Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 78/16-AIA Utiel.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8646 de 01.10.2019
Número identificador:  2019/8939
Referència Base de Dades:  008636/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Impacte ambiental
  Descriptors:
    Descriptors toponímics: UtielRESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2019, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per la qual s'ordena la publicació de la declaració d'impacte ambiental corresponent a l'expedient 78/16-AIA Utiel. [2019/8939]

De conformitat amb l'article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el qual estableix la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la declaració d'impacte ambiental, resolc:Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la declaració de l'impacte ambiental corresponent a l'expedient 78/16-AIA Utiel.«Declaració d'impacte ambiental

Expedient: 078/16-AIA.

Títol: ampliació explotació porcina de transició de garrins, amb capacitat total de 13.520 garrins.

Promotor: José Vicente Iniesta Medina.

Autoritat substantiva: Ajuntament d'Utiel.

Localització: polígon 10, parcel·les 304, 401, 406, 407 i 408, del terme municipal d'Utiel (València).

Descripció del projecte

1. Objecte del projecte

José Vicente Iniesta Medina és titular d'una explotació de transició de garrins de 3.888 places i pretén l'ampliació d'aquesta fins a aconseguir 13.520 places. Per a això, s'ha previst l'ampliació de la nau actual amb dues sales noves, que allotjaran 752 nous garrins, que passaran a un total de 4.640 places en aquesta nau, i la construcció d'una nova nau amb una capacitat per a 8.880 places. Amb les ampliacions previstes s'arribarà a un total de 13520 places de garrins de transició en l'explotació.

L'explotació porcina de transició inicial va passar pel procediment d'estimació d'impacte ambiental, amb número d'expedient 114/98-AIA, amb resultat desfavorable. Posteriorment, es va tramitar un nou expedient d'avaluació ambiental, amb número 2005/010-EIA, que s'emetrà en data 20 de juny de 2005 una estimació d'impacte ambiental favorable amb condicionants. Finalment, es va tramitar l'avaluació ambiental del projecte d'ampliació de l'explotació, amb número d'expedient 2015/04-EIA, que es va resoldre en data 27 d'abril de 2015 amb una estimació d'impacte ambiental favorable amb condicionants i complementària a l'anterior.

2. Principals característiques del projecte d'acord amb la documentació aportada

Classificació de l'activitat

– Per la seua orientació zootècnica, l'explotació es classifica com una explotació de transició de garrins, el procés productiu dels quals consisteix en l'engreixament de garrins deslletats, procedents de les explotacions de producció de garrins, fins a aconseguir un pes de 20 kg, moment en què són traslladats a altres explotacions d'acevall.

– Per la seua capacitat productiva, en la legislació sectorial la classificació es realitza en funció de la seua capacitat, expressada en UGM, d'acord amb l'equivalència establida en el nexe del Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen les normes bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines. Segons això tenim que l'explotació en qüestió disposa de 270,4 UGM, i queda inclosa en el grup segon on la capacitat productiva està entre 120 i 360 UGM.Emplaçament

L'explotació actual, amb capacitat de 3.888 places de transició, se situa en el paratge denominat El Barranquillo, concretament en la parcel·la 401 del polígon 10 del terme municipal d'Utiel (València), igual que la nova ampliació que es pretén executar, si bé, l'explotació resultant inclourà també les parcel·les 304, 406, 407 i 408 de l'esmentat polígon 10.

Les parcel·les en les quals s'emplaçarà l'explotació estan classificades segons el Pla general d'ordenació urbana d'Utiel, aprovat el 27 de gener de 1987, com a sol no urbanitzable amb qualificació de zona XIII agrícola, on l'ús sol·licitat, urbanísticament està permés. S'adjunta certificat de compatibilitat urbanística, de data 6 d'octubre de 2015.Accessos

L'ampliació prevista no modificarà les condicions d'accessibilitat existents, i es mantindrà l'estat actual dels accessos.

L'accés a l'explotació es realitzarà a través del camí agrícola que arriba fins a l'explotació des de la pedania de Las Casas de Utiel.

Descripció de l'activitat i sistema productiu

L'explotació porcina continuarà desenvolupant l'activitat que s'exercia fins hui, que consisteix en l'engreixament de garrins recentment deslletats de tres/quatre setmanes d'edat i un pes entre 5-6 quilos, procedents d'explotacions porcines de producció de garrins deslletats, que romandran sis setmanes en la granja fins a aconseguir un pes entorn dels 20 kg, moment en el qual seran traslladats a altres explotacions d'acevall.

El sistema de producció que es durà a terme és el de tot dins-tot fora, és a dir, totes les sales de l'explotació són ocupades per garrins i queden lliures al mateix temps.

La duració del cicle productiu és de 6 setmanes. Es realitzaran 7,45 cicles a l'any.

La cura i maneig de l'explotació, serà dut a terme per dues persones dedicades a temps complet al control i supervisió dels automatismes d'alimentació i climatització, control dels diferents estats del cicle biològic dels animals i treballs d'oficina.

D'altra banda, i segons les necessitats de l'explotació, aquesta serà atesa per un veterinari de l'empresa integradora.

El règim d'explotació d'aquest tipus d'instal·lacions implica l'associació amb una empresa integradora, que serà l'encarregada de subministrar els garrins, el pinso consumit per aquests i els medicaments necessaris, mentre que el titular de l'explotació disposarà la mà d'obra necessària per al desenvolupament de l'activitat i l'allotjament dels animals.

Descripció de les construccions

– Construccions existents:

– Nau de transició de garrins: superfície rectangular a dues aigües, de dimensions 68,90 x 16,20 m, d'estructura de fàbrica de blocs de formigó resistents amb coberta de plaques de fibrociment amb panell inferior d'espuma rígida de poliuretà revestida per les dues cares amb una complexa multicapa alumini-kraft i corredor lateral d'1,20 m interior, que recorre la totalitat de la nau des de la porta d'accés.

La primera de les sales de dimensions interiors 14,40 x 5,50 m inclou el magatzem, mentre que la resta de la nau està constituïda per un total de 9 sales amb corredor central de 0,80 m als costats de la qual existeixen 4 corralines (en total 8 per sala) cadascuna de les quals té unes dimensions de 3,60 x 3,00 m i en les quals s'allotgen els garrins que arriben a l'explotació fins al seu trasllat a altres explotacions d'acevall.

– Banys-vestuari: en un dels extrems de la nau, annex als magatzems, trobem els vestuaris, formats per parets resistents de bloc de formigó, amb coberta de teula ceràmica a una aigua, amb unes dimensions exteriors de 5,30 x 5,55 m.

– Embassament de purins: l'embassament actual té unes dimensions exteriors de 6,30 x 7,30 x 1,5 m.

– Clos perimetral: la totalitat de l'explotació existent, es troba barrada perimetralment. Es disposa d'una porta d'accés a l'interior de l'explotació de 4 m, formada per dues fulles de les mateixes característiques que el clos, per a l'accés de vehicles. El clos està format per malla metàl·lica de simple torsió galvanitzada en calenta, amb trama 40/14 i pals de tub d'acer galvanitzat per immersió de 48 mm de diàmetre.– Construccions per a realitzar:

– Ampliació de l'actual nau de transició: la nau s'ampliarà amb 2 noves sales de garrins d'iguals característiques a les ja existents però amb corralines que tindran un ample de 2,63 m davant dels 3,00 m que presenten les actuals, la qual cosa suposarà la construcció de 16 noves corralines.

La construcció serà igual a la ja existent, passant-se a unes dimensions exteriors totals de 81,40 x 16,20 m. La coberta serà de fibrociment lliure d'amiant.

– Nova nau de transició de garrins: s'executarà igual que l'existent a dues aigües, però amb l'excepció que en aquest cas l'estructura resistent serà de panells prefabricats de formigó, i es mantindrà el tipus de coberta i aïllaments iguals a la nau existent. Es disposarà d'un corredor lateral d'1,20 m que recorrerà la nau longitudinalment i que donarà accés a cadascuna de les 10 sales que allotgen les corralines. En cadascuna de les sales es disposarà un corredor central de 0,80 m, als costats del qual es construiran 6 corralines (12 per sala).

– Nau magatzem: construcció d'estructura metàl·lica i planta quadrada, amb unes dimensions en planta de 10 x 10 m. Coberta formada per plaques de xapa d'acer. Tancament de fàbrica de bloc de formigó amb esquerdejat per totes dues parts i pintura plàstica llisa.

– Embassament de purins: tindrà unes dimensions interiors de 14 m de llarg per 14 m d'ample i una altura d'1,50 m.

– La totalitat de l'explotació serà barrada d'igual manera que es troben barrades les instal·lacions actuals amb malla metàl·lica i pals de tub d'acer galvanitzat.

Descripció de les instal·lacions.

– Aigua: l'explotació disposa de subministrament d'aigua procedent de la xarxa d'aigua potable de la pedania de Las Casas de Utiel, a partir de la qual s'omplirà un depòsit situat al costat de la nau, amb unes dimensions de 5,80 x 3,50 x 2,00 m i des del qual se subministra l'aigua necessària per a l'explotació, tant per al consum dels animals com per al subministrament dels vestuaris.

– Subministrament elèctric i combustibles: l'explotació compta actualment amb subministrament elèctric a través d'un transformador tipus pal intempèrie de 50 kVA, connectat a la xarxa de subministrament.

Es disposa d'una caldera de biomassa (pèl·lets de fusta) que serà emprada per a calfar l'aigua que subministra les plaques calefactades instal·lades en cadascuna de les corralines. D'altra banda es disposa d'un xicotet depòsit amb capacitat per a 200 l de gasoil que subministrarà el grup electrogen existent que funcionarà en cas de fallada del subministrament d'energia elèctrica.

– Sistema de ventilació: la ventilació que s'emprarà en el maneig de l'explotació, serà preferentment natural o estàtica, i aprofitarà els gradients de temperatura o pressió per a produir corrents d'aire. Per a aconseguir una ventilació horitzontal adequada es disposaran les finestres en els laterals de les naus de manera que es garantisca l'entrada i eixida d'aire a través d'aquestes.

En qualsevol cas, també s'ha previst la instal·lació de sistemes de ventilació dinàmica, formats per panells humidificats (cooling) i ventiladors col·locats en la coberta i parets contràries en les quals es troben instal·lats els panells de cooling.

– Il·luminació: la il·luminació de l'explotació és de tipus natural a través de les finestres existents en l'explotació, si bé també es disposarà d'instal·lació elèctrica. En cadascuna de les sales, en els vestuaris i magatzem s'instal·laran lluminàries estanques de 2x58 W.

– L'explotació comptarà amb equip mòbil de polvorització per a la desinfecció dels vehicles i malla gabial en les finestres de ventilació.Descripció del sistema d'emmagatzematge de purins

– Fosses de purins: sota cadascuna de les naus es disposarà de fosses per a la recollida dels purins generats. Les fosses estaran formades per parets de blocs prefabricats de formigó amb esquerdejat interior i exterior i amb solera de formigó armat HA-30 de 15 cm per a l'ampliació de la nau actual, i de murets de formigó armat i solera de formigó armat HA-30 de 10 cm per a la nova nau que s'executarà, la qual cosa evitarà que hi haja fugides de purí al subsòl.

La nau actual compta amb 9 fosses, amb unes dimensions útils per a l'emmagatzematge cadascuna d'aquestes de 14,40 x 6,80 x 0,5 m, la qual cosa suma una capacitat d'emmagatzematge de 440,64 m³.

L'ampliació de la nau actual comptarà amb dues fosses, amb unes dimensions útils per a l'emmagatzematge cadascuna d'aquestes de 14,40 x 6,05 x 0,5 m, la qual cosa suma una capacitat d'emmagatzematge de 87,12 m³.

La nova nau de transició projectada comptarà amb 10 fosses, amb unes dimensions útils per a l'emmagatzematge cadascuna d'aquestes de 14,40 x 6,05 x 0,5 m, la qual cosa suma una capacitat d'emmagatzematge de 985,63 m³.

– Embassaments: l'explotació actual compta amb un embassament amb unes dimensions exteriors de 6,30 x 7,30 m, construït a base de solera de formigó armat de 20 cm, parets de rajola ceràmica perforada, amb un gruix de 30 cm i armat amb redons de 10 mm, col·locats cada 15 cm, units a l'armadura de la solera i cércol de lligat superior armat de 30 x 20 cm. Les parets interiors estan esquerdejades amb morter de ciment a fi de garantir l'estanquitat de la construcció, i impedir possibles filtracions a l'exterior dels purins que contenen. Les seues dimensions interiors són 5,70 x 6,70 x 1,5 m (57,29 m³). El purí acumulat en les fosses sota les sales que allotgen els animals es porta fins a aquest embassament de purins a través d'una conducció de PVC de 315 mm, a la qual es descarrega des de cadascuna de les sales obrint les portelletes que hi ha en la part exterior d'aquestes.

Es projecta construir un nou embassament de purins, amb unes dimensions interiors de 14 m de llarg per 14 m d'ample i una altura d'1,50 m i amb una capacitat d'emmagatzematge de 294 m³. El tancament de les parets laterals es realitzarà mitjançant paret de bloc de formigó amb l'armat corresponent, i amb cércol perimetral que estabilitze el conjunt, amb esquerdejat per la part en contacte amb els purins. La base d'aquest es resol mitjançant solera de 15 cm de formigó armat amb malla electrosoldada 15 x 15/8. Les característiques constructives d'aquest garantiran la seua estanquitat i s'evitaran abocaments incontrolats al medi natural.

Al costat de la nova nau de transició i recorrent-la longitudinalment, s'instal·larà una canonada enterrada de PVC llis de sanejament a la qual es connectaran les eixides corresponents de la nau, executades en PVC de 200 mm, que permetrà el transport dels purins fins a la canonada general que arriba fins al nou embassament a executar i connecta amb totes les canonades de cadascuna de les naus. Aquesta canonada general, igual que la secundària, serà de PVC llis de sanejament, en aquest cas amb un diàmetre exterior de 315 mm, i igual que l'anterior es col·locarà enterrada. El tipus de conducció seleccionat de materials plàstics, inalterable per l'acció del purí, així com una correcta instal·lació d'aquestes, evitarà fugides del purí al mitjà durant el seu transport fins a l'embassament.

La capacitat total d'emmagatzematge de l'explotació serà de 1.864,68 m³. S'adjunta certificat d'impermeabilitat de fosses i embassaments signat per tècnic competent.

Maquinària i altres mitjans.

Actualment l'explotació disposa de la maquinària i instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat en la nau existent, constituïda pels elements següents:

– Tractor amb cisterna per a l'extracció i distribució de purins.

– 3 sitges de pinso per a alimentació.

– Sistema d'alimentació amb línies i motor d'1,50 CV per línia.

– Equip de cooling, compost per un total de 9 panells refrigerants, alimentats per una bomba d'aigua d'1,5 CV submergida en arqueta d'aigua.

– 9 ventiladors de paret de 0,44 CV, un per cada sala + 2 a les sales ampliades.

– 9 ventiladors de ximenera amb motor de 0,40 CV + 2 a les sales ampliades.

– 9 equips per a control de temperatura, inclosa sonda de temperatura, un per sala que controlara l'obertura de finestres i posada en marxa de l'equip de cooling, amb motor control obertura finestres de 0,34 CV.– Dues bombes d'impulsió d'aigua amb calderí d'1,5 CV per a subministrament d'aigua a l'explotació a fi de garantir el cabal i pressió necessaris per al funcionament dels equips.

– Un equip de cloració d'aigua.

– Un equip d'injecció de medicaments.

– Un grup electrogen de 14 kVA de reserva que entrarà en funcionament en cas de fallada de subministrament energètic.

– Una caldera de biomassa de 100 KW dedicada al calfament de l'aigua que subministra les plaques de sòl radiant de les corralines.

– Màquina neteja 7,5 CV amb aigua a pressió.

L'ampliació de l'explotació amb la nova nau projectada i l'ampliació de l'existent, suposarà la instal·lació de la maquinària següent:– 2 sitges de pinso per a alimentació.

– Sistema d'alimentació amb línies i motor d'1,50 CV per línia.

– Equip de cooling, compost per un total de 10 panells refrigerants, alimentats per una bomba d'aigua d'1,5 CV submergida en arqueta d'aigua.

– 10 ventiladors de paret de 0,44 CV, un per cada sala per a la nau nova i dues per a la nau actual ampliada.

– 10 ventiladors de ximenera amb motor de 0,40 CV per a la nau nova i dues per a la nau actual ampliada.

– 10 equips per a control de temperatura, inclosa sonda de temperatura, un per sala que controlarà l'obertura de finestres i posada en marxa de l'equip de cooling, amb motor control obertura finestres de 0,34 CV i dos per a la nau actual ampliada.

L'ampliació de la nau actual portarà amb si l'ampliació de l'equip de distribució d'alimentació (tubs de distribució) i el desplaçament de la sitja situada en l'extrem de la nau.

Tramitació administrativa

En data 26 de maig de 2016, l'Ajuntament d'Utiel remet una sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental per a l'ampliació d'una explotació porcina de transició de garrins en les parcel·les 304, 401, 406, 407 i 408, del polígon 10, del terme municipal d'Utiel. S'adjunta a la sol·licitud un exemplar de l'estudi d'impacte ambiental i certificacions dels informes tècnic i de compatibilitat urbanística, així com certificat del resultat de la informació pública practicada a l'expedient.El tràmit d'informació pública del projecte es va dur a terme mitjançant notificació personal dirigida als veïns confrontants, anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Utiel i anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 240, de data 16 de desembre de 2015. Segons el certificat emés per l'Ajuntament en data 20 de maig de 2016, transcorregut el termini de 30 dies hàbils no es van presentar al·legacions.El 21 de juny de 2016 es realitza un requeriment de documentació al promotor a través de l'òrgan substantiu.

El 24 de novembre de 2016 l'Ajuntament d'Utiel remet la documentació que aporta el promotor, la qual no respon al requeriment realitzat per aquest servei.

El 17 de novembre de 2017, el promotor remet una còpia en suport digital de la «memòria tècnica per a l'ampliació de llicència ambiental d'explotació porcina de transició de garrins».

El 15 de desembre de 2017, es reitera a l'Ajuntament d'Utiel la petició de la documentació i aclariments sol·licitats en el requeriment realitzat en data 24 de novembre de 2016 i que no va ser remesa. En la mateixa data es remet còpia al promotor d'aquest requeriment.

El 28 de desembre de 2017 es realitza consulta a la Secció de Ramaderia de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, referida a la distància de la granja a sòl urbà i la possibilitat d'ampliació d'acord amb el Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines.El 8 de febrer de 2018, es realitza requeriment a l'Ajuntament d'Utiel de l'informe preceptiu de la Conselleria d'Agricultura, segons el que s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

El 14 de febrer de 2018 l'Ajuntament d'Utiel remet documentació complementària presentada pel promotor en resposta al requeriment realitzat pel Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental.El 4 d'abril de 2018 la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural remet informe favorable a l'ampliació.

El 29 de maig de 2019, l'Ajuntament d'Utiel remet documentació complementària presentada pel promotor en resposta al requeriment realitzat pel Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental.Consideracions ambientals

Ubicació

Les parcel·les on es planteja l'actuació queden emplaçades, segons el Pla general d'ordenació urbana d'Utiel, aprovat el 27 de gener de 1987, sobre sòl no urbanitzable amb qualificació de zona XIII agrícola, on l'ús sol·licitat, urbanísticament està permés. S'adjunta certificat de compatibilitat urbanística, de data 6 d'octubre de 2015. Segons s'observa en el visor cartogràfic de la Generalitat, la nova bassa de purins ocupa gran part de la parcel·la 402 del polígon 10, per la qual cosa aquesta parcel·la haurà d'incloure's com a integrant de l'explotació ramadera.

Pel que fa a les distàncies sanitàries, d'acord amb l'informe d'agricultura de data 15 de setembre de 2016, la ubicació de les instal·lacions que inclouen el bestiar compleixen les distàncies previstes per l'article 54 de la Llei 6/2003, de ramaderia de la Comunitat Valenciana. No obstant això, en aquest informe no es fa referència a la normativa estatal aplicable al sector porcí, és a dir, al Reial decret 324/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les explotacions porcines. Amb data 28 de desembre de 2017 es va realitzar consulta a la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sol·licitant un pronunciament en aquest sentit. En data 4 d'abril de 2018, es va rebre informe d'aquesta direcció territorial d'Agricultura favorable a l'ampliació.Les parcel·les 401, 406 i 304, del polígon 10, es troben parcialment sobre sòl forestal segons el Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana, que es correspon amb els espais no transformats per al seu ús agrícola. La Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana estableix la necessitat d'obtindre autorització prèvia per a la realització de tales i tales en sòl forestal. Per això, haurà d'obtindre's aquesta autorització abans de l'inici dels treballs, en cas que siga necessari per a l'execució del projecte. A més, s'haurà de seguir el que disposa el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals. La secció forestal del Servei Territorial de Medi Ambient, en data 8 de juny de 2018, va informar favorablement l'ampliació de l'explotació, però amb els condicionants següents:1) En cas que fora necessari la fitació d'arbres, haurà de notificar-se a l'administració forestal en forma de declaració responsable amb almenys un mes d'antelació a l'inici dels treballs.

2) Totes les restes i residus originats en aquests treballs hauran de ser eliminats i extrets de forma immediata per motius fitosanitaris i de prevenció d'incendis forestals.

3) Hauran de complir-se estrictament les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals disposades en el Decret 7/2004, de 23 de gener, de la Conselleria de Medi Ambient, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució i treballs que es realitzen en terrenys forestals o en els seus voltants.

4) S'haurà de complir en tot cas la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal, de la Generalitat Valenciana i el seu reglament, així com la Llei 43/2003 de forests.

El municipi d'Utiel està designat com a zona vulnerable a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries, en el Decret 86/2018, de 22 de juny, del Consell. La vulnerabilitat d'aqüífers és alta, segons indica el visor cartogràfic de la Generalitat.

La localització del projecte no afecta espais de la Xarxa Natura 2000, ni a cap altra figura de protecció ambiental regulada per la Llei 11/1994 d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.En l'àmbit de l'explotació no existeixen vies pecuàries, hàbitats ni espècies protegits.

La parcel·la en la qual se situarà l'explotació tampoc presenta risc d'inundació.

Impactes potencials deguts a l'activitat descrits en l'estudi d'impacte ambiental i mesures protectores i correctores proposades.

– Emissió de sorolls i vibracions

Les obres durant les fases de construcció i desmantellament generaran sorolls i vibracions, associats tant al transport de maquinària, material i treballadors, com a la pròpia realització de l'obra. Posteriorment, durant el funcionament de la instal·lació, es mantindrà un trànsit de vehicles pesats de menor intensitat que durant la fase de construcció pel subministrament de pinso i transport de garrins a altres explotacions per a completar el cicle d'acevall.

En l'annex núm. 03, s'aporta estudi acústic en el qual es calculen els nivells sonors màxims originats en l'explotació, i es determina que els nivells màxims de recepció externs de 70 dB(A) en horari diürn i 60 dB(A) en horari nocturn indicats en la taula 1 de l'annex II de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica no són superats.En qualsevol cas, l'estudi d'impacte ambiental recull les mesures protectores següents:

– Hauran de dotar-se dels mitjans necessaris a les màquines executores per a minimitzar els sorolls. Haurà de realitzar-se així mateix un manteniment adequat de la maquinària per a assegurar-se que es compleixen els requisits legals d'emissions de sorolls.

– Es comprovarà el correcte estat mecànic de tots els vehicles mitjançant revisió de la targeta de la inspecció tècnica de vehicles. Es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles, especialment al seu pas per zones forestals.

– La planificació dels treballs més sorollosos evitarà la seua coincidència amb períodes de nidificació d'ocells.

– Emissió de contaminants a l'atmosfera

Durant les obres s'emetran partícules en suspensió i gasos de combustió motivats pels treballs de construcció i accions complementàries. Durant la fase de funcionament es produirà l'emissió de gasos contaminants com l'amoníac, òxid nitrós i metà, derivades del metabolisme dels animals i de la gestió dels purins.En l'estudi d'impacte ambiental es proposen les mesures preventives i correctores següents:

– Aplicació de regs en dosi suficients, amb periodicitat diària durant l'època d'estiu. On no estiga contraindicat per altres factors ambientals, es compactarà la superfície d'àrees de treball i camins.– Durant l'execució de les obres, haurà de delimitar-se l'espai reservat a l'acumulació d'enderrocs i residus, de manera separada. La gestió de tots aquests materials, juntament amb aquells derivats del manteniment de la maquinària (olis filtres, etc.), es realitzarà mitjançant gestor autoritzat.

– Després del desmantellament de la instal·lació, es reciclaran tots aquells components que siga possible, i es gestionarà la resta de manera adequada.

A les mesures proposades en l'estudi d'impacte ambiental s'han d'afegir les següents:

– L'ús de materials d'excavació que es generen com a excedents de l'execució estricta de l'obra es gestionaran d'acord amb l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en les quals es van generar.

– Els purins seran enterrats immediatament després de la seua aplicació al terreny per a evitar en la mesura del possible la volatilització dels gasos contaminants com l'amoníac, òxid nitrós i metà.

– Olors

L'explotació per les seues característiques originarà les olors pròpies d'aquest tipus d'instal·lacions. Segons s'indica en l'estudi d'impacte ambiental, no és previsible que les olors generades arriben al nucli de població més pròxim, que serà el de Las Casas de Utiel, situat a 900 metres. No obstant això, tenint en compte que es produirà una ampliació significativa de la capacitat productiva i que la ubicació de la granja està a menys de 1.000 metres del nucli de població més pròxim, es considera necessari la plantació en tot el perímetre de la granja d'una tanca vegetal que actue com a barrera mitigadora de les olors molestes per a la població. Aquesta barrera vegetal es mantindrà en condicions òptimes al llarg de tota la vida útil de l'explotació, reposant falles quan siga necessari. També resulta fonamental que durant cada buit sanitari es realitze una escrupolosa neteja i desinfecció del local i de les instal·lacions, de manera que no queden restes de la descomposició de les quals puga originar males olors.

L'aplicació dels purins en les parcel·les agrícoles també pot produir molèsties per olors en els nuclis de població pròxims. Per a minimitzar els efectes, l'aplicació d'aquests es realitzarà a últimes hores de la vesprada i, en la mesura que siga possible, es triaran parcel·les que estiguen el més allunyades possible dels nuclis de població. En l'elecció de les parcel·les així com també en l'aplicació dels purins s'haurà de complir amb tota la normativa sectorial vigent, tant europea com nacional, autonòmica i local.

– Contaminació de sòl i aigües

Podria produir-se una contaminació del sòl i de les aigües principalment com a conseqüència d'algun abocament incontrolat dels purins, a causa d'una mala gestió d'aquests i de les aigües residuals generades en l'explotació, així com de l'abocament d'olis o combustible de la maquinària utilitzada durant la fase de construcció i desmantellament.En l'estudi d'impacte ambiental es proposen les mesures següents:

– Haurà de delimitar-se el parc de maquinària, i habilitar-se una zona dins d'aquest per a fer les tasques de manteniment d'aquesta. Això va encaminat a impedir tant les lixiviacions com l'arrossegament de materials per escolament, per a això es condicionaran el terreny i les infraestructures necessàries amb aquest objectiu.

– Durant les obres de construcció i desmantellament, es recolliran les aigües residuals en un tanc, que haurà de ser estanc i comptar amb la capacitat suficient. S'abocarà periòdicament el seu contingut, prèvia autorització, a un sistema general de sanejament.

– Haurà de realitzar-se un manteniment adequat de les instal·lacions, i control d'aquestes, a fi de minimitzar les possibles pèrdues de les fosses i embassament d'acumulació de purins, ja que amb el pas del temps, i si no es realitza el manteniment adequat, es pot perdre l'estanquitat d'aquests. Així mateix, s'ha de vigilar que durant el transport dels purins per a la seua aplicació com a abonament orgànic, s'evite el vessament de les cisternes transportadores.

A aquestes mesures cal afegir:

– Es deixarà un resguard mínim d'ompliment dels embassaments de purins d'almenys 30 cm per a evitar que desborden.

– L'aplicació dels purins al camp s'ajustarà al que s'estableix en el pla d'abonat específic presentat com a part del projecte, respectant en tot moment el que s'estableix en el codi valencià de bones pràctiques agràries, així com tota la legislació sectorial aplicable.– La granja haurà de comptar amb un llibre de registre en el qual s'anotaran totes les eixides de purins que es produïsquen i indicarà: data, identificació de les parcel·les que s'abonen i volum de purins aplicat en cadascuna d'aquestes. Aquest llibre estarà actualitzat i a la disposició de l'autoritat substantiva o ambiental sempre que aquestes el requerisquen.

– Consum d'aigua

S'estima un consum anual d'aigua en l'explotació de 14.804 m³, procedent de la xarxa d'aigua potable de la pedania de Las Casas de Utiel. S'aporta certificat de l'alcalde del llogaret de Las Casas de Utiel, de data 9 de juny de 2016, en el qual s'indica que el llogaret de Las Casas de Utiel disposa de suficients recursos hídrics per a proveir el volum total de l'explotació resultant de l'ampliació.

– Compactació i erosió del sòl

Es produirà un increment de la compactació i erosió del sòl associat tant a la mateixa instal·lació de les naus i resta d'estructures, com a l'eliminació de la vegetació. Atés que la compactació es produirà sobre sòls de baix desenvolupament les seues conseqüències es minimitzaran.L'estudi d'impacte ambiental estableix les mesures preventives i correctores següents:

– Es delimitaran exactament aquelles zones destinades a la instal·lació de tots els elements, apilament de materials i zones de pas i estacionament de maquinària, de manera que s'afecte únicament els terrenys estrictament necessaris i s'aprofitaran al màxim els camins ja existents.– S'intentaran respectar els espais amb vegetació natural entre bancals, pel seu paper beneficiós per a la conservació del sòl. Haurà d'evitar-se la invasió de terrenys aliens als assenyalats i prevaldre la reutilització de material procedent d'excavacions en la realització de terraplens i farciments.

– Es garantirà mitjançant la senyalització corresponent, i col·locant sistemes dissuasius de pas on siga necessari, la no utilització dels vials per vehicles a motor no autoritzats per a això.

– Després de l'execució del projecte, s'haurà de procedir a la retirada de les instal·lacions portàtils, així com a la descompactació i restitució dels sòls afectats a condicions mediambientalment adequades.

– Haurà de realitzar-se una reposició de falles i restituir l'estat agrícola de la superfície de la parcel·la que no forma part de l'explotació ramadera.

– Alteració de la hidrologia

Hauran de respectar-se els llits identificats, que es troben prou allunyats com per a veure's afectats. D'aquesta manera, no es preveu que l'explotació projectada altere de manera significativa la hidrologia de l'àmbit analitzat.

– Canvis en la fisiografia

Els treballs corresponents durant la fase d'execució no afectaran significativament la fisiografia de l'entorn, ja que les noves construccions s'emplaçaran en les zones més planes i per tant amb menor moviment de terres. Altres treballs, com la creació de rases per a les conduccions subterrànies, o les fonamentacions per a les naus, es consideren de menor importància.

– Eliminació de vegetació

En la fase de construcció s'eliminarà la vegetació existent on siga necessari tant per a la col·locació d'instal·lacions com per a l'obertura d'accessos.

Es preveu que en la unitat de bosc baix es produïsca un impacte sobre el sòl considerat com a forestal per l'inventari forestal de la Comunitat Valenciana ja que serà inevitable la seua eliminació per a la formació de l'esplanada on se situaran les construccions. No s'afectaran habitats de valor, i s'actuarà en general sobre formacions de baixa diversitat i amb absència d'espècies d'interés.

En qualsevol cas, en l'estudi d'impacte ambiental es proposen les següents mesures protectores i correctores:

– Totes les accions associades a l'execució del projecte s'ajustaran a les superfícies prèviament delimitades, evitant la circulació o afecció d'altres zones, reduint així els danys a la vegetació als mínims necessaris. Les instal·lacions temporals i àrees d'apilament de material s'establiran preferentment en àrees no cobertes per vegetació natural.– El terreny situat en els voltants de l'explotació i que no siga afectat per la construcció d'aquesta ha de ser respectat al màxim per a no alterar els seus usos actuals.

– Tots aquells exemplars de vegetació que originen restes vegetals d'importància, seran tractats per a ser incorporats com a abonaments en les explotacions agrícoles, i s'evitarà així la crema de la vegetació.

– La plantació de les zones agrícoles afectades es realitzarà amb la mateixa espècie existent en l'actualitat (ametler).

– Danys sobre la fauna

Per a l'àmbit d'actuació, la fauna de major interés present ocuparà bàsicament la unitat de bosc baix. No es considera significativa per a la fauna la pèrdua de superfície d'aquest hàbitat com a conseqüència de la realització del projecte, atesa l'escassa superfície que es veu afectada, tant en termes absoluts com relatius a la superfície global de bosc baix que apareix en la rodalia de l'actuació.

Durant les fases de construcció i desmantellament, les obres es programaran de tal manera que les actuacions respecten al període reproductor de les espècies més vulnerables. Pel que fa al clos perimetral de l'explotació, aquest mancarà de filferro d'arç. Durant la fase de funcionament, en cas de ser necessari desenvolupar algun tipus de control de la vegetació, aquest es farà mitjançant mitjans mecànics.– Impacte visual de la infraestructura

La qualitat del paisatge caldria qualificar-la com de mitjana-baixa, a causa en gran part a l'acció antròpica que ha patit aquest. En general es tracta d'un conjunt d'explotacions agrícoles esguitades per algun promontori amb espècies forestals. Als voltants de la granja es realitzarà la plantació d'arbres i arbustos per a compensar en la mesura que siga possible l'eliminació del terreny classificat com a forestal que es fa necessari eliminar per a situar la granja.

– Impacte sobre el patrimoni cultural i arqueològic.

No es preveu cap afecció a elements patrimonials, al no trobar-se cap jaciment prou pròxim a l'actuació. En qualsevol cas, si durant l'elaboració dels treballs es trobara qualsevol element d'interés susceptible de ser danyat, es donarà part a l'àrea de patrimoni cultural, a fi que dictamine les possibles conseqüències i accions a dur a terme després d'aquesta troballa.

S'adjunta un informe de la Direcció General de Cultura, de data 5 d'agost de 2014, pel qual s'informa favorablement la «memòria impacte patrimonial. Ampliació explotació porcina en parcel·la 401 polígon 10 d'Utiel» a l'efecte del que es disposa en l'article 11 de la Llei 4/1998, 11 de juny, del patrimoni cultural valencià, al no haver-se detectat afecció sobre el patrimoni.

– Gestió de purins

En el document «annex a l'estudi d'impacte ambiental corresponent al projecte d'obra civil per a ampliació d'explotació porcina de transició de garrins, terme municipal d'Utiel (València)», de data d'abril de 2019, redactat per tècnic competent, es presenta un pla de gestió de purins que s'adequa a les exigències de la normativa sectorial vigent en el moment de l'inici de la tramitació de l'expedient (Ordre 7/2010, de 10 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el codi valencià de bones pràctiques agràries i ordenances municipals relacionades amb l'aplicació de purins dels ajuntaments d'Utiel, Camporrobles, Requena i Fuenterrobles). Segons aquest pla de gestió, s'estima una producció de purins de 5543 m³/any, la qual cosa representa 24336 kg N/any. Segons les autoritzacions aportades pels propietaris de les parcel·les, es disposa d'una superfície total per a l'aplicació dels purins de 215,2830 ha, amb la següent distribució de cultius: 62,4171 ha de vinya; 45,9401 ha de fruiters; 3,4154 ha d'oliveres i 103,5104 ha de cereal. Les parcel·les que formen part del pla de gestió dels purins pertanyen als municipis següents: Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Fuenterrobles, Camporrobles, Utiel, Caudete de las Fuentes i Requena. D'aquests, són municipis designats com a zones vulnerables, segons el Decret 86/2018, de 22 de juny, del Consell: Venta del Moro i Utiel. El pla d'abonat presentat compleix amb la normativa sectorial vigent en el moment de l'inici de la tramitació de l'expedient. No obstant això, tenint en compte que el pla de gestió de purins no és un document tancat, el promotor procedirà a modificar-lo progressivament per a la seua adaptació al codi de bones pràctiques agràries de la Comunitat Valenciana (CBPACV) que estiga vigent a cada moment. A més, com a part integrant del programa vigilància ambiental, anualment i de manera obligatòria, el promotor remetrà a l'òrgan substantiu els aspectes modificats del pla de gestió en relació amb la seua adaptació al CBPACV.

Gestió de cadàvers

Es disposarà de contenidors fora de l'explotació, on es depositaran els cadàvers i seran retirats, almenys dues vegades per setmana. La retirada i la destrucció seran gestionades per una empresa especialitzada i degudament autoritzada per a tal fi, mitjançant un contracte subscrit amb aquesta. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència d'activitat, el promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu un contracte subscrit amb empresa autoritzada per a la retirada dels cadàvers de l'explotació.

– Gestió de residus zoosanitaris

L'ús de residus zoosanitaris seran emmagatzemats en contenidors especials i entregats a empresa gestora legalment autoritzada. S'aporta document de compromís d'ampliació del contracte de retirada de residus sanitaris per part de l'empresa Consenur, SA.

– Alteració de l'activitat agrícola

Es poden produir molèsties a l'activitat agrícola en els camps pròxims a la zona de construcció de les naus durant les fases de construcció i desmantellament, que afecta tant la productivitat d'aquests com als seus treballadors, per la qual cosa es disposaran les corresponents mesures correctores. No es preveuen alteracions durant la fase de funcionament. Es proposen les mesures següents:

– La correcta delimitació de les zones de treball.

– La planificació dels treballs haurà de minimitzar els conflictes amb les activitats agrícoles, facilitant a més als agricultors l'ús normal dels camins exteriors a les parcel·les, a fi que puguen accedir als camps confrontants.

– Hauran de respectar-se les mesures previstes per a minimitzar la generació de pols, per a controlar la seua deriva a les explotacions pròximes.

– Rebuig social.

No es preveu un impacte negatiu sobre la població. Si bé tota obra porta associades molèsties potencials per als habitants de la zona, aquesta es desenvolupa allunyada de nuclis importants de població. Poden aparéixer xicotetes molèsties associades a l'increment de trànsit en les carreteres pròximes a la zona d'actuació, però en qualsevol cas seran localitzades en el temps i en l'espai, i es disposaran de les pertinents mesures correctores. Ocasionalment, es generaran les males olors pròpies d'aquestes explotacions durant la fase d'aplicació dels purins com a abonament orgànic.

Atesa la proximitat del llogaret de Las Casas de Utiel resulta de vital importància el seguiment del Pla de vigilància ambiental, realitzant un seguiment i control del compliment de les mesures protectores i correctores proposades en l'estudi d'impacte ambiental i les recollides en el condicionat d'aquesta declaració d'impacte ambiental. Si aquestes mesures resultaren insuficients s'hauran de modificar o implementar noves mesures per a garantir el benestar de la població.

Pla de vigilància ambiental

El Pla de vigilància ambiental aportat haurà de completar-se amb els punts següents:

– S'haurà de comprovar periòdicament l'estanquitat dels canals de dejeccions i de les basses exteriors. Després de cada buidatge i neteja d'aquests es comprovarà de forma visual l'existència de possibles fissures per a reparar-les, si escau.

– Es comprovarà periòdicament que no existeixen fugides en la canonada de connexió de les fosses interiors amb la bassa d'emmagatzematge de purins.

– Es comprovarà la correcta aplicació dels purins en les parcel·les autoritzades. Per a això, la granja comptarà amb un llibre de registre en el qual s'anotaran totes eixides de purins que es produïsquen, indicant: data, identificació de les parcel·les que es vagen a abonar i volum de purins aplicat en cadascuna d'aquestes. En el cas que alguna parcel·la cause baixa s'actualitzarà el llibre de registre amb noves parcel·les donant comunicació a l'òrgan substantiu. Aquest llibre haurà d'estar actualitzat i a la disposició de l'autoritat substantiva o ambiental sempre que aquestes el requerisquen.

– Es realitzarà un seguiment i control de l'activitat, pel que fa a olors, balanç i gestió de residus, analítiques i incidències de caràcter ambiental.

– S'emetrà un informe especial quan es presenten situacions o successos excepcionals que impliquen deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la fase de construcció com en la d'explotació.– Es presentarà anualment, davant l'òrgan substantiu, un informe sobre el desenvolupament de l'activitat, l'aplicació de les mesures de protecció i de restauració prescrites, dels controls realitzats i de qualsevol incidència de caràcter ambiental.

Consideracions jurídiques.

El projecte examinat constitueix, segons el que es preveu en l'annex I, grup 1, a) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, un dels supòsits fàctics en els quals resulta preceptiva la formulació d'una declaració d'impacte ambiental, prèvia a la resolució administrativa que s'adopte per a l'aprovació definitiva d'aquell.

En l'expedient s'han observat els tràmits previstos en la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental i en les altres disposicions que li són aplicable.

L'article 13 del Decret 158/2015, d'18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, atribueix a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental la competència en matèria d'avaluació ambiental estratègica i de projectes.

Per tot això, en ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la següent resolució:Primer

Estimar acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el projecte d'ampliació explotació porcina de transició de garrins, amb capacitat total per a 13520 garrins, situada en les parcel·les 304, 401, 406, 407 i 408, del polígon 10, del terme municipal d'Utiel (València), promogut per José Vicente Iniesta Medina, sempre que aquest es desenvolupe d'acord amb les previsions de l'estudi d'impacte ambiental, de la resta de la documentació tècnica aportada, i es complemente amb l'adopció dels condicionants establits a continuació:1. La parcel·la 402 del polígon 10 del municipi d'Utiel haurà d'incloure's com a integrant de l'explotació ramadera, ja que està ocupada quasi íntegrament pel nou embassament de purins.

2. Amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència ambiental, el promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu un contracte subscrit amb empresa autoritzada per a la retirada dels cadàvers de l'explotació.

3. Abans de l'inici dels treballs de desbrossament, previs a la construcció de la nova nau i a l'ampliació dels existents, haurà d'obtindre's l'autorització prèvia per a la realització de tales i tales en sòl forestal que contempla la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana. A més, s'haurà de seguir el que es disposa pel Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals. Així mateix, es compliran els condicionants establits en l'informe de la secció forestal del Servei Territorial de Medi Ambient, de data 8 de juny de 2018:

3.1. En cas que fora necessari la fitació d'arbres, haurà de notificar-se a l'administració forestal en forma de declaració responsable amb almenys un mes d'antelació a l'inici dels treballs.

3.2. Totes les restes i residus originats en aquests treballs hauran de ser eliminats i extrets de forma immediata per motius fitosanitaris i de prevenció d'incendis forestals.

3.3. Hauran de complir-se estrictament les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals disposades en el Decret 7/2004, de 23 de gener, de la Conselleria de Medi Ambient, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució i treballs que es realitzen en terrenys forestals o en els seus voltants.

3.4. S'haurà de complir en tot cas la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal, de la Generalitat Valenciana i el seu reglament, així com la Llei 43/2003 de forests.

4. L'ús de materials d'excavació, que es generen com a excedents de l'execució estricta de l'obra, es gestionaran d'acord amb l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en les quals es van generar.

5. Es plantarà una tanca vegetal en tot el perímetre de l'explotació, que actue com a barrera mitigadora de les olors molestes per a la població. Aquesta barrera vegetal es mantindrà en condicions òptimes al llarg de tota la vida útil de l'explotació, reposant falles quan siga necessari.6. Durant cada buit sanitari es realitzarà una escrupolosa neteja i desinfecció del local i de les instal·lacions, de manera que no queden restes la descomposició de les quals puga originar males olors.

7. Respecte a la gestió de purins:

7.1. Es deixarà un resguard mínim d'ompliment dels embassaments de purins almenys de 30 cm per a evitar que es desborden.

7.2. Es portarà l'adequat manteniment de les fosses i basses de purins de manera que quede assegurada la seua impermeabilitat i estanquitat al llarg del temps.

7.3. En l'extracció, càrrega i transport dels purins s'haurà de parar atenció al procés d'extracció per a evitar vessaments de purins i es procedirà al seu trasllat immediat als camps de cultiu.

7.4. L'aplicació dels purins al camp s'ajustarà al que s'estableix en el pla d'adobat específic presentat com a part del projecte, respectant en tot moment el codi valencià de bones pràctiques agràries, així com les ordenances dels ajuntaments dels municipis en els quals se situen les parcel·les a abonar i la resta de normativa sectorial aplicable.7.5. Els purins seran enterrats immediatament després de la seua aplicació al terreny per a evitar en la mesura del possible la volatilització dels gasos contaminants com l'amoníac, òxid nitrós i metà.

7.6. Es comptarà en tot moment amb les autoritzacions actualitzades dels titulars de les parcel·les.

7.7. Qualsevol variació en parcel·les, dosis d'aplicació o modificació de la capacitat d'emmagatzematge haurà de ser comunicada a l'òrgan substantiu, remetent còpia a aquest servei.

8. El Pla vigilància ambiental es completarà amb els punts següents:8.1. Es comprovarà periòdicament l'estanquitat dels canals de dejeccions i de les basses exteriors. Després de cada buidatge i neteja d'aquests es comprovarà de forma visual l'existència de possibles fissures i es procedirà, si escau, a reparar-les.

8.2. Es comprovarà periòdicament que no existeixen fugides en la canonada de connexió de les fosses interiors amb la bassa d'emmagatzematge de purins.

8.3. Es comprovarà la correcta aplicació dels purins en les parcel·les autoritzades. Per a això, la granja comptarà amb un llibre de registre en el qual s'anotaran totes eixides de purins que es produïsquen, indicant: data, identificació de les parcel·les que es vagen a abonar i volum de purins aplicat en cadascuna d'elles. En el cas que alguna parcel·la cause baixa s'actualitzarà el llibre de registre amb noves parcel·les donant comunicació a l'òrgan substantiu. Aquest llibre haurà d'estar actualitzat i a la disposició de l'autoritat substantiva o ambiental sempre que aquestes el requerisquen.

8.4. Es realitzarà un seguiment i control de l'activitat, pel que fa a olors, balanç i gestió de residus, analítiques i incidències de caràcter ambiental.

8.5. Anualment i de manera obligatòria, el promotor remetrà a l'òrgan substantiu els aspectes modificats del pla de gestió en relació amb la seua adaptació al CBPACV.

8.6. S'emetrà un informe especial quan es presenten situacions o successos excepcionals que impliquen deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la fase de construcció com en la d'explotació.8.7. Es presentarà anualment, davant l'òrgan substantiu, un informe sobre el desenvolupament de l'activitat, l'aplicació de les mesures de protecció i de restauració prescrites, dels controls realitzats i de qualsevol incidència de caràcter ambiental.

9. Les condicions d'aquesta declaració d'impacte ambiental podran modificar-se quan concórrega qualsevol de les circumstàncies previstes en l'article 44 de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d'avaluació ambiental.10. Qualsevol modificació del projecte serà objecte d'avaluació ambiental quan siga un supòsit exigit per la normativa sectorial d'avaluació ambiental vigent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i s'aplicarà el procediment d'avaluació d'impacte ambiental previst en aquesta.

Segon

Notificar a les persones interessades que contra aquesta resolució, per ser un acte de tràmit, que no posa fi al procediment ni produeix indefensió, no s'hi pot interposar cap recurs, sense perjudici que puguen utilitzar-se els mitjans que en defensa dels seus drets consideren convenients.Tercer

Publicar aquesta declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 41.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.La regulació de la vigència d'aquesta declaració d'impacte ambiental serà l'establida en l'article 43 de l'esmentada Llei 21/2013.València, 17 de juny de 2019.– El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Antoni Marzo i Pastor.»València, 26 d'agost de 2019.– El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental (p. d. R 9.08.2019 del director general de Qualitat i Educació Ambiental; DOGV 8614, 16.08.2019): Francisco Javier Quesada Ferre.

Mapa web