Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A2-01, A1-01, A1-06, C1-01, C2-01-01, A2-16-01, A2-09, C1-13, A1-11, A1-20, A1-12 i A1-18, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2022 per al personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9479 de 28.11.2022
Número identificador:  2022/11225
Referència Base de Dades:  010642/2022
 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos A2-01, A1-01, A1-06, C1-01, C2-01-01, A2-16-01, A2-09, C1-13, A1-11, A1-20, A1-12 i A1-18, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2022 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2022/11225]

Mitjançant les ordres de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública indicades es van convocar les proves selectives d'accés que s'esmenten a continuació, ordenades pel número de la convocatòria:1. Ordres 7/2022 i 8/2022, de 26 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, convocatòries 1/22 i 2/22 (DOGV 9459, 28.10.2022).

2. Ordres 11/2022 i 12/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, convocatòries 3/22 i 4/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

3. Ordres 13/2022 i 14/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A1-06, convocatòries 5/22 i 6/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

4. Ordres 15/2022 i 16/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòries 7/22 i 8/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

5. Ordres 9/2022 i 10/2022, de 26 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos auxiliar de gestió de l'Administració de la Generalitat, C2-01-01, convocatòries 9/22 i 10/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

6. Ordre 17/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es van convocar proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, convocatòria 11/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).7. Ordre 18/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convocar proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, convocatòria 12/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

8. Ordre 19/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es van convocar proves selectives d'accés al cos especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, convocatòria 13/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).9. Ordre 20/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, convocatòria 14/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

10. Ordre 21/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, convocatòria 15/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

11. Ordres 22/2022 i 23/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, convocatòries 16/22 i 17/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

12. Ordres 24/2022, de 27 d'octubre, i 25/2022, de 28 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es van convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, convocatòries 18/22 i 19/22 (DOGV 9460, 31.10.2022).

Les bases de les convocatòries esmentades, així com l'apartat 2 de l'article 28 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, estableixen que la relació nominal de les persones que formen part de l'òrgan tècnic de selecció serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant una resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

La composició de l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives es determina en l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 28 del Decret 3/2017, i en les bases de les corresponents convocatòries.En virtut de les facultats conferides en la lletra m de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 4/2021, i de l'apartat 2 de l'article 28 del Decret 3/2017, a proposta del director general de Funció Pública, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública resol:Únic

Designar les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d'accés als cossos anteriorment esmentats, que es detallen en els correlatius annexos numerats.

A l'efecte d'agilitzar el desenvolupament de l'OPO 2022, s'inclou personal funcionari de reserva per a cada convocatòria, en previsió de causes d'abstenció justificades abans de la constitució material dels esmentats òrgans tècnics de selecció, amb la finalitat d'assegurar la seua constitució en termini.València, 24 de novembre de 2022.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.ANNEX I

Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòries 1/22 i 2/22Titulars:

Presidència: Juan Pablo Sarrió Montes, personal funcionari de carrera A1-01.

Vocalies:

– Joan Elies Pascual Belda, personal funcionari de carrera A2-01.

– Lourdes Boigues Chorro, personal funcionari de carrera A2-01.

– José Bou Martí, personal funcionari de carrera A2-01.

Secretaria: María Teresa Tomás Rodríguez, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: María Isabel López Luna, personal funcionari de carrera A1-01.

Vocalies:

– María Cecilia Sapena Bolufer, personal funcionari de carrera A2-01.

– Christian Roca Gimeno, personal funcionari de carrera A2-01.

– Eusebio Clemente Gómez, personal funcionari de carrera A2-01.

Secretaria: Carolina Muñoz Escrivá, personal funcionari de carrera A2-01.Reserves:

– Joaquín Vicente Ramos Andreu, personal funcionari de carrera A2-01.

– Fátima Hervás Marco, personal funcionari de carrera A2-01.

– María Esther Alapont Arenas, personal funcionari de carrera A2-01.

– María Victoria Tirado Miralles, personal funcionari de carrera A2-01.

– Joaquin Personat Gavara, personal funcionari de carrera A2-01.ANNEX II

Cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòries 3/22 i 4/22Titulars:

Presidència: José Javier Cuenca Cervera, personal funcionari de carrera A1-01

Vocalies:

– Elisa Isabel Zafrilla López, personal funcionari de carrera A1-01.

– Andrés Boix Palop, professor titular de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de València.

– María Luisa Sáez Tejerina, personal funcionari de carrera A1-01.

– Carolina San Juan Buch, personal funcionari de carrera A1-01.

– María Pilar Santos del Aguila, personal funcionari de carrera A1-01.

Secretaria: María del Mar Cid Anton, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: Begoña Duart Quiles, personal funcionari de carrera A1-01

Vocalies:

– Fernando Bellver Climent, personal funcionari de carrera A1-02

– Adrian Todoli Signes, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat de València.

– Manuel Fornas Calviño, personal funcionari de carrera A1-01.

– Yolanda Mena Muñoz, personal funcionari de carrera A1-01.

– Dolores Cremades Morant, personal funcionari de carrera A1-01.

Secretaria: Eduardo García-Leonardo Tobarra, personal funcionari de carrera A1-01Reserves:

– Nuria Aulló Coloma, personal funcionari de carrera A1-01.

– Amalia María Ferrer Vives, personal funcionari de carrera A1-01.

– Silvia Pérez Pérez, personal funcionari de carrera A1-01.

– Gemma Plaza Penades, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX III

Cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòries 5/22 i 6/22Titulars:

Presidència: Alfonso Jiménez Cantos, personal funcionari de carrera A1-06

Vocalies:

– Nuria Belen Martorell Doblas, personal funcionari de carrera A1-06.

– Santiago Ferris Gil, personal funcionari de carrera A1-06.

– Francisco Javier Piqueras Murcia, personal funcionari de carrera A1-06.

– Carlos Turró Ribalta, personal funcionari de la Universitat Politècnica de València

– Manuel David Serrat Olmos, personal funcionari de la Sindicatura de Comptes

Secretaria: Patricia Zunica Alba, personal funcionari de carrera

Suplents:

Presidència: Fco. Javier Balfagón Anadón, personal funcionari de carrera A1-06

Vocalies:

– Javier Cárcel Hernáiz, personal funcionari de carrera A1-06.

– Joaquín Galeano Senabre, personal funcionari de carrera A1-06.

– Enrique Adolfo Gandía Corral, personal funcionari de carrera A1-06.

– Ángel Maestre Rodríguez, personal funcionari de carrera A1-06.

– Fernando Torregrosa Navarro, personal funcionari de l'Ajuntament de Xirivella.

Secretaria: Vicente Jesus Pellicer Climent, personal funcionari de carrera A1-01Reserves:

– Francisco Javier Baena López, personal funcionari de carrera A1-06.

– Noelia Egea Soler, personal funcionari de carrera A1-06.

– Jacinto Navarro González, personal funcionari de carrera A1-06.

– Isabel Martín Benítez, personal funcionari de carrera A1-06.

– Pepa Gea Rosat, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX IV

Cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 7/22 i 8/22Titulars:

Presidència: María Adela Ochando Cortina, personal funcionari de carrera A1-01.

Vocalies:

– María Lorena Collado Baeza, personal funcionari de carrera C1-01.

– Anna Maria Albaida Ventura, personal funcionari de carrera C1-01.

– Juan Giménez Franco, personal funcionari de carrera C1-01.

Secretaria: María Elvira Carrión García, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: M.ª Carmen Pascual Ahuir Giner, personal funcionari de carrera A2-01.

Vocalies:

– Antonia García Valenzuela, personal funcionari de carrera C1-01.

– Mercedes Fernández García, personal funcionari de carrera C1-01.– María Amparo Severi Ronda, personal funcionari de carrera C1-01.

Secretaria: Ricardo Rodríguez Rambla, personal funcionari de carrera A2-01.Reserves:

– Cristina Pinilla Larriba, personal funcionari de carrera C1-01.

– María Pilar Renau Collado, personal funcionari de carrera C1-01.

– Elvira Torres Linares, personal funcionari de carrera C1-01.

– Jesús Mora Heras, personal funcionari de carrera A2-01.

– Concepcion Cosmelli Mozo, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX V

Cos auxiliar de gestió de l'Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòries 9/22 i 10/22

Titulars:

Presidencia: María Jesús Cambronero Moragón, personal funcionari de carrera A1-01.

Vocalies:

– Gema María Vicent Burgal, personal funcionari de carrera C2-01-01.– María José Jordá Muñoz, personal funcionari de carrera C2-01-01.

– Inmaculada Ruiz Gutiérrez, personal funcionari de carrera C2-01-01.Secretaria: M.ª del Consuelo Roig Boronat, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidencia: María Dolores Monrabal López, personal funcionari de carrera A2-01.

Vocalies:

– Daniele Sergi, personal funcionari de carrera C2-01-01.

– María José López Guijarro, personal funcionari de carrera C2-01-01.– Silvia Murcia Prieto, personal funcionari de carrera C2-01-01.

Secretaria: María Isabel López García de Luján, personal funcionari de carrera A2-01.Reserves:

– Jesús Ramón González, personal funcionari de carrera C2-01-01.

– María Carmen Sánchez Montesinos, personal funcionari de carrera C2-01-01.

– Luis Máñez Gómez, personal funcionari de carrera C2-01-01.

– M.ª Jesús Lluesma Bueno, personal funcionari de carrera A2-01.

– Immaculada Monfort Martin, personal funcionari de carrera A2-01.

ANNEX VI

Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 11/22Titulars:

Presidència: Vicente Alejandro Salva Peris, personal funcionari de carrera A1-01.

Vocalies:

– María José Luna Botet, personal funcionari de carrera A2-16.

– Eva Sánchez Lozano, personal funcionari de carrera A2-16-01.

– Enrique Martínez Piera, personal funcionari de carrera A2-16-01.

Secretaria: Josep Francesc Martínez Peiró, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: Jorge Vicente Lazaro Cutanda, personal funcionari de carrera A2-16-01.

Vocalies:

– M.ª Virtudes Marruenda Serrano, personal funcionari de carrera A2-16-01.

– Violeta Carmen Maestre Martínez, personal funcionario de carrera A2-16.

– M.ª Paz Gómez Navasquillo, personal funcionari de carrera A2-16-01.

Secretaria: Rosa María Calas Tarazona, personal funcionari de carrera A2-01.Reserves:

– M. Lourdes Cardona Pérez, personal funcionari de carrera A2-16-01.– Mariana Navarro Peralta, personal funcionari de carrera A2-16-01.

– María Hurtado Serrano, personal funcionari de carrera A2-16-04.

– Encarnación Martínez Marín, personal funcionario de carrera A2-16-03.

– Aguas Vivas Salom Ripoll, personal funcionari de carrera, A2-01.ANNEX VII

Cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l'Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 12/22Titulars:

Presidència: Francisco Vidal Pedrós, personal funcionari de carrera A2-09.

Vocalies:

– Raúl Veintimilla López, personal funcionari de carrera A2-09.

– Sonia Rubio Albert, personal funcionari de carrera A2-09.

– Alicia González Sellés, personal funcionari de carrera A2-09.

Secretaria: Ana María Domínguez Carrascosa, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: Carlos Pons Morera, personal funcionari de carrera A2-09.

Vocalies:

– Luis Manuel Aleixandre Giménez, personal funcionari de carrera A2-09.

– Pedro Alejandro Llacer Luna, personal funcionari de carrera A2-09.

– Vicente Clement Jurado, personal funcionari de carrera A2-09.

Secretaria: María Nadia Álvarez Salcedo, personal funcionari de carrera A2-01.Reserves:

– María Asunción Vendrell Palacios, personal funcionari de carrera A2-09.

– Félix Antonio Martínez De Francisco, personal funcionari de carrera A2-09.

– M.ª Isabel Hernández Carpintero, personal funcionari de carrera A2-09.

– José Limiñana Gregori, personal funcionari de carrera A2-09.

– Amparo Yolanda Pastor Cuevas, personal funcionari de carrera A2-01.ANNEX VIII

Cos especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/22Titulars:

Presidència: Mario Romero Vivo, personal funcionari de carrera del cuerpo A1-17.

Vocalies:

– Ignacio Vázquez Tatay, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– Carlos José González Navarro, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– Eva Mestre Fores, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

Secretaria: Vicente Ricardo Aznar Novella, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: María José Modesto Alapont, personal funcionari de carrera del cuerpo A1-27-01.

Vocalies:

– José Luis Martínez Fernández, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– María González Fernández, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– M.ª del Carmen Saíz Olivares, personal funcionari de carrera del cuerpo A2-13.

Secretaria: M.ª Angeles Beltran Grangel, personal funcionari de carrera A2-01.

Reserves:

– Inmaculada Belén Belda Calatayud, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– María Pasquala Ferrer Martínez, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– Marco Antonio Poquet Marín, personal funcionari de carrera del cuerpo C1-13.

– Juan Javier Jacinto Segarra Julve, personal funcionari de carrera A1-27-01.

– Florencio Vallcanera Castella, personal funcionari de carrera A2-01.

ANNEX IX

Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/22Titulars:

Presidència: María Carmen Cortes Tovar, personal funcionari de carrera A1-11.

Vocalies:

– Daniel Domingo Royo, personal funcionari de carrera A1-11.

– María Encarnación Calatayud Vercher, personal funcionari de carrera A1-11.

– Abel Roig Pellicer, personal funcionari de carrera A1-11.

Secretaria: Pedro Antonio Sempere Navarro, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: José Antonio Prieto Moya, personal funcionari de carrera A1-11.

Vocalies:

– Salvador Casanoves Huesca, personal funcionari de carrera A1-11.– Miguel Halabi Antón, personal funcionari de carrera A1-11.

– Vicente Luis Adam Durá, personal funcionari de carrera A1-11.

Secretaria: Leticia Elisabeth Puig Algarra, personal funcionari de carrera A1-01.Reserves:

– Luis Alberto Alonso Vidales, personal funcionari de carrera A1-11.

– Rosa Ana Climent Poveda, personal funcionari de carrera A1-11.

– Julio Mariano Marín Sánchez, personal funcionari de carrera A1-11.

– Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso, personal funcionari de carrera A1-11.

– María Aida González-Fleitas de La Serna, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX X

Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 15/22Titulars:

Presidència: Fernando Monfort Costa, personal funcionari de carrera A1-20.

Vocalies:

– Francisca Savall Rodríguez, personal funcionari de carrera A1-20.– Eva Legaz Sánchez, personal funcionari de carrera A1-20.

– Pascual Mezquita Balaguer, personal funcionari de carrera A1-20.Secretaria: María Isabel Álvarez Lisbona, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: José Manuel García Valls, personal funcionari de carrera A1-20.

Vocalies:

– Adoración Cuenca Campillo, personal funcionari de carrera A1-20.

– Francisca Toboso López, personal funcionari de carrera A1-20.

– María Luisa Patón Esteban, personal funcionari de carrera A1-20.

Secretaria: María Teresa Pons Gay, personal funcionari de carrera A1-01.Reserves:

– Inmaculada Latorre Sánchez, personal funcionari de carrera A1-20.

– Juan José Moreno Murcia, personal funcionari de carrera A1-20.

– María del Remei Palomar López, personal funcionari de carrera A1-20.

– Elena Martínez Belda, personal funcionari de carrera A1-20.

– Ignacio Fernández Mateu, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX XI

Cos superior tècnic d'enginyeria industrial de l'Administració de la Generalitat, A1-12, sector administració especial, convocatòria 16/22 i 17/22Titulars:

Presidència: Roberto Javier Anchel Añó, personal funcionari de carrera A1-12.

Vocalies:

– María Margarit Carreño Anguita, personal funcionari de carrera A1-12.

– José Juan Esplugues Alcalá, personal funcionari de carrera A1-12.– Juan Antonio García-Marcilla Martínez, personal funcionari de carrera A1-12.

Secretaria: Josep Delgado de Molina Martínez, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: Miguel Sánchez Domínguez, personal funcionari de carrera A1-12.

Vocalies:

– María Elena Rovira Beltrán, funcionaria de carrera A1-12.– Gema Cuñat Cuñat, personal funcionari de carrera A1-12.

– María Dolores Tarrazona Gregori, personal funcionari de carrera A1-12.

Secretaria: Salvador Montesinos Sanchis, personal funcionari de carrera A1-01.Reserves:

– Sara Blanes Bas, personal funcionari de carrera A1-12.

– Enrique Jorge Bou Pérez, personal funcionari de carrera A1-12.

– Rafael Muñoz Gómez, personal funcionari de carrera A1-12.

– Francisco Javier Serrano Belles, personal funcionari de carrera A1-12.

– Begoña Ros Peris, personal funcionari de carrera A1-01.ANNEX XII

Cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/22 i 19/22Titulars:

Presidència: José Manuel Ozores Pastor, personal funcionario de carrera A1-18.

Vocalies:

– María Moreno Bernabé, personal funcionari de carrera A1-18.

– Nuria Solaz del Arco, personal funcionari de carrera A1-18.

– Sara Reyes Gimeno, personal funcionari de carrera A1-18.

Secretaria: María Pilar Pardo Fidel, personal funcionari de carrera A1-01.Suplents:

Presidència: Carmen Belenguer Molina, personal funcionari de carrera A1-18.

Vocalies:

– María Jesus Diego Carrillo, personal funcionari de carrera A1-18.

– Imanol Serna Maciá, personal funcionari de carrera A1-18.

– María Lourdes Crespo Sánchez-Cañamares, personal funcionari de carrera A1-18.

Secretaria: Bernardo Gavila Alcalá, personal funcionari de carrera A1-01.Reserves:

– María Esther Miquel López, personal funcionari de carrera A1-18.

– Sonia Gómez-Pardo Gabaldón, personal funcionari de carrera A1-18.

– Olimpia Ferreiro Chicote, personal funcionari de carrera A1-18.

– Román Dario Grisolia Peressini, personal funcionari de carrera A1-18.

– Inmaculada Narbona Calvo, personal funcionari de carrera A1-01.

Mapa web