Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 61/2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8677 de 14.11.2019
Número identificador:  2019/10597
Referència Base de Dades:  009737/2019
 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 61/2019. [2019/10597]De conformitat amb l'article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb l'article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara endavant LOGFPV), el procediment de lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis que desplega establiran els criteris per a determinar els llocs que, per l'especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.Vist que hi ha diversos llocs de treball en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació, d'acord amb el que disposa l'article 102 de l'LOGFPV, i les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 8456, 03.01.2019).Fent ús de les atribucions conferides per l'article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l'article 11 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:Primer

Convocar, per a la provisió pel sistema de lliure designació, els llocs de treball que s'esmenten en l'annex II de la present resolució.

Segon

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren en l'annex I.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen escaient.

València, 6 de novembre de 2019.—El director general de Funció Pública: David Alfonso JarqueANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Requisits de participació

Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i, per al lloc 28944, el personal funcionari d'altres administracions públiques que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l'annex II de la present resolució.

Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.Segona. Sol·licituds de participació

La sol·licitud, acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats, i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits –llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat–, es presentarà en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, Ocupació pública, Apartat descripció –cal indicar el número de convocatòria i l'any: ex. 01/2016–, entrant en Convocatòria, Certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanosD'acord amb el que disposa l'article 85.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, el personal participant que no tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat haurà d'aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, un certificat de la seua administració d'origen en què es faça constar:

a) La condició de personal funcionari de carrera i sector d'administració, general o especial.

b) El cos, escala o agrupació de personal funcionari de carrera a què pertany, així com les funcions i requisits d'accés a aquesta.Si l'administració d'origen no està estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris, s'especificaran les funcions i característiques del lloc de treball que exerceix en la seua administració d'origen.

c) La titulació que li va servir per a accedir al cos, escala o agrupació a què pertany.

El fet de no aportar aquest certificat suposarà l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.

El termini de presentació serà, en tot cas, de deu dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Comprovació del compliment dels requisits de participacióLa Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits dels participants i, si és procedent, requerirà les persones interessades perquè en un termini de deu dies hàbils realitzen les esmenes que escaiguen.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica perquè emeta la resolució corresponent d'acord amb el que preveu l'LOGFPV.Quarta. Resolució de la convocatòria

La persona titular de l'òrgan competent resoldrà de conformitat amb el que s'estableix en l'article 102.3 de l'LOGFPV, bé l'adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'exercici de cada lloc de treball, bé que es declare desert, encara que hi haja persones que reunisquen els requisits exigits, si considerara que cap és idoni per exercir-lo.La resolució de nomenament es motivarà amb referència al compliment per la persona elegida dels requisits exigits en la convocatòria, a les circumstàncies i aptituds professionals que s'han tingut en compte per a considerar que és la més idònia per a l'exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la.

Així mateix, si la persona adjudicatària del lloc de treball convocat és funcionari o funcionària d'una altra administració, en la resolució es farà constar que no s'integrarà en l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de l'LOGFPV.La resolució haurà d'indicar que el cessament en l'actual lloc de treball, si escau, es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s'efectuarà l'endemà de la publicació, llevat que s'hi dispose una altra data.La resolució esmentada serà remesa a la Direcció General de Funció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinquena. Termini de resolució

La present convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Mapa web