Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio: las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios. CPI-19-428».Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8691 de 04.12.2019
Número identificador:  2019/11221
Referència Base de Dades:  010303/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio: las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios. CPI-19-428». [2019/11221]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2, de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, resol:

Fer l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora doctors júniors d'acord amb les bases següents.Primera. Requisits generals dels aspirants

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea; en aquest cas hauran de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent de la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts setze anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l'annex I.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de doctorat, en el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació; de la credencial que acredite, si escau, l'homologació, o del certificat d'equivalència al nivell acadèmic de doctorat expedit per la universitat que l'atorgue. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat o titulada superiors, en el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger que no es troben homologades, no tinguen declarada la seua equivalència o no estiguen reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel d'acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, i es rescindirà el contracte si l'autoritat competent resol denegar-lo, entenent que existeix denegació quan aquesta es condiciona al compliment de determinats requisits, mentre no es complisquen.

1.4. Quan en l'annex I s'exigisca com a requisit un nivell d'idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la taula d'equivalències d'acreditació d'L2 de la UV, aprovada per l'Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l'ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.1.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a una sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si hi manca, presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.

Tots aquests requisits s'han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s'assenyalen en l'annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a l'atenció a M. José Vaño Vaño, directora de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València, carrer del Serpis, número 29, 46022 València al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València); a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris, o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus s'han de presentar en sobre obert, perquè l'empleat o empleada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i Serveis (RH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l'avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n'hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de deu dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

3.1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent, o haver iniciat els tràmits per a obtindre-la.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d'aquests documents acreditatius; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.3.4. Tres mesos després d'haver acabat el procés de selecció, i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest, les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest servei seran destruïts d'ofici.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex IV, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió, si ho considera oportú, pot realitzar una entrevista als aspirants. El nombre dels que passaran a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, serà determinat per la comissió avaluadora.4.3. Acabat el procediment selectiu, es faran públiques la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i de Serveis (RH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D'aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s'hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir-hi quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en la convocatòria de les proves selectives de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

6.2. El tractament de les dades relacionades amb la gestió d'aquesta convocatòria correspon a la Universitat de València.

Delegació Acadèmica del Rectorat per a la Protecció de Dades en la Universitat de València (ed. Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es).

6.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de la persona afectada:

Publicació de les diferents resolucions al tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és: http://www.uv.es/pasinvest

6.4. Les dades es conservaran i, si és procedent, seran cancel·lades d'acord amb els següents criteris:

– les dades dels aspirants es conservaran indefinidament mitjançant la publicació de les resolucions de les diferents fases.

6.5. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, la rectificació i la supressió d'aquestes, la limitació i l'oposició a l'hora de tractar-les i la portabilitat. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat d'una còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat Acadèmic del rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València.

6.6. L'autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per la Universitat de València és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer de Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

6.7. Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat en: https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.htmSetena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació o publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar un recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'Administració, si escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 13 de novembre de 2019.– La rectora, p. d. (DOGV 27.06.2019), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX I

Condicions generals del lloc de treball ofert1. Projecte: «Estudio: las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios. CPI-19-428».

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a doctor/a júnior.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 20 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, serà de 1.117,17 euros (12 pagues).

5. Objecte i període:

Realitzar un estudi sobre les cooperatives elèctriques i el seu reconeixement com associacions de consumidors i usuaris.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació: doctorat en Dret (en l'àrea de Dret Mercantil), o titulació equivalent; obtenció del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s'entendrà com a data d'obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.Valencià: certificat de nivell C2, o titulació equivalent.

Anglès: certificat de nivell B2, o titulació equivalent.

7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l'annex III d'aquesta convocatòria:

Experiència professional en l'àmbit internacional europeu.

Màster universitari oficial en Dret de l'Empresa.

Contracte pre doctoral com investigador en formació en l'àrea del Dret Mercantil.

Docència, preferiblement en l'àrea de Dret Mercantil.

Estades d'investigació nacionals i internacionals en centres de reconegut prestigi.

Vinculació del contingut de la tesi doctoral amb el projecte (en particular sobre Dret de Consum).

Investigació en l'àmbit del Dret Mercantil preferentment.

Vinculació a grups d'investigació.

Coneixement d'altres llengües europees.

Participació en activitats acadèmiques, congressos, seminaris i similars, especialitzats en Cooperatives elèctriques i Associacions de consumidors.

Experiència en l'organització d'activitats acadèmiques relacionades amb l'àmbit del projecte.

Premis d'investigació.

Experiència professional en administracions públiques.

ANNEX IILa instància ha de contenir, si més no, les dades següents:

1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI/NIE/PASSAPORT, telèfon de contacte i adreça.

2. Denominació del lloc de treball: investigador/a doctor/a júnior.

3. Denominació del projecte: «Estudio: las cooperativas eléctricas y su reconocimiento como asociaciones de consumidores y usuarios. CPI-19-428».

4. Signatura i data de la sol·licitud.

5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».

6. Ha d'expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.

7. Ha d'estar adreçada a l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la Universitat de València.ANNEX III

Barem1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publicació d'articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d'acord amb el barem per a la valoració de la memòria anual d'investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

2. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d'una entrevista amb l'objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.

3. Participació en projectes d'investigació competitius (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en projectes d'investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d'I+D o programes autonòmics, s'assignaran 3 punts

b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip en projectes d'investigació europeus, s'assignaran 5 punts.

4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d'investigació, s'assignaran 3 punts. Queden excloses d'aquest barem les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d'utilitat o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s'assignaran 5 punts.5. Estades postdoctorals en altres universitats i centres d'investigació diferents del centre d'obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):a) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d'I+D o programes autonòmics, s'assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

b) Per cada any acreditat d'estada en altres universitats i centres d'investigació, sense finançament competitiu, s'assignaran 2 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

ANNEX IVComissió avaluadora titular

Presidenta: M. José Vaño Vaño, professora del Departament de Dret Mercantil.

Vocal 1:

– Isabel Gemma Fajardo García, professora del Departament de Dret Mercantil.

Vocal 2:

– Jesús Estruch Estruch, professor del Departament de Dret Civil.

Vocal 3:

– Fernando Fita Ortega, professor del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Secretaria: M. Adela Serra Rodríguez, professora del Departament de Dret Civil.Comissió avaluadora suplent

President: Manuel Monreal Garrido, professor del Departament de Direcció d'Empreses.

Vocal 1:

– Remedios Ferrero Micó, professora del Departament de Dret Financer i Història del Dret.

Vocal 2:

– Carmen Yolanda García Ruiz, professora del Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat.

Vocal 3:

– Vicente Escuin Palop, professor del Departament de Dret Administratiu i Processal.

Secretaria: Belén Cardona Rupert, professora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Mapa web