Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Extracte de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9226 de 30.11.2021
Número identificador:  2021/12034
Referència Base de Dades:  011019/2021
 Extracte de la Resolució de 17 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2021-2022. [2021/12034]

BDNS (identif.): 596726.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/596726Primer. Objecte

L'objecte de les subvencions és fomentar i fer costat a les entitats amb equips participants en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'iniciació al rendiment, dirigides aquelles al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges fins a les despeses de desplaçaments.Segon. Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar aquestes subvencions els centres d'ensenyament, clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes en el registre públic corresponent i ajuntaments, que estiguen inscrites i participen en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment en les modalitats esportives que s'establisquen en la convocatòria d'aquests jocs esportius i d'acord amb les seues bases de competició.

Les entitats hauran de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà en la corresponent sol·licitud de subvenció.Tercer. Bases reguladores

Ordre 23/2017, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV 8065, 19.06.2017).Quart. Quantia

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 420.000 euros, com a màxim.Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la resta de documentació requerida, s'iniciarà l'endemà a la publicació de la convocatòria i finalitzarà el 31 de gener de 2022.València, 17 de novembre de 2021.– El director general d'Esport: Josep Miquel Moya Torres.

Mapa web