Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2019, de la Gerència, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ampliació, pel sistema abreujat, de la borsa de treball actual de l'escala tècnica bàsica de laboratorisTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8667 de 30.10.2019
Número identificador:  2019/10036
Referència Base de Dades:  009309/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat Jaume I
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: borses de treball, C/C1RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2019, de la Gerència, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ampliació, pel sistema abreujat, de la borsa de treball actual de l'escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial o oficiala de laboratori) del Servei d'Experimentació Animal d'aquest organisme. [2019/10036]

La Gerència, en virtut de les competències delegades per la rectora mitjançant la Resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV 14 de juny), resol convocar unes proves selectives per a l'ampliació, pel sistema abreujat, de la borsa de treball existent de l'escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial de laboratori) del Servei d'Experimentació Animal, d'acord amb les següents bases:Primera. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'ampliació, pel sistema abreujat, de l'actual borsa de treball de l'escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial de laboratori) adscrit al Servei d'Experimentació Animal de la Universitat Jaume I.Segona. Requisits dels aspirants

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o d'algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga d'aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta està definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, segons el que disposa la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig. També hi podran participar el cònjuge, descendents i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aqueixa edat que visquen a càrrec d'aquests. Aquest últim benefici serà igualment d'aplicació a familiars de nacionals d'altres estats quan així estiga previst en els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.

b) Tenir fets els setze anys.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic de formació professional o equivalent, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que havien obtingut el reconeixement de la qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger que no es troben homologades, declarada l'equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, es podrà substituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l'òrgan convocant equivalent a l'exigida en la convocatòria, pel d'acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement, i es podrà rescindir el contracte si l'autoritat competent resol denegar-la, i s'entendrà que existeix denegació quan aquesta es condiciona al compliment de determinats requisits, en la mesura que no es complisquen.

d) Estar en possessió del curs de formació i certificat de capacitació reconegut per l'òrgan competent per a les funcions d'A, B o C, o equivalent, segons l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

e) Acreditar coneixements de valencià de nivell C1 (suficiència) amb algun dels documents indicats en la taula d'equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de valencià de la Universitat Jaume I, aprovada en la sessió número 48, de 26 de juny de 2014, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, que es troba en:

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/LkVCWR1UJHIZHTQEYFFFTKWQE2YF5NXO

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per alguna limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.

g) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, al seu estat, l'accés a la funció pública.

Aquests requisits s'han de posseir el dia de la finalització del ter-

mini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball.

Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista de persones admeses/excloses, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s'advertira inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada per les persones aspirants, es considerarà defecte irreparable i es resoldrà l'exclusió en el procediment.Tercera. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud per a participar en aquest procediment es pot presentar en el Registre electrònic de la Universitat Jaume I de Castelló, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i s'haurà d'abonar la quantitat de 7,5 euros, en concepte de taxes.

Per a presentar la sol·licitud per via electrònica és necessari posseir un certificat digital de firma electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAVE. Les sol·licituds es formalitzaran a través del registre electrònic de la Universitat Jaume I:

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

En la sol·licitud genèrica s'ha d'indicar:

a) Dades personals.

b) EXPOSE

Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.

c) SOL·LICITE

L'admissió en el procés selectiu per la constitució, pel sistema abreujat, de l'ampliació de l'actual borsa de treball l'escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial de laboratori) del Servei d'Experimentació Animal, convocada per Resolució de 21 d'octubre de 2019, amb el codi 18378.

d) Destinació: Servei de Recursos Humans.

A la sol·licitud genèrica cal adjuntar un únic fitxer en format PDF, amb una còpia del document nacional d'identitat, document que acredite els coneixements del valencià (nivell C1), títol de batxillerat, tècnic de formació professional o equivalent i certificat del curs de formació i de la capacitació reconeguda per l'òrgan competent per a les funcions de A, B o C, o equivalent.

El pagament de la quantitat de 7,5 euros es realitzarà per TPV.

https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=7,5&p_referencia=18378

Estan exemptes de pagament de la taxa les persones aspirants que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33 %, els membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial, les que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició, i les que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar de l'ajuntament de residència.

Les persones interessades han de presentar les certificacions corresponents que acrediten la condició de discapacitat o la condició de membre de família nombrosa mitjançant un certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent.

Els membres de famílies nombroses de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tenen una bonificació del 50 % de les taxes. El pagament de la quantitat de 3,75 euros es realitzarà per TPV.

https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=3,75&p_referencia=18378

Excepcionalment, només quan no siga possible presentar la sol·licitud de forma telemàtica, podrà presentar-se la sol·licitud segons el model de l'annex IV. La presentació de sol·licituds en la modalitat presencial es pot efectuar en el Registre General de la Universitat Jaume I, o per qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud es presenta de forma presencial el pagament de la taxa s'efectuarà amb ingrés en el compte corrent de la Universitat Jaume I (ES36 Banco Santander, entitat 0049, sucursal 4898, DC 95, núm. de compte 2816129170). En el justificant, que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, ha de constar a més del nom i els cognoms, el número del document nacional d'identitat.

La falta d'abonament de les taxes establertes durant el termini de presentació de sol·licituds es considera incompliment no esmenable i causa la no-admissió en la participació de les proves selectives. L'exclusió per no complir algun dels requisits de la convocatòria no comporta el dret de devolució de taxes.

Les persones sol·licitants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.Quarta. Sistema de selecció

El procediment de selecció consisteix en la resolució de dos exercicis:

Primer exercici. Obligatori i eliminatori.

El primer exercici consisteix en la resolució d'un qüestionari tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una es pot considerar correcta, sobre el temari que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria. Les contestacions errònies es valoren negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta. Es proposaran, com a màxim, 50 preguntes.

La durada màxima d'aquest exercici serà de 60 minuts. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir una nota mínima de 5 punts per a superar l'exercici. Es faculta l'òrgan tècnic de selecció per a establir una nota de tall d'acord amb la fórmula de l'annex III.Segon exercici. Obligatori i eliminatori.

El segon exercici consisteix en la resolució d'una prova pràctica que es realitzarà en l'estabulari. La durada màxima d'aquest exercici serà de 30 minuts. Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar l'exercici serà de 5 punts.

La puntuació final serà la suma dels dos exercicis.

La borsa es formarà ordenant, en funció del nombre total de punts, els aspirants que hagen obtingut la puntuació mínima requerida en els exercicis. En cas d'empat, l'ordre s'establirà amb el criteri següent:1. Major puntuació del segon exercici.

2. Major puntuació del primer exercici.

Cinquena. Òrgan tècnic de selecció

L'estructura de l'òrgan tècnic de selecció és la que figura en l'annex II d'aquesta convocatòria.

Els membres de l'òrgan tècnic de selecció hauran d'abstenir-se d'intervenir quan coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president podrà sol·licitar als membres de l'òrgan tècnic de selecció una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

L'òrgan tècnic de selecció resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l'aplicació d'aquestes normes, així com en allò que es puga produir dels casos no previstos.

El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot moment a allò que dispose la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Sisena. Llista de persones admeses i realització de la prova

Finalitzat el termini per a presentar les sol·licituds, el gerent dictarà una resolució per la qual s'aprovarà la llista de persones admeses i excloses en aquest procés selectiu, així com la composició de l'òrgan tècnic de selecció encarregat de jutjar-lo.

La data de realització de les proves selectives s'anunciarà, amb una antelació mínima de 48 hores, al Tauler d'Anuncis Oficials de la Universitat Jaume I (TAO), «Convocatòries PAS», https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/.Setena. Recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte contra el qual es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspén l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 117 de la Llei 39/2015.Si transcorre un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos comptadors des de l'endemà de la desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per silenci administratiu.Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent.Castelló de la Plana, 21 d'octubre de 2019.– El gerent, p. d. (R 05.07.2018), el vicegerent de Personal i Organització: José Luis Gordo García-Madrid.

ANNEX I

TemariOficial de laboratori del Servei d'Experimentació Animal1. Legislació nacional en experimentació animal.

2. Ètica en experimentació animal. Regla de les 3 R.

3. Estabularis: instal·lacions, habitacles i equipament en general.

4. Condicions ambientals.

5. Biologia general, fisiologia i anatomia de rosegadors.

6. Benestar animal.

7. Rutines de treball en estabularis.

8. Recepció i quarantena d'animals.

9. Maneig de l'animal de laboratori.

10. Tècniques bàsiques de laboratori. Microscòpia, phmetre, balances, centrífuga refrigerada.ANNEX II

Òrgan tècnic de seleccióTribunal titular

President: el vicegerent de Personal i Organització de la Universitat Jaume I.

Vocals: tres en representació de la Universitat Jaume I.

Secretaria: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de Recursos Humans.

Tribunal suplent: la mateixa estructura.

ANNEX IIIEn la prova tipus test, l'òrgan tècnic de selecció podrà establir un nombre mínim de respostes netes correctes per a superar-la.

En tal cas, i sempre amb anterioritat a la identificació de les persones aspirants, l'òrgan determinarà el nombre de respostes correctes netes (nota de tall) necessàries per a aconseguir la qualificació mínima de 5 punts.

La puntuació final vindrà determinada per l'aplicació de la següent fórmula:

Dades:

x = número total de preguntas

a = número de respostes correctes

b = número de respostes en blanc

c = número de respostes errónees

d = número de respostes correctes netes de la persona aspirant

z = nota de tall

p = nota final

ANNEX IV

Sol·licitudDades personals

Primer cognom: ...

Segon cognom: ...

Nom: ...

DNI:

Data de naixement: ...

Telèfon: ...

Adreça electrònica: ...

Adreça i codi postal: ...

Localitat/comarca i província: ...DECLARE

Que són certes les dades consignades en aquesta i que reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.SOL·LICITE

L'admissió en el procés selectiu per a l'ampliació, pel sistema abreujat, de la borsa de treball actual de l'escala tècnica bàsica de laboratoris (oficial de laboratori) del Servei d'Experimentació Animal, convocat per la Resolució de 21 d'octubre de 2019, amb el codi 18378.(Firma)Castelló de la Plana, ... d ... de 20...

Servei de Recursos HumansM'han informat que el Servei de Recursos Humans de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Universitat Jaume I.

Finalitat del tractament: gestió administrativa i econòmica del personal funcionari i laboral de la Universitat Jaume I.

Legitimació: Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Destinataris: les dades poden ser comunicades a terceres parts per a finalitats vinculades al tractament de dades personals objecte d'aquest consentiment.

Drets: podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l'oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica).Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?=U017.

Mapa web