Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de San Miguel de Salinas. Oferta d'ocupació pública de 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8673 de 08.11.2019
Número identificador:  2019/10267
Referència Base de Dades:  009547/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: San Miguel de SalinasOferta d'ocupació pública de 2019. [2019/10267]

Per mitjà de la Resolució d'Alcaldia d'aquest ajuntament de data 24.10.2019 es va aprovar l'oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació s'indiquen per a l'any 2019.

 

Personal funcionari

 

Personal funcionari de carrera:

Escala d'administració especial:

 

Grup C

Subgrup C1

Classificació Subescala de serveis especials. Classe policia local. Escala bàsica

Nombre vacants 2

Denominació Agent

Sistema d'accés Concurs oposició. Consolidació d'ocupació temporal

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.San Miguel de Salinas, 25 d'octubre de 2019.– L'alcalde president: Juan de Dios Fresneda Arquero.

 

 

Mapa web