Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica especialista, amb denominació especialista tècnic d'infraestructures, convocades per mitjà de la Resolució de 26 de febrer de 2019. Referència 0482/19.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8674 de 11.11.2019
Número identificador:  2019/10551
Referència Base de Dades:  009630/2019
 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica especialista, amb denominació especialista tècnic d'infraestructures, convocades per mitjà de la Resolució de 26 de febrer de 2019. Referència 0482/19. [2019/10551]

De conformitat amb el que disposa l'article 10 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública valenciana, on es regula el desenvolupament dels processos selectius, i de conformitat amb el que disposa la base setena de la referida convocatòria.Concloses les proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica especialista, amb denominació especialista tècnic d'infraestructures, convocades per mitjà de la Resolució de 26 de febrer de 2019 (DOGV 8509, de 20 de març de 2019; 2019/2336).

Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives abans mencionades, resolc:Primer

Publicar la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el procés selectiu, confeccionada segons el que preveu la base 6.11 de la mencionada convocatòria, ordenada per ordre de puntuació aconseguida, i que s'indica a continuació.Cognoms i nom Puntuació total

García Solbes, Javier 92,279 puntsSegon

Proposar l'aspirant esmentat en el resolc primer d'aquesta resolució per a nomenar-lo funcionari de carrera.Tercer

Requerir-lo perquè, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, presente en el Registre General de la Universitat i en els registres auxiliars dels centres de gestió de campus els documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, o certificat de naixement expedit per l'organisme oficial corresponent. Per als aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen el vincle esmentat. Així mateix, hauran de presentar una declaració jurada o promesa d'aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a les seues expenses o està a càrrec seu.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria, o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció d'aquest i, si és el cas, haver efectuat el pagament de taxes corresponent a l'expedició. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà de presentar-se, a més del títol corresponent, la credencial que n'acredite l'homologació.

c) Declaració de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o càrrec públic, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex II, a les bases de la convocatòria. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyol, a més, hauran d'efectuar una declaració de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública, segons el model que figura com a annex III a les bases de la convocatòria.

d) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.e) Els aspirants que hagen fet valdre la seua condició de persones amb discapacitats, hauran de presentar un certificat de la conselleria o òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions corresponents.

f) Acreditació de qualsevol altre requisit establit en la base 2.1 no contemplat en els apartats anteriors.Quart

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Elx, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

No obstant això, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant del rector en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació; en aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins que no es dicte una resolució expressa o presumpta del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Elx, 5 de novembre de 2019.– El rector: Juan José Ruiz Martínez.

Mapa web