Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Anna. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quatre places d'agent de policia local per consolidació i estabilització d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8675 de 12.11.2019
Número identificador:  2019/10407
Referència Base de Dades:  009668/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: AnnaBases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir quatre places d'agent de policia local per consolidació i estabilització d'ocupació temporal. [2019/10407]

Havent-se aprovat per la Resolució d'Alcaldia núm. 641, de data 11 de setembre de 2019, les bases i la convocatòria per a cobrir les places de quatre agents de la policia local per a aquest Ajuntament d'Anna per mitjà de sistema de concurs oposició, s'obri el termini de presentació de sol·licituds, que serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.En el Butlletí Oficial de la Província de València número 182, de data 20 de setembre de 2019, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari, de les places de quatre agents de la policia local, subgrup C1, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, vacants en la plantilla municipal, per mitjà del sistema de concurs oposició, i per procés de consolidació i estabilització d'ocupació temporal.Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, en la seu electrònica d'aquest ajuntament http://ajuntamentanna.sedelectronica.es i al tauler d'anuncis, per a major difusió.Anna, 29 d'octubre de 2019.– L'alcaldessa: Pilar-Teresa Sarrión Ponce.

Mapa web