Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, huit beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions laborals en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i els serveis territorials de Treball.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9482 de 01.12.2022
Número identificador:  2022/11386
Referència Base de Dades:  010843/2022
 RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, huit beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions laborals en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i els serveis territorials de Treball. [2022/11386]

Mitjançant l'Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'aproven les bases reguladores que regeixen la convocatòria, concessió i exercici de les beques de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada conselleria (DOGV 8191, 15.12.2017).

L'article 7.3 de l'esmentada ordre estableix que la competència per a convocar i resoldre la concessió d'aquestes beques de pràctiques professionals correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En la present resolució es convoquen ajudes, en la modalitat de beques, destinades a les persones joves titulades universitàries perquè puguen complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, a través del coneixement pràctic de l'Administració en execució de les competències en matèria de treball, mediació i conciliació laboral, procediment sancionador de les infraccions comeses en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals, reclamacions i recursos previs a la via jurisdiccional social i relacions laborals.

El projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 inclou, dins de l'annex de transferències i subvencions corresponent al programa pressupostari, la previsió de la línia de subvenció S0530000, aplicació pressupostària 11.03.02.315.10 denominada «Beques» amb una dotació màxima de 125.000 euros.Els articles 40 i 41.4 de l'LHPS estableixen que podran tramitar-se anticipadament els expedients de despesa per subvencions a càrrec dels capítols IV i VII, sempre que aquests estiguen recollits en els annexos de transferències inclosos en el projecte de llei de pressupostos del pròxim exercici.

De conformitat amb el que preveu l'article 167 de la referida LHPS i l'article 56 de l'RLGS, en la tramitació anticipada de concessió de subvencions podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de concessió, i haurà de constar en tots els tràmits del procediment dels quals tinga coneixement la ciutadania que la convocatòria es realitza per una quantia total màxima estimada i que la concessió estarà condicionada a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient.Així mateix, es preveu en l'article 56 del reglament esmentat la facultat, reservada a l'òrgan gestor, d'aplicar a la convocatòria tramitada anticipadament i sense necessitat d'una nova convocatòria, la quantitat aprovada en la Llei de pressupostos.

En virtut del que s'ha exposat, i de conformitat amb el que estableixen els articles 160.4.b i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

1. Convocar la concessió de huit beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions laborals, de les quals set beques van dirigides a persones que es troben en possessió de la titulació del grau en Dret, diplomatura en Relacions Laborals, llicenciatura en Ciències del Treball i/o grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i una beca a grau en Informació i Documentació. Cinc beques (en les quals s'inclou la corresponent al grau en Informació i Documentació) aniran destinades a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i del Servei Territorial de Treball de València; mentre que les tres beques restants seran per a les dependències dels Serveis Territorials de Treball d'Alacant, dues beques, i de Castelló, una beca.

2. Aquestes beques tenen per objecte donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional i, en particular, formar en els aspectes essencials de l'acció administrativa en matèria de treball, en l'àmbit de les competències i funcions de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Entre aquestes competències s'inclouen l'execució de les polítiques en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball i relacions laborals, i destaquen la gestió d'expedients sancionadors de l'ordre social i de prevenció de riscos laborals; l'exercici de les funcions de mediació, arbitratge i conciliació laboral i d'oficina pública de registre d'actes electorals sindicals; la gestió dels registres administratius d'associacions empresarials, sindicals, de treballadores i treballadors autònoms, d'empreses acreditades del sector de la construcció, d'empreses de treball temporal; el registre dels convenis col·lectius de treball; el suport tècnic i administratiu al Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana; o l'exercici de les facultats en matèria de vagues, tancaments patronals i conflictes col·lectius en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.3. La direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques s'exercirà per la persona titular de la subdirecció general amb competències en matèria de treball, o persona que la substituïsca, per a les beques que es desenvolupen en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral; i per les persones titulars dels Serveis Territorials de Treball de València, Alacant i Castelló, per a les beques que es desenvolupen en les seues respectives dependències.Segon. Bases reguladores de la convocatòria

Aquesta convocatòria es regirà per les bases reguladores aprovades per l'Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada conselleria (d'ara en avant Ordre 22/2017), publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8191, de 15 de desembre de 2017.Tercer. Condicions de la concessió de la subvenció

El procediment de concessió d'aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva i regiran els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Per a obtindre la condició de persona beneficiària de la beca caldrà estar en possessió, al final de la presentació de les sol·licituds de la present convocatòria, de la titulació de grau en Dret, diplomatura en Relacions Laborals, llicenciatura en Ciències del Treball, grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i grau en Informació i Documentació, així com complir els altres requisits esmentats en l'Ordre 22/2017.Quart. Finançament

1. Les beques previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec a la línia de subvenció S0530000, aplicació pressupostària 11.03.02.315.10 del capítol IV del projecte de pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023, i el seu equivalent per a l'exercici 2024, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, segons el següent desglossament per anualitats:– Anualitat 2023: 93.750 euros (des d'abril fins a desembre de 2023)

– Anualitat 2024: 31.250 euros (des de gener fins a març de 2024)

Import total màxim: 125.000 euros

2. De conformitat amb el que es disposa en l'article 41.4 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la present resolució està condicionada a l'efectiva existència de crèdit adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023.

3. Es procedirà al finançament de la quota d'empresa de la Seguretat Social de les persones adjudicatàries de la present convocatòria, a càrrec de l'aplicació i codi de línia anteriors, pels imports que s'establisquen en la normativa vigent en la matèria, de conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre l'actualització, l'adequació i la modernització del sistema de Seguretat Social.

4. Les beques en matèria de treball que es convoquen no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea en matèria d'ajudes públiques i, per tant, no necessiten notificar-se prèviament a la Comissió Europea per a la seua autorització, atés que no reuneixen els requisits previstos en l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que per raó de la qualitat de les persones beneficiàries (graduades, diplomades o llicenciades universitàries) i l'objecte de les beques (pràctiques professionals), aquestes accions subvencionables no afecten la competència ni els intercanvis comercials entre els estats membres, i tampoc falsegen o amenacen falsejar la competència, afavorint determinades empreses o produccions.Cinqué. Quantia de les beques, pagament i justificació

Les beques estaran dotades, cadascuna d'elles, amb 1.120,19 euros bruts mensuals, que es revisaran d'acord amb el que es disposa en la resolució a la qual fa referència l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Sobre l'import esmentat, haurà de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les altres que, si és el cas, pogueren correspondre, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social, en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre. A l'efecte del pagament i justificació de les beques, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 de l'Ordre 22/2017.

Sisé. Duració de les beques

El període de duració de les beques serà de 12 mesos comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió. Aquesta resolució haurà de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que existisca disponibilitat pressupostària adequada i suficient, i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle. En tot allò concernent a aquest punt, caldrà ajustar-se al que es disposa en l'article 6 de l'Ordre 22/2017.Seté. Termini i forma de presentació de la sol·licitud. Documentació que ha d'acompanyar-se a aquesta

1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15.12.2022 fins al 30.12.2022, tots dos dies inclosos.

2. Las persones aspirants presentaran exclusivament per via electrònica la seua sol·licitud i el curriculum vitae, segons models normalitzats. La presentació de les sol·licituds, i documentació que ha d'acompanyar-s'hi, s'ajustarà al que determinen els articles 10 i 11 de l'Ordre 22/2017.

El formulari de la sol·licitud i del currículum estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, apartat Serveis en línia, i, dins d'aquest, en el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.

En la sol·licitud de la beca s'especificarà la ciutat seu de les dependències dels òrgans administratius (València, Alacant o Castelló de la Plana) a què es concorre, i caldrà presentar una sol·licitud per cada ciutat en cas d'optar a més d'una.

Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, junt amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació. Únicament aquelles persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase d'entrevista hauran d'aportar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.Huité. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. Per a la valoració dels mèrits al·legats per les persones candidates s'atindrà al que es disposa en l'annex de la present resolució, annex en el qual es determina el barem que serà aplicable per a la concessió d'aquestes beques.

2. Tal com disposa l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017, el màxim de puntuació total a obtindre per les persones aspirants serà de 30 punts, dels quals 22,50 corresponen a la puntuació màxima dels apartats a) a l'e), i 7,50 punts corresponen a la segona fase del procés, apartat f – entrevista – del dit annex.Nové. Òrgans competents

1. L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.2. La comissió avaluadora a què fa referència l'article 7 de l'Ordre 22/2017 estarà integrada, en aquest cas, per les següents persones:Presidència:

– Titular: la persona titular de la Subdirecció General de Relacions Laborals.

– Suplent: la persona titular de la Secció d'Assistència Tècnica.

Vocalies titulars:

– La persona titular de la direcció del Servei de Relacions laborals i Gestió de Programes.

– La persona titular de la direcció del Servei d'Ordenació Laboral.– La persona titular de la direcció del Servei d'Anàlisi del Mercat de Treball i les Relacions Laborals.

Vocalies suplents:

– La persona titular de la direcció de la Secció de Negociació Col·lectiva.

– La persona titular de la direcció de la Secció de Sancions.

– Una persona que forme part del personal tècnic de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

Secretaria:

– Una persona que forme part del personal tècnic de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

La comissió avaluadora podrà ser assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir a les sessions amb veu però sense vot.

3. Correspondrà la resolució de la concessió de les beques objecte de la convocatòria a la persona titular de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

La resolució de concessió de la beca que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i això sense perjudici de poder interposar qualsevol altre que es considere oportú.Desé. Tramitació del procediment. Mitjans de publicació dels diferents tràmits

El procediment de tramitació es durà a terme d'acord amb el que s'estableix en els articles 9, 10, 11 i 12 de l'Ordre 22/2017.

La publicació de relacions i llistats que determina el procediment de selecció s'efectuaran en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.Onzé. Termini de resolució i notificació

1. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió.

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica del procediment administratiu comú.

Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

En el cas que quede deserta alguna de les beques, l'òrgan que resol podrà assignar-la a alguna de les altres dependències.

2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat https://sede.gva.es.3. Així mateix, i en aplicació dels principis de publicitat, transparència, accés a la informació pública i bon govern, la resolució de concessió es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.Dotzé. Efectes

La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tretzé. Recursos

Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, les persones interessades podran interposar els següents recursos:

– Potestativament, un recurs de reposició davant el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

– Directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra acció que estimen oportuna.València, 25 de novembre de 2022.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.ANNEX

Barem per a avaluar els mèrits al·legats per a la concessió

de beques per a la realització de pràctiques

de formació complementària i especialització professional

en matèria de treball i relacions laboralsDe conformitat amb el que es preveu en l'article 8 de l'Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de l'esmentada conselleria, la valoració de les sol·licituds es realitzarà segons el següent barem:a) Formació acadèmica: fins a un màxim de 13 punts.

1. Expedient acadèmic fins a un màxim de 10 punts:

La puntuació assignada a l'expedient acadèmic de la titulació coincidirà amb la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, segons el certificat emés pel centre on s'hagen cursat els estudis, donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0-4, s'aplicarà el que es disposa en els apartats 4 i 5, del punt 13, de l'article primer del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió: fins a un màxim de 3 punts, conformement al següent detall:

– Doctorat: 2 punts.

– Altres llicenciatures o graus: 1 punt.

– Altres diplomatures: 0,50 punts.

b) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts.

1. Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, conformement a la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:

Denominació anterior Denominació actual (Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (nivells MECR) Punts

Oral Nivell A2 0,2

Elemental Nivell B1 0,4

– -- Nivell B2 0,6

Mitjà Nivell C1 0,8

Superior Nivell C2 1

2. Coneixements especialitzats, fins a un màxim d'1,5 punts:

Es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de les següents especialitats: Correcció de Textos, Llenguatge en els Mitjans de Comunicació i Llenguatge Administratiu, a raó de 0,5 punts cadascuna.

c) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea, fins a un màxim d'1 punt; es valorarà cada nivell superat de l'A2, B1, B2, C1 i C2, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, amb 0,20 punts.

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per un títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a no es podrà computar també en aquest apartat.

d) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a la següent escala:

De 200 o més hores, 3,00 punts

De 100 o més hores, 2,00 punts

De 75 o més hores, 1,50 punts

De 50 o més hores, 1,00 punts

De 25 o més hores, 0,50 punts

De 15 o més hores, 0,20 punts

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit s'acreditaran mitjançant la documentació que certifique que eren part de l'oferta formativa d'organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos als quals es refereixen els anteriors apartats b i c d'aquest barem.

e) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts.

Es valoraran els següents mèrits sempre que no siguen un requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.

1. Estar en possessió d'un màster universitari en l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social o de la Informació i Documentació que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació d'ensenyaments universitaris oficials, amb 1,5 punts.

2. Altres mèrits relacionats amb l'objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 0,50 punts.

Es valoraran les publicacions d'articles especialitzats relacionats amb l'objecte de la convocatòria.

f) Entrevista: fins a un màxim de 7,50 punts.

Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la comissió avaluadora convocarà les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre els coneixements de la matèria objecte de les beques, les habilitats i aptituds de les persones candidates.

Per un acord de la comissió avaluadora, podrà convocar-se a l'entrevista un nombre màxim d'aspirants o els qui superen una nota mínima en els apartats anteriors d'aquest barem. Igualment, s'establiran els criteris de ponderació que s'utilitzaran per a determinar la puntuació de cada persona aspirant entrevistada. Aquests criteris es faran públics a través de l'anunci pel qual se'ls cite a l'entrevista.

Supòsits d'empat

Els supòsits d'empat es resoldran a favor de la persona que haja acreditat, mitjançant la certificació oportuna expedida per l'òrgan competent, i per aquest ordre:

1) Estar afectada per una discapacitat igual o superior al 33 %.

2) Ser víctima de violència de gènere o ser víctima d'accions terroristes, de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cadascun d'aquests supòsits.

Si persisteix l'empat dins d'aquesta prelació, s'atorgarà prioritat a la persona candidata que tinga la major puntuació obtinguda en els apartats assenyalats a continuació, i per aquest ordre:

a) Formació acadèmica.

b) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca.

c) Entrevista.

d) Coneixements de valencià.

e) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea.

Si així i tot persisteix l'empat, es dirimirà per ordre alfabètic de cognoms i nom, començant per la lletra que resulte triada, conforme al resultat del sorteig celebrat anualment en el qual es fixa l'ordre d'intervencions de les persones aspirants a les proves selectives de la Generalitat Valenciana.

Mapa web