Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 15/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8694 de 10.12.2019
Número identificador:  2019/11660
Referència Base de Dades:  010432/2019
 ORDRE 15/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

[2019/11660]

El Decret 210/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat, conté 22 llocs de treball del cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, que hauran de ser convocats per torn lliure general i persones amb diversitat funcional, mitjançant el procediment d'estabilització i el sistema de concurs oposició.

De conformitat amb el que s'estableix en el Decret 210/2017, i en exercici de les atribucions conferides per l'article 9.1.i) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LOGFPV), i vista la proposta de la Direcció General de Funció Pública,

ORDENEPrimer

Convocar proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procediment d'estabilització, per a cobrir 22 llocs de treball.Segon

Les proves selectives es regiran pel que s'estableix en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; en la LOGFPV; en el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; les altres normes de general i pertinent aplicació; i pel que es disposa en les següents:BASES DE LA CONVOCATÒRIA1. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, per a cobrir 22 llocs de treball del cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial pel torn lliure general i persones amb diversitat funcional.D'acord amb l'assenyalat en el Decret 210/2017, es reservarà 1 lloc per a persones amb diversitat funcional.

1.2. Els llocs de torn lliure general que queden sense cobrir, s'acumularan als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional i viceversa.

1.3. En el cas que, com a conseqüència de l'execució de l'oferta o ofertes d'ocupació pública en què es fonamenta la publicació de la present ordre, es convocaren pel torn de promoció interna, idèntics llocs als inclosos en aquesta convocatòria, només es podrà concórrer a un dels torns convocats, sent motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a tots dos torns, havent-se d'optar per un d'ells.1.4. Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de promoció interna, després de la finalització del corresponent procés selectiu, s'acumularan als llocs oferits per torn lliure de l'oferta o ofertes corresponents.

2. Condicions generals de les persones aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, serà necessari complir els requisits següents:

2.1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels o de les nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a les seues expenses.

Les i els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

2.1.2. Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació.2.1.3. Estar en possessió del títol de Llicenciatura en Psicologia, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.

Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.2.1.4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

2.1.5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

2.1.6. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants, que complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33% i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4.

2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves, hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

2.3. L'Administració podrà requerir, en qualsevol moment, a les persones aspirants a fi que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.2.4. No podrà participar, en aquest procediment selectiu, el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.

3. Accés de persones amb diversitat funcional

3.1. L'òrgan tècnic de selecció (d'ara en avant OTS), establirà per a les persones amb diversitat funcional que ho requerisquen, i així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. Aquesta petició s'haurà de formular en la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, en la forma que s'indica en la base 4.4.

3.2. Si durant el desenvolupament del procés selectiu se suscitaren dubtes raonables respecte a la compatibilitat funcional d'una persona inicialment admesa, l'OTS, podrà recaptar el corresponent dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional, en aquest cas, aquesta podrà participar condicionalment, i la resolució definitiva sobre la seua admissió o exclusió quedarà en suspens, fins a la recepció d'aquest dictamen.4. Forma i termini de presentació de sol·licituds

4.1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.2. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14 del Decret 3/2017, a aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com es recull en l'annex III d'aquesta convocatòria i s'emplenarà a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://seu.gva.es (Cercador d'Ocupació Pública, Descripció: 13/18, tramitar amb certificat) i es realitzarà el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requerirà, el compliment successiu dels passos següents:

a) L'emplenament i inscripció en línia.

b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.

c) El registre electrònic de la sol·licitud.

4.3. No seran admeses i, conseqüentment, quedaran excloses del procés selectiu aquelles persones que, havent abonat la taxa no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu i havent abonat la taxa corresponent de forma telemàtica, no fora possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquelles hauran d'esmenar la seua sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.4.4. Les persones aspirants amb diversitat funcional que, requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'emplenament de la seua sol·licitud hauran d'observar les prescripcions següents:

4.4.1. Indicar en la sol·licitud, el tipus de diversitat funcional que posseeixen assenyalant el que procedisca en cada cas, segons anara: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial.

4.4.2. Concretar, el tipus de mesures que precisen, i faran constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessita, les quals figuren en aquella i que són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2. Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants hauran d'acompanyar obligatòriament, certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: el diagnòstic i el temps d'ampliació que precisa, expressat en nombre de minuts.

3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.

5. Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invidència.

6. Unes altres, s'especificarà quines en la casella corresponent.5. Drets d'examen i forma de pagament

5.1. Els drets d'examen seran de 30 euros.

5.1.2. Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics, tindrà una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que s'aplicarà de forma automàtica en realitzar el pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, gaudiran d'una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a) anterior, per al que, hauran d'assenyalar l'apartat “Bonificacions” de la sol·licitud telemàtica i s'aplicarà de forma automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

5.1.3. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat d'“Exempcions” de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat d'exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona, que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com, els qui acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat «altres» de la sol·licitud telemàtica.

5.2. En cap cas, el pagament de la taxa eximirà del tràmit de registre electrònic de la sol·licitud.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de la presentació dins del termini i en la forma escaient en el registre electrònic corresponent de la sol·licitud, determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

5.3. Procedirà la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits i a través dels procediments contemplats en l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

6. Admissió de les persones aspirants

6.1. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds, i podran únicament demandar la seua modificació mitjançant escrit motivat, dins del termini establit en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.2. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves i distingirà, si escau, entre aquelles que accediren pel contingent de reserva per a diversitat funcional.

6.3. Les persones aspirants podran, en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució a què es refereix la base anterior, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquest efecte, hauran de seguir les instruccions que s'indiquen en la resolució per la qual es publique la relació provisional d'admesos i exclosos. Especialment, aquelles persones aspirants que no hagen pogut completar la presentació i registre de la seua sol·licitud electrònicament per motius tècnics, tal com es preveu en la base 4.3, hauran d'annexar, en tot cas, justificant de l'intent de la presentació i registre de la sol·licitud o la sol·licitud, i el pagament electrònic de la taxa o, si escau, el document que acredite l'aplicació de les bonificacions o exempcions corresponents, tot això, realitzat en el termini previst en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.4. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se, procedir a la seua esmena dins del termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran, que no figuren recollides en la relació provisional de persones excloses i, a més, que les seues dades personals i altres circumstàncies consignades en la seua sol·licitud, consten correctament en les relacions de persones admeses.

6.5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i, si escau, esmenats els defectes, es dictarà resolució que elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la realització de les proves i distingirà, si escau, entre aquelles que accediren pel contingent de reserva per a diversitat funcional i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

6.6. En la resolució per la qual es faça pública la relació definitiva de persones admeses a aquest procediment selectiu, s'establirà, amb almenys 15 dies d'antelació, la data, el lloc i l'hora d'inici del primer exercici, així com, l'ordre de crida d'aquestes, que s'iniciarà en la lletra F, conforme el resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV núm. 8473, de 28 de gener).

6.7. Prova de coneixement del castellà per a les persones admeses que no posseïsquen nacionalitat espanyola.

Amb caràcter previ a la realització de les proves d'accés, les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que, del seu origen es desprenga que no posseeixen coneixements del castellà, hauran d'acreditar, mitjançant la realització d'una prova, que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita d'aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà al que es disposa en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen diplomes d'espanyol com a llengua estrangera modificat per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.

La prova es qualificarà d'apta o no apta, i caldrà obtindre la valoració d'apta per a passar a realitzar les proves de la fase d'oposició.Queden eximides de realitzar aquesta prova, les persones que estiguen en possessió dels diplomes, certificats o títols acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera que hagen sigut integrats en el Sistema internacional de certificació de l'espanyol com a llengua estrangera (SICELE). Referent a cadascun dels seus sis nivells, respectivament, als diplomes d'espanyol en el seu corresponent nivell A1, A2, B1, B2, C1 i C2, tot això, conforme al que es disposa en la disposició addicional quarta del Reial decret 1137/2001, modificat pel Reial decret 1004/2015, anteriorment citats.7. Proves selectives

7.1. Procediment de selecció.

El procediment de selecció és el de concurs oposició, i constarà, d'una fase d'oposició de caràcter obligatori i eliminatori i d'una fase de concurs de caràcter obligatori.

7.2. Desenvolupament dels exercicis de la fase d'oposició.

L'oposició constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris.

7.2.1 Primer exercici.

7.2.1.1. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 120 preguntes, sobre la totalitat del temari recollit en l'annex I, de les quals, 48 preguntes versaran sobre les matèries comunes recollides en la seua part general i altres 72, es formularan sobre el temari específic denominat part especial.

7.2.1.2. El temps de realització de l'examen serà determinat prèviament per l'OTS i en cap cas serà inferior a 60 segons per pregunta que, en tot cas, es formularan amb quatre respostes alternatives de les quals només una d'aquestes serà la correcta.

7.2.2 Segon exercici.

Constarà de dues parts, que es realitzaran en una mateixa sessió, sense que per a la seua resolució les persones aspirants puguen utilitzar textos legislatius o material de consulta de cap mena:

- Primera part: consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 25 preguntes teoricopràctiques sobre el temari específic, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una d'aquestes serà la correcta. El temps de realització, en cap cas, serà inferior a 60 segons per pregunta.

- Segona part: consistirà a respondre per escrit 5 preguntes teoricopràctiques de resposta breu sobre el temari específic. El temps de realització serà determinat prèviament per l'OTS i, en cap cas, serà inferior a 1 hora i 15 minuts.

7.3. Qualificació dels exercicis.

La puntuació màxima a obtindre en la fase d'oposició serà de 60 punts, que es distribuiran de la manera següent:

7.3.1 Primer exercici: la qualificació del primer exercici serà de 0 a 30 punts, i caldrà obtindre un mínim de 15 punts per a superar-lo.El nivell de coneixements mínims exigits per a aconseguir els 15 punts en l'exercici serà contestar el 50 % de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:Respostes correctes netes = nre. d'encerts – (nre. d'errors/3)Establides les respostes correctes netes es convertiran en puntuacions finals mitjançant una distribució proporcional.

7.3.2 Segon exercici:

La qualificació del segon exercici serà de 0 a 30 punts, i caldrà obtindre un mínim de 15 punts per a superar-lo.

7.3.2.1. La primera part es qualificarà de 0 a 15 punts.

El nivell de coneixements exigits per a aconseguir els 15 punts, serà contestar el 100 % de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen, i s'aplicarà la fórmula de correcció i el mètode de conversió per a determinar la puntuació d'aquesta part de l'exercici, allò que assenyala en l'apartat 7.3.1.

7.3.2.2. La segona part es qualificarà de 0 a 15 punts.

Es presumirà idèntic valor a totes les preguntes, llevat que l'OTS, en atenció a l'extensió, complexitat i/o dificultat tècnica, establisca diferent puntuació a cadascuna de les qüestions formulades, i en aquest cas, ho comunicarà a les persones aspirants, amb caràcter previ a la realització de l'exercici.

7.4. Qualificació final de la fase d'oposició.

Per a superar la fase d'oposició caldrà obtindre un mínim de 30 punts, puntuació que vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en els dos exercicis.

7.5. Fase de concurs.

Només podran participar en la fase de concurs les persones que hagen superat la fase d'oposició. Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i únicament es computaran fins a aquest moment.

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 40 punts que es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex II.

7.6. Puntuació final del concurs oposició.

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en totes dues fases.

A continuació es configuraran les llistes que procedisquen, d'acord amb els llocs oferits en la base 1.1., ordenades per puntuació de major a menor, que s'interrompran quan el nombre de persones incloses en aquestes coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Aquestes constituiran les llistes definitives de persones aprovades.

Quan es produïsquen empats, es dirimiran de la manera següent: s'atendrà, en primer lloc, a la puntuació més gran obtinguda en la fase d'oposició i, si persistira l'empat, es dirimirà per la puntuació més gran obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren relacionats.

En cas de persistir l'empat, si fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos, escala o agrupació professional, objecte d'aquesta convocatòria en la data de la seua publicació.

Finalment, si encara persistira l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades,i s'iniciarà l'ordre esmentat per la lletra F conforme el resultat del sorteig celebrat el 7 de gener de 2019 (DOGV núm. 8473, de 28 de gener).

De conformitat amb l'assenyalat en l'apartat 5 de l'article 18 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, les persones aspirants que, havent optat per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, tinguen una puntuació superior a l'obtinguda per unes altres o altres aspirants de la convocatòria d'un procés selectiu, i no hagueren obtingut vacant en el citat contingent de reserva, seran incloses per la seua ordre de puntuació en el torn al qual corresponga la reserva.8. Desenvolupament de les proves selectives

8.1. Convocatòria per a la celebració de les proves.

8.1.1. El primer exercici, no es realitzarà fins que hagen transcorregut un mínim de 3 mesos a comptar de la data de la publicació d'aquesta convocatòria i es realitzarà en el lloc, data i hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprove i publique, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves, i mediarà un termini no inferior a 15 dies hàbils des de la publicació i la data de realització de la prova.8.1.2. L'anunci de la celebració del segon exercici, si escau, es farà públic per l'OTS a través dels mitjans establits en la base 13, d'acord amb el preceptuat en l'apartat 2 de l'article 16, del Decret del Consell 3/2017, de 13 de gener o, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

8.2. Concurrència a les crides per a la realització de les proves.8.2.1. Les persones admeses seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única.

8.2.2. Quedaran decaigudes en dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades.

No obstant això, en el supòsit de concórrer causa de força major, l'OTS podrà apreciar les circumstàncies al·legades i admetre la persona aspirant, sempre que es posen de manifest amb la deguda antelació, no haja finalitzat l'exercici corresponent i, aquesta admissió, no menyscapte el principi d'igualtat.

Especialment, si alguna de les persones aspirants no poguera completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització d'aquest i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, i no podran demorar-se aquestes de manera que es menyscapte el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorat per l'OTS i, en tot cas, la realització d'aquestes tindrà lloc abans de la publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Idèntica previsió resulta d'aplicació a les víctimes de violència de gènere quan acrediten degudament que no poden assistir per motius de seguretat.

8.3. Regles generals per a la realització de les proves.

8.3.1. Les persones aspirants hauran d'observar, les instruccions de l'OTS o del personal col·laborador durant la celebració de les proves, amb vista a l'adequat desenvolupament d'aquestes.

Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves, per part d'una persona aspirant, quedarà reflectida en l'acta corresponent, i podran continuar l'exercici amb caràcter condicional, fins que resolga l'OTS sobre l'incident.

8.3.2. Abans de l'inici de cada exercici, quan s'estime oportú durant el seu desenvolupament, en la recollida després de la seua finalització i sempre que ho considere convenient el personal col·laborador o l'OTS, es comprovarà la identitat de les persones aspirants mitjançant l'exhibició del DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents; així com, si escau, de l'exemplar per a la persona interessada, de la sol·licitud d'admissió a les proves.

8.3.3. En totes les proves l'OTS adoptarà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquestes, i seran anul·lats tots aquells exercicis els quals contingueren alguna marca que poguera identificar la seua autoria.9. Llistes de persones aprovades i fase de concurs

9.1. En finalitzar cadascun dels exercicis de la fase d'oposició l'OTS, publicarà la relació de persones que han superat la prova amb expressió del seu nom, cognoms, document d'identitat anonimitzat i la puntuació obtinguda distingint, si escau, entre aquelles que accediren pel contingent de reserva per a diversitat funcional. S'entendrà que han superat la fase d'oposició, únicament les persones que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar cadascun dels exercicis.9.2. Una vegada finalitzada la fase d'oposició, l'OTS publicarà les llistes amb la qualificació final de la fase d'oposició a què fa referència la base 7.4., que constituirà la llista de persones que han superat la fase d'oposició per ordre de puntuació i que han de passar a la fase de concurs.

A les persones incloses en les llistes esmentades, se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, un currículum acompanyat del full d'autobaremació degudament emplenat i de tots aquells documents acreditatius dels mèrits declarats en aquest, i previstos en l'annex II, degudament compulsats. Si els mèrits que s'al·leguen ja constaren en el registre de personal de la Generalitat, únicament caldrà esmentar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en el currículum i que s'hagen fet constar en el full d'autobaremació.9.3. Realitzada la valoració dels mèrits, l'OTS publicarà les llistes provisionals de les persones que han superat la fase d'oposició, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, i desglossada en els diferents apartats del barem, se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

9.4. Resoltes les possibles reclamacions, l'OTS, mitjançant anunci, publicarà les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem, i aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva de persones aprovades per la seua ordre de puntuació total a què es refereix la base 7.6.

En cap cas l'OTS podrà declarar que han superat el procés selectiu un número superior al de llocs de treball convocats, tenint en compte el que es preveu en les bases 1 i 11 d'aquesta convocatòria.

10. Relació definitiva i presentació de documents

10.1. L'OTS elevarà a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les relacions definitives de persones aprovades per ordre de puntuació total, perquè en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, aporten davant la Direcció General de Funció Pública, els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible d'acord amb el que s'estableix en la base 2.1.3 de la convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger fotocòpia compulsada de la credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.

e) Els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar aquests coneixements haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que, a aquest efecte, es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons el preceptuat en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià en el corresponent Grau Mitjà o C1, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

10.2. Les persones que superen les proves selectives pel contingent de reserva de persones amb diversitat funcional hauran de presentar, a més dels documents anteriors, la fotocòpia compulsada de la certificació de la conselleria competent o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33%, així com l'informe de compatibilitat per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc.

10.3. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 5, hauran de presentar, addicionalment, fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

10.4. Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa dels extrems indicats, o que se'n deduïra que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de l'administració de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.10.5. No obstant això disposat en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats o, si escau, recaptar-les electrònicament a través de les seues xarxes corporatives, o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, especialment les relatives a la condició de personal amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica, certificat expedit per la JQCV, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, marcant per a això la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.11. Nomenament com a personal funcionari de carrera

Transcorregut el termini de presentació de la documentació es dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es procedirà al nomenament com a personal funcionari de carrera del cos, escala o agrupació professional convocat, prèvia l'adjudicació d'un lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda.Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, incloent-hi entre aquestes, les possibles acumulacions del torn de promoció interna, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades abans del seu nomenament o presa de possessió, o en el cas que aquestes no compliren els requisits de la base 10 anterior, l'òrgan convocant podrà requerir de l'OTS, relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.12. Òrgan Tècnic de Selecció

12.1. L'OTS designat per a portar a cap el procés selectiu corresponent a aquesta convocatòria, estarà integrat per cinc persones que ostentaran la titularitat de la presidència, la secretaria i tres vocals, i s'haurà de designar el mateix nombre de persones suplents.

12.2. La relació nominal de les persones que integren l'OTS serà publicada amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant resolució que es publicarà en la forma prevista en la base 13 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.3. L'OTS podrà sol·licitar la designació de personal col·laborador de caràcter administratiu o de personal col·laborador de suport tècnic que estime oportuns per a l'adequada realització de les proves.

12.4. Correspon a l'OTS, exercir les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves en la fase d'oposició i a la qualificació de les persones aspirants després de la seua realització, així com, baremar els mèrits al·legats per aquelles en la fase de concurs, i en general, adoptar quantes mesures siguen necessàries amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives.

12.5. Les persones integrants de l'OTS, així com el personal col·laborador de suport tècnic, hauran d'abstindre's i podran ser recusades per les persones interessades quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix hauran d'abstindre's les persones integrants de l'OTS que hagueren fet tasques de preparació de persones aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

12.6. A l'efecte de comunicacions i de qualssevol una altra incidència l'OTS tindrà la seua seu en la Direcció General de Funció Pública, c/ de la Democràcia, 77, torre 4, 46018, València.

12.7. A l'efecte de gratificacions i indemnitzacions, l'OTS i el personal col·laborador a què fa referència l'apartat 3, es regirà pel que es disposa en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris modificat pel Decret 95/2014, de 13 de juny.

12.8. El funcionament de l'OTS s'adaptarà al que s'estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra normativa vigent, amb subjecció, quant al desenvolupament i execució del procediment selectiu, a les resolucions i instruccions dictades per l'òrgan gestor i altres competents en matèria de funció pública, així com els protocols establits a l'efecte de garantir la transparència i l'anonimat en la correcció d'exercicis.13. Publicitat

Totes les resolucions que dicte l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emeses per l'OTS es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, portal de l'Administracció de la Generalitat: http://sede.gva.es (Cercador d'Ocupació Públic, Descripció: 13/18) i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública.

14. Recursos

14.1. Aquesta convocatòria i quants actes administratius es dicten en el desenvolupament del procés selectiu, posen fi a la via administrativa. Contra aquests podrà interposar-se, postestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana , conforme al que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

14.2. Contra els acords i actes de tràmit de l'OTS, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació del corresponent acord amb allò que es disposa en els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 2 de desembre de 2019La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

ANNEX I

Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20TEMARI PART GENERAL

(Matèries comunes)A. DRET CONSTITUCIONAL

1. La Constitució Espanyola de 1978: Títol Preliminar; Títol Primer, Dels Drets i Deures Fonamentals.

2. La Constitució Espanyola de 1978: Títol II, La Corona; Títol III, De les Corts Generals: Capítol I: De les cambres i Capítol II: De l'elaboració de les lleis; Títol X, De la reforma constitucional.

3. La Constitució Espanyola de 1978: Títol IV, Del Govern i l'Administració; Títol V, De les relacions entre el Govern i les Corts Generals.

4. La Constitució Espanyola de 1978: Títol VI, el Poder judicial; Títol IX, Del Tribunal Constitucional.

5. La Constitució Espanyola de 1978: Títol VIII, De l'organització territorial de l'Estat.B. DRET AUTONÒMIC

6. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol Primer, La Comunitat Valenciana; Títol II, Dels Drets dels valencians i valencianes; Títol III, La Generalitat; Títol IV, Competències.7. La Llei 5/1983, de 5 de desembre, del Consell: Títol I, El President de la Generalitat; Títol II, Del Consell: Capítol I: composició; Capítol II: les atribucions; Capítol III: del funcionament; Capítol VI: La iniciativa legislativa, els Decrets Legislatius i la potestat reglamentària del Consell; Títol III, Relacions entre el Consell i Les Corts.8. La Llei 5/1983, de 5 de desembre, del Consell: Títol II, Del Consell: Capítol IV: De la conselleria i dels Consellers, Capítol V: Estatut Personal dels Consellers; Títol IV, Del a Administració Pública de la Generalitat; Títol V, De la responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració Pública de la Generalitat.

9. La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions: Títol I: De l'àmbit d'aplicació i organització del sector públic de la Generalitat: Capítol I: Ámbit d'aplicació i organització del sector públic; Títol II, Dels pressupostos de la Generalitat: Capítol III: Contingut, elaboració i estructura; Títol IX, Sector públic instrumental de la Generalitat; Títol X: Subvencions.

C. LA UNIÓ EUROPEA

10. Característiques de l'Ordenament Jurídic de la Unió Europea. Fonts del dret de la Unió Europea. Tractats constitutius. Actes jurídics de la Unió. Els reglaments. Les directives.D. DRET ADMINISTRATIU

11. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol preliminar, Capítol I: Disposicions generals.

12. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: els òrgans de les administracions públiques: Títol preliminar, Capítol II: Els òrgans de les administracions públiques.

13. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol preliminar, Disposicions generals; Títol I, Dels interessats en el procediment; Títol II, De l'activitat de les administracions públiques.

14. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol III, Dels actes administratius; Títol VI, De la iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions.

15. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol IV, De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.

16. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol V, De la revisió dels actes en via administrativa.

17. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol preliminar, Capítol III: Principis de la potestat sancionadora. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

18. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: Títol preliminar, Capítol I: Disposicions generals: objecte i àmbit d'aplicació; Capítol II: Contractes del sector públic, Secció 1a, Delimitació de tipus contractuals; Llibre primer, Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes: Títol III, Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió; Llibre segon, Dels contractes de les Administracions Públiques: Títol I: Capítol I: Secció 1a, De la preparació dels contractes de les Administracions Públiques.E. FUNCIÓ PÚBLICA

19. El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic: Títol Primer, Objecte i àmbit d'aplicació; Títol II, Personal al servei de les Administracions Públiques; Títol III Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics; Títol VI, Situacions administratives; Títol VII, Règim disciplinari.

20. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana: Títol Primer: Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la Llei; Títol III, Personal al servei de les administracions públiques; Títol V, Naixement i extinció de la relació de servei; Títol VI, Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic; Títol VII, Provisió de llocs i mobilitat; Títol VIII, Promoció professional; Títol IX, Situacions administratives; Títol X, Règim disciplinari; Títol XI, Representació, negociació col·lectiva i participació institucional.

21. El Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

22. El Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.F. TEMES TRANSVERSALS

23. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol preliminar, Objecte de la Llei; Títol I, El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació; Títol II, Polítiques públiques per a la igualtat. La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes.

24. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere: Títol preliminar; Títol I, mesures de sensibilització, prevenció i detecció; Títol II, Drets de les dones víctimes de violència de gènere.

25. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern: Títol preliminar; Títol I, Transparència de l'activitat pública. Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20PART ESPECIAL

(Temari específic)1. Procés de configuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

2. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: estructura funcional i territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

3. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: principis rectors i catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

4. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: intervenció de les persones professionals de serveis socials i instruments tècnics.

5. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: drets i deures de les persones professionals dels serveis socials.

6. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, dels serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana: inspecció, el control i el seguiment dels serveis socials. Procediment sancionador.

7. Qualitat, investigació, innovació, formació i avaluació en l'acció social.

8. El Decret 59/2019, de 12 d'abril, d'ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

9. La Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió: règim competencial i organitzatiu.

10. La Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió: modalitats de la renda valenciana d'Inclusió. Persones titulars, requisits i obligacions.

11. Principis i drets reconeguts en la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI.

12. La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència: principis rectors i línies d'actuació en les polítiques públiques.

13. Competències de la Generalitat en matèria de drets de la infància i adolescència a la Comunitat Valenciana.

14. Actuació de la Generalitat en matèria d'adopció. Valoració psicològica per a la idoneïtat.

15. Prevenció de les situacions de desprotecció. Planificació. Metodologia. Coordinació

16. Protecció en les situacions de risc. La intervenció des de la psicologia.

17. Programes de prevenció, detecció i erradicació de les conductes agressives, la violència i l'assetjament en centres docents.

18. Trastorns de conducta en la infància i l'adolescència. Pressupòsits teòrics. Implicacions terapèutiques. Acció preventiva.

19. L'avaluació psicològica de la idoneïtat per a l'exercici de les funcions parentals en la filiació adoptiva.

20. L'equip psicosocial adscrit als jutjats de família. Marc legal. Funcions

21. L'avaluació psicològica de la competència per a exercir la guarda i custòdia de fills/es menors en procediments de nul·litat, separació o divorci. Criteris per a la determinació del règim de visites del cònjuge no custodi, els avis/àvies o altres familiars. La custòdia compartida.22. La intervenció de l'equip psicosocial dels jutjats de família en la valoració de les mesures de protecció adoptades per l'entitat pública. L'avaluació psicològica de la idoneïtat per a l'exercici de les funcions parentals en la filiació adoptiva.

23. El psicòleg/la psicòloga en les clíniques medicoforenses. L'avaluació psicològica de la fiabilitat del testimoniatge. La valoració de la credibilitat del testimoniatge de les víctimes d'abusos sexuals.

24. Funcions de l'equip tècnic adscrit als jutjats i fiscalies de menors. La intervenció de l'equip tècnic en les diferents fases del procediment. L'informe de l'equip tècnic durant la instrucció de l'expedient.25. Marc regulador de les oficines d'assistència a víctimes del delicte i les seues funcions en l'estructura del sistema judicial.

26. Drets de les víctimes del delicte.

27. Garanties d'atenció psicosocial a les víctimes del delicte.

28. Fases d'intervenció amb víctimes del delicte.

29. La intervenció amb víctimes del delicte especialment vulnerables.

30. Avaluació individualitzada de les víctimes del delicte i programes d'intervenció.

31. L'atenció psicològica en les oficines d'assistència a víctimes del delicte.

32. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La Xarxa de la Generalitat d'atenció integral a les víctimes de violència de gènere.

33. L'avaluació psicològica de les víctimes de delictes de violència sobre la dona. La intervenció psicològica amb víctimes i agressors.

34. La convenció de drets de les persones amb discapacitat de l'ONU.

35. Les persones amb discapacitat. Marc normatiu bàsic. La discapacitat física, psíquica i sensorial. Aspectes psicosocials de la discapacitat i de l'atenció a les persones amb discapacitat.36. La valoració del grau de la discapacitat. Els equips de valoració i orientació per a persones amb discapacitat. Paper del psicòleg.37. Principi d'integració. Tècniques d'intervenció. Programes. Tipologia de centres i recursos.

38. Principals classificacions dels trastorns mentals. Principi de rehabilitació i reinserció social. Programes i tipologia de recursos.39. Les persones majors. Marc normatiu bàsic. Canvis en els processos cognitius, afectius i motors. Aspectes psicosocials de l'envelliment i de l'atenció a les persones majors. Tècniques i programes d'intervenció.40. Avaluació gerontològica integral: avaluació física i funcional, avaluació mental. Identificació d'escales de valoració estandarditzades i validades d'ús sociosanitari. Professionals implicats en la realització41. Trastorns relacionats amb el consum de substàncies. Dependència, abús, intoxicació i abstinència.

42. El maltractament a les persones majors. Prevenció i intervenció psicològica

43. Paper del psicòleg en l'àmbit de l'atenció a les persones majors.44. Les persones en situació de dependència. La llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a persones en situació de dependència. Marc normatiu bàsic.

45. Valoració de la situació de dependència. Prestacions del sistema d'atenció a la dependència. Xarxa de serveis i catàleg. Intensitats de protecció. Prestacions econòmiques. Règim de compatibilitats.ANNEX II

Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20BAREME FASE CONCURSEn la fase de concurs a què es refereix la base 7.5 d'aquesta convocatòria, la valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el barem següent:A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: màxim 25 punts

1. Es valorarà l'experiència professional dels participants per torn lliure, d'acord amb el següent barem:

1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l'Administració de la Generalitat i en altres administracions públiques que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,11 punts per mes treballat.

2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat o d'altres administracions públiques, que siguen diferents dels previstos en l'apartat anterior: 0,08 punts per mes treballat.

3) Experiència en llocs de treball del sector públic Instrumental de la Generalitat que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,06 punts per mes treballat.

4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del sector públic instrumental dependent d'administracions públiques diferents de la Generalitat, que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,04 punts per mes treballat.

En cap cas es valorarà l'experiència professional obtinguda en l'acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual.

2. L'experiència professional s'acreditarà, si escau, mitjançant la presentació dels documents següents:

1. Els treballs per a administracions públiques s'acreditaran sempre mitjançant certificació oficial de l'òrgan competent.

2. La resta dels treballs per compte d'altri, mitjançant el contracte de treball en el qual s'especifique la categoria convocada i la certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent a la categoria de les places convocades.

3. Per al supòsit de professionals i autònoms, llicència fiscal o IAE on s'acrediten els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue. Quan siga procedent, i en substitució d'aquests documents, s'aportarà certificat oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent.En cap cas, la puntuació màxima a aconseguir, per experiència, podrà superar els 25 punts.B. CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL: màxim 5 punts.

1. En aquest apartat es puntuaran els períodes avaluats satisfactòriament en aplicació del Decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat amb 5 punts com a màxim, que s'obtindran de la suma, si escau, de la valoració dels trams següents:

1) Fins a 5 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2) De 5 a 10 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

3) De 10 a 16 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

4) De 16 a 22 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2. Per a la baremació d'aquest apartat, a l'efecte de valorar els temps de permanència, s'acumularà el temps treballat prèviament en llocs de treball del mateix o diferent grup o subgrup i es multiplicarà pel factor que corresponga segons el quadre recollit en el Decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

3. L'òrgan gestor, a través de la unitat administrativa corresponent, realitzarà d'ofici els càlculs i expedirà els certificats que es precisen per a l'acreditació dels temps de permanència, calculats a la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds en aquest procés selectiu.C. ALTRES MÈRITS: màxim 10 punts:

Es valoraran en aquest apartat com a tals els següents:

C.1) TITULACIONS ACADÈMIQUES: màxim 3 punts

Es valorarà 1,5 punts, per la possessió de cada títol acadèmic oficial, igual o superior a l'exigit en la convocatòria per a l'accés, exclòs aquest.C.2) CONEIXEMENT DE VALENCIÀ: màxim 6 punts.

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d'acord amb l'escala següent:

– Coneixement oral o A2: 1,00 punt

– Grau elemental o B1: 2,00 punts

– Nivell B2: 3,00 punts

– Grau mitjà o C1: 4,00 punts

– Grau mitjà o C1+ llenguatge administratiu o llenguatge en els mitjans de comunicació: 5 punts

– Grau superior o C2: 6,00 punts

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

C.3) CONEIXEMENT D'IDIOMES COMUNITARIS: màxim 2 punts.

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, i s'acreditarà documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/ 2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.

El coneixement de l'idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 2 punts, per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), d'acord amb l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt.La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes comunitaris.

Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, i les regulades pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de desembre (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig) i per la disposició final 1a del Decret 138/2014, de 29 d'agost (llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre), són les que es detallen en la taula adjunta a aquest punt.

C.4) EXERCICIS APROVATS EN PROCESSOS SELECTIUS de l'Administració de la Generalitat de la mateixa categoria, convocats en els 10 anys anteriors a la convocatòria o en els processos selectius de les tres últimes convocatòries quan no hagen hagut, almenys, tres processos selectius d'aquella categoria en els últims 10 anys: 1 punt per exercici aprovat fins a un màxim de 3 punts.

En aquelles proves selectives, en les quals els exercicis es dividisquen en dos o més parts, únicament tindrà la consideració d'exercici aprovat, aquell en el qual s'hagen superat totes les parts.

Es comprovarà d'ofici la superació dels exercicis que procedisca. No és necessari al·legar-los ni la seua acreditació.

C.5) FORMACIÓ: màxim 2 punts.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, el contingut del qual estiga relacionat amb les funcions de les places que es convoquen, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per la persona aspirant i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme públic de formació, conformement a la següent escala:

De 100 o més hores: 0,25 punts

De 75 o més hores: 0,20 punts

De 50 o més hores: 0,15 punts

De 25 o més hores: 0,10 punts

De 15 o més hores, 0,05 punts

En cap cas es puntuaran els cursos pertanyents a una carrera universitària, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen ni cursos d'idiomes.

La formació es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

En cap cas, la puntuació màxima a aconseguir per altres mèrits, podrà superar els 10 punts.ANNEX III

Sistemes d'identificació i signaturaCl@ve (Sistema de signatura recomanat)

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica,un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cl@ve permanent: orientada a accessos habituals, i a l'ús de la signatura en el núvol. Per a usar el sistema, únicament es necessita haver obtingut prèviament la credencial electrònica d'identificació mitjançant algun dels procediments previstos. Per a això hauràs de registrar-te en el sistema bé de forma presencial, en alguna de les oficines de registre adherides al sistema, o bé per Internet, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

Més informació: www.clave.gob.esCertificat ACCV: certificats en suport programari:

Els certificats qualificats de ciutadà en suport programari emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web. Permeten signar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d'usuaris davant serveis telemàtics i la signatura electrònica i el xifrat de documents en tota mena d'aplicacions. Alguns exemples d'ús són la seu electrònica de l'Agència Tributària, la seu electrònica de la Seguretat Social, la seu electrònica del Cadastre, la seu electrònica Generalitat, etc.Més informació: https://www.accv.es/ciudadanos/DNIe:

Tal com recull la declaració de pràctiques de certificat del DNI, els certificats electrònics podran utilitzar-se:

Com a mitjà d'autenticació de la identitat, el certificat d'autenticació (Digital Signature) assegura al titular, en la comunicació electrònica, acreditar la seua identitat enfront de qualsevol.

Com a mitjà de signatura electrònica de documents, mitjançant la utilització del Certificat de Signatura (non Repudition), el receptor d'un missatge signat electrònicament pot verificar l'autenticitat d'aqueixa signatura, i es podrà d'aquesta forma demostrar la identitat del signant sense que aquest puga repudiar-lo.

Com a mitjà de certificat d'integritat d'un document, permet comprovar que el document no ha sigut modificat per cap agent extern a la comunicació.

Més informació: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/

Mapa web