Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers i infermeres de salut públicaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8679 de 18.11.2019
Número identificador:  2019/10796
Referència Base de Dades:  009826/2019
 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10796]

Publicat el Decret 178/2017, de 10 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es convoca un concurs oposició de consolidació d'ocupació per a la cobertura de les places anunciades del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers/eres de Salut Pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les places objecte d'aquesta convocatòria són les que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estan dotades pressupostàriament i, des d'una data anterior a l'1 de gener de 2005, han estat ocupades ininterrompudament de manera temporal.

D'acord amb el que disposen els articles 51 a 57 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i les vigents relacions de llocs de treball de naturalesa funcionarial aprovades per la Resolució de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8214, 17.01.2018), i en virtut de la competència atribuïda pels articles 18 i 19 del Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, aquesta Direcció General de Recursos Humans acorda establir les següents:

Bases de la convocatòria1. Normes generals

1.1. Es convoquen proves selectives de consolidació d'ocupació per a la provisió de sis vacants del cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers/eres de salut pública (A2-S03-01), personal funcionari d'administració especial, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.1.2. El procés selectiu es durà a terme mitjançant el sistema de concurs oposició

1.3. Considerant el nombre de places oferides, no es fa la reserva de places per als qui tinguen la condició legal de persona amb diversitat funcional, amb grau igual o superior al 33 %, d'acord amb el que s'estableix en els apartats 1 i 2 de l'article 4 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb diversitat funcional i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

2. Requisits dels aspirants

Les condicions per a ser admesos a les proves s'hauran de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre-les durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

a) Requisits generals.

2.1. Posseir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com la d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar el cònjuge dels espanyols o espanyoles i el de les persones nacionals d'uns altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge de les persones nacionals d'algun estat en el qual siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, dependents.

2.2. Tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

2.3. Estar en possessió del títol de diplomat o diplomada en Infermeria o bé el títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació, expedida pel ministeri competent.

2.4. Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'acreditarà en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant certificat mèdic; la presa de possessió queda supeditada a la superació d'aquest requisit.

2.5. No haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

2.6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar exempt d'aquesta, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

b) Moment en què s'ha d'acreditar el compliment dels requisits per a concursar.

La documentació, original i fotocòpia, a l'efecte d'exempció o minoració de la taxa de participació, que acredite ser persona amb diversitat funcional, i també ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial o víctima de violència sobre la dona, s'haurà d'aportar de manera presencial durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.4, on s'acararan els originals amb les còpies en l'anvers i revers.La resta de documentació acreditativa del compliment dels requisits s'haurà d'aportar de la mateixa forma, dins del termini establit en la base 6.6 d'aquesta resolució, després de la superació del concurs oposició.3. Sol·licituds i taxes. Bonificacions i exempcions. Documentació

3.1. Sol·licituds i taxes.

Les persones interessades a participar en el concurs oposició hauran d'emplenar la sol·licitud de participació que figura en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es, amb la determinació prèvia de la categoria, especialitat o cos en el procés selectiu del qual inste la seua participació, entre els establits en el desplegable que hi ha en la pàgina web indicada.

Mitjançant un certificat digital s'haurà d'emplenar la sol·licitud, pagar les taxes de participació (17,73 €), en cas de no estar-ne exempt, i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica. Després de la presentació telemàtica, es podrà imprimir el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si l'últim dia és inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil.

L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte els casos d'exempció esmentats, suposarà l'exclusió del procés selectiu.

Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la vigent Llei de taxes de la Generalitat.

Per a les persones participants amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, l'òrgan tècnic de selecció establirà les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de la prova, la finalitat de la qual és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a la qual concorren. Les mesures d'adaptació sol·licitades hauran de figurar en la sol·licitud de participació, i podran ser:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants hauran d'entregar durant el termini de presentació de sol·licituds obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: el diagnòstic i la recomanació d'ampliació del temps en les proves selectives. Sobre la base d'aquest certificat, l'òrgan tècnic de selecció decidirà l'ampliació de temps que siga procedent, que, per tal de no desvirtuar l'equilibri de la prova, no podrà ser superior al 25 % del temps de duració d'aquesta.

3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Seure en primera fila i instruccions per escrit a causa de la sordesa.

5) Necessitat d'intèrpret per motius de sordesa.

6) En el supòsit d'aspirants invidents, sistema Braille d'escriptura, o ajuda d'una persona.

7) Altres. S'han d'especificar quines.

3.2. Bonificacions.

Amb caràcter general, s'estableix una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que corresponga abonar, com a conseqüència de la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació.

El personal que acredite la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa. La condició de família monoparental s'acreditarà d'acord amb el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.3.3. Exempcions.

El personal que acredite la condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt del pagament de la taxa, d'acord amb el que estableix la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, estarà exempt del pagament de la taxa el personal que acredite la condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.

També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

3.4. Documentació.

La documentació requerida en aquesta convocatòria es podrà presentar en les unitats de registre de les dependències administratives següents, en els terminis establits en la base 2.b) de la present convocatòria:

– 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló de la Plana: plaça Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

També es podrà presentar en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.La consignació de dades falses en la sol·licitud, o en la documentació aportada per l'aspirant, comportarà l'exclusió del concurs oposició i/o nul·litat de la plaça adjudicada, si és procedent, sense perjudici de les mesures legals que corresponguen.

El domicili que figure en les sol·licituds es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la consignació d'aquest com la comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi d'aquest domicili. Així mateix, es considerarà mitjà vàlid de notificació i comunicació l'adreça de correu electrònic consignada en la sol·licitud, llevat que l'aspirant indique expressament el contrari.4. Admissió i exclusió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos Humans aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses amb expressió de les causes d'exclusió, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les persones aspirants podran, en el cas d'exclusió o de no-inclusió en les llistes, sol·licitar l'esmena dels errors en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o fer les al·legacions que consideren convenients en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses. Amb aquesta finalitat, les persones aspirants hauran de comprovar no sols que figuren en la relació provisional de persones admeses sinó que, a més, les seues dades personals són correctes.

4.2. Una vegada finalitzat el termini d'esmena d'errors, es publicarà en el DOGV la resolució definitiva de persones aspirants admeses i excloses, en què s'indicaran a més el lloc, la data i l'hora de la prova. Aquesta publicació s'haurà de fer amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la realització de la prova i servirà de notificació a les persones interessades.5. Òrgan tècnic de selecció

5.1. L'òrgan tècnic de selecció serà nomenat per la Direcció General de Recursos Humans i la seua composició serà conforme al que estipula l'article 60 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La relació nominal de components serà publicada amb una antelació d'un mes com a mínim al començament de les proves. L'òrgan tècnic de selecció estarà compost per cinc persones; s'haurà de designar el mateix nombre de suplents, i constarà de presidència, secretaria i tres vocals. Totes les persones integrants hauran de tindre la condició de personal funcionari de carrera de les administracions públiques. La seua classificació professional haurà de ser igual o superior a la del cos o escala objecte de la convocatòria i, almenys, més de la meitat dels seus integrants haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida en la convocatòria.5.2. El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix, el personal directiu professional i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.5.3. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, de manera que no es podrà exercir en representació o per compte de ningú.

5.4. No podrà formar part dels òrgans de selecció el personal que haja fet tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.

5.5. Corresponen a l'òrgan tècnic de selecció les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i a la qualificació de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com, en general, l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries per al correcte desenvolupament de les proves selectives. El funcionament de l'òrgan tècnic de selecció s'adaptarà al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa vigent.

5.6. A l'efecte de comunicacions i altres incidències, l'òrgan tècnic de selecció tindrà la seu en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, carrer de Misser Mascó, 31, 46010 València.6. Desenvolupament de la convocatòria

Les proves selectives pel sistema de concurs oposició consistiran en la celebració de cadascuna d'aquestes fases, a fi de determinar l'aptitud de les persones aspirants i de fixar l'ordre de prelació d'aquestes per a la selecció.

6.1. En la fase d'oposició les persones aspirants hauran de fer un exercici eliminatori.

6.1.1. L'exercici consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 75 minuts, d'un qüestionari de 60 preguntes de caràcter teoricopràctic sobre el contingut dels temes que s'inclouen com a annex I.L'exercici tindrà com a finalitat valorar les aptituds, destreses i capacitat professional de les persones aspirants en relació a les funcions pròpies de la categoria a la qual opten.

El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes, de les quals només una serà la correcta.

6.1.2. Les persones aspirants seran convocades per a la realització de l'exercici en crida única; hi perdran el dret les persones que no compareguen a fer-ho en el lloc i l'hora indicats.Les persones aspirants hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, passaport o permís de conduir, sense que siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents. En cas de robatori o extraviament d'aquests documents, hauran de presentar la denúncia formulada davant de la policia juntament amb un altre document oficial en el qual figure una foto de l'aspirant. Així mateix, hauran de portar a l'examen el justificant de presentació de la seua sol·licitud de participació per si els el demanen.

Les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció i el personal col·laborador no permetran l'accés a l'aula de la persona que comparega una vegada conclosa la crida d'aspirants i tancada la porta de l'aula que li corresponga.

Atés el caràcter de la prova, l'òrgan tècnic de selecció prendrà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquesta, i seran anul·lats tots aquells exercicis en els quals hi haja alguna marca que puga identificar-ne l'autoria.

6.1.3. Valoració de l'exercici.

La puntuació màxima en la fase d'oposició serà de 60 punts.

Per a la determinació de la puntuació es tindran en compte les regles següents:

Primera. Cada resposta correcta tindrà una valoració d'1 punt. Es restaran 0,33 punts per cadascuna de les respostes incorrectes i es deixaran sense valorar les preguntes no contestades. A partir de les operacions anteriors s'obtindrà la valoració particular de l'exercici realitzat per cada aspirant.Segona. Avaluats tots els aspirants, es calcularà la mitjana aritmètica del deu per cent d'aspirants presentats que hagen obtingut les millors puntuacions particulars, expressada amb els dos primers decimals.Tercera. Es consideraran aprovats aquells aspirants que obtinguen una puntuació igual o superior al 50 % de la mitjana aritmètica esmentada en la regla segona, amb un límit mínim de 25 punts. Per davall d'aquesta puntuació no podrà considerar-se aprovat l'exercici.

6.1.4. Publicació de resultats i terminis d'al·legacions.

Finalitzat l'exercici, l'òrgan tècnic de selecció farà públic el full d'anotacions de correcció d'aquest exercici en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es. Els aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer les al·legacions que consideren pertinents en relació a possibles errors en aquesta.

Transcorregut aquest termini, l'òrgan tècnic de selecció publicarà en l'esmentada pàgina web el full d'anotacions definitiu de correcció de l'exercici juntament amb la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació aconseguida. A efectes informatius, també es publicarà als taulers d'anuncis de les direccions territorials.Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a fer les al·legacions que consideren pertinents.

Vistes les al·legacions, l'òrgan tècnic de selecció publicarà amb el mateix procediment la relació definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició i també la relació d'aspirants suspesos, per ordre de puntuació, amb indicació de la puntuació aconseguida. Les al·legacions es consideraran contestades amb l'esmentada publicació.

Podrà superar la fase d'oposició un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

6.2. Fase de concurs.

Les persones que hagen superat la fase d'oposició disposaran de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la relació definitiva d'aspirants aprovats, per a presentar els documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs segons el barem especificat en l'annex II, així com l'imprés degudament emplenat de l'autobarem que s'acompanya en aquest annex, havent-se de presentar tot això en les unitats de registre citades en la base 3.4 de la convocatòria.La puntuació màxima en aquesta fase serà de 40 punts. Els mèrits valorables seran els obtinguts fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

No serà necessari presentar certificat de coneixement del valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, ja que aquesta informació serà aportada per la mateixa junta.L'òrgan tècnic de selecció, que només podrà valorar la documentació degudament acreditada i aportada dins del termini i en la forma escaient, podrà requerir qualsevol aclariment sobre aquesta. Quan el requeriment no siga atés, no serà valorat el mèrit corresponent.

Quan l'idioma original de la documentació aportada no siga el castellà o valencià, l'aspirant haurà d'adjuntar-hi la traducció literal del contingut d'aquesta documentació, feta per una traductora o traductor jurat. A més, la documentació pública d'un altre país haurà d'estar degudament legalitzada o postil·lada, segons el cas.6.3. Criteris de desempat.

Els empats en la puntuació total es resoldran a favor de l'aspirant que haja obtingut major puntuació en la fase d'oposició. Si subsisteix l'empat, es resoldrà seguint l'ordre dels apartats del barem de mèrits. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor del sexe infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu del cos o escala objecte de la convocatòria, entenent com a tal el sexe que no ocupe almenys el quaranta per cent de la plantilla corresponent a aquest cos o escala.6.4. Resolució provisional del concurs oposició.

Finalitzades la fase d'oposició i la fase de concurs, l'òrgan tècnic de selecció farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relació d'aspirants aprovats en la fase d'oposició, en la qual especificarà la puntuació total obtinguda en ambdues fases. Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a realitzar les al·legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.

6.5. Resolució definitiva del concurs oposició.

Vistes les al·legacions, la relació ordenada definitiva d'aspirants fins a un nombre igual al de places convocades serà publicada per l'òrgan tècnic de selecció de la mateixa manera que la relació provisional.6.6. Sol·licitud de places i lliurament de documentació.

La Direcció General de Recursos Humans farà pública, en la pàgina web www.san.gva.es, la resolució per la qual s'aprove la relació de places que s'oferisquen als aspirants i el procediment perquè aquests puguen elegir aquestes places.

Les vacants que s'oferisquen seran places bàsiques de la categoria corresponent.

L'aspirant haurà de sol·licitar almenys tantes places com el número de posició que ocupe en la llista per ordre de puntuació.Així mateix, en aquesta resolució s'atorgarà un termini de vint dies hàbils des de l'endemà de ser publicada per a entregar la relació de destinacions sol·licitades, així com original i còpia de la documentació següent, la qual serà acarada en l'anvers i el revers per la persona encarregada del corresponent registre d'entrada:

a) Document nacional d'identitat o passaport.

b) Títol exigit per a participar en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, anvers i revers de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.

c) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.Així mateix, i de conformitat amb l'apartat huit de l'article 1 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, aquesta declaració jurada haurà d'incloure la declaració de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

d) Certificat expedit pels serveis mèdics dels serveis de salut, acreditatiu de la capacitat funcional per a l'exercici del lloc de treball. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.Els qui dins del termini fixat, i excepte casos de força major, no presenten la documentació no podran ser nomenats, de manera que quedaran anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat a què puguen estar sotmeses, si escau, per falsedat en la seua sol·licitud.

Els qui superen les proves selectives hauran d'acreditar coneixements de valencià, de conformitat amb el que estableix l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana. En cas de no poder acreditar-ho, hauran de superar l'exercici específic que es convoque i, en cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que s'organitzen a aquest efecte.Si un aspirant seleccionat no compleix algun dels requisits exigits en la convocatòria, la Direcció General de Recursos Humans dictarà una resolució motivada, en la qual es declare la pèrdua dels drets derivats del procés selectiu. Aquesta resolució podrà ser impugnada en la forma determinada en la base 8.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades o pèrdua dels drets derivats de la participació en el procés selectiu, i sempre abans de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Recursos Humans podrà requerir a l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les següents persones aspirants pel seu ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

6.7. Adjudicació de places.

Les places s'adjudicaran entre els aspirants d'acord amb la sol·licitud, seguint l'ordre de preferència i l'ordre de la puntuació aconseguida. Perdran els drets derivats de la seua participació en les proves selectives els aspirants que no sol·liciten plaça dins del termini i en la forma escaient, així com aquells als quals, per la puntuació obtinguda en aquestes, no corresponga cap plaça de les oferides, i els que no obtinguen cap plaça de les efectivament sol·licitades.

Només podran ser declarats aprovats en les proves selectives i, per tant, nomenats, els aspirants que obtinguen plaça. No podrà nomenar-se un nombre superior d'aspirants al de places convocades.

7. Publicació, nomenament i termini de presa de possessió

Finalitzat el termini per a la presentació de documents, la Direcció General de Recursos Humans, mitjançant una resolució, acordarà el nomenament de personal funcionari de carrera en el cos i, si escau, escala corresponent, dels aspirants finalment aprovats, amb indicació de la plaça que els haja correspost. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.El termini de presa de possessió serà d'un mes i començarà el dia que establisca la resolució o, si no n'hi ha, l'endemà de la publicació de l'esmentada resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en aquest cas acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

Perdran els drets derivats de la seua participació en el procés selectiu els qui, transcorregut aquest termini, no s'hagen incorporat a la seua destinació, excepte causa de força major o impossibilitat així estimada, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Recursos Humans.8. Recursos

La present convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats en la seua execució podran ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació de l'acte contra el qual es recorre, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l'esmentada Llei 39/2015.

Contra les resolucions dictades per l'òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició, podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 esmentada anteriorment.

Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret es considere convenient.València, 6 de novembre de 2019.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.ANNEX I

TemariInfermers/eres de salut pública

Tema 1. Concepte de salut. Els determinants de la salut. Desigualtats en salut i els principals eixos per a la seua anàlisi. Salut en totes les polítiques. Avaluació de l'impacte en salut.

Tema 2. El IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana. Missió, valors i principis. Línies estratègiques i objectius.

Tema 3. Estructura i funcions de la Direcció General de Salut Pública. Característiques i serveis a la població dels centres de salut pública a la Comunitat Valenciana.

Tema 4. Tècniques qualitatives per al diagnòstic de salut en la comunitat. Mètodes de consens per a la priorització d'intervencions en salut.

Tema 5. Les enquestes com a fonts d'informació en salut i els seus determinants: usos i característiques. L'enquesta de salut de la Comunitat Valenciana.

Tema 6. Epidemiologia. Concepte i usos. Causalitat en les ciències de la salut. Mesures de freqüència. Mesures d'associació. Mesures d'impacte. Validesa i precisió en el mesurament epidemiològic.

Tema 7. Principals tipus d'estudis epidemiològics i les seues característiques. Estudis d'avaluació d'intervencions en salut pública.

Tema 8. Vigilància en salut pública. Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública. La Xarxa Sentinella de la Comunitat Valenciana. Observatori Valencià de Salut.

Tema 9. Mortalitat, morbiditat i supervivència del càncer en la Comunitat Valenciana. Sistema d'informació de càncer en la Comunitat Valenciana.

Tema 10. Estudi de brots epidèmics.

Tema 11. Protecció de la salut: concepte, principis i àmbits d'actuació. Vigilància i protecció dels riscos ambientals a la Comunitat Valenciana.

Tema 12. Vigilància i protecció dels riscos alimentaris a la Comunitat Valenciana. Gestió de l'autorització i registre d'indústries i establiments alimentaris.

Tema 13. Promoció de la salut: la carta d'Ottawa. Salutogènesi i el model d'actius en salut. Acció comunitària en salut.

Tema 14. El programa Pacient Actiu en la Comunitat Valenciana. El Programa d'intervenció en educació sexual (PIES) en la Comunitat Valenciana. El programa XarxaSalut en la Comunitat Valenciana.

Tema 15. Concepte i nivells de prevenció. Criteris que ha de complir un programa de detecció precoç. Programes de prevenció del càncer de mama i colorectal en la Comunitat Valenciana.

Tema 16. Programes de vacunació infantil i de l'adult en la Comunitat Valenciana.

Tema 17. Estratègia de salut sexual i reproductiva de la Comunitat Valenciana.

Tema 18. Cribatges neonatals a la Comunitat Valenciana: malalties endocrinometabòliques, hipoacúsia. Programa de supervisió de la salut infantil de la Comunitat Valenciana. Programa de salut bucodental infantil de la Comunitat Valenciana. Full de notificació per a l'atenció sociosanitària infantil i la protecció de menors.

Tema 19. Programa de cribatge universal de la violència de gènere des del Sistema Valencià de Salut.

Tema 20. Riscos i danys per a la salut derivats del treball. Sistema d'informació sanitària i vigilància epidemiològica laboral (SISVEL) de la Comunitat Valenciana. Control sanitari de productes químics en la Comunitat Valenciana.ANNEX II

Barem de mèritsBarem de la fase de concurs cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers/eres de salut pública (A2-S03-01)

En la fase de concurs a què es refereix la base 6.2 de la present convocatòria, la valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el barem següent:

A) Serveis prestats: 30 punts

1. Es valoraran els serveis prestats dels participants d'acord amb el barem següent:

1.1. Per treballs realitzats en llocs dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que pertanguen al cos superior de gestió de salut pública de l'Administració de la Generalitat, escala d'infermers/eres de salut pública (A2-S03-01), naturalesa funcionarial, sector administració especial, o el seu equivalent amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, o en llocs d'unes altres administracions públiques o d'organismes públics i entitats de dret públic vinculades a aquestes o que en depenen, sempre que la persona interessada acredite, adequadament i dins del termini i en la forma escaient, la realització en aquests de funcions d'idèntica naturalesa a les que s'exerceixen en els llocs del cos/escala A2-S03-01, naturalesa funcionarial, sector administració especial, infermers/eres de salut pública de l'Administració de la Generalitat, la qual cosa haurà de ser valorada en cada cas pel corresponent òrgan tècnic de selecció, a raó de 0,10 punts per cada mes complet de serveis en actiu.1.2. Per treballs realitzats en llocs dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que pertanguen a cossos/escales funcionarials d'administració especial diferents de l'A2-S03-01, però que per a exercir-los es demane la titulació requerida en la convocatòria, a raó de 0,08 punts per cada mes complet de serveis en actiu.1.3. Per treballs realitzats en una administració pública no previstos en els punts anteriors en llocs el requisit d'accés dels quals haja sigut la titulació requerida en la convocatòria, a raó de 0,04 punts per cada mes complet de serveis en actiu.2. Còmput i acreditació dels serveis prestats.

2.1. En cap cas es valorarà l'experiència professional obtinguda en l'exercici de llocs de treball reservat al personal eventual regulat en l'article 19 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

2.2. De conformitat amb la normativa vigent, es valorarà com a serveis prestats el temps en excedència per cura de fills o familiars i en excedència per violència de gènere, així com qualsevol altra que així s'establisca legalment.

2.3. Els serveis prestats s'acreditaran mitjançant un certificat oficial de l'òrgan competent.

2.4. No podran valorar-se per més d'un apartat serveis prestats simultàniament en el temps.

2.5. En tot cas, la puntuació màxima que s'ha d'aconseguir en l'apartat d'experiència no podrà superar els 30 punts.

B) Formació: 10 punts

1. Valencià: màxim 5 punts.

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conformement a l'escala següent:– Certificat A1 o nivell inicial: 0,5 punts.

– Certificat A2 o de coneixements orals: 1 punt.

– Certificat B1 o grau elemental: 2 punts

– Certificat B2 o intermedi: 3 punts.

– Certificat C1 o grau mitjà: 4 punts.

– Certificat C2 o grau superior: 5 punts.Pel que fa a la valoració del coneixement del valencià, es puntuarà exclusivament el nivell més alt obtingut.

2. Idiomes comunitaris: màxim 2 punts.

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, el qual s'ha d'acreditar documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per una ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.

Es puntuaran fins a un màxim de 2 punts els cicles de l'escola oficial d'idiomes o equivalents o els nivells segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic A2, nivell intermedi B1, nivell avançat B2, usuari competent C1 i mestratge C2). La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes.

Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, i els regulats pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de desembre, són les següents:

Pla antic RD 967/1988 RD 944/2003

RD1629/2006 Certificació MCER

(LO 8/2013) Puntuació

1r curs 1r cicle elemental 1r nivell bàsic 1r d'A2 0,25

2n curs 2n cicle elemental 2n nivell bàsic certificat nivell bàsic 2n d'A2 certificat nivell A2 0,50

– – 1r nivell mitjà 1r de B1 0,75

3r curs 3r cicle elemental certificat elemental 2n nivell mitjà certificat nivell mitjà 2n de B1

Certificat nivell B1 1

4t curs 1r cicle superior 1r nivell superior 1r de B2 1,25

Revàlida/títol d'idioma 2n cicle superior

Certificat aptitud 2n nivell superior

Certificat nivell superior 2n de B2

Certificat nivell B2 1,5

Certificat

nivells

C1 i C2 2

3. Una altra titulació: màxim 2 punts.

Per la possessió d'una altra titulació universitària igual o superior a l'exigida en la convocatòria per a pertànyer al subgrup A2, excloent-ne la necessària per a l'accés: 1 punt.

Per la possessió del curs de Diplomat en Salut Pública: 1 punt.

Per la possessió d'una especialitat: 1 punt.4. Formació complementària: màxim 5 punts.

Es valoraran fins a un màxim de 5 punts el doctorat, els cursos de formació impartits o homologats per centres oficials de formació de personal empleat públic i màsters universitaris oficials no valorats com a titulació i que no hagen servit per a l'obtenció d'una titulació oficial que, segons el criteri de l'òrgan tècnic de selecció, guarden relació amb les funcions dels llocs convocats, així com els de caràcter genèric relacionats amb informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària.En cap cas es puntuaran en aquest apartat els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen.4.1. Pel títol de doctor o doctora: 4 punts.

Cum laude: 1 punt més.

4.2. Per suficiència investigadora sense doctorat: 2 punts.

4.3. Per la realització de màsters oficials, fins a un màxim de 2 punts.

Es valoraran els màsters universitaris oficials no inclosos en l'apartat titulació, d'acord amb l'escala següent:

– Per màster de fins a 60 crèdits: 1 punt.

– Per màster de més de 60 crèdits: 2 punts.

4.4. Per la realització de cursos o diplomes, fins a un màxim de 2 punts.

– De 100 o més hores: 0,60 punts.

– De 40 o més hores: 0,40 punts.

– De 20 o més hores: 0,20 punts.

A l'efecte del còmput dels crèdits i hores, en cas que el diploma o certificat no ho especifique, es considerarà que l'equivalència entre crèdits i hores és d'1 crèdit = 10 hores.

En tot cas, la puntuació màxima a aconseguir en l'apartat complet de formació no podrà superar els 10 punts.

Un mèrit no podrà valorar-se en més d'un apartat.AutobaremCognoms i nom ...

Categoria ...A) Serveis prestats:

1.1. ... punts.

1.2. ... punts.

1.3. ... punts.Subtotal A): ... punts (màxim 30 punts).

B) Formació:

1. Valencià ... punts.

2. Idiomes comunitaris ... punts.

3. Una altra titulació ... punts.

4. Formació complementària ...punts.Subtotal B): ... punts (màxim 10 punts).

Total: ... punts (màxim 40 punts).

Mapa web