Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de l'Alcúdia. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d'agent de policia local per consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8676 de 13.11.2019
Número identificador:  2019/10458
Referència Base de Dades:  009708/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: L'AlcúdiaConvocatòria del procés selectiu per a cobrir dues places d'agent de policia local per consolidació d'ocupació temporal. [2019/10458]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 210, de data 31 d'octubre de 2019, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir en propietat dues places d'agent de policia local, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup C1, per mitjà del sistema de concurs oposició, dins d'un procés de consolidació d'ocupació temporal de caràcter estructural previst en la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de Generalitat, i incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2017.

Un extracte d'aquestes es publicarà en el DOGV.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de València, i a partir del començament de les proves selectives, al tauler d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament.L'Alcúdia, 31 d'octubre de 2019.– L'alcalde: Andreu Salom Porta.

Mapa web