Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d'una plaça vinculada de professorat contractat doctor en l'àrea de coneixement de Cirurgia, convocada per la Resolució de data 26 de juny de 2019, del Rectorat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8673 de 08.11.2019
Número identificador:  2019/9803
Referència Base de Dades:  009555/2019
 RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d'una plaça vinculada de professorat contractat doctor en l'àrea de coneixement de Cirurgia, convocada per la Resolució de data 26 de juny de 2019, del Rectorat. [2019/9803]

D'acord amb la proposta formulada per la comissió de contractació constituïda per tal de jutjar el concurs públic per a la provisió de l'esmentada plaça (DOGV 01.07.2019), i després que la persona proposada haja acreditat que compleix els requisits a què al·ludeix l'article 15.2 de la normativa per al desenvolupament dels concursos d'accés a cossos de funcionariat docent universitari i dels concursos de selecció de professorat col·laborador i contractat doctor de la Universitat Jaume I.Aquest rectorat, d'acord amb les competències conferides per la legislació vigent, resol:Contractar, en règim laboral amb caràcter indefinit, José Antonio Llueca Abella, amb DNI ***2825**, com a professor contractat doctor de plaça vinculada en l'àrea coneixement de Cirurgia, de la Unitat Predepartamental de Medicina.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte contra el qual es recorre, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspèn l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015.Si transcorre un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà de la desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació.

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per silenci administratiu.Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent.Castelló de la Plana, 14 d'octubre de 2019.– La rectora, p. d. (R 12.06.2018, DOGV 14.06.2018), el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat: José Joaquín Gual Arnau.

Mapa web