Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señalTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8675 de 12.11.2019
Número identificador:  2019/10557
Referència Base de Dades:  009675/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-417». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2019-048). [2019/10557]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2, de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, resol:Fer l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora en formació d'acord amb les bases següents.Primera. Requisits generals dels aspirants a mes dels exigits en l'annex I de la present convocatòria, que s'han de reunir quan finalitze el termini de presentació de sol·licituds:

1.1. Tenir la nacionalitat espanyola o, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis en Espanya,

Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar, si més no, el permís de treball i de residència, en el moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts setze anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Quan en l'annex I s'exigisca com a requisit un nivell d'idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la taula d'equivalències d'acreditació d'L2 de la UV, aprovada per l'Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l'ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.5. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a una sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si hi manca, presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s'assenyalen en l'annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a Ana Cros Stotter, directora de l'Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València); a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris, o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Les instàncies presentades a les oficines de Correus s'han de presentar en sobre obert, perquè l'empleat o empleada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i Serveis (RH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l'avinguda de Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n'hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de deu dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

3.1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar una fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d'aquests documents acreditatius; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.3.4. Tres mesos després d'haver acabat el procés de selecció, i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest, les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l'Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest servei seran destruïts d'ofici.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex IV, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió, si ho considera oportú, pot realitzar una entrevista als aspirants. El nombre dels que passaran a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, serà determinat per la comissió avaluadora.4.3. Acabat el procediment selectiu, es faran públiques la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i de Serveis (RH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D'aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s'hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.

Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir-hi quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en la convocatòria de les proves selectives de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

6.2. El tractament de les dades relacionades amb la gestió d'aquesta convocatòria correspon a la Universitat de València.

Delegació Acadèmica del Rectorat per la Protecció de Dades en la Universitat de València (ed. Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es).

6.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de la persona afectada:

– Publicació de les diferents resolucions al tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és: http://www.uv.es/pasinvest

6.4. Les dades es conservaran i, si és procedent, seran cancel·lades d'acord amb els següents criteris:

– les dades dels aspirants es conservaran indefinidament mitjançant la publicació de les resolucions de les diferents fases.

6.5. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, la rectificació i la supressió d'aquestes, la limitació i l'oposició a l'hora de tractar-les i la portabilitat. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat d'una còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a la Delegació Acadèmica del Rectorat per a la Protecció de Dades en la Universitat de València.

6.6. L'autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per la Universitat de València és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer de Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

6.7. Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat en: https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.htmSetena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la notificació o publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar un recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Així mateix, l'Administració, si escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 5 de novembre de 2019.– La rectora, p. d. (DOGV 27.06.2019), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX ICondicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-417». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport», segons l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les seues Resolucions.

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a en formació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. La dotació de l'ajuda es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, serà de 1.485,84 euros (12 pagues).

4. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

5. Objecte i període:

Disseny i implementació d'un microscopi plenòptic.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

6.1. Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera de grau en Enginyeria Biomèdica, o equivalent.6.2. No estar en possessió del títol de doctor/a amb anterioritat a la data d'inici del gaudi de l'ajuda i estar admès en un programa oficial de doctorat en la Universitat de València.

7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l'annex III d'aquesta convocatòria:

Experiència en la implementació de muntatges òptics de microscòpia plenòptica.

Publicacions científiques sobre sistemes plenòptics.

Patents sobre tecnologia plenòptica.

ANNEX IILa instància ha de contenir, si més no, les dades següents:

1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI/NIF/Passaport, telèfon de contacte i adreça.

2. Denominació del lloc de treball: investigador o investigadora en formació.

3. Denominació del projecte: «Fibras ópticas y procesado de señal (FOPS). CPI-19-417». Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.4. Signatura i data de la sol·licitud.

5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».

6. Ha d'expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.

7. Ha d'estar adreçada a l'Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València.

ANNEX III

Barem1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2. Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.

3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster: per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assignarà un únic valor de 0,25 punts.

4. Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins a un màxim d'1,70 punts):

a) Per cada publicació en una revista que aparega al Citation Index, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.b) Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els llistats esmentats al punt anterior: 0,25 punts.

c) Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

5. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a un màxim de 3 punts): el tribunal podrà acordar la realització d'una entrevista amb l'objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.

ANNEX IVComissió avaluadora titular

Presidenta: Ana Cros Stotter, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 1: Miguel Vicente Andrés Bou, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 2: Germán José Valcárcel Gonzalvo, professor del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Vocal 3: Domingo Martínez García, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Secretària: María del Carmen Martínez Tomás, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Chantal María Ferrer Roca, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 1: Manuel Martínez Corral, professor del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Vocal 2: Joan Josep Ferrando Bargues, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.

Secretària: María Jesús Hernández Lucas, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Mapa web