Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés als cossos C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d'especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8675 de 12.11.2019
Número identificador:  2019/10617
Referència Base de Dades:  009667/2019
 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés als cossos C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d'especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/10617]

Una vegada concloses les proves selectives per a l'accés al cos a dalt indicat, convocades mitjançant l'Ordre 8/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 8303, 25.05.2018), i d'acord amb el que s'assenyala en l'article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i en la base 10 de la convocatòria, pertoca la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la relació definitiva de persones aprovades i es concedeix un termini per a presentar la documentació exigida.Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de la competència atribuïda en la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 18 del Decret 3/2017, esmentat anteriorment, així com en la base 10 de la convocatòria 37/16, i a proposta del director general de Funció Pública, resolc:Primer

Publicar, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.Segon

Les persones indicades hauran de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Direcció General de Funció Pública, la documentació que corresponga a fi d'acreditar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria. La documentació exigida s'estableix en la base 10 de la convocatòria, que es reprodueix a continuació:

«(...)

10.1.1. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.3 de la convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, una fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació que corresponga o, en el seu cas, las del corresponent certificat d'equivalència.

10.1.2. Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per una sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per una sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

10.1.3. Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.

10.1.4. D'acord amb l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, les persones que superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià en el corresponent grau Elemental o B1, per mitjà del certificat expedit o homologat per Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

El personal que no puga acreditar aquests coneixements haurà de realitzar l'exercici específic que es convoque i, en el cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que s'organitzen amb aquesta finalitat.

10.2. Les persones que superen les proves selectives pel torn de persones amb diversitat funcional hauran de presentar, a més dels documents anteriors, la fotocòpia compulsada del certificat de la conselleria competent o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com l'informe de compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions del lloc.

10.3. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions establides en la base 5.1.2 o la bonificació prevista en la base 5.1.3.a, hauran de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de tal exempció o bonificació.

(...)».

Els que tinguen la condició de personal funcionari o personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat estaran exempts de justificar les condicions i requisits que ja tinguen acreditats i inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública; únicament hauran de manifestar-ho per escrit davant de la Direcció General de Funció Pública, sense aportar la documentació corresponent.Les persones seleccionades que dins del termini indicat i excepte casos de força major no presenten la documentació acreditativa o d'aquesta es deduïsca que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, podrà interposar-se, postestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com s'estableix en els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 6 de novembre de 2019.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

ANNEX / ANEXO

Relació de persones aprovades, per ordre de puntuació, convocatòria 37/16

Relación de personas aprobadas, por orden de puntuación, convocatoria 37/16Promoció interna

Promoción internaDNI Cognom 1 / Apellido 1 Cognom 2 / Apellido 2 Nom / Nombre Nota final / Nota final

***7301** MIRALLES LLODRÁ CARMEN 86,42

***5038** LÓPEZ VALDELVIRA IRENE 83,67

***8929** SALCEDO GARRIDO MARÍA ÁNGELES 74

Mapa web