Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Loriguilla. Convocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça d'agent de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8676 de 13.11.2019
Número identificador:  2019/10584
Referència Base de Dades:  009709/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: LoriguillaConvocatòria del procés selectiu per a proveir una plaça d'agent de policia local. [2019/10584]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 212, de 5 de novembre de 2019, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir en propietat, per oposició lliure, una plaça d'agent de policia local, vacant en la plantilla, pertanyent a l'escala bàsica, grup C, subgrup C1, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Loriguilla, 5 de novembre de 2019.– L'alcalde: Sergio Alfaro Cervera.

Mapa web