Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l'entitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8673 de 08.11.2019
Número identificador:  2019/9742
Referència Base de Dades:  009571/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: relació de llocs de treball, Corporació Valenciana de Mitjans de ComunicacióRESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l'entitat. [2019/9742]

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, estableix en l'article 46 que «1. El personal laboral de la Corporació i el de les seues societats es regeix, a part de per la legislació laboral i per la resta de normes convencionalment aplicables, per allò que hi ha establit en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, segons els termes que aquest disposa, i per les lleis de pressupostos de la Generalitat quant al règim retributiu. 2. El personal al servei de la corporació tindrà naturalesa laboral, sense perjudici que puga ser adscrit personal funcionari de la Generalitat en els termes previstos en la normativa valenciana de funció pública. El personal de les societats que depenguen de la corporació tindrà naturalesa laboral. 3. El règim de retribucions del personal de la Corporació i les seues societats s'adaptarà al que, amb caràcter general, regisca per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, sense més excepcions que les imposades per necessitats del servei o característiques especials del lloc de treball, no subsumibles en aquest règim general i degudament justificades.»

El text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix en l'article 74: «Les administracions públiques estructuraran la seua organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, a què estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics.»La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, consagra aquest precepte i preveu en l'article 42 el contingut mínim que ha d'estructurar les esmentades relacions de llocs de treball.

El Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, disposa en l'article 18 que els ens del sector públic de la Generalitat, als quals fa referència aquesta norma, publicaran anualment en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una relació dels llocs de treball o plantilles.

Finalment, la Llei 6/2016, de 15 de juliol, en l'article 16.3.f, atribueix al Consell Rector la competència per a aprovar les relacions de llocs de treball o plantilla del personal i el seu règim retributiu.

La relació de llocs de treball de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals més representatives del sector públic instrumental de la Generalitat amb data 22 d'octubre de 2018, informada favorablement per la Direcció General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni amb data 19 de setembre de 2019, informada favorablement per la Direcció General de Pressupostos amb data 22 de setembre de 2019, i aprovada definitivament pel Consell Rector amb data 11 d'octubre de 2019.Per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 4.2.a i c del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector, resolc:

Primer

Publicar la relació de llocs de treball de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que figura en l'annex de la present resolució.

Segon

La present resolució tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del Consell Rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les citacions a termini en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s'han de realitzar mitjançant la inserció de l'edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Burjassot, 11 d'octubre de 2019.– El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

Mapa web