitat, correcció tècnica, transparència, especialitat, proporcionalitat i interés públic i general de conformitat amb el que es disposa en la llei de serveis socials inclusius i la normativa estatal i autonòmica en matèria d'estadística.

6. La conservació de la informació no implicarà necessàriament la dels suports originals d'aquesta, sempre que el seu contingut s'haja traslladat a suports informàtics o d'una altra naturalesa.

7. En l'accés públic a les dades estadístiques es garantirà l'accessibilitat universal, i s'establiran, a aquest efecte, els mecanismes tecnològics que en faciliten la consulta a persones amb diversitat funcional.Article 29. Publicitat dels contractes programa

Els contractes programa, una vegada subscrits, s'hauran de publicar en els portals oberts de la Generalitat i de les entitats locals, en nom dels principis de publicitat i transparència.

Aquests també es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el que es regula en el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, o norma que el substituïsca.

Títol III

Coordinació en els equips professionals de serveis socials

d'atenció primària de caràcter bàsicCapítol I

Figura de direcció i funcions de coordinacióArticle 30. Disposicions generals

1. De conformitat amb el que es disposa en la Llei de serveis socials inclusius, el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials està compost per diferents nivells funcionals d'atenció, que s'han d'implementar en diferents demarcacions territorials i desenvolupar per equips professionals de serveis socials.

2. La funció de coordinació, obligatòria per a tots els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic, ha de ser exercida per una persona empleada pública per a l'accés al lloc de treball de la qual s'haja exigit una titulació universitària de grau, llicenciatura o diplomatura, preferentment funcionària de carrera o laboral fixa.La funció de coordinació s'ha de desenvolupar conforme a la planificació de la conselleria competent en serveis socials d'acord amb la llei de serveis socials inclusius.

3. La figura de direcció haurà d'exercir funcions de direcció, coordinació i supervisió de les activitats pròpies de l'organització dels serveis socials i tots els seus recursos, assessorant els òrgans de govern municipals i formulant propostes de millora i innovació en el context de les polítiques inclusives de base territorial local.

4. D'acord amb la normativa d'aplicació en l'entitat local corresponent, es designarà una persona amb responsabilitats de direcció i funcions de coordinació per cada equip d'atenció primària de caràcter bàsic, que exercirà les seues funcions en la corresponent zona bàsica de serveis socials. La figura de direcció de l'equip d'atenció primària de caràcter bàsic serà exercida per una de les figures professionals que componen aquest equip, segons el que es disposa en l'article 64.3 de la Llei de serveis socials inclusius, i d'entre professionals del nivell d'atenció primària de caràcter bàsic.

6. En el cas de municipis que, pel seu nombre de població, conformen simultàniament una zona bàsica de serveis socials i una àrea de serveis socials, la figura de direcció en l'àrea de serveis socials es correspondrà amb la figura de direcció de la zona bàsica de serveis socials.7. Sense perjudici del que s'estableix en els apartats anteriors, les actuacions i funcions de la figura de direcció o coordinació en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic es desenvoluparà de conformitat amb els principis rectors i objectius del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i les funcions de l'atenció primària, regulats en els articles 6, 8 i 17 de la Llei de serveis socials inclusius.Article 31. Funcions de la figura de direcció en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic

1. La figura de direcció en el nivell d'atenció primària de caràcter bàsic tindrà, en l'àmbit territorial de referència, almenys, les següents funcions:

1.1. Funcions vinculades a la gestió de serveis socials, especialment, les següents:

a) Diagnòstic de la realitat social comunitària i mapificació dels recursos municipals en matèria de serveis socials.

b) Diagnòstic i detecció de les necessitats de recursos humans, materials i econòmics del departament funcional de la zona de serveis socials en què es trobe.

c) Planificació i adequació dels instruments i recursos necessaris per al desenvolupament efectiu dels processos d'intervenció social en la zona o zones que en desenvolupen la funció.

d) Representació de l'equip de professionals de serveis socials en les comissions municipals en matèria de serveis socials.

e) Previsió i supervisió pressupostària destinada a la gestió dels serveis i prestacions de la seua competència.

f) Disseny dels models, estratègies i protocols locals d'intervenció social amb la participació de l'equip d'atenció primària de la zona i de l'àrea, per a la qual cosa es disposarà de mapes de processos.

g) Desenvolupament i seguiment de directrius per a la prestació dels serveis.

1.2. Funcions vinculades a l'abast i impacte dels serveis socials, especialment, les següents:

a) Avaluació i gestió de resultats, redefinint objectius i introduint mesures innovadores per a aconseguir major eficàcia i eficiència del sistema.

b) Elaboració de memòries i informes de resultats dirigits a òrgans superiors.

c) Anàlisi de les dades obtingudes amb els indicadors planificats per al coneixement de l'impacte de les polítiques socials aplicades.

d) Reformulació de la planificació i disseny de l'organització orientat cap a la visió i missió del sistema.

e) Promoció de la constitució dels consells locals d'inclusió i drets socials d'àmbit local o zonal, de conformitat amb el que es disposa en l'article 99 de la Llei de serveis socials inclusius, a fi de potenciar la participació ciutadana des de l'àmbit local i de proximitat.f) Vetlar per la sostenibilitat i rendibilitat social del sistema, així com per la qualitat dels serveis prestats i per la qualitat de la vida laboral de l'equip professional.

g) Constituir-se en la persona professional tècnica de referència amb les institucions que signen el contracte programa; rebre i difondre entre el conjunt de l'equip les instruccions en relació amb el contingut tècnic de serveis socials, així com recopilar i intercanviar dades.

h) Desenvolupar projectes, programes i actuacions que milloren la intervenció interdisciplinària en el territori de referència.

1.3. Funcions vinculades a la gestió de recursos humans, especialment les següents:

a) Detecció de les necessitats de formació i foment de la millora de la qualificació professional de l'equip.

b) Generació de sinergies necessàries per a una plena interacció i coordinació amb altres equips de serveis socials, entitats i altres sistemes de protecció social, especialment educació i sanitat.

c) Foment del treball en xarxa, per a propiciar la unitat d'acció i la interdisciplinarietat en la intervenció des d'un enfocament holístic.

d) Presa de decisions, distribució de tasques i càrregues de treball dins de l'equip d'atenció primària de caràcter bàsic i específic en el seu cas, així com la supervisió dels fluxos de treball.

e) Resolució de conflictes, reconeixement d'assoliments, desenvolupament d'estratègies de motivació i promoció de la participació de l'equip, sense perjudici de les competències de l'òrgan que tinga atribuïda la competència en matèria de recursos humans.

f) Ordenació i organització funcional amb sistemàtica de gestió per a l'execució de la planificació municipal.

g) Acompanyament i assessorament en la incorporació i adaptació a l'entorn de treball de noves persones a l'equip.

2. Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, també seran funcions de la figura de direcció qualssevol altres que es deriven de l'exercici habitual del treball i que resulten convenients per a l'adequat funcionament de l'equip d'atenció primària, així com qualssevol altres que resulten d'aplicació per la normativa bàsica o de desenvolupament en matèria de règim local, pel desenvolupament normatiu de la Llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i per la resta de normativa que hi resulte d'aplicació, així com aquelles que es deriven dels protocols o instruccions dictades per la conselleria competent en serveis socials.

Capítol I

Professionals de serveis socials d'atenció

primària de caràcter bàsicArticle 32. Disposicions generals

Les persones professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic hauran d'exercir les funcions descrites en aquest capítol d'acord amb els principis establits en el capítol IV del títol III, de la Llei de serveis socials inclusius.

Secció primera

Funcions de l'equip de professionals

de la zona bàsica de serveis socialsArticle 33. Equip de professionals de la zona bàsica de serveis socialsSegons el que es disposa en l'article 64 de la Llei de serveis socials inclusius, l'equip de professionals de la zona bàsica de serveis socials constitueix el nucli d'intervenció del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i estarà compost per l'equip d'intervenció social i per unitats d'igualtat, unitats de suport jurídic i unitats de suport administratiu.

Article 34. Equip d'intervenció social

L'equip d'intervenció social, regulat en l'article 64.3 de la Llei de serveis socials inclusius, tindrà les següents funcions:

a) Acolliment a les persones usuàries en la seua primera cita per part de la persona professional de referència, que durà a terme la valoració i diagnòstic de la situació social, així com la proposta inicial de les prestacions professionals, econòmiques o tecnològiques més adequades, i derivació si cal.

b) Atenció directa a les persones, famílies i unitats de convivència, així com a associacions i col·lectius que tinguen a veure amb la seua competència professional i nivell d'atenció.

c) Informació, orientació i assessorament dirigits a tota la població, per tal de facilitar-ne l'accés als serveis i prestacions existents.d) Apertura, tramitació, seguiment i tancament dels expedients tècnics de serveis socials.

e) Detecció de les principals necessitats de la població objecte d'intervenció a través de la promoció de metodologies participatives d'investigació, en què s'analitzen les situacions de desprotecció, abandó i exclusió social.

f) Realització de visites d'atenció, seguiment i informació a les persones usuàries, tant en el seu propi domicili com en altres espais d'interacció social comunitària.

g) Aplicació de les tècniques de la seua competència professional per a la intervenció i prevenció de les necessitats socials individuals o col·lectives que li corresponguen en la intervenció.

h) Ús de tècniques de mediació familiar i comunitària en el desenvolupament de les seues intervencions.

i) Formació i assessorament a agents socials en matèria de resolució de conflictes i en estratègies d'integració i intervenció.

j) Elaboració d'informes, d'acord amb les seues competències professionals en cadascun dels espais d'intervenció.

k) Prescripció de la intervenció més adequada i implementació d'aquesta, en funció de les característiques de la necessitat social.

l) Planificació, programació i seguiment dels serveis i prestacions necessàries per a atendre les necessitats detectades en l'àmbit de l'atenció primària de caràcter bàsic.

m) Disseny, seguiment i avaluació del Pla personalitzat d'intervenció social (PPIS), en coordinació amb la resta de professionals dels diferents nivells funcionals d'atenció i, si escau, amb les unitats de suport jurídic i amb les unitats d'igualtat.

n) Planificació, disseny, implementació i avaluació de programes i projectes, així com elaboració de memòries.

o) Promoció i desenvolupament de les estructures organitzatives de la comunitat.

p) Aplicació del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, així com desenvolupament de la cartera de prestacions de caràcter zonal.

q) Assessorament en matèria de serveis socials en tots els projectes i programes, dins de les seues competències.

r) Registre de la informació social mitjançant l'aplicació informàtica proporcionada a aquest efecte i que en tot cas assegurarà que les dades i indicadors que recapten estiguen desagregats per sexe.

s) Coordinació tècnica amb les persones professionals integrants de l'equip, amb professionals dels serveis de caràcter específic i amb altres persones professionals de les entitats locals, del sistema autonòmic, d'organismes públics i d'entitats d'iniciativa social.

t) Coordinació tècnica de les actuacions per a la provisió de les prestacions del Catàleg de prestacions del Servei Públic de Serveis Socials, ja siga a través de gestió directa, indirecta o, si escau, mixta, garantint en tot cas el treball en xarxa.

u) Coordinació amb entitats de participació ciutadana i iniciativa social, promovent l'associacionisme i les xarxes de suport i voluntariat, així com amb la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana.

v) Derivació i acompanyament a les persones derivades a l'atenció primària específica d'acord amb els protocols que s'establisquen.w) Derivació i acompanyament a les persones joves en les accions o actuacions de la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana.

x) En general, qualsevol altra funció que li siga encomanada per raó de la seua competència.Article 35. Unitats d'igualtat

Les unitats d'igualtat regulades en l'article 64.2.b de la Llei de serveis socials inclusius, integrades en la Xarxa Valenciana d'Igualtat, tindran les següents funcions:

a) Informació i assessorament personalitzat a dones sobre serveis i prestacions, formació, orientació laboral i creació d'empreses, entre altres.

b) Disseny i planificació de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.c) Prevenció, detecció i derivació de víctimes de violència de gènere, així com de les necessitats de l'entitat local i, si és el cas, dels municipis que la integren, en matèria de violència de gènere.

d) Coordinació i impuls de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.

e) Disseny d'accions per a fomentar l'associacionisme de dones i assessorament per a la constitució de les associacions.

f) Coordinació amb tots els membres de l'equip de professionals de la zona bàsica, amb professionals dels serveis de caràcter específic i amb altres persones professionals municipals, del sistema autonòmic, d'organismes públics, d'entitats d'iniciativa social i d'entitats públiques i privades que treballen en matèria d'igualtat i violència de gènere.g) Coordinació, elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat dirigits a la població de l'entitat local i, si escau, dels municipis que la integren, suport a la negociació de plans d'igualtat dirigits al personal de l'entitat local, així com informació i assessorament a empreses i entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat, i avaluació d'aquells plans que es remeten perquè es visen.h) Coordinació amb la Xarxa Valenciana d'Igualtat.

i) Coordinació amb la Xarxa Jove de la Comunitat Valenciana.

j) Registre de la informació social que els corresponga mitjançant l'aplicació informàtica proporcionada a aquest efecte, assegurant que les aplicacions informàtiques incorporen la variable «sexe» i que les dades i indicadors que es recapten estiguen desagregats per gènere i que s'omplin per l'equip d'intervenció social.

k) En general, qualsevol altra funció que li siga encomanada per raó de la seua competència.Article 36. Unitats de suport jurídic

Les unitats de suport jurídic, regulades en l'article 64.2.c de la Llei de serveis socials inclusius, tindran les següents funcions:

a) Atenció, assessorament, seguiment i acompanyament a les persones, famílies i unitats de convivència, així com a associacions i col·lectius en tota matèria vinculada amb la seua competència professional i nivell d'atenció, que vinguen derivats des de l'equip d'intervenció.b) Assessorament i informació en matèria de dret sociolaboral, dret civil, dret administratiu i dret penal.

c) Assessorament i suport jurídic a professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i específic.

d) Ús de tècniques de mediació en el desenvolupament de les seues funcions.

e) Coordinació amb tots els membres de l'equip de professionals de la zona bàsica, amb professionals dels serveis de caràcter específic i amb altres persones professionals municipals, del sistema autonòmic, d'organismes públics i d'entitats d'iniciativa social.

f) Suport jurídic en l'àmbit dels serveis socials en matèria de contractació de serveis o convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.

g) Definició d'ordenances i reglaments municipals en matèria de serveis socials que desenvolupen el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

h) Registre de la informació social mitjançant l'aplicació informàtica proporcionada a aquest efecte.

i) En general, qualsevol altra funció que li siga encomanada per raó de la seua competència.Article 37. Unitats de suport administratiu

Les unitats de suport administratiu, regulades en l'article 64.2.c de la Llei de serveis socials inclusius, tindran les següents funcions:a) Recepció i atenció al públic, directament i telefònicament.

b) Primera informació sobre el centre i els seus serveis.

c) Gestió de l'agenda de les persones professionals de l'equip de serveis socials de la zona bàsica.

d) Registre, gestió i tramitació de la documentació generada des de l'atenció primària de caràcter bàsic i específic, si és el cas.

e) Tramitació de sol·licituds diverses que no precisen valoració tècnica.

f) Suport a la gestió global de l'equip de zona i específic si escau, així com de l'adequació d'ús de les instal·lacions del centre o centres on es desenvolupen les funcions.

g) Arxiu i control d'expedients.

h) Registre de dades i gestió documental en les aplicacions informàtiques corresponents.

i) En general, qualsevol altra funció que li siga encomanada per raó de la seua competència.

Secció segona

De les comissions de coordinació tècnicaArticle 38. Comissions de coordinació tècnica

1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 51.4 de la Llei de serveis socials inclusius, i a fi de garantir una atenció individual integrada i coordinada a les persones amb necessitats socials per part dels serveis socials d'atenció primària, es podran crear comissions de coordinació tècnica de caràcter zonal.

2. Seran preceptives, com a mínim, la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i la comissió d'intervenció social.

Article 39. Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques

1. La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques es constituirà com a òrgan col·legiat d'àmbit zonal amb la finalitat de valorar i proposar respostes individualitzades a les sol·licituds presentades en matèria de prestacions econòmiques de competència local.

2. La Comissió Tècnica de Valoració i Seguiment de Prestacions Econòmiques estarà determinada per l'entitat local o entitats locals integrants de la zona bàsica de serveis socials, si bé, com a mínim, haurà de seguir la següent distribució:

a) Presidència: exercida per la persona titular de la direcció o coordinador o coordinadora de l'equip de professionals de la zona bàsica.b) Secretaria: exercida per una persona professional de la unitat de suport administratiu de l'equip de professionals de la zona bàsica.c) Vocalies: exercides, com a mínim, per dues persones professionals de l'equip de professionals de la zona bàsica que duen a terme prescripcions tècniques.

3. S'haurà de garantir una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.Article 40. Comissió d'Intervenció Social

1. La Comissió d'Intervenció Social es constitueix com a òrgan col·legiat d'àmbit zonal amb la finalitat de garantir una atenció individual integral mitjançant l'establiment del Pla personalitzat d'intervenció social (PPIS) regulat en la Llei de serveis socials inclusius.2. La Comissió d'Intervenció Social de caràcter zonal estarà determinada per l'entitat o entitats locals integrants de la zona bàsica de serveis socials, si bé, com a mínim, haurà de seguir la següent distribució:a) Presidència: exercida per la persona titular de la direcció o la persona titular de la coordinació de l'equip de professionals de la zona bàsica.

b) Secretaria: exercida pel personal de la unitat de suport administratiu de l'equip de professionals de la zona bàsica.

c) Vocalies: exercides, com a mínim, per dues persones professionals de l'equip de professionals de la zona bàsica que realitzen prescripcions tècniques, sent almenys una d'elles la persona professional de referència assignada a cada cas. Així mateix, també podran ser convocades les persones professionals de l'àrea específica i, si escau, del departament.

3. S'haurà de garantir una composició equilibrada entre dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Representació de mancomunitats en l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials

En el cas que una mancomunitat siga la competent en la provisió de serveis socials per al nombre d'habitants formulat en els subapartats d.1 a d.5 de l'apartat 1.2 de l'article 4, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies haurà de nomenar un representant d'aquesta mancomunitat perquè ostente la representació de tals municipis en l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials, a través de la seua junta de portaveus.Segona. Documentació de models de contracte programa i annexos

Els models de contracte programa i dels annexos d'aquest regulats en els articles 13.2 i 17 d'aquest decret seran aprovats per resolució de la consellera o conseller competent en serveis socials, i es podrà desenvolupar i establir un major detall en la documentació, sempre que això resulte necessari per raons tècniques o d'adequació a la normativa que hi resulte d'aplicació.Tercera. Incorporació de fitxes al contracte programa

A les fitxes individualitzades a les quals fa referència l'article 16.1 c d'aquest decret s'incorporaran, mitjançant addendes als corresponents contractes programa, fitxes relatives a la transferència de la titularitat d'infraestructures i equipaments prevista en la disposició transitòria primera de la Llei de serveis socials inclusius, així com a programes de joventut o d'una altra naturalesa que puguen dur-se a terme entre la conselleria competent en serveis socials i els ajuntaments o mancomunitats.

Quarta. Simultaneïtat de la zona bàsica i de l'àrea de serveis socialsLes disposicions d'aquest decret relatives a la coordinació en els equips professionals de serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic seran aplicables als serveis socials d'atenció primària de caràcter específic en el cas de municipis que, pel seu nombre de població, conformen una zona bàsica de serveis socials i una àrea de serveis socials en si mateixa i de manera simultània.Cinquena. Subscripció de convenis de col·laboració en matèria estadística

La conselleria competent en serveis socials podrà elaborar i proposar o subscriure, si escau, acords o convenis de contingut estadístic amb qualsevol altra administració pública.Sisena. Subrogació en els contractes subscrits per les entitats locals per a la gestió de serveis socials incursos en traspassos de serveis a la Generalitat.

1. Els contractes administratius per a la prestació de serveis socials que, havent sigut subscrits per entitats locals, siguen afectats pel traspàs de serveis en matèria de serveis socials previst en la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius, seran subrogats per la Generalitat en els drets i obligacions de l'Administració local en relació amb aquests.2. Per a la prestació dels serveis afectats, la Generalitat podrà optar per gestionar-los directament, amb resolució prèvia del contracte vigent, o bé mantindre la continuïtat del contracte existent amb adaptació prèvia de les clàusules contractuals que calguen.

3. Tant la resolució com la modificació dels contractes administratius afectats hauran d'ajustar-se al que s'estableix en els seus plecs, així com en la normativa que siga aplicable a cada contracte.

4. Les responsabilitats que pogueren derivar-se per a la Generalitat de les reclamacions que porten causa d'aquests contractes de gestió de servei públic i que siguen imputables a les entitats locals, seran per compte d'aquestes, segons la normativa aplicable.Setena. Del finançament dels serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i aquells de caràcter específic de competència municipal per zona bàsica o àrea

1. El finançament estable dels serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic i aquells de caràcter específic de competència municipal seran regulats segons el següent procediment:

a) En el cas de municipis que siguen zona bàsica i àrea de serveis socials en si mateixes, els serveis socials d'atenció primària de competència municipal es finançaran mitjançant la fórmula de contracte programa.

b) En el cas de mancomunitats els municipis de les quals hagen quedat conformats com a zona bàsica i àrea de serveis socials, es finançaran mitjançant la fórmula de contracte programa.

c) En el cas de municipis que hagen quedat vinculats per a conformar una zona bàsica o una àrea de serveis socials sense que hi haja una entitat supramunicipal que les represente, es promourà la seua agrupació com a mancomunitat en la gestió dels serveis socials amb la finalitat de recórrer a la fórmula de contracte programa per al seu finançament.Huitena. Unitat administrativa de suport a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials i de gestió dels contractes programa

La unitat administrativa de suport a l'Òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en serveis socials i de gestió dels contractes programa iniciarà el seu funcionament en 2020.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Continuïtat de la figura de coordinació o direcció instaurada en els equips de serveis socials d'atenció primària

Mentre no es produïsca la designació a l'empara d'aquest decret de la figura de direcció dels equips socials d'atenció primària de caràcter bàsic, les persones que actualment es troben exercint la coordinació o direcció en els equips d'atenció primària de caràcter bàsic continuaran exercint-la a l'entrada en vigor d'aquest decret.

Segona. Finançament dels serveis socials d'atenció primària fins a l'entrada en vigor del contracte programa

1. Mentre no entren en vigor les disposicions d'aquest decret relatives a la col·laboració financera a través de l'instrument del contracte programa, el finançament dels serveis socials d'atenció primària es continuarà materialitzant a través del corresponent instrument de finançament.

2. Si no s'ha aconseguit acord entre les parts per a la subscripció del contracte programa, i mentre aquest no es produïsca, podrà continuar-se amb la modalitat de finançament disposada en l'apartat anterior, amb caràcter temporal provisional, fins que el contracte programa siga acordat.

3. En el cas d'agrupacions de municipis no constituïts com a mancomunitat i que ja estigueren prestant serveis conjunts de serveis socials, que a l'entrada en vigor de les disposicions d'aquest decret reguladores de la col·laboració financera del contracte programa en l'exercici 2021 no s'hagueren constituït jurídicament com a mancomunitat però hagueren iniciat la tramitació com a aquesta figura durant 2020, podran continuar sent finançats a través del sistema de finançament vigent, transitòriament, durant 2021.

4. En el cas que una diputació provincial, a l'entrada en vigor de les disposicions d'aquest decret reguladores de la col·laboració financera del contracte programa en l'exercici 2021, no haguera assumit la totalitat de finançament de les entitats locals del seu àmbit competencial, podrà continuar sent finançada a través del sistema de finançament vigent, transitòriament, durant 2021.Tercera. Finançament dels serveis socials d'atenció primària de caràcter específic fins a l'entrada en vigor del contracte programaMentre no es produïsca la transferència d'infraestructures prevista en la disposició transitòria primera de la Llei de serveis socials inclusius, el contracte programa recollirà el finançament dels serveis d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu i dels serveis de l'atenció secundària la titularitat actual dels quals corresponga a les entitats locals.Quarta. Finançament de les oficines d'atenció a persones migrants (PANGEA)

Les oficines d'atenció a persones migrants, OAPMI (PANGEA) seran finançades a través del sistema de finançament vigent fins a l'aplicació del contracte programa en 2021, moment en què quedaran integrades en els serveis socials d'atenció primària, d'acord amb l'art. 18 de la Llei de serveis socials inclusius.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al que es disposa en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en serveis socials perquè desenvolupe aquest decret.Segona. Entrada en vigor

1. Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. No obstant això, les disposicions reguladores de la col·laboració financera a través de l'instrument del contracte programa entraran en vigor l'1 de gener de 2021.

3. Així mateix, el Títol III entrarà en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Modificació de l'apartat 2 de la disposició transitòria primera del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa socialL'apartat 2 de la disposició transitòria primera del Decret 181/2017, de 17 de novembre, quedarà redactat com segueix:

«Les convocatòries es realitzaran, preferentment, amb caràcter unitari per a cada sector d'acció social, i s'establirà el termini màxim d'un any, a comptar de l'entrada en vigor d'aquest decret, per a la convocatòria dels acords d'acció concertada en els sectors socials i aquells serveis susceptibles de concert, que estan sota la competència de la Generalitat i que tinguen un caràcter preferent; i en el termini màxim de tres anys per a la convocatòria dels acords en aquells sectors o serveis susceptibles de concert, que per limitacions pressupostàries o perquè no estigueren prou desenvolupats, conformement al que es disposa en l'apartat següent, no tinguen declarada aquesta preferència.»

Quarta. Modificació de la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social

La disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017, de 17 de novembre, queda redactada com segueix:

«1. Les entitats privades d'iniciativa social que no puguen acreditar el requisit que estableix l'article 7.2.b d'aquest decret amb anterioritat al termini de resolució del procediment de concertació, estaran obligades a sotmetre's a l'avaluació de la qualitat del seu centre o servei i presentar un certificat de qualitat homologat, per alguna entitat acreditada en matèria d'avaluació de qualitat dels centres i serveis d'acció social (serveis socials), en el termini màxim indicat en la disposició addicional quarta de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana des de la formalització del concert.

2. Aquesta condició haurà de ser recollida en l'oportuna resolució de concessió i document de formalització del concert social, i l'Administració podrà procedir a l'extinció del concert si no es compleix amb aquesta obligació en el termini establit, conforme al que es disposa en aquest decret.»Cinquena. Modificació de la disposició addicional sisena. Identificació al públic i retolació de serveis i centres del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socialsLa disposició addicional sisena del Decret 59/2019, de 12 d'abril, quedarà redactada com segueix:

«Els centres i serveis de serveis socials de titularitat pública, així com els centres i serveis privats acreditats que hagen subscrit un concert amb l'Administració pública, que constitueixen tots el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, s'identificaran amb els símbols o anagrames de l'administració o administracions públiques competents per a la seua provisió, mantenint, en tot cas, en l'angle superior esquerre, el logotip de la Generalitat. A aquests s'ha d'afegir la llegenda: «Sistema Públic Valencià de Serveis Socials», seguida, en la línia immediatament inferior, del nom genèric del tipus de centre o servei de què es tracte, d'acord amb la normativa de regulació de les tipologies de serveis i centres. A continuació, en la línia inferior, estarà referenciada la denominació pròpia concreta del centre o servei. Finalment, a més de l'anterior, s'ha d'afegir més avall la llegenda «Centre concertat», o bé la de «Servei concertat».Aquesta identificació i llegenda també haurà de ser inclosa en totes les comunicacions entre administracions i particulars.»València, 20 de març de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRERLa vicepresidenta i consellera d'Igualtat

i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE

ANNEX I

Llista de fitxes del contracte programaFitxa 1 FITXA GENERAL DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I DE COL·LABORACIÓ FINANCERA

Haurà de contindre, com a mínim, referències a la planificació i avaluació estratègica:

Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat

Valenciana

Pla estratègic zonal

Sistemes d'informacióFitxes 2 a 7 FITXES PER SERVEI

Per a cada fitxa, de la 2 a la 7:

- Justificació de l'acció

- Objectius a aconseguir:

o Generals

o Específics

- Accions

o Per part de l'entitat local

o Per part de la Generalitat o per part de la diputació provincial corresponent.Per a cadascuna de les accions:

- Responsable/s

- Anualitat/s

- Recursos:

o Per part de l'entitat local

o Per part de la Generalitat o per part de la diputació provincial corresponent.

- Avaluació

- Indicador/s.

- Per a cada indicador.

o Justificació

o Fórmula

o Descripció de termes

o Població destinatària

o Estàndard

o Instruments d'avaluació

o Fonts de verificació/registres de gestió

o Responsable de l'avaluació

o Periodicitat mesuramentBLOC ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER BÀSIC

Fitxa 2 Equip d'atenció primària de caràcter bàsic

2.1. Equip d'intervenció social

2.2. Personal de suport jurídic i administratiu

2.3. Personal de la unitat d'igualtat

Fitxa 3 Serveis d'atenció primària de caràcter bàsic

3.1. Servei d'acolliment i atenció davant de situacions de necessitat social

3.2. Servei de promoció de l'autonomia

3.3. Servei d'inclusió social

3.4. Servei de prevenció i intervenció amb les famílies

3.5. Servei d'acció comunitària

3.6. Servei d'assessoria tècnica específica

3.7. Unitat d'igualtat

BLOC B ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER ESPECÍFIC, COMPETÈNCIA LOCAL

Fitxa 4 Personal d'atenció primària de caràcter específic

Fitxa 5 Serveis d'atenció primària de caràcter específic

5.1. Servei d'infància i adolescència

5.2. Servei de violència de gènere i masclista

5.3. Servei d'atenció a les persones amb diversitat funcional o discapacitat i específic de persones amb problemes crònics de salut mental

BLOC C ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CARÀCTER ESPECÍFIC, COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT, DELEGABLES EN LES ENTITATS LOCALS

Fitxa 6 Personal d'atenció primària de caràcter específic

Fitxa 7 Serveis d'atenció primària de caràcter específic

7.1. Servei d'atenció diürna i nocturna.

7.2. Servei d'atenció ambulatòria.

7.3. Servei d'allotjament alternatiu.

BLOC D ATENCIÓ SECUNDÀRIA

BLOC E INFRAESTRUCTURES

BLOC F INNOVACIÓ

Fitxa 8 FITXA ECONÒMICA

a) Import total pressupostat

b) Import de l'aportació econòmica que corresponga a la conselleria competent en serveis socials o a la diputació provincial corresponent.

c) Import de l'aportació econòmica que corresponga al municipi o mancomunitat signant.

Mapa web