Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8678 de 15.11.2019
Número identificador:  2019/10737
Referència Base de Dades:  009786/2019
 RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat. [2019/10737]

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada parcialment per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, dedica el capítol IV del títol V a la direcció dels centres públics. L'article 136 d'aquesta llei orgànica estableix que l'Administració educativa nomenarà directors i directores dels centres que corresponga, per un període de quatre anys, els aspirants seleccionats pel procediment de selecció. Així mateix, també fixa que el nomenament dels directors i directores podrà renovar-se, per períodes d'igual duració, prèvia avaluació positiva del treball desenvolupat al final d'aquests. Els criteris i procediments d'aquesta avaluació hauran de ser públics i objectius.El Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regulen l'actuació, el funcionament i l'organització de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana estableix, en l'article 3, entre les funcions de la Inspecció d'Educació participar en l'avaluació del sistema educatiu i dels elements que l'integren.

El curs acadèmic 2019-2020 finalitza el període de quatre anys de nomenament d'aquells directors i directores que van participar en el procés de renovació convocat per la Resolució de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat (DOGV 7653, 09.11.2015). Aquests directors i aquestes directores van obtindre el primer nomenament després de la participació en la convocatòria publicada per la Resolució d'1 de març de 2012, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat (DOGV 6736, 16.03.2012) i ara és procedent que, les persones que ho sol·liciten i complisquen els requisits per a això, puguen optar a renovar un tercer i últim període.

Així mateix, el 30 de juny de 2020 finalitza el període de quatre anys de les persones que van ser nomenats i nomenades directors i directores mitjançant el procediment de selecció que va regular la Resolució de 5 de febrer de 2016, per la qual es convocà concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres públics de la Generalitat (DOGV 7716, 10.02.2016). Les persones que han estat exercint les funcions corresponents durant aquest temps també podran optar a continuar en el càrrec per un nou període de quatre anys.

Amb aquesta finalitat, és procedent convocar el procediment per a la renovació del nomenament d'aquells directors i directores que així ho sol·liciten, i publicar els criteris i procediments a aplicar per a l'avaluació del treball desenvolupat.

En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que es preveu en l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana sobre matèries objecte de negociació col·lectiva.

L'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, determina sobre el dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, que en tot cas, els empleats de les administracions públiques, per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició d'empleat públic, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics en la forma en què es determine reglamentàriament per cada administració.

Per tant, aquesta direcció general, en ús de les funcions que li atribueix el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8192, 18.12.2017), es convoca un procediment per a la renovació del nomenament de directors i directores de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat, d'acord amb les bases següents:Primera. Objecte

La present resolució té per objecte la renovació del nomenament de director o directora d'aquells i aquelles que ho sol·liciten, dels que conclouen el període de quatre anys per al qual van ser nomenats i nomenades en virtut de la Resolució de 5 de febrer de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat, o per haver obtingut la primera renovació després de la participació en el procediment convocat per la Resolució de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

Les persones aspirants a la renovació s'indiquen en l'annex I, per ordre alfabètic, i amb indicació del centre docent la direcció del qual exerceixen.Segona. Requisits

Les persones aspirants a la renovació hauran de posseir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els requisits específics següents:

a) Ser funcionaris o funcionàries de carrera.

b) Aparéixer en el llistat que es publica en l'annex I d'aquesta resolució.

c) Haver sigut nomenat o nomenada director o directora, de conformitat amb l'article 136 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

d) Haver sigut nomenat o nomenada director o directora en virtut de la Resolució de 20 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat, o haver obtingut la renovació després de la participació en el procediment convocat per la Resolució de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics en l'àmbit de la Generalitat.Tercera. Presentació telemàtica, terminis i documentació

3.1. Es considera, a efectes de presentació de sol·licituds i com a plataforma tramitadora de la documentació que regula aquesta convocatòria, el lloc web https://ovidoc.edu.gva.es (d'ara endavant, OVIDOC).

3.2. A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve. L'emplenament de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius l'aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació, només es tindrà en compte l'última presentada, per la qual cosa es considerarà acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació fixat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en pdf, que haurà de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació en termini i forma.

3.3. En OVIDOC s'integrarà el document d'autoavaluació i actualització del projecte de direcció, d'acord amb el que s'indica en l'annex II d'aquesta resolució, constituït per dos apartats:

A) Una autoavaluació en la qual s'analitze el grau de consecució dels objectius plantejats en el projecte de direcció presentat a l'inici del seu mandat.

B) Una actualització del projecte per als següents quatre anys de nomenament, en la qual s'inclouran les propostes de millora i modificacions al projecte de direcció inicial, aquest document servirà de referent, si escau, per a l'avaluació del període de mandat següent.El document presentat amb els apartats A i B es presentarà també a través d'OVIDOC en suport electrònic amb extensió pdf, tindrà una extensió màxima de deu pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra Arial (no se n'admetrà una altra tipologia), i amb un cos de lletra de dotze punts, sense comprimir. Les taules que s'incorporen s'admetran en qualsevol format i estaran incloses en l'extensió màxima de deu pàgines. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona candidata, i ni les dades d'identificació del centre per al qual presenta la candidatura, ni la portada ni l'índex es comptabilitzaran en les deu pàgines establides d'extensió màxima.

3.4. Per a complir el que s'estableix en els articles 127.c i 129.f de la LOE, les persones aspirants hauran de fer pública la circumstància de participar en el procés de renovació i informar els òrgans col·legiats del centre sobre el document d'autoavaluació i actualització del projecte de direcció, de manera que els membres d'aquests òrgans col·legiats puguen consultar-los. Tot això hauran de realitzar-ho en un termini no superior a cinc dies lectius després de finalitzat el termini de presentació d'instàncies.

3.5. El termini per a presentar la sol·licitud serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quarta. Relació d'admesos i exclosos

Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport farà pública la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés de renovació, amb indicació del centre per al qual les persones han sigut admeses, i caldrà que indiquen, si escau, les causes d'exclusió.

Aquesta publicació s'efectuarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es).

A partir de l'endemà de la publicació del llistat provisional, s'obrirà un termini de deu dies hàbils per a efectuar reclamacions. Aquestes es presentaran per via telemàtica a través d'OVIDOC. Si per diferents motius l'aspirant presenta diverses reclamacions telemàtiques, només es tindrà en compte l'última presentada, per la qual cosa només es considerarà acceptada una reclamació telemàtica per participant.

Una vegada estudiades les reclamacions presentades i comprovat que les candidatures reuneixen els requisits de renovació assenyalats en la base segona, es publicarà en el DOGV la relació definitiva de candidats i candidates a participar en el procés de renovació.Cinquena. Procediment de renovació

5.1. La proposta de renovació serà formulada per la comissió d'avaluació que es determina en la base sisena d'aquesta convocatòria i tindrà en compte del document d'autoavaluació i actualització del projecte de direcció aportat amb la sol·licitud, l'informe preceptiu d'avaluació de l'exercici de la funció directiva realitzat per la Inspecció d'Educació i la valoració del consell escolar del centre, juntament amb l'acta del claustre de professors.

5.2. L'avaluació de l'exercici de la funció directiva tindrà com a referent les funcions que atribueix la normativa vigent a les persones que exerceixen tasques en la funció pública docent i, en especial, en la direcció de centres educatius.Sisena. Comissió d'avaluació

6.1. En cada direcció territorial es constituirà una comissió d'avaluació presidida pel seu titular, o la persona en qui delegue, i de la qual formaran part com a vocals:

– Un inspector o una inspectora d'Educació, a proposta del/de la persona titular de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport.

– Un funcionari o una funcionària de carrera docent, a proposta de la persona titular de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

– Un funcionari o una funcionària de carrera docent, a proposta de la persona titular de la Direcció General de Personal Docent.

– Un funcionari o una funcionària de carrera docent, a proposta de la persona titular de la Direcció General de Centres Docents.

– Dos directors o directores de centres docents públics que no participen en el procés d'avaluació, a proposta del titular de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport.

– Un funcionari o funcionària de la direcció territorial, que exercirà les funcions de secretaria de la comissió, amb veu i sense vot.

Per cadascun dels vocals es nomenaran els corresponents membres suplents.

6.2. Correspon a la comissió d'avaluació, entre d'altres, les funcions següents:

a) Avaluar l'exercici a cadascun dels directors i directores que aspiren a la renovació.

b) Remetre a les aspirants que no hagen obtingut l'avaluació positiva un informe motivat perquè, en el termini de deu dies, la persona interessada al·legue el que al seu dret convinga.

c) Traslladar al director o directora territorial corresponent la relació d'aspirants proposats per a renovar el nomenament.Setena. Avaluació de l'exercici de la funció directiva

7.1. La comissió d'avaluació sol·licitarà, en el seu nom, un informe d'avaluació a l'inspector o la inspectora responsable del centre on exercisca el càrrec de director o directora, de conformitat amb els àmbits següents:

1. Direcció i coordinació de les activitats del centre: disseny, seguiment, control i avaluació d'aquestes, a través dels principals instruments de planificació i gestió pedagògica i administrativa.2. Exercici de les competències que, en matèria de gestió econòmica, administrativa i de personal, atorga la legislació vigent a la persona que dirigeix un centre educatiu.

3. Dinamització dels òrgans de govern i dels equips de coordinació docent del centre. Impuls de la participació dels diversos col·lectius de la comunitat educativa i capacitat d'arribar a consensos.4. Millora de la convivència al centre i resolució de conflictes, afavorint la creació i el funcionament de comissions de mediació o convivència i promovent activitats o programes que contribuïsquen a millorar-la, d'acord amb les normes que establisca l'Administració educativa i el reglament de règim interior del centre.

5. Planificació i desenvolupament del pla d'actuació per a la millora (PAM), programes i iniciatives d'innovació i formació que milloren el funcionament del centre i potencien accions destinades a combatre el fracàs escolar.

6. Impuls dels processos d'avaluació interna del centre i col·laboració en altres processos d'avaluació.

7. Organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat d'acord amb la normativa vigent que desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

8. Col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que faciliten la relació del centre amb l'entorn i foment d'un clima escolar que afavorisca l'estudi i una formació integral de l'alumnat.9. Col·laboració, en àmbits de la seua competència, amb els òrgans de l'Administració educativa en tot allò relatiu a l'assoliment dels objectius educatius del centre.

7.2. Per a realitzar l'avaluació, la Inspecció d'Educació realitzarà les actuacions en centre que calguen i concertarà les entrevistes amb membres de la comunitat educativa del centre que la conduïsquen a una millor avaluació. Així mateix, podrà demanar informació dels òrgans administratius competents en relació amb l'exercici de les competències que la normativa vigent atribueix als directors i directores dels centres educatius.

7.3. L'informe de l'inspector o inspectora d'Educació es realitzarà a través de la plataforma INSEDU – Gestió – Tàctica, d'acord amb el model que figura en l'annex III d'aquesta resolució. El sentit de l'informe d'Inspecció d'Educació serà favorable quan el candidat obtinga una valoració positiva en, almenys, cinc dels àmbits objecte de valoració. En cas que el resultat global de l'avaluació siga desfavorable, haurà de precisar i justificar els motius en l'apartat d'observacions.7.4. L'informe d'avaluació de l'exercici subscrit per l'inspector o inspectora responsable del centre amb el vistiplau de la persona titular del servei d'inspecció corresponent, serà aportat a la comissió d'avaluació i es remetrà una còpia al candidat.

7.5. El candidat o candidata podrà presentar al·legacions a l'informe de la inspecció a la comissió avaluadora, en el termini de tres dies lectius a partir d'haver-lo rebut.Huitena. Valoració de la direcció pel claustre de professors i el consell escolar

8.1. Una vegada publicada la relació definitiva de candidats i candidates a participar en el procés de renovació i fins als set dies hàbils següents, es convocarà el claustre de professors en el qual el director o directora farà una defensa de la seua autoavaluació i actualització del projecte de direcció i s'analitzarà tant la labor de la direcció durant l'últim període com les propostes de millora. Finalitzades la defensa i l'anàlisi, els membres del claustre de forma individual i anònima emplenaran l'annex IV en el qual valoraran el desenvolupament del projecte de direcció. En l'acta de la sessió es farà constar les diverses intervencions realitzades i s'adjuntarà un resum de les valoracions emeses en la votació del claustre, segons l'annex V.

8.2. En el termini establit en el punt anterior, el consell escolar del centre celebrarà una sessió extraordinària, i serà presidida per la persona que substitueix el titular de la direcció, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 del Decret 233/1997, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles d'Educació Infantil i col·legis d'Educació Primària o l'article 18 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'Educació Secundària.En aquesta sessió s'analitzarà la labor de la direcció durant l'últim període de mandat, autoavaluació i actualització del projecte de direcció, així com l'acta del claustre de professors. El candidat o candidata exposarà l'autoavaluació i actualització del projecte de direcció en cas que algú ho sol·licite i respondrà les preguntes que li plantegen els membres del consell escolar. A continuació, es durà a terme una valoració del director o directora que s'expressarà en els termes de «positiva» o «no positiva». El resultat d'aquesta valoració serà positiva, quan la majoria de vots emesos hagen sigut positius.8.3. En aplicació del que es preveu en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic s'abstindrà de participar en aquesta votació el candidat o candidata a la renovació del càrrec de director o directora del centre.

La valoració emesa pel professorat en el claustre, així com el vot dels representants que integren el consell escolar serà directe, secret i no delegable.

El director o directora del centre remetrà a través d'OVIDOC el certificat de l'acta de la reunió del consell escolar, annex VI, així com el certificat de l'acta del claustre de professors, annex V, a la comissió d'avaluació en el termini de 48 hores des de la finalització de la sessió del consell escolar.Novena. Règim d'abstencions

Segons el que s'estableix en l'article 19.3.c de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, no podran abstindre's en les votacions les persones que, per la seua qualitat d'autoritats o personal al servei de les administracions públiques, tinguen la condició de membres nats d'òrgans col·legiats, en virtut del càrrec que exerceixen. Sense perjudici d'això, els docents que concórreguen al procés com a aspirants a la selecció com a directores o directors s'abstindran de participar en les votacions previstes en el claustre i, si escau, en el consell escolar per tindre interés personal en l'assumpte de què es tracta.

També hi seran aplicables els motius d'abstenció que estableix l'article 23 de la Llei 40/2015, tenint en compte que, en cap cas, es considerarà que els docents proposats com a membres de l'equip directiu de la persona aspirant concorren en el motiu d'abstenció explicitat en l'apartat a de l'article 23 de l'esmentada Llei 40/2015.

Desena. Actuacions de la comissió d'avaluació i procediment de valoració del director o directora

10.1. Procediment per a la valoració del director o directora

La comissió d'avaluació celebrarà totes les reunions que considere necessàries per a valorar els documents rebuts i emetre l'informe de valoració corresponent. Aquest informe de valoració haurà de tindre en compte:

a) L'informe d'avaluació realitzat per la Inspecció d'Educació.b) L'autoavaluació i actualització del projecte de direcció.

c) Certificat de l'acta de la reunió del consell escolar en la qual es fa constar el resultat de la votació, juntament amb l'acta del claustre de professors.

10.2. La comissió d'avaluació valorara positivament les candidatures que hagen sigut avaluades de forma positiva per part del consell escolar i la Inspecció d'Educació.

10.3. La comissió d'avaluació valorarà negativament les candidatures que hagen sigut avaluades negativament pel consell escolar.

10.4. En els casos en els quals l'informe d'inspecció siga desfavorable i la valoració del consell escolar siga positiva, la comissió d'avaluació estudiarà les al·legacions presentades pel candidat, si n'hi haguera, i valorarà, de forma positiva o negativa, l'actualització del projecte de direcció.

La comissió d'avaluació establirà indicadors que permeten valorar i ponderar cadascuna de les parts de l'actualització del projecte de direcció amb els criteris següents:

– Adequació a la realitat del centre i pertinència de les propostes d'acord amb el que s'estableix en el PEC.

– Viabilitat de les propostes tenint en compte els recursos personals i materials del centre educatiu.

– Concreció i claredat de les propostes de millora.

– Rigor en els plantejaments i incorporació d'aspectes específics d'atenció a la diversitat i inclusió educativa de l'alumnat, així com propostes de caràcter innovador tant des del punt de vista metodològic com organitzatiu.

– Qualitat i coherència global tenint en compte els diferents agents educatius i sectors que pertanyen a la comunitat educativa del centre.La comissió d'avaluació entrevistarà el candidat o la candidata per a aclarir i precisar la informació continguda en l'autoavaluació i actualització del projecte de direcció, si és el cas, a fi de millorar-ne la valoració. En cap cas, aquesta entrevista podrà servir per a aportar noves dades. De la mateixa manera, podrà realitzar les entrevistes amb els membres de la comunitat educativa que estime convenients per a un millor criteri.

10.5. Amb caràcter excepcional, quan la comissió d'avaluació considere necessari acreditar de forma més concloent la seua valoració final o davant de les al·legacions que la persona interessada poguera presentar, podrà sol·licitar informes complementaris a l'informe de l'inspector o la inspectora d'Educació del centre, que seran elaborats per un altre inspector o inspectora d'Educació.

La comissió d'avaluació podrà sol·licitar a les candidatures una còpia del projecte de direcció inicial presentat per a la selecció.

10.6. La comissió d'avaluació emetrà informe positiu de renovació de les candidatures amb valoració positiva per part del consell escolar i valoració positiva de la inspecció o, si hi manca, valoració positiva de l'informe de valoració realitzat per la mateixa comissió d'avaluació.10.7. La comissió d'avaluació elaborarà una proposta dels directors i directores valorats positivament. En aquesta proposta totes les candidatures incloses hauran de comptar amb la valoració positiva del consell escolar.Onzena. Resolució del procediment

A la vista de la proposta emesa per la comissió d'avaluació, la persona titular de la direcció territorial a l'àmbit de la qual pertanga el centre, dictarà la corresponent resolució que pose fi al procediment, i que serà objecte de notificació individualitzada. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada, en el termini d'un mes davant la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Dotzena. Desplegament i interpretació

Correspon a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport el desplegament, la interpretació i l'execució del procediment de renovació convocat per aquesta resolució, amb plena subjecció a les seues bases i a la normativa vigent.Tretzena. Autorització per al tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal cal considerar el següent:

– Les dades personals recollides mitjançant aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.

– La finalitat del tractament és el compliment del que es disposa en la present convocatòria del procediment per a la renovació del nomenament de directors i directores de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

– Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que es disposa en l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

– La responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon a la persona delegada de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrita orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb domicili al passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.

A l'efecte de complir amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, el funcionari o la funcionària que participe en aquesta convocatòria, pel fet de participar en aquest procés, autoritza el tractament, automatitzat o no, de les dades personals que aporten en les seues respectives sol·licituds de participació.La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de ser publicada, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de ser publicada, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 8 de novembre de 2019.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Mapa web