Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Onil. Ampliació de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici de 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8667 de 30.10.2019
Número identificador:  2019/9558
Referència Base de Dades:  009303/2019
 Ampliació de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici de 2019. [2019/9558]

Província: Alacant.

Corporació: Onil.

Número de codi territorial: 03096.

Ampliació de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici de 2019, aprovada per la Junta de Govern de data 22 de juliol de 2019.

– Per la taxa de reposició, segons el que es preveu en l'article 19.7 de la Llei 6/2018 PGE, per a 2018, prorrogat per a 2019, i amb motiu de les jubilacions produïdes en 2018, es proposen els següents llocs:

– Per la taxa de reposició, segons el que es preveu en l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018 PGE, per a 2018, prorrogat per a 2019, es proposen els següents llocs:

Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, de conformitat amb el que es disposa en els articles 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació/publicació, davant del mateix òrgan que va dictar l'acte.

Si no s'estima oportuna la interposició del recurs potestatiu de reposició, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats de la mateixa manera davant dels jutjats contenciosos administratius d'Alacant, d'acord amb el que assenyalen els articles 8.1, 10, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime pertinent.Onil, 16 de setembre de 2019.– L'alcaldessa: Humildad Guill Fuster.

Mapa web