Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8221 de 26.01.2018
Número identificador:  2018/654
Referència Base de Dades:  000886/2018
 RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2018/654]La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, estableix en la seua disposició final segona la delegació expressa de la convocatòria d'ajudes en el director general de Comerç i Consum.

El Projecte de Llei de pressupost per a l'exercici 2018 inclou, en els programes 443.10 i 761.10, les línies pressupostàries que financen les ajudes previstes en l'esmentada Ordre 14/2016 referenciada.

Els articles 40 i 41 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre tramitació anticipada d'expedients de despesa, estableixen que podran tramitar-se anticipadament els expedients de despesa per subvencions a càrrec dels capítols IV i VII, sempre que aquests estiguen arreplegats en el projecte de la Llei de pressupostos per al pròxim exercici. En la tramitació anticipada de concessió de subvencions podrà arribar-se, d'acord amb la normativa legal aplicable en cada cas, al moment del procediment anterior al de la resolució de concessió, i haurà de constar en tots els tràmits del procediment dels quals tinga coneixement la ciutadania, que aquesta concessió estarà condicionada a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això, expressament reflectit així en l'article 167 de l'esmentada Llei 1/2015.

Estableix així mateix la referida Ordre de 26 de setembre de 1994 que tots els actes dictats en els expedients de despesa anticipada regulats per aquesta s'entendran condicionats al fet que, en dictar una resolució definitiva de la concessió de la subvenció, subsistisquen les mateixes circumstàncies, de fet i de dret, existents en el moment en què es van produir aquells actes.

Considerant el que estableix l'article en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en l'estar les possibles persones físiques a què puga afectar aquesta convocatòria, vinculades al món empresarial i tindre relació amb altres administracions de forma telemàtica, es generalitza la presentació de sol·licituds de forma telemàtica a totes les possibles persones sol·licitants afectades per aquesta convocatòria.

Per l'anterior i de conformitat amb el que estableix l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 3 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'articula l'Administració de la Generalitat, el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, resolc:Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

1. L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a 2018 que es regularan pel que estableix l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, publicada en el DOGV número 7852, el 17 d'agost de 2016 (bases reguladores en les referències posteriors a aquesta norma).

2. Les condicions per a la sol·licitud, tramitació, resolució i notificació seran les establides en les referides bases reguladores.Segon. Ajudes i finançament

Per a l'exercici 2018, i de conformitat amb el que estableix el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'esmentat exercici, les ajudes que s'esmenten a continuació, que es finançaran amb càrrec a les línies pressupostàries que s'indiquen, fins a un import global màxim estimat, donat el caràcter anticipat de la tramitació, de 3 milions huit-cents setanta-huit mil euros (3.878.000,00 €), quedant en tot cas condicionada la seua concessió a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les subvencions en la Llei de Pressupostos de la Generalitat que resulte aprovada per a l'exercici 2018, d'acord amb el que preveu l'article 56.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:Capítol IV

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 1 (AVALEM ARTESANIA), per un import global màxim estimat de 100.000 euros.

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 3, per un import global màxim estimat de 50.000 euros.– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 9, per un import global màxim estimat de 18.000 euros.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.a (EMPRENEM COMERÇ), per un import global màxim estimat de 180.000 euros.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 2, per un import global màxim estimat de 190.000 euros.– Línia S8009. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 1, per un import global màxim estimat de 420.000 euros.– Línia S8009. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 1, per un import global màxim estimat de 300.000 euros.

– Línia S6913. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 2, per un import global màxim estimat de 400.000 euros.

– Línia S0125. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol IV, per un import global màxim estimat de 240.000 euros.

– Línia S0126. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol V, per un import global màxim estimat de 360.000 euros.Capítol VII

– Línia S7537 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18 punt 2.b) (AVALEM COMERÇ), per un import global màxim estimat de 750.000 euros.

– Línia S0146 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punts 3, 5 i 6, per un import global màxim estimat de 750.000 euros.

– Línia S7538 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22 punt 7, per un import global màxim estimat de 120.000 euros.Per a poder atendre el nombre més gran possible de sol·licituds, els anteriors imports podran ser redistribuïts en funció de les disponibilitats existents en les distintes línies pressupostàries, quan així ho aconselle el nombre i característiques dels projectes presentats i l'import publicat en aquesta resulte insuficient per a atendre'ls en alguna de les línies. La resolució de redistribució dels crèdits assignats a aquesta convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) amb caràcter previ a la resolució de concessió, sense que tal publicitat supose realitzar una nova convocatòria i, per tant, sense que implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre, ni modificarà el termini de justificació.

D'acord amb el que preveu l''article 56.2 del Reial decret 887/2006, en els supòsits en què el crèdit pressupostari que resulte aprovat en la Llei de Pressupostos de 2018 fora superior a la quantia inicialment estimada, la Direcció General de Comerç i Consum podrà decidir la seua aplicació o no a la convocatòria, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat de nova convocatòria.Tercer. Beneficiàries

Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen les persones físiques i jurídiques previstes en les bases reguladores, per a cada ajuda de les citades en l'article precedent, sempre que complisquen amb els requisits fixats en l'article 5 d'aquestes.Quart. Sol·licituds i documentació

1. D'acord amb el que estableix l'article 9 de les bases reguladores es presentarà una sol·licitud per cada una de les ajudes per les quals s'opte en la forma que en el mateix article s'expressa. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

2. Les sol·licituds, segons model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic en funció de l'ajuda que es pretenga sol·licitar de les regulades en aquesta convocatòria es presentaran, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es, accedint a GUIA PROP «Tràmits i Serveis», d'acord amb el que preveu l''article 9 de les bases reguladores i en aplicació del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP).

a) Les persones jurídiques i entitats ompliran la sol·licitud, accedint amb la firma digital d'entitat emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat, https//sede.gva./es/web/sede_electronica/sede_certificados, o certificació digital del seu o la seua representant que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.

b) Les persones físiques ompliran la sol·licitud accedint amb la firma digital de ciutadania o a través de representant inscrit en el Registre de Representants, en els mateixos termes que en el paràgraf anterior.3. En la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es, es troba la informació sobre les firmes digitals admeses i les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, si és el cas.

4. Hi ha un correu electrònic d'assistència tècnica generalitat_en_red@gva.es destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació telemàtica de la sol·licitud.

5. A la sol·licitud, i annex corresponent segons l'ajuda sol·licitada, s'acompanyarà la documentació que pertoque, de la esmentada en l'article 9.3 de les bases reguladores, i de l'específica que puga exigir-se en les esmentades bases reguladores en cada una de les ajudes que es convoquen. Aquella documentació que haja de presentar-se firmada ho serà amb firma digital d'entitat o ciutadania, segons siga procedent, i s'aportarà per via telemàtica. Quan la sol·licitud i la documentació es presente per persona física, persona jurídica o entitat actuant en nom propi, no a través de representant, s'entendrà firmada la documentació remesa, excepte en els documents en què expressament es requerisca la seua aportació firmada per persona amb càrrec o representació específica. En aquest cas tampoc serà necessari aportar la documentació acreditativa i identificativa de l'entitat i del seu representant legal.

6. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificacions requerides en les bases reguladores, estaran disponibles en GUIA PROP «Tràmits i Serveis», a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

7. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant el tràmit de la GUIA PROP «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball».

8. Les ajudes de minimis que puguen concedir-se basant-se en aquesta convocatòria podran acumular-se amb altres ajudes de minimis concedides fins al límit màxim de 200.000,00 euros, en les condicions que estableix l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE el 24 de desembre de 2013.

Aquestes ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si eixa acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la comissió.Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds, en la forma establida en els punts 1 i 2 de l'article 9 de les bases reguladores, per a les ajudes convocades per mitjà de la present resolució serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV fins al 15 de febrer de 2018, ambdós inclosos.Sisé. Criteris de valoració

1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableix les bases reguladores.

2. Les sol·licituds presentades es valoraran, d'acord amb els criteris que es fixen en l'article 10 de les bases reguladores en funció del tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada, per la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de les bases reguladores.Seté. Publicació de la resolució

1. Les resolucions es publicaran en el DOGV en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la LPACAP. A l'efecte d'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV s'enviarà un correu electrònic.

2. Aquesta publicació substituirà a la notificació, assortint els seus mateixos efectes al tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació.

3. Contra les resolucions a què es refereix el punt anterior cabran els recursos que fixa l'article 12.8 de les bases reguladores.Huité. Justificació de les ajudes. Termini i documentació

1. De conformitat amb el que estableixen els articles 13 i següents de les bases reguladores, es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des d'1 de gener de 2018 i fins a les dates següents, en funció de l'ajuda que se sol·licite:

a) Actuacions EMPRENEM COMERÇ (article 18.2.a de les bases reguladores): fins al 30 de setembre de 2018.

b) Realització de certàmens o manifestacions firals previstes en l'article 22.1 del capítol III del títol II de les bases reguladores: fins al 25 de novembre de 2018. Excepcionalment podran realitzar-se fins al 9 de desembre de 2018 sempre que quede justificat pel seu caràcter sectorial específic.

c) Resta d'ajudes: fins al 31 d'octubre de 2018.

2. La justificació de les ajudes es realitzarà, per les persones beneficiàries, en la forma descrita en els articles 13 a 15 de les bases reguladores i fins a les dates següents en funció de l'ajuda que se sol·licite, llevat que en la resolució de concessió es fixe una data posterior:

a) Actuacions incloses en EMPRENEM COMERÇ (article 18.2.a de les bases reguladores): fins al 15 d'octubre de 2018.

b) Realització de certàmens o manifestacions firals fins al 30 de novembre, excepte aquelles que, per les seues dates de realització, no puga justificar-se en eixe termini i en aquest cas la justificació es presentarà en els 10 dies següents a la finalització del certamen, i no es podrà en cap cas acceptar després del dia 20 de desembre de 2018.c) Resta d'ajudes: fins al 15 de novembre de 2018.

3. El pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en els articles 14 i 15 de les bases reguladores, podent donar lloc a la minoració, resolució o reintegrament prevists en l'article 16 de les esmentades bases reguladores.Nové. Centre de Recursos

De conformitat amb el que estableix la disposició final primera de les bases reguladores, per a l'aplicació del que disposen els articles 10.4.b i 24.4, per a les actuacions en matèria de consum promogudes per les beneficiàries previstes en l'article 5.1.d d'aquella, s'entendrà per centre de recursos els locals que, tenint una dimensió mínima de 200 metres quadrats, constituïsquen un espai físic independent de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) i compten amb una oferta formativa permanent en matèria de consum, dirigida als distints col·lectius de persones consumidores, en el marc d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat.Desé. Recursos

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, o bé en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre recurs que es crega oportú.València, 29 de desembre de 2017.– El director general de Comerç i Consum: Natxo Costa Pina.

Mapa web