Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Puçol. Ampliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d'agent de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8679 de 18.11.2019
Número identificador:  2019/10807
Referència Base de Dades:  009829/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: PuçolAmpliació de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir places d'agent de policia local. [2019/10807]

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 4633/2019, de data 25 d'octubre, s'ha aprovat:

«Vist que mitjançant la Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 1327/2019, de data 5 d'abril, es va acordar convocar un procediment selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Puçol, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, subgrup C1, pertanyents a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Puçol. Aquestes places es troben incloses en les ofertes d'ocupació pública de 2017, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8307, de 31 de maig de 2017, de les quals una es convoca per torn d'oposició lliure i una per torn de mobilitat.

Vist que la base primera disposa que «el total de places convocades per torn lliure també podrà augmentar-se per les vacants que es produïsquen fins a la finalització de les proves selectives, incloses en les ofertes d'ocupació pública corresponents.

De conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, i atés que en aquest ajuntament el nombre de dones no arriba al 40 % de la plantilla de la policia local, es reservaria el 30 % de places per a dones en cas que es produïsquen vacants suficients abans de la finalització de les proves selectives i aquestes siguen incorporades al torn lliure i incrementen la ràtio d'aquest de manera que siga efectiva i possible la reserva del 30 % de places a dones.»

Vist que en l'oferta d'ocupació pública de 2019 hi ha incloses cinc places d'agent de la policia local, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8617, de 21 d'agost de 2019, corresponent a la taxa addicional de reposició d'efectius amb motiu de l'avançament d'edat de jubilació dels policies locals en aquesta entitat local, segons es recull en la disposició transitòria segona del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre.

Vist l'expedient tramitat a aquest efecte, que es troba en la fase de presentació d'instàncies.

Considerant el que es disposa en l'article 8 del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i els criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana.

Considerant el que es disposa en l'annex I del decret esmentat quant a les places reservades per a mobilitat dels funcionaris de carrera de cossos de policia local, escala bàsica, categoria agent, de la Comunitat Valenciana.

Per tot el que s'ha exposat, aquesta alcaldia presidència, en virtut del que s'estableix en l'article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, resol:Primer

Ampliar el total de places convocades en el procés selectiu en curs d'agent de la policia local, i serà set el nombre total de places objecte de la convocatòria, de les quals cinc pel torn lliure i dues pel torn de mobilitat.Segon

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València perquè se'n prenga coneixement.Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement i als efectes oportuns.Puçol, 25 d'octubre de 2019.– L'alcaldessa: Paz Carceller Llaneza.

Mapa web