Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8673 de 08.11.2019
Número identificador:  2019/10537
Referència Base de Dades:  009545/2019
 RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017 (OPE2005), d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/10537]

De conformitat amb la base sisena de la Resolució de 2 d'agost de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual es convoca el concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria professional de zelador o zeladora, Sentència núm. 1115/2017 (OPE2005), d'institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut (DOGV núm. 5617, de 11.10.2007), finalitzades la fase d'oposició i la fase de concurs, es publica la relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu, amb especificació de la puntuació obtinguda en cada fase, i d'acord amb l'ordre final aconseguit, es fa pública la resolució definitiva.

Segons l'article 11 de l'Ordre de 7 de maig de 2007, el criteri seguit en la puntuació total del concurs oposició es resoldrà a favor de l'aspirant amb major puntuació en la fase d'oposició, i en cas de persistir l'empat, es resoldrà a fawvor d'aspirant amb major puntuació en l'epígraf de valoració del treball exercit en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres administracions públiques. Si persisteix la igualtat, se seguirà la mateixa pauta respecte als epígrafs següents, si fora necessari, i en el mateix ordre. Si la igualtat es mantinguera, s'adjudicaria la plaça a l'aspirant de major edat.Contra la present resolució podran interposar-se els recursos previstos en la base huitena de la convocatòria.València, 4 de novembre de 2019.– El president del Tribunal: José Cucó Oliver. La secretària del Tribunal: M. José Poveda Saiz.

Mapa web