Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Gata de Gorgos. Bases i convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local per consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8675 de 12.11.2019
Número identificador:  2019/10330
Referència Base de Dades:  009669/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: Gata de GorgosBases i convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local per consolidació d'ocupació temporal. [2019/10330]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 199, de 18 d'octubre de 2019, apareixen publicats l'anunci de les bases i la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d'agent de la policia local pel sistema consolidació d'ocupació temporal, escala d'administració especial, subescala serveis especials, categoria agent.El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siga procedent, es publicaran de conformitat amb les bases que la regeixen.Gata de Gorgos, 29 d'octubre de 2019.– L'alcalde: Josep F. Signes Costa.

Mapa web