Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8678 de 15.11.2019
Número identificador:  2019/10628
Referència Base de Dades:  009804/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: relació de llocs de treball, Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaRESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10628]

Els llocs de naturalesa funcionarial de gestió sanitària de la conselleria competent en matèria de sanitat, la gestió de la qual s'assignava tradicionalment a la conselleria amb competències en matèria de funció pública i que competeix en l'actualitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en virtut de l'atribució normativa progressiva, són els corresponents al personal propi de tres col·lectius:

I. La Inspecció de Serveis Sanitaris

II. Salut Pública

III. Els llocs amb requisit de llicenciatura o diplomatura sanitària, adscrits tant als Serveis Centrals com a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de sanitat.

La naturalesa funcionarial d'aquests llocs determina que la normativa aplicable siga la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), desplegada en aquesta matèria pel Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'estableixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.L'LOGFPV configura les relacions de llocs de treball (RLT) com un instrument tècnic a través del qual l'Administració organitza, racionalitza i ordena el seu personal per a una eficaç prestació del servei públic. Aquest instrument amb el qual compta l'Administració per a la finalitat indicada, de conformitat amb l'LOGFPV, inclou en relació amb els llocs que conté el número, denominació, naturalesa jurídica, classificació professional, retribucions complementàries, forma de provisió, adscripció orgànica, localitat, requisits per a la seua provisió, mèrits, si escau, i qualsevol altra circumstància rellevant per a ser proveïts.Com a particularitat, atesa l'atribució de la gestió de determinats llocs funcionarials a la conselleria competent en matèria de sanitat, és aquesta també la competent per a l'elaboració, tramitació, aprovació i publicació d'aquestes relacions de llocs de treball, d'acord tant amb l'LOGFPV com amb la normativa vigent en matèria de transparència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'antecedent d'aquesta resolució es troba en la de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8214, 17.01.2018), per la qual es van aprovar les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, respecte de la qual cal destacar que va simplificar en matèria funcional l'anterior relació de llocs de treball; va introduir les modificacions procedents en relació amb el complement específic, derivades de la modificació de les taules retributives; va matisar la denominació de determinats llocs de la Direcció General de Salut Pública sobre la base de l'adscripció territorial, va reflectir l'execució de la sentència judicial ferma que modificava la forma de provisió dels llocs de coordinador/a de Salut Pública, i va incorporar els diferents expedients de modificació de plantilla tramitats des de la publicació de les relacions de llocs de treball prèvies.Des de la data d'entrada en vigor de la precedent RLT han concorregut circumstàncies de diferent índole en l'àmbit de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que han motivat l'adopció de modificacions tant normatives com administratives, les quals han influït en el contingut de les RLT prèviament aprovades i han de ser reflectides en aquest instrument de planificació de llocs. Aquest fet, juntament amb el temps transcorregut des de l'aprovació de l'anterior RLT, justifica l'aprovació mitjançant aquesta resolució d'una nova, i es concreten les modificacions que aquesta RLT incorpora, fonamentalment en les següents:

– El Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, vigent en el moment de l'aprovació de l'anterior relació de llocs de treball funcionarials de la conselleria esmentada, que va ser aprovat mitjançant el Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell; va ser derogat pel Decret 93/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova l'actual Reglament orgànic i funcional de la Conselleria, i s'ha de destacar com a principal modificació introduïda en l'organització i funcionament d'aquest departament del Consell, a efectes de l'elaboració d'aquesta RLT, la reestructuració de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, que es divideix en dues direccions generals, competents cadascuna en una d'aquestes dues matèries. Això introdueix una adscripció orgànica de determinats llocs en diferents direccions generals, classificació diferent que correspon reflectir en la nova RLT.– Correspon aprovar una RLT que continga denominacions de llocs coherents amb les funcions que es realitzen actualment pel que fa a diversos llocs de l'àmbit de la salut pública, així com que reflectisca els respectius complements retributius de forma coincident i no discriminatòria. En aquest sentit, ha de figurar en l'RLT actual la resolució d'un expedient de modificació de la plantilla en virtut del qual ha tingut lloc l'homogeneïtzació de les denominacions de diferents llocs de metge de salut pública, tècnic de laboratori de microbiologia, tècnic de laboratori de química, tècnic de seguretat alimentària i infermer de salut pública, alguns dels quals incloïen un complement T1 i uns altres un complement T2 tractant-se de denominacions equivalents. Aquesta unificació de denominacions, que ha implicat la supressió dels conceptes T1 i T2, ha suposat igualment un ajust de la classificació retributiva d'aquest tipus de llocs, i s'equiparen econòmicament la quantia del complement específic dels llocs denominats fins al moment T2 a la del corresponent als llocs T1. Es posa així fi a un greuge comparatiu en la classificació d'aquests llocs de treball, derivat de l'evolució i agrupació dels catàlegs originàriament gestionats tant per la conselleria competent en matèria de funció pública, com per la de sanitat.– A la fi de l'any 2017 es va produir la creació de diversos llocs de naturalesa funcionarial de tècnic superior d'administració sanitària, adscrits a diferents direccions generals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en els Serveis Centrals d'aquesta. Aquests nous llocs no es van incloure en l'anterior RLT a causa de la data de creació, i s'han hagut d'incorporar a l'actual RLT funcionarial, en la qual se'n determinar expressament la classificació en el corresponent cos i, si escau, escala d'administració general sanitària de l'Administració de la Generalitat.

– Per a poder dur a terme l'adequada i transparent planificació de les necessitats de recursos humans i per a possibilitar l'execució dels processos de provisió de llocs, així com dels oportuns processos selectius en la corresponent oferta d'ocupació pública, es fa imprescindible l'actualització periòdica de les RLT, de manera que siguen un fidel reflex de la classificació dels llocs de treball de naturalesa funcionarial la gestió de la qual està atribuïda a aquesta conselleria, així com de l'adscripció a la vigent estructura organitzativa vigent.

– Des de la publicació de les anteriors RLT s'han tramitat diferents expedients de modificació de plantilles, a conseqüència dels quals s'han produït tant amortitzacions de diferents llocs de treball com la creació de nous llocs o la reconversió d'aquests, mitjançant la introducció de canvis en les característiques del lloc que configuren el contingut de les RLT. Tots aquests expedients han quedat igualment reflectits en les actuals relacions de llocs.

– Finalment, es troben declarats per a amortitzar tant els llocs del cos de farmacèutic titular, declarats per a extingir per la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de salut pública de la Comunitat Valenciana, com altres llocs per raons organitzatives, així com, de manera singularitzada, aquells llocs respecte dels quals no existeix correspondència amb el grup de titulació.

La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha informat favorablement sobre l'existència de dotació pressupostària dels llocs de treball continguts en aquesta resolució.Les RLT han sigut negociades en la Mesa Sectorial de Sanitat celebrada el dia 1 d'octubre de 2019.

Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes per l'article 9.2 de l'LOGFPV, resolc:Primer

Aprovar les relacions de llocs de treball de naturalesa funcionarial la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, contingudes en els annexos següents.

Annex I. Inspecció de Serveis Sanitaris

Annex II. Salut Pública

Annex III. Serveis Centrals i direccions territorialsSegon

Publicar les relacions esmentades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercer

Aquesta resolució tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la notificació, davant del jutjat contenciós administratiu que corresponga, segons disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els articles 8.2.a, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació o qualsevol altre recurs que s'estime convenient per a la defensa dels seus interessos.València, 24 d'octubre de 2019.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

Mapa web