Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resolen diverses convocatòries de places de facultatiu o facultativa especialistes, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016/2017 del CHGUV.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8679 de 18.11.2019
Número identificador:  2019/10772
Referència Base de Dades:  009828/2019
 RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2019, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es resolen diverses convocatòries de places de facultatiu o facultativa especialistes, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016/2017 del CHGUV. [2019/10772]

En el marc de les ofertes d'ocupació pública de 2016 i 2017 del Consorci Hospital General Universitari de València, han conclòs diverses convocatòries de places de facultatiu/iva especialista.

D'acord amb el que es preveu en l'apartat 13 de les bases generals aprovades mitjançant la Resolució del CHGUV de 23 de maig de 2013 (DOGV 04.06.2013), i de conformitat amb les propostes realitzades per les corresponents comissions de selecció, i atés que consten degudament acreditats els requisits exigibles en els apartats 1 i 2 de la base general 9, escau realitzar el nomenament de les persones que han superat els processos selectius.

En exercici de les competències delegades per l'Acord de 12.12.2003 del Consell de Govern sobre delegació de competències, aquesta presidència del CHGUV resol:

– Nomenar les persones identificades en l'annex, empleades públiques del CHGUV, subjectes a règim jurídic laboral, amb caràcter fix, en la categoria professional de facultatiu o facultativa especialistes, en les especialitats que així mateix s'indiquen.

– Les persones interessades disposaran d'un termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a formalitzar el contracte de treball i la corresponent presa de possessió.

– Les places que mitjançant la present resolució s'adjudiquen tenen la consideració de places del CHGUV/Departament de Salut València-Hospital General, d'acord amb el que es preveu en el conveni col·lectiu del Consorci HGUV, i en la base catorzena de les esmentades bases generals.

- Conforme amb el que s'estableix en la base específica catorzena de les que regeixen les convocatòries, el perfeccionament del contracte de treball i l'adquisició de la condició de personal laboral fix necessiten la superació satisfactòria d'un període de prova de sis mesos.

- Les persones nomenades que mantenen una relació laboral de caràcter temporal amb el Consorci HGUV hi cessaran amb efectes del dia anterior a la presa de possessió com a personal laboral fix.

- La Direcció de Recursos Humans formalitzarà els contractes de treball i es realitzaran els actes administratius pertinents per a l'eficàcia material d'aquesta resolució.Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, pot interposar-se potestativament un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació o, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats de la mateixa manera, davant del jutjat contenciós administratiu competent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com en els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 22 d'octubre de 2019.– La presidenta del CHGUV i consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web