Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica industrial, A2-09, sector administració especial, torn d'accés lliure, i persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8674 de 11.11.2019
Número identificador:  2019/10615
Referència Base de Dades:  009620/2019
 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica industrial, A2-09, sector administració especial, torn d'accés lliure, i persones amb diversitat funcional, convocatòria 19/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/10615]

Concloses les proves selectives per a l'accés al cos indicat més amunt, convocades mitjançant l'Ordre 24/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 7853, 18.08.2016), i d'acord amb el que s'assenyala en l'article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la base 11 de la convocatòria, pertoca la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la relació definitiva de persones aprovades, i es concedeix un termini per a presentar la documentació exigida.Per tot això, i en virtut de la competència atribuïda en la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 18 del Decret 3/2017, esmentat anteriorment, així com en la base 11 de la convocatòria 19/2015, i a proposta del director general de Funció Pública, resolc:Primer

Publicar, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.Segon

Les persones esmentades hauran de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Direcció General de Funció Pública, la documentació que pertoque a fi d'acreditar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria. La documentació exigida s'estableix en la base 11 de la convocatòria 19/2015, que es reprodueix a continuació:

«(...)

11.1.1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE

11.1.2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.3 de la convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.

11.1.3. Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

11.1.4. Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.

11.1.5. Qui supere les proves selectives acreditarà els coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar aquests coneixements haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que amb aquest fi es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

11.2. Les persones que superen les proves selectives pel torn de persones amb diversitat funcional hauran de presentar, a més dels documents anteriors, la fotocòpia compulsada de la certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com l'informe de compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions del lloc.

11.3. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions establides en la base 5.2 hauran de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció.

(...)».

Les persones que tinguen la condició de personal funcionari o personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat estaran exemptes de justificar les condicions i requisits que ja tinguen acreditats i inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, i únicament hauran de manifestar-ho per escrit davant de la Direcció General de Funció Pública, sense aportar la documentació corresponent.

Les persones seleccionades que dins del termini indicat i excepte casos de força major no presenten la documentació acreditativa o d'aquesta es deduïsca que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.Tercer

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del nomenament o presa de possessió, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública podrà requerir a l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes, per al possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, podrà interposar-se, postestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.València, 6 de novembre de 2019.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web