Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 10 de desembre de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9238 de 20.12.2021
Número identificador:  2021/12677
Referència Base de Dades:  011583/2021
 Extracte de la Resolució de 10 de desembre de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022 [2021/12677]

BDNS(Identif.):600315De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600315Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions les societats musicals l'actuació de les quals es realitze en l'àmbit territorial de la Generalitat.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com a societats musicals les entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre els seus fins socials la difusió, promoció o divulgació i l'ensenyament de la música i realitzen, almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent:a) Sosteniment d'una agrupació instrumental no professional ja siga banda o orquestra.

b) Sosteniment d'una escola de música o escola d'educands de manera directa o a través d'agrupacions supramunicipals o a falta d'això, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.Segon. Objecte

Es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2022.Tercer. Bases reguladores

Ordre 57/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana (DOCV de 26/9/2016), modificada per l'Ordre 41/2017, de 24 d'octubre, d'aquest mateix departament (DOGV de 9/11/2017).

Quart. Dotació pressupostària

L'import màxim a concedir és d'1.100.000,00 € que es finançarà a càrrec del capítol VII del programa 454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus, línia S7275000 dels pressupostos de la Generalitat per a 2022. Distribució de l'import convocat:

– Modalitat remodelació: 750.000,00 €

– Modalitat construcció: 350.000,00 €

Per tractar-se d'una despesa de tramitació anticipada, la seua eficàcia està condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat en els pressupostos de la Generalitat per a 2022.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de publicar-se la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Altres dades

1. En aquesta convocatòria, només s'admetran sol·licituds que incloguen projectes d'inversió el pressupost d'execució material de les quals no supere els 85.000,00 €, IVA exclòs, en els termes que preveu la base 2 de les bases reguladores.

2. La resta de requisits per a poder sol·licitar aquestes subvencions són els que determinen les bases reguladores, i especialment la base 2, d'aquestes.

3. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió d'aquestes subvencions són els indicats en la base 6 de les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria.

4. El termini per a presentar la documentació justificativa de l'execució de les inversions subvencionades finalitzarà el 10 de novembre de 2022.València, 10 de desembre de 2021.– El conseller d'Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez

Mapa web