Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2019, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 2/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8678 de 15.11.2019
Número identificador:  2019/10775
Referència Base de Dades:  009788/2019
 RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2019, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 2/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta publica d'ocupació de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/10775]

D'acord amb el que estableixen l'article 15 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la base 6 de l'Ordre 2/2019, de 4 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de la convocatòria esmentada anteriorment (DOGV 8599, 25.07.2019 i 8657, 16.10.2019), resolc:Únic

Publicar la llista provisional de persones excloses que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar els errors que hagen motivat que no hi hagen sigut admeses o presentar les al·legacions que consideren convenients, que es formularan exclusivament de manera electrònica seguint el tràmit específic, d'ús obligatori, d'acord amb l'apartat 6 de l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al tràmit esmentat es podrà accedir a través del següent enllaç «https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20552&version=amp#*top», en el corresponent seguiment de les oposicions en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració pública «http://www.justicia.gva.es/es/web/recursos-humanos/seleccion-de-personal-oposiciones-» o en la seu electrònica de la Generalitat «https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios», i emplenar el corresponent formulari, escrivint en «Matèria» el següent text «Convocatòria 2/18, torn de promoció interna», i, si es procedent, annexant els documents pertinents; no serà vàlida cap altra forma de presentació.València, 11 de novembre de 2019.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.

Mapa web