Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat ValencianaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7779 de 11.05.2016
Número identificador:  2016/3260
Referència Base de Dades:  003221/2016
 LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana [2016/3260]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULEls episodis de corrupció política i mal ús dels recursos públics a què hem assistit els últims anys fan imprescindible la implementació de noves mesures de regeneració democràtica. Entre elles, la transparència juga un paper fonamental, com a element inherent al mateix concepte de democràcia, tal com assenyala la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Precisament, la Llei de comptes oberts ve a constituir-se en un complement indispensable de la Llei 2/2015. Utilitzant la mateixa terminologia, podem classificar els comptes bancaris d'aquells subjectes enumerats en els articles 2 i 3 d'aquesta llei com a «informació pública» en els termes de l'article 4.1, que consisteixen en informacions de rellevància pública que obren en poder de les persones i les entitats incloses en l'esmentat article i que deriven o són conseqüència directa de l'exercici de les seues funcions.

D'acord amb la definició que es fa de la informació pública en la Llei 2/2015, és imprescindible, per la seua rellevància, incloure els comptes bancaris de les administracions i les entitats públiques incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta llei dins de la

informació recollida en les obligacions de publicitat activa, és a dir, la que aquestes entitats han de proporcionar i difondre sense necessitat que la ciutadania ho sol·licite. En la mateixa línia hem de considerar que, tant en el dret d'accés com en la publicitat activa, tota informació pública és en principi accessible i solament es pot retenir quan resulte imprescindible per a protegir altres drets, valors o interessos legítims que hagen de prevaldre d'acord amb la llei. En definitiva, l'objecte d'aquesta llei es correspon amb els principis definits per l'article 4 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, valenciana de transparència que li seran d'aplicació.

Més enllà de la Llei 2/2015, aquesta norma troba el seu fonament en l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana –aprovat mitjançant la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol– que garanteix en l'article 9.1 l'accés a la informació pública com un dret dels valencians i les valencianes, un requisit per a assegurar la bona administració, el tractament de manera equitativa i imparcial dels assumptes de la ciutadania per part de les administracions públiques valencianes, el gaudi de serveis públics de qualitat i la participació dels agents socials i de la societat civil en el seu conjunt i fer-ho usant noves tecnologies per a participar en la societat del coneixement, la informació i la comunicació, com expressa l'article 19.2. Finalment, l'accés a la informació dels comptes corrents de l'administració i d'altres subjectes directament vinculats a aquesta suposa una garantia fonamental per al compliment de la funció d'avaluació de polítiques públiques, element fonamental en el dret a una bona administració.

Hi ha a més altres fonaments en disposicions legals autonòmiques que estableixen formes de participació de la ciutadania i també el principi d'informació de les administracions públiques en l'àmbit local. Així pot contemplar-se en els articles 138 i 140 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.En l'àmbit estatal, la importància de la transparència en l'administració i gestió del que és públic s'arreplega en el preàmbul de la Llei 19/2013, que pretén establir les bases materials que complesquen les disposicions constitucionals sobre participació política arreplegades en els articles 9.2 i 23.2, i sobre el dret fonamental a la informació arreplegat en l'article 20.1 de la Constitució espanyola.

Aquest dret genèric a la informació també té el seu reconeixement en l'àmbit internacional. Es troba arreplegat en l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Es concreta en la Recomanació del Consell d'Europa de 1981 sobre accés a la informació en mans d'autoritats públiques, com també en el Conveni del Consell d'Europa sobre accés a documents públics de 2009. Un dret i una cultura de transparència i d'accessibilitat que ha de començar a incloure la informació relativa a l'estat de la tresoreria de les administracions públiques. Això obeeix a criteris marcats per l'ètica, la lògica i la coherència. Més encara quan els avanços en les tecnologies de la informació i la comunicació ja permeten fer efectiu aquest dret, que ha de garantir-se que es faça en condicions de fàcil comprensió.L'accés als comptes bancaris on es depositen els diners públics, que són dels valencians i les valencianes, és la major garantia de transparència en l'administració i el mecanisme més eficaç per a lluitar contra la corrupció i per a la promoció d'una eficaç rendició de comptes dels poders públics i de la seua gestió.

Aquesta llei és, per tant, un pas més que garanteix la transparència des del grau màxim, com és la «publicitat activa». És l'administració qui posa a disposició dels ciutadans tota la informació en el portal de transparència GVA Oberta, en format de dades obertes, i no és un mer dret d'accés.

TÍTOL ÚNICArticle 1. Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Per aquesta llei es declaren com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques, organismes i entitats següents:

a) L'administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur.

d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades en aquest article.

2. El dret d'accés a aquesta informació pública no inclou la possibilitat d'operar amb el compte.

3. Els límits a aquest dret d'accés vindran determinats pel que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i per altres lleis que declaren expressament el caràcter secret d'alguna dada.Article 2. Comptes públics

1. Un compte obert i accessible és aquell al qual qualsevol ciutadà o ciutadana puga tindre accés en la forma i en les condicions previstes en aquesta llei i en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2. La publicació dels comptes bancaris oberts en entitats financeres és una obligació de publicitat activa que ha de complir l'article 8 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, així com els principis generals arreplegats en l'article 4 de la llei esmentada.

3. Les entitats i organismes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei hauran de fer públics els comptes bancaris dels quals siguen titulars i el saldo corresponent, que haurà de ser actualitzat en la forma prevista en aquesta llei.

4. El dret d'accés a aquesta informació pública abasta només la mera consulta i no inclourà en cap cas la possibilitat d'operar amb el compte.

5. Els límits a aquest dret d'accés estaran determinats pel que disposen els articles 11 i 12 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i, en particular, en el que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i aquelles lleis que atribuïsquen expressament el caràcter secret a alguna dada o categoria de dades.

6. Per a fer realitzable el que disposa aquest article, les administracions públiques, organismes i entitats arreplegats en l'àmbit subjectiu d'aquesta norma hauran de fer públics els comptes bancaris dels quals siguen titulars i el saldo corresponent en la forma prevista en aquesta llei.

7. En tot cas, hauran d'aparèixer publicades les dades següents de cada compte:

a) Dades de l'emissor.

b) Dades del compte.

– Entitat bancària, financera o de crèdit.

– Tipus de compte.

– Denominació.

– Titularitat.

– Número del compte, que per motius de seguretat es mostrarà degudament codificat, de manera que únicament es publicaran els quatre primers i els quatre últims dígits que l'identifiquen.

– Sucursal, inclòs, si és el cas, el domicili d'aquesta.

– Codi d'identificació fiscal associat al compte.

c) El saldo actualitzat a les zero hores del dia.

d) Qualsevol altra que establisca la Direcció General de Tresoreria.

e) Qualsevol altra que s'establisca reglamentàriament en el desplegament d'aquesta llei.

f) La informació es publicarà trimestralment, l'últim dia del trimestre corresponent, i s'especificaran amb detall els saldos mensuals dels mesos objecte.

8. Hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s'identifica en la comptabilitat.

a) Destinatari. No s'inclourà aquesta informació quan, d'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquesta llei, calga anonimitzar-la.b) Concepte que motiva el moviment.

c) Data del moviment.

d) Import del moviment.

e) Qualsevol altra que establisquen reglamentàriament, en l'àmbit de la seua autonomia, les institucions competents.Article 3. Lloc de publicació

1. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat i dels seus organismes públics vinculats o dependents, la informació arreplegada en aquesta llei serà publicada en el portal de transparència a què es refereix l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

2. La resta d'organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat valenciana podran articular mecanismes de col·laboració o sindicació de continguts per a complir amb les previsions d'aquesta llei.

3. La resta d'entitats compreses en l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquesta llei garantiran la publicació de la informació per mitjà de les seues pàgines web, sense perjudici de les mesures de col·laboració interadministrativa que puguen acordar-se.

4. Dins del portal de transparència GVA Oberta s'obrirà un apartat específic de comptes oberts on s'inclouran detalladament totes les entitats l'àmbit de les quals afecta aquesta llei amb els comptes i saldos corresponents.Article 4. Presentació

1. La informació, actualitzada i estructurada, serà presentada d'acord amb els estàndards ordinaris de l'activitat bancària a l'hora de subministrar informació a la clientela i s'afavorirà en tot moment la fàcil comprensió de les dades mostrades o amb els detalls tal com s'identifiquen en comptabilitat.

2. En el cas que la publicació de la informació puga afectar significativament el dret fonamental a la protecció de dades o els drets de les persones i que prevalguen aquests drets o, en particular, quan s'aprecie l'existència de riscs que puguen afectar els tractaments de les dades, especialment aquelles a què es refereix l'article 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aquelles que afecten els menors, persones víctimes de violència de gènere i les que impliquen riscs per a la seguretat personal de l'afectat i per a persones en situació d'exclusió social o vulnerabilitat i supòsits equiparables, la informació es publicarà anonimitzada de manera irreversible.3. L'accés a les dades dels extractes bancaris dels comptes s'adaptarà en matèria de seguretat i interoperabilitat al que preveu el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, i en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica.4. Totes les dades publicades ho seran en format de dades obertes en les condicions establertes en els articles 20 i 21 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de manera que siguen descarregables, manipulables, reutilitzables i redistribuïbles per terceres persones alienes a l'administració, d'acord amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.Article 5. Format

1. Totes les dades publicades ho seran en format de dades obertes, de manera que siguen descarregables, manipulables, reutilitzables i redistribuïbles per part de terceres persones alienes a l'administració.

2. El format indicat en l'apartat anterior s'haurà d'ajustar al que estableix l'esquema nacional d'interoperabilitat previst en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica i en el Reial decret 1.495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic per a l'àmbit del sector públic estatal.Article 6. Impuls i seguiment

Les conselleries competents en matèria d'hisenda i de transparència desenvoluparan les mesures necessàries per a la posada en marxa i el compliment d'aquesta llei.Article 7. Règim sancionador

El règim sancionador serà el previst en el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.Article 8. Garanties

El Consell de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana vetlarà pel compliment de les obligacions d'aquesta llei mitjançant el desenvolupament de les funcions establertes en l'article 42 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Estudi d'impacte

1. Dins del termini previst per a l'entrada en vigor d'aquesta llei establert en la disposició final quarta, s'elaborarà un estudi d'impacte en el dret a la protecció de dades personals que establesca aquells supòsits en els quals la publicació de la informació poguera afectar significativament el dret fonamental a la protecció de dades i els drets de les persones. Per a això, entre altres accions, es desenvoluparà una anàlisi dels conceptes normalment utilitzats i s'elaboraran circulars o instruccions que establesquen l'ús d'un llenguatge tècnic, asèptic i no invasiu tant per a aconseguir una descripció adequada dels moviments com per a prevenir la revelació indeguda d'informació personal. En particular, es consideraran els riscs que pogueren afectar els tractaments de les dades especialment protegides a les quals es refereix l'article 7 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquelles que afecten els menors, les persones víctimes de violència de gènere i les que impliquen riscs per a la seguretat personal de l'afectat, les persones en situació d'exclusió social, vulnerabilitat i supòsits equiparables.2. En el termini màxim d'un mes des de l'endemà a la publicació d'aquesta llei, l'administració de la Generalitat i el seu sector instrumental iniciaran aquest estudi d'impacte que haurà de desenvolupar-se en el termini màxim de tres mesos. El responsable d'hisenda haurà de comparèixer davant de les Corts Valencianes per a donar-ne compte dels resultats. En l'elaboració d'aquest estudi d'impacte caldrà integrar representants de les administracions, dels organismes i les entitats inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació.

3. L'execució de les mesures tècniques que permeten el compliment del que preveu aquesta llei haurà de realitzar-se en un termini màxim de sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llei. Els desenvolupaments resultants hauran de complir amb el que disposen els articles 3 i 4 d'aquesta llei i dissenyar-se de manera que puguen ser utilitzats per totes les administracions, els organismes i les entitats inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació.

4. A l'efecte del que disposen els apartats 2 i 3 d'aquesta disposició, el mes d'agost es considera inhàbil.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Modificació de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

S'afegeix la lletra p a l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en els següents termes:p) Els comptes bancaris oberts en entitats financeres dels quals siguen titulars, en els termes i les condicions establerts en la Llei __/2016, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana.Segona. Supletorietat

En allò no previst per aquesta llei, s'aplicarà la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.Tercera. Habilitació normativa

Es faculta el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta llei en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.Quarta. Entrada en vigor

1. En el termini de nou mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llei es faran públics la totalitat dels comptes la titularitat dels quals corresponga a l'administració de la Generalitat i al seu sector instrumental en els termes prevists en l'article 2 d'aquesta llei.

2. La resta d'ens definits en l'àmbit subjectiu d'aplicació disposarà d'un termini de dotze mesos per al compliment íntegre del que es disposa en aquesta llei.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 6 de maig de 2016El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web