Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6937 de 07.01.2013
Número identificador:  2013/76
Referència Base de Dades:  000100/2013
 DECRET 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2013/76]

PREÀMBULEl Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, va introduir una nova regulació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), pionera a Espanya, que va permetre substituir la tradicional publicació en format paper, d'elevat cost econòmic i mediambiental, per una edició digital única i oficial, a la qual va dotar de validesa jurídica i plena autenticitat.

Esta edició electrònica facilita a tots els ciutadans l'accés permanent, lliure i gratuït als documents publicats en el DOCV, així com l'obtenció de còpies autèntiques d'estos, firmades digitalment, d'idèntica validesa a la firma manuscrita dels documents consignats en paper.Amb això, a més d'una difusió universal sense límits temporals ni territorials, també es van aconseguir altres objectius importants com ara la simplificació dels processos de producció, la reducció dels temps d'edició, la racionalització del gasto i la difusió gratuïta del butlletí.Transcorreguts sis anys, es considera necessari dictar un nou decret regulador del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d'actualitzar-ne els continguts, i ajustar-los al marc normatiu europeu vigent, estatal i autonòmic regulador de l'administració electrònica.En efecte, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, preveu l'ús preferent de mitjans electrònics per a les comunicacions entre les administracions públiques, alhora que permet establir reglamentàriament la utilització obligatòria de comunicacions electròniques quan les persones jurídiques o els col·lectius de persones físiques interessades tinguen garantit l'accés i la disponibilitat de mitjans tecnològics necessaris.

Per la seua banda, la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, l'article 17 del qual proporciona cobertura legal a l'edició electrònica del DOCV com a única versió oficial i autèntica, es pronuncia en els mateixos termes en relació amb l'ocupació de canals telemàtics en les comunicacions amb l'administració.

D'acord amb la normativa referenciada i amb el propòsit últim de millorar la prestació del servici públic i reduir-ne els costos, este decret establix l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics en la tramitació de les sol·licituds d'inserció de documents en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a les persones interessades que, ateses les seues circumstàncies, pot entendre's que tenen garantit l'accés i la disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris.

Així mateix, esta disposició reglamentària fixa definitivament el contingut propi del diari oficial, de manera que només seran objecte de difusió oficial a través del DOCV les normes, les resolucions, els actes i els anuncis en els supòsits en què així ho preveja una disposició legal o reglamentària; això sense perjuí que, excepcionalment, puga acordar-se la publicació d'altres documents la publicació dels quals es considere d'interés públic.

Finalment, el decret promou la utilització pels usuaris del DOCV del denominat portal de traduccions de la Generalitat, de caràcter gratuït, a fi de facilitar la presentació, si és el cas, dels documents destinats a la publicació, en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.Per tot el que antecedix, de conformitat amb el que establixen els articles 18.f) i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de gener de 2013,DECRETECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Definició

1. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) és la publicació oficial de la Generalitat i el mitjà de la Comunitat Valenciana en què es difonen les normes, les resolucions, els actes i els anuncis la inserció dels quals resulte obligatòria per així establir-ho una disposició legal o reglamentària.

2. Excepcionalment, i sense perjuí del que establix l'article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el centre directiu del qual depén el DOCV podrà acordar la publicació d'altres documents la difusió dels quals es considere d'interés públic.

3. El DOCV està integrat per un conjunt de documents editats en suport digital, firmats, verificats i autentificats individualment de forma electrònica d'acord amb les normes de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que tindran la consideració de document original únic amb validesa jurídica, de la qual mancarà qualsevol altra còpia, edició o reproducció en qualsevol suport o format.Article 2. Edició electrònica

1. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana es publica en una única edició de format electrònic, que tindrà la consideració d'oficial i autèntica.

2. Es publica tots els dies de l'any, excepte els dissabtes, els diumenges i aquells dies declarats inhàbils en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Excepcionalment, a instàncies de la persona titular de la conselleria de què depén el DOCV, este podrà publicar-se en qualsevol d'eixos dies. També podran editar-se números bis corresponents a un mateix dia.

3. La publicació es realitzarà simultàniament en els dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Ambdós versions tindran la consideració d'oficial i autèntica.

4. La seua difusió es realitzarà en la seu electrònica de la Generalitat, a través del portal del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en l'adreça http://www.docv.gva.es.

5. L'edició electrònica del DOCV garantirà, en tot cas, l'autenticitat, la integritat i la inalterabilitat dels seus continguts, així com l'accessibilitat permanent i gratuïta.Article 3. Accés a l'edició electrònica

1. L'edició electrònica del DOCV permetrà als ciutadans efectuar la cerca i consulta del seu contingut, la impressió de còpies simples i l'obtenció en suport informàtic de còpies autentificades per mitjà de firma i certificat electrònic. En tot cas, esta edició complirà els estàndards exigibles en matèria d'accessibilitat i facilitarà l'accés als seus continguts per persones amb discapacitat.

2. L'administració de la Generalitat, a través del centre directiu del qual depén el DOCV, oferirà un servici gratuït d'assistència als ciutadans en la cerca de normes, resolucions, actes i anuncis publicats i els facilitarà, quan així ho sol·liciten, una còpia impresa dels documents, per mitjà de la contraprestació que s'establisca en cada cas.3. El centre directiu del qual depén el DOCV vetlarà per l'accessibilitat de l'edició electrònica i la continuada adaptació als progressos tecnològics.Article 4. Estructura

1. Els exemplars del DOCV es numeraran de forma correlativa a la publicació. En la capçalera figurarà l'escut de la Generalitat, la denominació Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la data i el número de la publicació. En totes les pàgines constarà, al costat del número del diari, la data de la publicació.

2. Cada número incorporarà un sumari comprensiu de la totalitat dels documents que l'integren, amb indicació del número de la seua pàgina d'inici.

3. El contingut del DOCV s'estructurarà en les seccions i subseccions següents:

I. Disposicions generalsII. Autoritats i personal

a) Ofertes d'ocupació pública, oposicions i concursos.

b) Nomenaments i cessaments.

c) Altres assumptes.III. Actes administratius

a) Autoritzacions i concessions.

b) Subvencions i beques.

c) Altres assumptes.IV. Administració de justíciaV. Anuncis

a) Ordenació del territori i urbanisme.

b) Licitació i adjudicació de contractes.

c) Altres assumptes.Article 5. Ordenació interna dels documents

1. Dins de cada secció i subsecció, la inserció dels documents es realitzarà agrupant-los segons l'origen, precedits del corresponent epígraf identificatiu de l'òrgan o persona física o jurídica de la qual procedix el document i seguint un orde alfabètic general.2. En cada un dels apartats del DOCV, excepte en la secció IV, els textos s'ordenaran de la manera següent:

a) Documents procedents de la Generalitat: en primer lloc els documents de la Presidència de la Generalitat; a continuació els procedents de les distintes conselleries, seguint l'orde alfabètic; i, finalment, els documents de les institucions, entitats i empreses de la Generalitat.b) Documents procedents de l'administració de l'Estat.

c) Documents procedents de l'administració local.

d) Documents d'altres administracions públiques.

e) Anuncis de persones físiques o jurídiques privades.

En la secció IV, els documents s'ordenaran alfabèticament, atenent a l'òrgan emissor d'aquells.

3. La publicació de les lleis de la Generalitat s'efectuarà sota l'epígraf de la Presidència de la Generalitat.

4. Els decrets i acords del Consell es publicaran sota l'epígraf del departament o dels departaments que els hagen proposat.

5. Dins de cada epígraf, els documents s'ordenaran en funció de la seua jerarquia normativa. Si en el mateix epígraf coincidixen dos o més documents del mateix rang jeràrquic, s'ordenaran per la seua data i pel número que, si és el cas, tinguen assignat. Les correccions d'errors seguiran l'ordenació del document que rectifiquen.Article 6. Atribucions

1. L'edició, la publicació i la difusió del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana competirà al centre directiu del qual depén aquell. Correspondran al centre directiu les funcions següents mencionat:

a) La recepció, revisió i tramitació dels documents remesos per a la seua publicació, i proposarà l'esmena d'aquells que ho requerisquen o no tinguen els requisits exigibles.

b) El tractament i la preparació de l'edició dels documents a publicar.

c) L'organització, la programació i la publicació.

d) La difusió dels continguts publicats.

e) L'organització, el manteniment i la gestió de les corresponents bases de dades.

2. El centre directiu amb competències en matèria de política lingüística exercirà les funcions de traducció i correcció dels textos que s'hagen d'inserir en el DOCV.

3. La custòdia i conservació dels documents electrònics originals publicats competirà a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que garantirà, així mateix, la seua integritat, autenticitat i confidencialitat

CAPÍTOL II

Procediment de publicacióArticle 7. Gestió electrònica del procediment

1. El procediment de publicació de documents en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana es gestiona a través de l'aplicació informàtica dissenyada a este efecte, que incorporarà un sistema de comunicació segura i serà accessible des del portal del DOCV.

2. L'aplicació informàtica de gestió del DOCV es configura com a registre electrònic auxiliar, i garantirà la constància de les dades a què es referix l'article 38.3, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.3. El sistema informàtic acreditarà la transmissió i recepció dels escrits i de les comunicacions gestionats telemàticament.

4. Correspondrà al servici encarregat de l'edició del DOCV autoritzar la utilització de l'aplicació informàtica als seus usuaris, a través dels llocs d'enviament sol·licitats. Les persones autoritzades, així com l'organisme a què pertanyen, s'identificaran per mitjà de certificat de firma electrònica personal o qualsevol altre sistema d'autenticació admés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. L'obtenció d'este certificat resultarà imprescindible per a accedir a l'aplicació.Article 8. Sol·licituds de publicació

1. Les sol·licituds de publicació es formularan de manera individualitzada per a cada document i es dirigiran al servici responsable de l'edició del DOCV.

2. La presentació de sol·licituds s'efectuarà preferentment a través de l'aplicació informàtica accessible des del portal del DOCV.

La presentació de sol·licituds de publicació per mitjà d'instància o model normalitzat només serà procedent quan es tracte de persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, no tinguen garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En estos supòsits, l'interessat, junt amb la sol·licitud de publicació, haurà d'acompanyar una declaració expressa que manifeste que no té garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. L'absència d'esta declaració, així com l'incompliment de la dita circumstància, determinarà la improcedència i consegüent inadmissió d'esta via de sol·licitud de publicació.

3. La utilització de l'aplicació informàtica implicarà la prestació de consentiment, en cada procediment concret, per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions amb efectes jurídics.

4. Les sol·licituds tramitades per mitjà d'instància o model normalitzat hauran de portar la firma manuscrita i incorporaran les dades necessàries per a la pràctica de les notificacions que siguen procedents. La sol·licitud contindrà el sumari identificatiu del contingut del document i especificarà la classe de suport, electrònic o paper, en què es presenta aquell.

Quan s'acompanye document electrònic, la sol·licitud inclourà una declaració responsable que acredite que l'esmentat document és l'original o la còpia idèntica. Així mateix, especificarà el nom i la versió del processador utilitzat i el nom del fitxer o fitxers inclosos.

5. La persona sol·licitant de la publicació es responsabilitzarà, en tot cas, de l'autenticitat del document que envia per a publicar.

6. En el cas que se susciten dubtes sobre l'obligatorietat de publicació d'un document, correspondrà a la persona o organisme remitent indicar la norma en què s'establix el caràcter preceptiu de la seua inserció.

7. La petició de publicació d'un document en un termini o dia concret s'haurà de justificar en la sol·licitud d'inserció.Article 9. Abonament de la taxa

La publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana constituïx el fet imposable de la taxa corresponent, de conformitat amb allò que disposa l'article 56 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.

Les taxes s'abonaran amb subjecció al règim d'autoliquidació. Excepte les insercions declarades exemptes per disposició legislativa, qualsevol sol·licitud d'inserció s'haurà d'acompanyar de la justificació acreditativa del pagament previ de la taxa.Article 10. Requisits formals dels documents

1. Documents tramitats a través de l'aplicació de gestió del DOCV: es presentaran en format electrònic de text editable.

Només aquells elements no textuals com ara plans, mapes, gràfics o llistes complexes de difícil representació es podran annexar en altres formats.

2. Documents presentats per mitjà d'instància o model normalitzat, en suport electrònic: hauran de portar identificat, de manera visible, el document que conté, així com la procedència. El document contingut en el suport informàtic haurà de ser compatible amb els estàndards fixats pel centre directiu competent en matèria d'administració electrònica.3. Documents presentats en suport paper: hauran de ser llegibles, no inclouran ratllades i figuraran paginats.

4. En la capçalera dels documents objecte de publicació figurarà un títol que anticipe el seu contingut i la forma jurídica que adopta. Així mateix, en la part final del document es farà constar el lloc i la data de la seua adopció, així com la firma, amb expressió del nom i del càrrec, si és el cas, de la persona que el subscriu.

5. Els documents podran estar redactats en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

6. Tots els documents que remeten per a la seua publicació la Presidència de la Generalitat, les conselleries, les institucions, les entitats i les empreses de la Generalitat s'hauran de formalitzar en els dos idiomes oficials.

7. Els documents electrònics que es presenten en els dos idiomes oficials consignaran ambdós versions idiomàtiques en fitxers independents. En estos supòsits resultarà d'aplicació la tarifa reduïda de la corresponent taxa en els termes establits per l'article 59 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

8. La Generalitat, a través del centre directiu amb competències en política lingüística, facilitarà la traducció immediata i gratuïta de tots els documents que hagen de presentar-se per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

A este efecte, estarà a disposició dels usuaris del DOCV el denominat portal de traduccions, accessible en la seu electrònica de la Generalitat.Article 11. Supervisió dels documents

El servici encarregat de l'edició del DOCV supervisarà, des de l'aplicació, tots els documents rebuts per a la publicació. A este efecte, comprovarà la concurrència dels requisits establits en el present decret i la resta de normes específiques d'aplicació.Article 12. Esmena i desistiment

De conformitat amb el que establix l'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el cas que la sol·licitud de publicació no tinga els requisits exigibles, el servici responsable de l'edició del DOCV requerirà a la persona remitent perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se'l tindrà per desistit de la sol·licitud. Transcorregut el dit termini, proposarà a la persona titular del centre directiu del qual depén el dit servici l'adopció de la resolució oportuna.

Article 13. Qualificació dels documents

Una vegada revisat el document i admés per a la publicació, el servici responsable de la gestió del DOCV disposarà la secció i subsecció en què s'ha d'incloure, amb subjecció als criteris establits en el present decret. Així mateix, qualificarà la urgència dels documents presentats i establirà el termini o terme legal de la publicació.

Article 14. Confidencialitat

Els documents rebuts per a la inserció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana tenen caràcter reservat i no podrà facilitar-se informació sobre estos amb anterioritat a la publicació.

CAPÍTOL III

Elaboració del Diari Oficial de la Comunitat ValencianaArticle 15. Preparació dels documents

A fi d'obtindre la necessària uniformitat i homogeneïtat en l'edició del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el servici responsable de la seua gestió realitzarà una correcció ortotipogràfica dels textos, amb aplicació dels criteris d'estil establits per l'esmentat servici, sense que en cap cas puga alterar-se el contingut. Així mateix, realitzarà la composició dels textos i de les imatges remesos per a la inserció.

Article 16. Programació

1. El servici responsable de la gestió del DOCV organitzarà i en programarà l'edició.

2. L'orde de publicació dels documents serà cronològic i atendrà a la data de la recepció. Es donarà preferència en la publicació a aquells documents que tinguen assenyalat termini o terme legal, als que tinguen el caràcter d'urgent i a les correccions d'errades.

3. El tancament de l'edició es portarà a efecte a les 11.00 hores. Els documents rebuts després de l'hora mencionada no podran inserir-se en el diari immediatament següent a eixe dia, excepte aquelles normes i acords aprovats pel Consell, apreciada la seua urgència i necessitat pel centre directiu del qual depén el DOCV.Article 17. Correccions d'errades

Si algun document apareix publicat amb errades o omissions que n'alteren el contingut o sentit o puguen suscitar dubtes respecte d'això, serà reproduït, en la seua totalitat o en la part necessària, amb les degudes correccions. Estes rectificacions es realitzaran d'acord amb les normes següents:

1. Les errades de composició que es produïsquen en la publicació dels textos i documents rebuts s'efectuaran d'ofici.

2. Quan es tracte d'errades produïdes en el text original remés per a la seua publicació, únicament es corregiran amb la petició i trasllat previ pel sol·licitant del text de la correcció amb els requisits establits en este decret per a la remissió de documents destinats a la inserció en el DOCV.Article 18. Conservació d'originals

D'acord amb el que establix l'article 27 de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, els documents originals tramitats íntegrament en suport digital, així com les diferents versions generades durant el procés d'edició, es conservaran en este suport, sense perjuí de la migració a altres formats i suports digitals que puguen sorgir en el futur per a garantir-ne la conservació, la perdurabilitat, l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat en condicions de qualitat, i amb les garanties previstes en la legislació de protecció de dades.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Presentació de sol·licituds de publicació

En el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del present decret, només s'admetrà la presentació de sol·licituds de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en els termes establits en l'article 8.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogat el Decret 183/2006, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Elaboració d'instruccions

Correspondrà al centre directiu del qual depén el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ordenar les actuacions necessàries per a l'aplicació i el desplegament del que establix este decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Valencia, 4 de gener de 2013El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,

JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

Mapa web